30 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

ယခုအရြယ္တြင္ သင့္ကေလးကို သင့္ဖုန္းသည္ ကစားစရာမဟုတ္ေၾကာင္းေျပာျပရမည္။ သင့္ကေလးသည္ သင္ကို ျငင္းဆိုရန္၊ ေတာ္လွန္ၾကိဳးစားလာျပီး သင္ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာေတာ့ရန္ၾကိဳးစားလာသည္။ သူမသည္ တကယ့္ကို မလိုက္နာျခင္းမဟုတ္ဘဲ စူးစမ္းလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။
အပတ္ ၃၀ တြင္ သင့္ကေလးသည္ –
• အကူအညီမပါဘဲ ထိုင္ႏိုင္သည္။
• သင္သူ႕ကို ေျမွာက္ခ်ီသည့္အခါ မလိုက္ခ်င္ဘဲ ဆြဲထားတတ္သည္။
• သင္အရုပ္မ်ားကို အေ၀းသို႔ ဖယ္ပစ္သည့္အခါ ျငင္းဆန္တတ္သည္။
• အရုပ္မ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရန္၊ ရရန္ ၾကိဳးစားတတ္သည္။
• ျပဳတ္က်သြားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြတတ္သည္။
• လက္ျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္တတ္လာသည္။
• အသံလာရာသို ႔ စူးစမ္းတတ္သည္။
• အတြဲသံမ်ားကို ထြက္တတ္လာသည္။
• တူတူေရ၀ါး ေဆာ့တတ္လာသည္။

ကေလးကို မည္သို႔ ကူညီသင့္ပါသလဲ။

သင့္ကေလးသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ သင္ေျပာသမွ်ကို နားမလည္ႏိုင္ေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးသည္ ရိုးရွင္းေသာ “မလုပ္ရ” ဆိုသည္ကို ေျပာျပီး ထိုအရာသည္ သူ လုပ္လို႔မရသည့္ အရာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ရန္ ရွင္းျပပါ။ တူတူေရ၀ါး ေဆာ့ျခင္းသည္ သူစိတ္၀င္စားႏိုင္သည့္ ကစားနည္းျဖစ္သည္။ ထိုကစားနည္းသည္ လူမ်ား သူ႔အနားတြင္ ရွိျခင္းကို သူသတိျပဳမိရန္ အကူအညီေပးပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ယခုလတြင္ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရန္ စီစဥ္မည္မဟုတ္ေပ။ ေကာင္းေသာအခ်က္မွာ သင့္ကေလးတြင္ ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမရွိျခင္းနွင့္ မေကာင္းေသာအခ်က္မွာ သင့္ကေလး၏ တိုးတက္မွဳမ်ားကို သင္ သတိမထားမိျဖစ္ေစသည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေတြ႕လ်ွင္ေမးရန္ ေမးခြန္းမ်ားကိုု ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ သင့္တြင္ စိတ္ပူစရာမ်ားရွိေနလွ်င္ ေနာက္တစ္ေခါက္ေတြ႔သည္အထိ ေစာင့္ဆိုုင္းရန္မလိုုဘဲ သင့္ဆရာ၀န္ကိုု ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးႏိုုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုုပ္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါသလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေသြးအားနည္းျခင္း

ခႏၶာကိုုယ္ထဲတြင္ ေသြးနီဥမ်ားနည္းေသာအခါ ေအာက္ဆီဂ်င္ကိုု သယ္ေဆာင္ေသာ ေဟမိုုဂလုိဘင္ ဓာတ္နည္းေသာအေျခအေနကိုု ေသြးအားနည္းသည္ဟုု သတ္မွတ္သည္။ ထိုုသိုု႔ျဖစ္ေသာအခါ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းစြာအလုုပ္မလုုပ္ႏိုုင္ျခင္းတိုု႔ျဖစ္တတ္သည္။ ေသြးအားနည္းျခင္းသည္ အာဟာရခ်ိဳ႔တဲ့ျခင္း၊ မ်ိဳးရိုုးဗီဇ ျပႆနာမ်ား၊ ေဆးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳး၊ ေရာဂါပိုုး၀င္ျခင္း၊ ႏွင္ ့နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုုးမွာ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ေသြးအားနည္းျခင္းမ်ားသည္ ေမြးရာပါ ေရာဂါျဖစ္ႏိုုင္သည္။
ေန႔မေစ့လမေစ့ေမြးေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေမြးကတည္းကပင္ ေသြးအားနည္းတတ္ၾကသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ ပထမ ၆လတြင္ သံဓာတ္သည္ တျဖည္းျဖည္းနည္းလာျပီး ပံုုမွန္ကေလးမ်ားတြင္ ပင္သံဓါတ္ ျဖည့္ေပးရန္လိုုအပ္ပါသည္။ တစ္ခါတရံတြင္ ၉ လႏွင့္ ၁၃ လၾကားတြင္ သင့္ကေလးကိုု ပံုုမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရန္ေခၚသြားေသာအခါ ဆရာ၀န္မွ ေသြးအားနည္းျခင္းရွိ မရွိ ေသြးစစ္ေပးႏိုုင္ပါသည္။ ေသြးအားနည္းျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားမွာ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ႏံုုးခ်ိျခင္း၊အစားပ်က္ျခင္း၊ ႏႈတ္ခမ္း ႏွင့္ အသားအေရ ေဖ်ာ့ေတာ့ျခင္းတိုု႔ ျဖစ္တတ္ျပီး ျပင္းထန္ေသာအခါ အသက္ရွဴၾကပ္ျခင္း၊ႏွလံုုးေရာဂါႏွင့္ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ၊ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းပိုုျဖစ္ႏိုုင္ျပီး အဆိပ္သင့္ျခင္းအထိ ျဖစ္နိုုင္ပါသည္။

ေသြးထဲတြင္ သံဓာတ္နည္းေနလွ်င္ သင့္ဆရာ၀န္မွ စားေသာက္မွဳပံုုစံကုုိ ေျပာင္းျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ သံဓာတ္အားေဆးတိုုက္ျခင္းကိုု ျပဳလုုပ္ခိုုင္းႏိုုင္ပါသည္။ သံဓာတ္ ပိုုလွွ်ံျခင္းသည္ ကေလးအတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုုင္းလုုိက္နာပါ။
ကေလးအတြက္ လိုုအပ္ေသာ သံဓာတ္ကိုု ေသခ်ာရေအာင္ လုုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေသြးအားနည္းျခင္းကိုု ကာကြယ္ႏိုုင္ပါသည္။
သင္လုုပ္ရမည္မ်ားမွာ-

• သင့္ကေလးတြင္ ေသြးအားနည္းျခင္း ျဖစ္ႏိုုင္ေခ် ရွိ၊မရွိ ေသခ်ာၾကည့္ပါ။ ျဖစ္ေသာအေၾကာင္းရင္းသည္ လမေစ့ေမြးျခင္း၊ ေပါင္မျပည့္ေမြးျခင္းႏွင့္ စားသည့္အထဲတြင္ သံဓာတ္မပါ၀င္ျခင္းတိုု႔ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အာဟာရပံုုစံကိုု ေျပာင္းလဲရန္ သိုု႔မဟုုတ္ သံဓာတ္အားျဖည့္ေဆးေသာက္ရန္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုုင္ပင္ပါ။
• သင့္ကေလးကိုု မိခင္ႏိုု႕ကိုု ျဖစ္ႏိုုင္သမွ် ၾကာၾကာတိုုက္ပါ။ မိခင္ႏိုု႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ ထူးျခားသည့္ သံဓာတ္သည္ ကေလးမ်ား အျခားအစာမွ သံဓာတ္ကိုု အလြယ္တကူ စုုပ္ယူႏိုုင္ေစပါသည္။
• ကေလး အသက္တစ္ႏွစ္ မျပည့္ခင္အခ်ိန္အထိ ႏြားႏိုု႔ မတိုုက္ပါႏွင့္။ ႏြားႏိုု႔တြင္ သံဓာတ္ ပါ၀င္မွဳနည္းျပီး ကေလး၏ အူလမ္းေၾကာင္းကိုု ထိခိုုက္ေစပါသည္။
• သံဓာတ္ျဖည့္ထားေသာ အာဟာရမွုုန္႔ကိုု ေကၽြးႏိုုင္ပါသည္။ ၈လခန္႔တြင္ စတင္ေကၽြးႏိုုင္ျပီး ပဲ၊ ဟင္းႏုုႏြယ္ရြက္၊ဥ ၊ႏိုု႔ႏွင့္ ႏိုု႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အသား ႏွင့္ ငါးမ်ား ကဲ့သိုု႔ေသာ အျခားေသာ သံဓာတ္ၾကြယ္၀ေသာ အစားအစာမ်ားကိုုလည္း ေကၽြးပါ။
• ငရုုတ္ပြ၊သေဘၤာသီး၊ ဖရဲသီး၊ဘရိုုကိုုလီ၊ စေတာ္ဘယ္ရီ ႏွင့္ လိေမၼာ္သီးမ်ားကဲ့သိုု႔ေသာ ဗီတာမင္ စီ ဓာတ္ျပည့္၀ေသာ အစားအစာမ်ားကိုုလည္း ေကၽြးျခင္းျဖင့္ သံဓာတ္စုုပ္ယူျခင္းကိုု အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

သေရစာစားျခင္း

မိခင္အမ်ားစုုသည္ ကေလးကိုု ထမင္းစားခ်ိန္ၾကားတြင္ အခ်ိဳစာမ်ားစားျခင္းကိုု မျဖစ္ေစခ်င္ၾကေပ။ တကယ္တမ္းတြင္ သေရစာစားျခင္းသည္ အာဟာရျပည့္၀မွဳတြင္ အထိုုက္အေလ်ာက္ အေရးပါပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ က်န္းမာေသာ မုုန္႔မ်ားကိုု ေရြးခ်ယ္ရန္လိုုအပ္ပါသည္။ မုုန္႔စားခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးသည္ လက္တစ္ဖက္စီတြင္ ေပါင္မုုန္႔ႏွင့္ ဘီစကစ္ကိုု ကိုုင္ထားျပီး ပါးစပ္ထဲထည့္စားႏိုုင္ပါသည္။ ဘယ္လိုုစားရမည္ကိုု မသိဘဲဲ စားေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘယ္လိုုပံုုစံစားရသည္ကိုု ကေလးကိုု သင္ၾကားျပသေပးရန္လိုုအပ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ အစာအိမ္သည္ က်ဥ္းေသာေၾကာင့္ သင့္ကေလးသည္ ခဏခဏစားျပီး မၾကာခင္ ဗိုုက္ျပန္ဆာႏိုုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ား အစာစားျခင္းသည္ လူၾကီးမ်ားကဲ့သိုု႔ အစားစားလိုုသည့္ စိတ္ကိုု ၾကာၾကာေပ်ာက္ေနေအာင္ မလုုပ္ႏိုုင္ပါ။ ကေလး မုုန္႔စားေနခ်ိန္သည္ သူ၏ အာဟာရ လိုုအပ္ခ်က္ကိုု တစ္ဖက္တလမ္းအားျဖင့္ ျဖည့္ေပးႏိုုင္ပါသည္။
မုုန္႔စားျခင္းသည္ သင့္ကေလးကိုု အနားယူခ်ိန္ခဏ ရေစပါသည္။ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔လိုုပင္ ကေလးမ်ားသည္လည္း အနားယူရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ ျဖည့္စြက္စာေကၽြးသည့္အခ်ိန္ၾကားတြင္ ထိုုကဲ့သိုု႔ မုုန္႔တစ္ခုုခုု မေကၽြးလ်ွင္ အေမနိုု႕ကိုု စိုု႔ရန္ေတာင္းႏိုုင္ပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ မုုန္႔ေကၽြးျခင္းသည္ ျဖည့္စြက္စာေကၽြးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အကူအညီျဖစ္ေစျပီး ႏိုု႔မၾကာခဏတိုုက္ရျခင္းကိုုလည္း နည္းေစသည္။ သိုု႔ေသာ္ မုုန္႔မ်ားတြင္လည္း မေကာင္းေသာ အခ်က္အနည္းငယ္ရွိပါသည္။

သင့္ကေလးကိုု မုုန္႔ေကၽြးျပီးလ်င္ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု သတိျပဳသင့္သည္။
• တစ္နာရီဲျခားတစ္ခါ မုုန္႔ေကၽြးလ်ွင္ သင့္ကေလးသည္ ထမင္းစားခ်ိန္တြင္ ေကာင္းစြာမစားႏိုုင္ျဖစ္တတ္သည္။ ထမင္းေကၽြးသည့္ၾကားတြင္ မုုန္႔ေကၽြးပါ။ ထိုုသိုု႔ေကၽြးျခင္းသည္ သင့္ကေလးကိုု မုုန္႔စားသည့္ အေလ့အထ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ကေလး၏ ခႏၶာကိုုယ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးကိုု ထိခိုုက္ေစႏိုုင္ပါသည္။
ပါးစပ္သည္ အစာႏွင့္ မျပတ္ေသာေၾကာင့္ သြားပိုုးစားျခင္းကိုု ျဖစ္ေစသည္။ မုုန္႔ကိုု မနက္၊ ေန႔ခင္းတိုု႔တြင္ ေကၽြးႏိုုင္ျပီး ညစာႏွင့္ ညအိပ္ခ်ိန္ၾကားတြင္ အခ်ိန္လိုုေသးလ်ွင္ ညေနဘက္တြင္ လည္း တစ္ေခါက္ေကၽြးႏိုုင္သည္။ တစ္ခါတရံ အစားစားခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ ကေလးအလြန္ဆာေနခ်ိန္မ်ားတြင္ ျခြင္းခ်က္မ်ားလည္းရွိႏိုုင္ပါသည္။
• သင့္ကေလးပင္ပန္းေနလွ်င္ မုုန္႔မစားခိုုင္းပါႏွင့္။ သင့္ကေလး ေကာင္းတာတစ္ခုုခုု လုုပ္ေသာအခါ ခ်ီးက်ဴးခ်င္လ်ွင္ မုုန္႔ေကၽြးတာမ်ိဳးမလုုပ္ဘဲ၊သင့္ကေလးကိုု ပါးစပ္မွ အေသအခ်ာ ခ်ီးက်ဴးျပီး အားေပးပါ။
• အစားစားသည့္အခါ သင့္ကေလးသည္ မွန္ကန္ေသာ ခႏၶာကိုုယ္အေနအထားႏွင့္ လံုုျခဳေသာေနရာတြင္ စားခိုုင္းပါ။ လဲေနစဥ္၊ ေလးဘက္တြားသြားေနလ်ွင္၊ လမ္းေလ်ာက္ေနလ်ွင္ အစာသီးတတ္ေသာေၾကာင့္ မေကၽြးပါႏွင့္။ သင့္ကေလးကိုု စားပြဲတြင္ စားေစျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားကိုု လိုုက္နာေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။ သင့္ကေလးသည္ ထိုုင္ခံုုေပၚတြင္ ထိုုင္ရသည္ကိုု ပိုုႏွစ္သက္လာလွ်င္ သင့္ကေလးကိုု ထိုင္ရက္ ေကၽြးႏိုုင္ပါသည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ပူပန္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ႏိုု္င္ပါသည္။

သင္ႏွင့္ေတြ႔ေသာအခါ အမူအရာေျပာင္းျခင္း

ကေလးအမ်ားစုုသည္ ယခုုအခ်ိန္တြင္ သူ၏ကေလးထိန္းႏွင့္ ရွိေနသည္ထက္ သင္ႏွင့္ အတူရွိေနလွ်င္ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲျပဳမူႏိုုင္ပါသည္။ ထိုုအရာသည္ သင့္ကေလးသည္ သင္ႏွင့္ အတူရွိလ်ွင္ ပိုုျပီး စိတ္ခ်လံုုျခံဳမွဳရွိေၾကာင္းျပျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးသည္ မိဘအေနႏွင့္ သင့္ကိုု အလြန္ေကာင္းေၾကာင္း ယံုုၾကည္ျပီး သင့္၏ အခ်စ္ကိုု ယံုုၾကည္နားလည္သည္ဟုုလည္း မွတ္ယူႏိုုင္သည္။
သင္အိမ္ျပန္သည့္ အခ်ိန္သည္ သင့္ကေလး စိတ္တုိေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေနႏိုုင္ပါည္။ ေမာပန္းျခင္း၊ ႏုုံးျခင္း၊ အလြန္အမင္းဗိုုက္ဆာျခင္းမ်ားသည္ ကေလးကိုုစိတ္တုုိေစသည္။ သင္အိမ္ျပန္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကေလး၏ ျပႆနာမ်ားကိုု ေျဖရွင္းရမည္။ စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ားျခင္းသည္ ကေလးကိုု မ်ားစြာထိခိုုက္ေစျပီး ပိုုဆိုုးလာေစႏိုုင္ပါသည္။
သင့္ကေလးကိုု သင္စိတ္၀င္စားမွဳမရွိလ်ွင္ ကေလးသည္ စိတ္၀င္စားမွဳကိုု ရရွိရန္ ဆိုုးေသာ အျပဳအမူမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္အာရံုုစိုုက္မွဳ ရရွိရန္ ၾကိဳးစားႏိုုင္ပါသည္။
သင့္ကေလး၏ ျပႆနာမ်ားကိုု ေျဖရွင္းႏိုုင္ရန္ အိမ္သိုု႔ ေစာေစာျပန္ပါ။
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ၾကည့္ႏိုုင္သည္။

• ကေလးဗိုုက္ဆာျပီး ပင္ပန္းေနလ်ွင္ အိမ္ကိုု မျပန္ပါနွင့္။ ကေလးထိန္းကိုု သင္ျပန္မလာမီ တစ္နာရီအလိုုတြင္ ကေလးကိုု အစာေကၽြးထားရန္ ညႊန္ၾကားထားပါ။ ကေလးကိုု တစ္ေရးအိပ္ေစျခင္းသည္လည္းကေလး၏ စိတ္တုုိမွဳကိုု သက္သာေစသည္။
• အိမ္မျပန္ခင္ မျပီးေသးေသာ အလုုပ္မ်ားကိုု မေတြးေတာဘဲ စိတ္ကိုု ေျဖေလွ်ာ့ပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းလုုပ္ပါ။ ထိုုသိုု႔ လုုပ္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ပူပန္မွဳကိုု ေလ်ာ့နည္းေစျပီး သင့္ကိုု ေပ်ာ္ရႊင္ေစပါသည္။
• အိမ္တြင္ အနားယူပါ။ ညစာခ်က္ရန္၊ ေမးလ္စစ္ရန္၊ အိမ္အလုုပ္မ်ားလုုပ္ရန္ စိတ္မေစာပါႏွင့္။ သင့္ကေလးႏွင့္ ၁၅ မိနစ္ခန္႕အတူေနေပးပါ။ ကေလးထိန္းကိုု ခ်က္ခ်င္းျပန္မလႊတ္ေသးဘဲ လူအေျပာင္းအလဲ၊ အခ်ိန္အေျပာင္းအလဲတြင္ ကေလးကိုု အသားက်ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။
• သင္အလုုပ္လုုပ္ေနေသာအခ်ိန္္ သင့္ကေလးကို အနားတြင္ ေခၚထားျခင္းအားျဖင့္ သင္တိုု႔ႏွစ္ေယာက္လံုုး သက္ေတာင့္သက္သာ ပိုုျဖစ္ေစပါသည္။ သင္အ၀တ္လဲေနခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးကို ၾကမ္းျပင္ေပၚ ခဏခ်ထားျခင္း၊ သင္ အီးေမးလ္စစ္ေနစဥ္ ကေလးကို ခ်ီထားျခင္း၊ သင္ညစာျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးကို ကေလးထုိင္ခံုတြင္အရုပ္ေပးျပီး ထုိ္ုင္ခုိင္းထားျခင္း စသည္တို္႔ကိုကိုျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
• အခ်ိဳ႔ေသာ မိဘမ်ားသည္ အိမ္တြင္ စိတ္ဓာတ္က်ေသာ လကၡဏာမ်ားေပၚလာတတ္သည္။ သင့္ကေလးကိုု ရသည့္ေနာက္ပိုုင္း ေပ်ာ္ရႊင္မွုုကိုု ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားပါ။

ထိုု႔ေနာက္ ၃၁ ပတ္တြင္ ကေလးသည္ မည္သိုု႔ ဆက္လက္ၾကီးထြားမည္နည္း။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 4, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 4, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။