29 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

၂၉ ပတ္အရြယ္တြင္ သင့္ကေလးသည္ –
• ဘီစကစ္မုုန္႔ကိုု စားတတ္လာသည္။
• ရယ္ေမာသံမ်ားထြက္တတ္လာသည္။
• ေပ်ာ္ရႊင္သည့္အခါ အသံမ်ားထြက္တတ္သည္။
• သင့္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေနေသာအခါ ရယ္ေမာေနတတ္သည္။

ကေလးကိုု မည္သိုု႕ ကူညီေထာက္ပံ့နိုုင္ပါသလဲ။

ယခုုအရြယ္တြင္ သင့္ကေလးကိုု ခြက္ႏွင့္ ေရေသာက္တတ္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးႏိုုင္သည္။ ဖန္ခြက္မ်ား ကိုုကိုုင္သည့္အခါ အ၀တ္စခံျပီးကိုုင္လ်ွင္ပိုုေကာင္းပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ ဖန္ခြက္ထဲမွေရကိုု ေသာက္မရေသာအခါ သင့္ကေလးကိုု ဖန္ခြက္ထဲမွ ေရ ကိုု ပါးစပ္ထဲမည္သိုု႔၀င္ေအာင္ ေသာက္ရမည္ကိုု သင္ေပးပါ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ဆရာ၀န္အမ်ားစုုသည္ ယခုုလတြင္ ကေလးကိုု က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရန္ စီစဥ္မည္မဟုုတ္ပါ။ ေကာင္းေသာအခ်က္သည္ သင့္ကေလးတြင္ ေရာဂါမရွိျခင္းႏွင့္ မေကာင္းေသာအခ်က္သည္ သင့္ကေလးတြင္ အဆင့္ဆင့္မည္သိုု႔ ဖံြ႔ျဖိဳးမည္ကိုု သင္သတိမျပဳႏိုုင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုုင္သည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေတြ႔သည့္အခါ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုုသည္မ်ားကိုု ျပင္ဆင္ထားပါ။ သိုု႔ေသာ္ သင့္တြင္ စိတ္ပူစရာ ေမးလိုုသည္မ်ားရွိေနလ်ွင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေတြ႕သည္အထိ ေစာင့္ရန္မလိုုပါ။

ကၽြႏ္ုုပ္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါသလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။

ဖ်ားျခင္း

၇လ သိုု႔ေရာက္လာေသာအခါ သင့္ကေလးကိုု သင္အေတာ္တန္နားလည္လာျပီး သင့္ကေလး အဆင္မေျပျဖစ္ေနလ်ွင္ သင္ခန္႔မွန္းသိရွိႏိုုင္ပါသည္။ သင့္ကေလး ပံုုမွန္ထက္ ကိုယ္ပိုုပူေနလ်င္ အပူခ်ိန္ကိုု သိရွိႏိုုင္ရန္ သာမိုုမီတာကိုု သံုုးပါ။ ၃၇ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ သည္ ပံုုမွန္အပူခ်ိန္ဟုု သတ္မွတ္ေသာ္လည္း က်န္းမာသည့္ ကေလးကိုု စအိုုမွ တိုုင္းလွ်င္ ၃၆ မွ ၃၈ ထိ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုုင္သည္။ တစ္ခါတရံတြင္ အဖ်ားသည္ ကေလးအတြက္ အက်ိဳးရွိသည္ဟုဆုိလွ်င္ ယံုုရခက္ပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုုသိုု႔ ပူေနျခင္းသည္ ကေလး၏ ခုုခံအားစနစ္သည္ ေရာဂါပိုုးကိုု ျပန္တိုုက္ေနေသာေၾကာင့္ဟုု နားလည္ရပါမည္။ သင့္ကေလးသည္ အျခားကေလးမ်ားထက္ ပံုုမွန္အပူခ်ိန္ျမင့္ေနႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္ကေလးတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားရွိမွ သာ သင့္ကေလးတြင္ အဖ်ားရွိသည္ဟုု သတ္မွတ္ပါ။
• စအိုု သိုု႔မဟုုတ္ နဖူးမွ အပူခ်ိန္သည္ ၃၈ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ထက္ ေက်ာ္သည္။
• နားအပူခ်ိန္သည္ ၃၇.၈ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ ္ထက္ ေက်ာ္သည္။
• ခ်ိဳင္းအပူခ်ိန္သည္ ၃၇.၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ထက္ ေက်ာ္သည္။

သင့္ကေလးသည္ ၇ လသာရွိေသးေသာေၾကာင့္ သူေနမေကာင္းသည္ကိုု သင့္ကိုု အသိမေပးႏိုုင္ေသးေသာေၾကာင့္ အပူခ်ိန္တက္ေနလ်ွင္ ဆရာ၀န္ကိုု အေၾကာင္းၾကားသင့္ပါသည္။ ၇လမွ စတင္၍ ကေလးတြင္ စအိုု အပူခ်ိန္ ၃၈ ဒီဂရီထက္ ေက်ာ္လြန္မွသာ ဆရာ၀န္ကိုု အေၾကာင္းၾကားပါ။ သင့္ကိုု စိတ္ပူပန္ေစေသာအေၾကာင္းမ်ားရွိလ်ွင္ ဆရာ၀န္ကိုု အေၾကာင္းၾကားပါ။
သင့္ကေလးတြင္ အဖ်ားႏွင့္အတူ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုု အေၾကာင္းၾကားသင့္သည္။

• သင့္ကေလးတြင္ အသက္ရွဴရခက္ခဲျခင္း။
• အနီစက္မ်ားေပၚျခင္း၊ ပန္းေရာင္အကြက္မ်ားေပၚျခင္း။
• အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း
• အစာမမ်ိဳႏိုုင္ျခင္း။
• သြားရည္အမ်ားၾကီးထြက္ျခင္း။
• သတိလစ္ျခင္း။
• မ်က္လံုုးတြင္ မ်က္ရည္လည္ေနျခင္း။
• ပံုုမွန္မဟုုတ္ေသာ အမူအရာမ်ား၊ စိတ္တိိုုျခင္း၊ စိတ္ဆတ္ျခင္း။
• တက္ျခင္း (အသက္တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ ဖ်ားသည့္အခါ တက္ႏိုုင္သည္။)

အဖ်ားကိုု သက္သာေစရန္ ကေလးကိုု အ၀တ္မ်ားခၽြတ္ေပးပါ။ ကေလးကိုု ေရေႏြးထဲတြင္ ေရစိမ္ေပးပါ။ ေရခ်ိဳးေပးပါ။ ကေလးကိုု ေအးေသာ(အရမ္းမေအးလြန္းေသာ) အခန္းထဲတြင္ ထားေပးပါ။ ကေလးကိုု ႏိုု႕တိုုက္ျခင္းျဖင့္ ေရဓာတ္မခန္းေျခာက္ေအာင္ထားပါ။ ထိုုသိုု႔ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ မသက္သာလ်ွင္ ဆရာ၀န္ကိုု အေၾကာင္းၾကားပါ။ ကေလး၏ ကိုုယ္အေလးခ်ိန္ေပၚမူတည္ျပီး ေဆးပမာဏသည္ ေျပာင္းလဲႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုု္င္းေဆးတိုုက္ပါ။ သင့္ကေလးကိုု ေဆးပမာဏပိုုမေပးမိပါေစႏွင့္။ သင့္ကေလးသည္ အဖ်ားရွိေသာ္လည္း ပံုုမွန္ အိပ္ျခင္း၊ စားျခင္း၊ ကစားျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ႏိုုင္လ်ွင္ ေဆးကုုသရန္မလိုုအပ္ပါ။

သင့္ကေလးသည္ အကူမပါဘဲ မထိုုင္ျခင္း

အရြယ္မ်ိဳးစံုုတြင္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳသည္ မတူညီပါ။ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ကေလးသည္ အသက္ ၆လ ခန္႔တြင္ အကူမပါဘဲ ထိုုင္ႏိုုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ ၄ လခန္႔တြင္ ေစာစီးစြာ ထိုုင္ႏိုုင္သည္။အခ်ိဳ႔သည္ ၉ လခန္႔တြင္ မွထိုုင္ႏိုုင္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ သင့္ကေလး၏ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မွဳ ေႏွးသည္ဟုု ထင္လွ်င္ အလြန္မစိုုးရိမ္ပါႏွင့္။ ပံုုမွန္စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အျခားစြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္ျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕အသက္အရြယ္တြင္ မ်ိဳးရိုုးဗီဇ ေပၚမူတည္ပါသည္။ ထိုုဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳအတြက္ မိဘမ်ားမွ မ်ားစြာ မလုုပ္ႏိုုင္ေသာ္လည္း ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳ ေႏွးေကြးျခင္းကိုု ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွိပါသည္။ သင့္ကေလးကိုု ကေလးထိုုင္ခံုု၊ တြန္းလွည္း မ်ားတြင္ ထိုုင္ခိုုင္းျခင္းျဖင့္ ကေလးသည္ ထိုုင္ျခင္းကိုု လ်င္ျမန္စြာ သင္ယူနိုုင္ပါသည္။ ကေလးကိုု အခ်ိန္အမ်ားစုုတြင္ အိပ္ေနခိုုင္းျခင္း၊ ပုုခက္ထဲတြင္ ထားျခင္းသည္ ကေလးကိုု ေနာက္က်စြာ ထိုုင္တတ္ေစသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ အမိ်ဳးမ်ိဳးတြင္ ကေလးသည္ စထိုုင္သည့္အခ်ိန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ပူပန္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ႏိုု္င္ပါသည္။

ကေလးကိုု အက်င့္ပ်က္ေစျခင္း

ယခုုအရြယ္တြင္ ကေလးကိုု အက်င့္ပ်က္ေစရန္ သိပ္မျဖစ္ႏိုုင္ေသာ္လည္း သင့္ကေလးကိုု ခဏခဏမခ်ီသင့္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ သင့္ကေလးကိုု အၾကာၾကီး ခ်ီထားလ်ွင္ သင္အလုုပ္ပ်က္သည့္အျပင္ ကေလးကိုုပါ ထိခိုုက္ေစသည္။ ကေလးသည္ ထိုုသိုု႔ ခ်ီထားသည့္အတြက္ အေပၚတက္ျခင္း၊ေလးဘက္သြားျခင္း၊ထိုုင္ျခင္း ကဲ့သိုု႔ေသာ သင္ယူရမည့္ စြမ္းရည္မ်ားကိုု မသင္ရပါ။ ထိုု႔အျပင္ ကေလးသည္ သူ႔ဘာသာ မည္သိုု႔ ေနမည္၊ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ယံုုၾကည္မွဳရွိရန္ေလ့လာသင္ယူရမည္တိုု႔ကိုု မသင္ယူရႏိုုင္ပါ။ သင့္ကေလးကိုု သင့္ႏွင့္အတူသာ ထားပါက သင့္ကေလးသည္ အျခားကေလးမ်ား သင္ယူရေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳမ်ားကိုု သင္ယူရမည္ မဟုုတ္ေပ။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ အခ်ီမခံရရန္ ငိုုၾကသည္။ ထိုုသိုု႔ျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ သူတိုု႕ကိုု သတိျပဳမိေစရန္၊ဂရုုစိုုက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ထိုု႕ေၾကာင့္ သင့္ကေလး ကိုု အာရံုုစိုုက္ရန္ႏွင့္ သူ႕ကိုု သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစရန္ လိုုအပ္သည္။

သင့္ကေလးတြင္ အျခားလိုုအပ္မ်ားရွိမရွိ ၾကည့္ပါ။ ေသးခံေဘာင္းဘီ စိုုေနသလား၊ကေလးထမင္းစားခ်ိန္ေရာက္ျပီလား၊ကေလး ေရဆာေနသလား၊ ကေလးပင္ပန္းေနသလား စသည္ျဖင့္ ကေလး၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု စစ္ေဆးျပီး လုုပ္ေပးပါ။ ထိုုေနာက္ သင့္ကေလးကိုု ပုုခက္ထဲတြင္ အျမဲမထားပဲ ကေလးကစားကြင္းသိုု႔ေခၚသြားပါ။ ကေလးကိုု ကေလးတြန္းလွည္းထဲမွ ထုုတ္ျပီး ၾကမ္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္သြားခြင့္ျပဳပါ။ သင့္ကေလး ႏွစ္သက္ေသာ ကစားစရာမ်ားျဖင့္ ကစားခြင့္ေပးပါ။ သင့္ကေလးသည္ အခ်ီခံရရန္ ငိုုေၾကြးလ်ွင္ ကေလးကိုု အျခား စိတ္၀င္စားစရာမ်ား ျပျခင္းျဖင့္ စိတ္အာရံုုေျပာင္းရန္လုုပ္ေဆာင္ပါ။ သင့္ကေလးကိုု ကစားနည္းမ်ားကိုု မည္သိုု႔ကစားရသည္ကိုု ျပေပးျပီး သင္ႏွင့္အတူ လိုုက္ေဆာ့ႏိုု္င္ရန္ သင္ၾကားေပးပါ။ သင့္ကေလးသည္ ခဏသာ အာရံုုလႊဲလိုု႔ရလ်ွင္ သင့္တြင္ အလုုပ္လုုပ္စရာမ်ားရွိသည္ကိုု ေသခ်ာေျပာျပျပီး လုုပ္ရန္ထြက္သြားပါ။ အဆင္ေျပလွ်င္ ကေလး၏ ျမင္ကြင္းထဲမွာပင္ရွိေနျပီး သင့္ကေလးကိုု စကားေျပာပါ။ သီခ်င္းဆိုုျပပါ။ ထိုု႔ေနာက္ ကေလး မျမင္သည့္ ေနရာသိုု႕ ေရႊ႔သြားေသာ္လည္း သင့္အသံကိုု ကေလးၾကားႏိုုင္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနပါ။ သင့္ကေလးသည္ လံုုျခံဳေဘးကင္းသည့္ ေနရာတြင္ ရွိေနမွသာထိုုသိုု႔ျ႔ပဳလုုပ္ပါ။

ထိုုသိုု႔ သင္ခဏမထြက္ခြာခင္ ေထာင့္ခ်ိဳးေနရာမွ ကိုုယ္ေယာင္ျပျခင္းျဖင့္ တူတူပုုန္းတမ္းကစားပါ။ သင့္ကေလးကိုု သင္ခဏသြားျပီး ျပန္လာမည္ကိုု သိရွိေအာင္လုုပ္ပါ။ သင့္ကေလးကိုု သူ၏ ကစားစရာမ်ားႏွင့္ ခဏသူ႔ဘာသာ ေနတတ္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။ သိုု႔ေသာ္ ကေလး စိတ္တိုုလာလွ်င္ ကေလးရွိရာသိုု႔ ျပန္လာျပီး ကေလးႏွင့္အတူေနေပးပါ။ ခဏၾကာလွ်င္ ထိုုသိုု႔ ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္စႏိုုင္ပါသည္။
သင့္ကေလးကိုု မ ခ်ီထားသည့္ အခ်ိန္ကိုု တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ တိုုးသြားသင့္သည္။ ထိုုသိုု႔လုုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးသည္ တစ္ေယာက္တည္း ကစားတတ္လာလိမ့္မည္။ သိုု႔ေသာ္ သင့္ကေလးကိုု သူ႕ကိုု ဥေပကၡာျပဳထားသည္ဟုု မခံစားမိေစရန္ ဂရုုစိုုက္ျပီး သူငိုုျခင္းသည္ လူၾကီးမ်ား၏ အာရံုုစိုုက္ျခင္းကိုု ရရွိေစသည္ဟူေသာ အသိမ၀င္ေစရန္ သတိထားပါ။ ကေလးမ်ားသည္ မိနစ္အနည္းငယ္ထက္ပိုုျပီး တစ္ေယာက္တည္း မကစားတတ္ပါ။ သူ႔ဘာသာ ေနတတ္ေသာ ကေလးမ်ားပင္လွ်င္ ေနရာထိုုင္ခင္းပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဆာ့ေသာ အရုုပ္မ်ား ေျပာင္းေပးရန္လိုုအပ္ပါသည္။ ကေလးအမ်ားစုုသည္ မိဘ အကူအညီမရပဲ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသိုု႔ေလးဘက္တြားသြားရန္ မျဖစ္ႏိုုင္ေၾကာင္း သိထားရမည္။ ထိုု႕ေၾကာင့္ သင့္ကေလးကိုု ေနရာေျပာင္းရန္ ခ်ီျပီးေျပာင္းေပးပါ။
သင့္ကေလးကိုု တစ္ေယာက္တည္း ကစားခိုုင္းျခင္းသည္ အျပစ္ေပးျခင္းဟုု မခံယူသင့္ပါ။ သင့္ကေလးသည္ သူ႕ကိုုယ္တိုု္င္ လြတ္လပ္စြာ သိလိုုသည္မ်ားကိုု စူးစမ္းျပီး သင္ယူရန္လိုုအပ္ပါသည္။ သင့္ကေလးကိုု စိတ္ခ်လံုုျခံဳရသည္ဟုု ခံစားရေစရန္ မၾကာခဏ ေထြးေပြ႔ေပးရန္လိုုေၾကာင္း သတိရပါ။ သင့္ကေလးကိုု ခ်ီထားခ်ိန္ႏွင့္ ခ်ထားခ်ိန္ကိုု အဆင္ေျပေအာင္ လုုပ္ထားျခင္းသည္ သင့္ကေလးႏွင့္သင္ၾကား ပိုုမိုုနီးကပ္ေစျပီး သင့္ကေလးကိုု လည္း အမွီအခိုု ကင္းစြာၾကီးျပင္းေစပါသည္။

ထိုု႔ေနာက္ ၃၀ ပတ္တြင္ ကေလးသည္ မည္သိုု႔ ဆက္လက္ၾကီးထြားမည္နည္း။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 4, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 4, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။