28 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

ဤအရြယ္တြင္ ကေလးသည္ တိရစာၦန္အရြယ္မ်ိဳးစံုုကိုု စိတ္၀င္စားပါလိမ့္မည္။ သင့္ကေလး၏ အႏွစ္သက္ဆံုုးေသာ အရုုပ္မ်ားျဖစ္လာႏိုုင္သည္။ သင့္ကေလးသည္ သင့္ကိုု မွီခိုုရန္ထက္ သူ႔ဘာသာသူ ေနထိုုင္ရန္ပိုုၾကိဳးစားလာသည္။ သင့္ကေလးအတြက္ ၀က္၀ံရုုပ္၀ယ္ေပးလွ်င္ နူးညံ့ျပီး စိတ္ခ်ရေသာ အရုုပ္မိ်ဳးကိုု ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင့္ကေလးသည္ ေဘာလံုုးႏွင့္ ကစားတတ္လာသည့္ အရြယ္ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ပါးစပ္ထဲသိုု႔ ထည့္လိုု႔ရေသာ ေဘာလံုုးအရြယ္ကိုု မ၀ယ္ေပးပါႏွင့္။

ေျခာက္လ၏ ေနာက္ဆံုုးပတ္တြင္ သင့္ကေလးသည္ –
• ညည္းညဴတတ္လာသည္။ ေလးဘက္တြားျပီး ေလွ်ာက္သြားႏိုုင္သည္။
• ထိုုင္ေနရာမွ ထရပ္ဖိုု႔ လုုပ္ႏိုုင္သည္။
• ေလးဘက္ေထာက္ရာမွ ထိုုင္သည့္ပံုုစံသိုု႔ ေျပာင္းႏိုုင္သည္။
• လက္မႏွင့္ လက္ညွိဳးကိုု အသံုုးျပဳျပီး ပစၥည္းမ်ားကိုု ေကာက္ႏိုုင္သည္။
• ပါးပါး၊ မားမား ေခၚတတ္လာသည္။

ကေလး ကိုု မည္သိုု႕ ကူညီေထာက္ပံ့နိုုင္ပါသလဲ။

ယခုုအခ်ိန္တြင္ ေျခေထာက္က အေလးခ်ိန္ကိုု ခံႏိုုင္ရည္ရွိျပီး လွဳပ္ရွားျပီး ကျခင္းကိုု ႏွစ္သက္သည္။ ထိုုအရာသည္ သူ၏ ၾကြက္သားမ်ားကိုု သန္မာေစပါသည္။ ကေလး၏ လက္ေမာင္းႏွင့္ တံေတာင္ကိုု ကိုုင္ထားျပီး ကေလးကိုု ေပါင္ေပၚတြင္၊ၾကမ္းေပၚတြင္ မတ္မတ္ရပ္ႏိုုင္ရန္ ကူညီေပးပါ။ သင့္ကေလးကိုု ထႏိုုင္ေအာင္ ကူညီျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးကိုု လမ္းေလ်ာက္ျပီး စတင္ေရြ႕လ်ားေစႏိုုင္သည္။ သင့္ကေလး၏ ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳကိုု တိုုးတက္ေစရန္ ကေလး လက္လွမ္းမမီေသာ ေနရာတြင္ အရုုပ္ကိုု ထားျပီး ကေလးအရုပ္ကို ဘယ္လိုု ရေအာင္ယူမလဲ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ သူမ အရုပ္ဆီကိုမေရာက္ႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ ေအာ္ငိုုလ်ွင္ သူမကိုု လက္ေလ်ာ့ခိုုင္းမည့္အစား ေနာက္တစ္ၾကိမ္ၾကိဳးစားရန္အားေပးပါ။ ကေလးသည္ သူ႔ဘာသာ လုုပ္ေဆာင္ရင္းျဖင့္ ယံုုၾကည္မွဳပိုုရွိလာပါလိမ့္မည္။ အၾကိမ္အနည္းငယ္ ၾကိဳးစားျပီးလွ်င္ သင့္ကေလးသည္ ကိုုယ္ကိုု ကိုုင္းျပီး အရုုပ္ကိုု ကိုု ဆုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ျပီး ကိုုယ္ကိုု ျပန္တည့္မတ္ႏိုုင္သည္။ မၾကာမီ သင့္ကေလးသည္ ေလးဘက္တြားျပီး ေရြ႕လ်ားျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ တစ္ခန္းလံုုးပတ္ျပီး လွိမ့္ျခင္းကိုု လုုပ္ပါလိမ့္မည္။ သူမကိုု သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကိုု ၀တ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီအားေပးႏိုုင္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ကေလး၏ အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ဆရာ၀န္မွ လိုုအပ္ေသာ စမ္းသပ္မွဳ၊ စစ္ေဆးမွဳမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ပါလိမ့္မည္။ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ သူနာျပဳမွ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။

• သင့္ကေလး တြင္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ရွိမရွိ သိရန္ ေသြးထဲရွိ ေသြးနီဥပါ၀င္မႈကိုု စစ္ေဆးပါ။
• ေနာက္လတြင္ သင့္ကေလး၏ အစာစားျခင္း၊ အိပ္ျခင္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္ျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုုျခဳမွဳအတြက္ ဆရာ၀န္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ကိုု ရယူပါ။

ကၽြႏ္ုုပ္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါသလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ကေလးအတြက္ အသီးအရြက္မ်ားပါေသာအစားအစာ

သင့္ကေလးသည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမွ ရေသာ ဗီတာမင္၊ သတၱဳဓာတ္၊ ပရိုုတင္္္းဓာတ္မ်ားကိုု စုုပ္ယူႏိုုင္လာပါမည္။ ေျခာက္လကေလးကိုု မိခင္ႏိုု႔ သိုု႔မဟုုတ္ အာဟာရမွုုန္႕ ႏွင့္ ျဖည့္စြက္စာမ်ားမွ ေနာက္ထပ္အာဟာရကိုု ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ႏိုုင္ပါသည္။ မွ်တေသာ အာဟာရကိုု စားသံုုးျခင္းသည္ ကေလးအတြက္ လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။ သူမသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားရန္ ႏွင့္ ေနေကာင္းက်န္းမာရန္ ပရိုုတင္းကိုု လိုုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုု႕ေၾကာင့္ အသားပါေသာ အစားအစာ အပါအ၀င္ အျခားေသာ အာဟာရပံုုစံမ်ားကိုု လိုုအပ္လိမ့္မည္။ သင့္ကေလးကိုု အသီးအရြက္ပါေသာ အစာမ်ားကိုု ေကၽြးမည္ဆိုုလ်ွင္ အမ်ားစုုတြင္ သံဓာတ္မပါ၀င္သည္ကိုု သတိျပဳပါ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ သံဓာတ္ပါေသာ ဟင္းႏုုႏြယ္ကဲ့သိုု႔ေသာ အရြက္ကိုု စားေပးရမည္။ ထိုု႔အျပင္ သင့္ကေလးကိုု လိုုအပ္ေသာ ဗီတာမင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဘီ ၂၊ ဘီ ၁၂၊ ဒီ ႏွင့္ ကယ္စီယမ္ဓာတ္၊ ဇင့္ဓာတ္တိုု႔ကိုု အာဟာရမွတဆင့္ ျဖည့္စြက္ေပးရမည္။ ဟင္းအေနျဖင့္ ၀က္သား၊ ၾကက္သားႏွင့္ ခ်ိစ့္၊တိုု႔ဖူး၊ ပဲ၊ ဆန္လံုုးညိုုႏွင့္ အာဟာရဓာတ္ၾကြယ္၀ေသာ ဆန္၊ ေကြကာႏွင့္ ဂ်ံဳ၊ ဒိန္ခ်ဥ္ စသည္တိုု႔ကိုု အစားထိုုးေကၽြးႏိုုင္သည္။

ဆားပါေသာ အစားအစာ

ကေလးသည္လည္း ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔လိုုပင္ ဆားကိုု လိုုအပ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ ကေလး၏ ေက်ာက္ကပ္သည္ ဆိုုဒီယမ္ကိုု ပမာဏအမ်ားၾကီး မခံႏိုုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ဆိုုဒီယမ္ဓာတ္နည္းေသာ မိခင္ႏိုု႔ကိုု ေသာက္ၾကရသည္။ ဆားမ်ားေသာ အစားအစာကိုု စားေစျခင္းသည္ ကေလး ဘ၀တစ္ေလ်ာက္ အငန္ ၾကိဳက္သြားေစတတ္သည္။ ပဲမ်ားႏွင့္ ေခ်ထားေသာ အာလူးကိုု ဆားမျဖဴးထားလွ်င္ ကေလးစားမည္ မဟုုတ္ဟုု မေတြးပါႏွင့္။ သင့္ကေလးကိုု ဆားမပါေသာ အစားအစာမ်ားကိုု စားၾကည့္ေစျခင္းျဖင့္ ဘ၀အတြက္ က်န္းမာေသာ ေနထိုုင္မွဳပံုုစံကိုု ရေစပါသည္။ သင့္မိသားစုုကိုုပါ ဆားေလ်ာ့စားခိုုင္းျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးကိုု ပါ ဆားနည္းေသာ အစားအစာကိုု စားေစသည္။ ေပါင္မုုန္႕၊ မနက္စာ ေကြကာမ်ား၊ ကိတ္မုုန္႔၊ ဘီစကစ္မ်ားတြင္ ဆိုုဒီယမ္ဓာတ္မ်ားစြာပါ၀င္သည္။ သင့္ကေလးအတြက္ အစားအစာမ်ား၀ယ္ေသာအခါ ဆားပါ၀င္မွဳ ၅၀ မီလီဂရမ္ေအာက္နည္းေသာ အစားအစာမ်ိဳးကိုု ေရြးခ်ယ္ပါ။

အာဟာရျဖည့္စြက္စာမ်ား

သင့္ကေလးသည္ ေျခာက္လတြင္ သံဓာတ္အားျဖည့္မွဳလိုုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ဆန္၊ေျပာင္း၊ဂ်ံုဳ မ်ားသည္ သင့္ကေလးအတြက္ သံဓာတ္ျပည့္၀ေသာ အစားအစာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ကေလးကိုု သံဓာတ္အားျဖည့္ရန္ ဘာကိုု ေကၽြးရမည္ကိုု တိုုင္ပင္ပါ။
သင့္ကေလးကိုု ဂ်ံဳ၊ ႏွံစားေျပာင္း၊ ဘာလီ တိုု႔ကိုု ေကၽြးပါ။ အုတ္ဂ်ံဳ အမွဳန္႔ အနည္းငယ္ကိုု အသီးမ်ားႏွင့္လည္း ေရာေကၽြးႏိုု္င္ပါသည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ပူပန္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ႏိုု္င္ပါသည္။

သင့္ကေလးအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာဖိနပ္ရွာေဖြျခင္း

ၾကီးထြားတိုုးတက္ေနစဥ္တြင္ သင့္ကေလးသည္ ဖိနပ္မပါပဲသြားေနလို ့ရပါေသးသည္။ သိုု႔ေသာ္ သင့္ကေလးကိုု သူႏွင့္ေတာ္ေသာ ဖိနပ္ကေလးမ်ားလည္း ၀တ္ေပးႏိုုင္သည္။ သင့္ကေလး၏ ေျခေထာက္သည္ ဖိနပ္စီးရန္ အဆင္မေျပေသးေသာေၾကာင့္ ဖိနပ္သည္ မျဖစ္မေနလိုုအပ္သည့္ အရာေတာ့မဟုုတ္ေသးပါ။ ကေလးအတြက္ ဖိနပ္မ်ားသည္ ေပါ့ပါးျပီး၊ နူးညံံ့ေသာ သားေရကဲ့သိုု႔ေသာ အစမ်ိဳးႏွင့္ ခ်ဳပ္ထားျပီး ေအာက္ခံျပားသည္လည္း ေပ်ာ႔ေျပာင္းရမည္။

ထိုု႔ေနာက္ ၂၉ ပတ္တြင္ ကေလးသည္ မည္သိုု႔ ဆက္လက္ၾကီးထြားမည္နည္း။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 4, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 4, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။