27 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

၂၇ ပတ္တြင္ သင့္ကေလးသည္ –
• တစ္ေယာက္ေယာက္ သိုု႔မဟုုတ္ အရာ၀တၳဳတစ္ခုုခုုကိုု ကိုုင္ျပီး မတ္တပ္ရပ္ႏိုုင္သည္။
• သူမအရုုပ္ကုုိ သင္ယူသြားဖိုု႔လုုပ္လွ်င္ မၾကိဳက္ေၾကာင္းျပသည္။
• သူလက္လွမ္းမမီ ေသာေနရာမွ ကစားစရာဆီသိုု႔ ေရာက္ရန္ၾကိဳးစားသည္။
• လက္တစ္ခုုမွ တစ္ခုုသိုု႔ ပစၥည္းမ်ားကိုု ေျပာင္းကိုုင္သည္။
• ျပဳတ္က်ေသာ ပစၥည္းကုုိ လိုုက္ရွာႏိုုင္သည္။
• ပစၥည္းေသးမ်ားကိုု ေကာက္ယူႏိုုင္ျပီး လက္ထဲတြင္ ဆုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္သည္။
• ဘ-ဘ-ဘ မ-မ-မ ကဲ့သိုု႔ေသာ အတြဲသံမ်ားကိုု ေျပာႏိုုင္လာသည္။
• လက္ႏွင့္ အစာစားရန္ ၾကိဳးစားလိုုသည္။
• လက္ထဲတြင္ မုုန္႔မ်ားကိုု ဆုုပ္ကိုုင္ထားျခင္း၊ လက္ထဲမွ မုုန္႕ကိုု စားျခင္းမ်ား လုုပ္ႏိုုင္သည္။

ကေလးကိုု မည္သိုု႕ ကူညီေထာက္ပံ့နိုုင္ပါသလဲ။

သင့္ကေလးသည္ သင့္ဇြန္းကိုု ဆြဲလုုျခင္း၊ သင့္ပန္းကန္ထဲမွ အစားကိုု လက္ႏွင့္ႏွုုိက္ျခင္းျဖင့္ သူလက္ျဖင့္ အစာစားႏိုုင္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သင့္ကုုိ ျပႏိုုင္သည္။ မကြဲႏိုုင္ေသာ ပန္းကန္ သိုု႔မဟုုတ္ ဗန္းထဲတြင္ အစားအစာမ်ားကိုု ေသးေအာင္ ျပဳလုုပ္ျပီး ကေလးယူစားႏိုုင္ေအာင္ ထည့္ေပးပါ။ အစာမနင္ေစရန္ သင့္ကေလးကိုု တည့္တည့္ထိုုင္သည့္ပံုုစံတြင္ စားခိုုင္းပါ။ ကေလးသည္ သြားမရွိေသာ္လည္း အစားစားခ်င္စိတ္ရွိႏိုုင္သည္။ အစားမ်ားကိုု သြားဖံုုးျဖင့္ ၀ါးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ပါးစပ္ထဲတြင္ ေပ်ာ့ျပီး ေပ်ာ္သြားသည္အထိ ငံုုထားႏိုုင္သည္။ ကေလးၾကီးျပင္းလာလွ်င္ ကေလးစားမည့္ အစားအစာ ၏ အရြယ္အစားကိုု ၾကီးႏိုုင္သည္။
သင့္ကေလးကိုု ဘာသာစကားတုုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ စာဖတ္ျခင္းကိုု ႏွစ္သက္ေစရန္ စာအုုပ္မ်ားကိုု ျမင္ႏိုုင္ရန္ ေခၚသြားသင့္သည္။ သင္စာဖတ္ေနခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးသည္ ထိုုင္ေစာင့္ရန္စိတ္မရွည္ႏိုုင္ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း စိတ္မပ်က္ပါႏွင့္။ သင့္ကေလး အသက္ဘယ္ေလာက္ၾကီးၾကီး၊စာဖတ္ျခင္းသည္ ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္ကိုု ေလ့လာရန္ သူ႔အတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ကေလး၏ အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ဆရာ၀န္မွ လိုုအပ္ေသာ စမ္းသပ္မွဳ၊ စစ္ေဆးမွဳမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ပါလိမ့္မည္။ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ သူနာျပဳမွ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။

• သင့္ကေလး က်န္းမာေရးေကာင္းေနလွ်င္ ကာကြယ္ေဆးကိုု တတိယအၾကိမ္ ထိုုးရပါမည္။ ေဆးထိုုးျပီးလ်ွင္ ျဖစ္ႏိုုင္သည္မ်ားကိုု ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္မေမ့ပါႏွင့္။
• တတိယအၾကိမ္ ကာကြယ္ေဆးထိုုးျပီး မည္သိုု႔ေသာ တံုု႔ျပန္မွဳမ်ားျဖစ္ႏိုုင္သည္ကိုု ဆရာ၀န္ကိုု ေမးျမန္းပါ။ ကာကြယ္ေဆးထိုုးျပီး မည္သိုု႔ေသာ တံုု႔ျပန္မွဳမ်ားေပၚႏိုုင္သည္။ ဆရာ၀န္ကိုု မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အေၾကာင္းၾကားသင့္သည္။ ကေလးကိုု မည္သိုု႔ေသာ အစားအစာမ်ားေကၽြးသင့္သည္ ဆိုုတာကိုု သင္သိထားရပါမည္။

ကၽြႏ္ုုပ္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါသလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။

အေရးေပၚခန္းသိုု႔သြားျခင္း

၎သည္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ္လည္း အဆိုုးဆံုုးအေျခအေနကိုု ကာကြယ္ႏိုုင္ရန္ သင္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ အေရးေပၚအခန္းသိုု႔ ေရာက္ႏိုုင္သည့္အေျခအေနမ်ားမွာ ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္မွဳ ျဖစ္ပြားျခင္း၊ အူပိတ္ျခင္း၊ ရင္က်ပ္ျခင္း တိုု႔ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးသည္ စူးစမ္းတတ္ျပီး လွုုပ္ရွားတက္ၾကြေနလ်ွင္ ပစၥည္းတစ္ခုုခုုကိုု ေကာက္ျမိဳခ်မိျခင္း၊ ျပဳတ္က်ျခင္း၊ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ႏွင့္ စုုတ္ျပဲျခင္း တိုု႔ျဖစ္ႏိုုင္ျပီး ဒဏ္ရာကိုု ခ်ဳပ္ရန္ လိုုအပ္ႏိုုင္ပါသည္။
သင့္ကေလးတြင္ အသက္ရွဳရခက္ခဲျခင္းျဖစ္လွ်င္ အေရးေပၚသိုု႔ အေၾကာင္းၾကားပါ။ အေရးေပၚကိစၥမျဖစ္ခင္ ကေလးေဆးရံုု သိုု႔မဟုုတ္ အေရးေပၚဌာန ဘယ္နားတြင္ ရွိသည္ကိုု သင္သိထားရပါမည္။ အေရးေပၚမွ သင့္ကိုု ျဖည့္ရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ယူေဆာင္သြားပါ။
သင္စိတ္ပူေနေသ္ာလည္း သင့္ကေလးေရွ ႔မွာ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ ေနျပပါ။ သင့္ကေလးကိုု စိတ္တည္ျငိမ္ေစရန္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစရန္ လုုပ္ေပးရန္ လိုုအပ္ပါသည္။ ကေလးအတြက္ အ၀တ္အစားမ်ား၊ ေသးခံေဘာင္းဘီမ်ား၊ စာအုုပ္အခ်ိဳ႔ႏွင့္ သင့္ကေလးႏွစ္သက္ေသာ အရုုပ္မ်ား ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကိုု ယူေဆာင္သြားပါ။ ေဆးကုုေနစဥ္တြင္ သင့္ကေလးကိုု အစားအစာေကၽြးနုုိင္သလား ေမးျမန္းပါ။

ႏြားႏိုု႕ ေျပာင္းတိုုက္ျခင္း

ကေလး အသက္တစ္ႏွစ္မျပည့္ခင္အထိ ႏြားႏိုု႕ကိုု မတိုုက္သင့္ပါ။ ျဖစ္ႏုုိင္လွ်င္ ကေလးကိုု မိခင္ႏိုု႔ကိုု တစ္ႏွစ္ခန္႔အထိ ဆက္တိုုက္ေပးပါ။ ထိုု႔ေနာက္တြင္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးဆႏၵရွိလ်ွင္ ဆက္တိုုက္ႏိုုင္ပါေသးသည္။ သင့္ကေလးကိုု ႏိုု႔ မတိုုက္ႏုုိင္လ်ွင္ သံဓာတ္အားျဖည့္ေသာ အာဟာရမွဳန္႕ကိုု ေကၽြးႏိုုင္ပါသည္။ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ မည္သည့္ အာဟာရမွုုန္႕ အမ်ိဳးအစားကိုု ေကၽြးရမည္ကို တိုုင္ပင္ပါ။
သင့္ကေလးကိုု ႏြားႏိုု႔ ေျပာင္းတိုုက္မည္ဆိုုလ်ွင္ အဆီထုုတ္ထားေသာ ႏြားႏိုု႔၊ျပဳျပင္ထားေသာ ႏြားႏိုု႔ မဟုုတ္ဘဲ ႏြားႏိုု႔အစစ္ကိုု သာအသံုုးျပဳသင့္ပါသည္။ ႏြားႏိုု႔အစစ္ကိုု မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးအသက္ ၂ ႏွစ္ေနာက္ပိုုင္းတြင္ တုုိက္ရန္ညႊန္ၾကားေသာ္လည္း၊ အဆီ ၂ ရာခိုုင္ႏွုုန္းပါ၀င္ေသာ ႏြားႏိုု႔ကိုု အသက္ ၁၈လ အထက္တြင္ ေသာက္ႏိုုင္သည္ဟုု အခ်ိဳ႔ဆရာ၀န္မ်ားက ခြင့္ျပဳၾကသည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ပူပန္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ႏိုု္င္ပါသည္။

သင့္ကေလးကိုု သြားတိုုက္ေပးျခင္း

သင့္ကေလး၏ သြားမ်ားကိုု ဂရုုစိုုက္ေပးရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ သြားပ်က္စီးျပီး က်ိုဳးလွ်င္ ပါးစပ္တြင္လည္း ပံုုပ်က္ႏိုုင္သည္။ ထိုု႔အျပင္ ကေလးသည္ ၾကီးသြားမလဲခင္ ထိုုသြားမ်ားျဖင့္ အစားမ်ားကိုု ကိုုက္ျခင္း၊ ၀ါးျခင္းကိုု ႏွစ္မ်ားစြာျပဳလုုပ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ သြားပ်က္စီးလွ်င္ အစားအေသာက္စားျခင္းလည္း ပ်က္ႏိုုင္သည္။ က်န္းမာေသာသြားမ်ားသည္ စကားေျပာတိုုးတက္ျခင္းႏွင့္ သြားမ်ား၏ ပံုုစံအတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။ မၾကာခင္ သင့္ကေလး၏ သြားတိုုက္ေသာ အေလ့အထကိုု စတင္ေလ့က်င့္ေပးရန္လိုုအပ္ပါသည္။ သင့္ကေလး၏ သြားမ်ားကိုု က်န္းမာေစရန္ သြားကိုု ေကာင္းေကာင္းဂရုုစိုုက္ေသာ အေလ့အထသည္ သင့္ကေလးအတြက္ အေျခခံေကာင္းျဖစ္ပါသည္။
ဂြမ္းစ၊ သန္႔ရွင္းေသာ အ၀တ္စ၊ တစ္ခါသံုုး လက္အိတ္ တိုု႔ကိုု သံုုးႏိုုင္ျပီး ေမြးကင္းစကေလးမ်ားအတြက္ ထုုတ္ထားေသာ သြားတိုုက္တံမ်ားလည္း သံုုးႏိုုင္ပါသည္။ သင့္ကေလး၏ သြားမ်ားကိုု အစာစားျပီးခ်ိန္ႏွင့္ ညအိမ္ရာမ၀င္ခင္ သန္႔ရွင္းေပးရပါမည္။ သြားတိုုက္ေပးသည့္အခါ လွ်ာကိုုပါ သန္႔ရွင္းေပးရန္လိုုပါသည္။ ကေလးအတြက္ သြားတိုုက္ေဆး မသံုုးရပါ။ သိုု႔ေသာ္ သင့္ကေလး ႏွစ္သက္လ်ွင္ သြားတိုုက္ေဆး အနည္းငယ္ ထည့္ေပးႏိုုင္ပါသည္။

သြားကိုု ဂရုုစိုုက္ျခင္းအျပင္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရသည္လည္း ကေလး၏ ခံတြင္းက်န္းမာေရးကိုု ေကာင္းေစပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ ကယ္လ္္စီယမ္၊ ေဖာ့စဖိတ္၊ ႏွင့္ အျခားဗီတာမင္ႏွင့္ သတၳဳဓာတ္မ်ားကိုု လံုုေလာက္စြာရရွိသင့္သည္။ ထိုုဓာတ္မ်ားသည္ သြားဖံုုုုးေသြးယိုုျခင္းႏွင့္ သြားပိုုးစားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ နာက်င္မွဳကိုု သက္သာေစသည္။ က်န္းမာေသာ ကေလးပင္ျဖစ္ေနပါေစ အခ်ိဳစားျခင္းကိုု တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ ႏွစ္ၾကိမ္သာ စားရန္ ကန္႔သတ္သင့္သည္။ အစားစားခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္နဲ ့ တစ္ခ်ိန္ ၾကားတြင္ အခ်ိဳေကၽြးျခင္းထက္ အစာစားခ်ိန္တြင္အခိ်ဳ ေကၽြးျခင္းက ပိုေကာင္းပါသည္။ အခ်ိဳစားျပီးလွ်င္ သင့္ကေလးကိုု သြားတိုုက္ေပးပါ။
အခ်ိန္မွန္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းကိုု အသက္ ၆လ လယ္ ႏွင့္ အသက္ ၁၂ လတြင္ ျပဳလုုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုုအခ်ိန္တြင္ ကေလးကိုု ထိခိုုက္ေစမည့္ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုု႔ဘူးေသာက္ရင္း အိပ္ရာ၀င္ျခင္း၊ ကေလးသည္ ညတြင္ ေကာင္းစြာအိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ေန႔ဘက္တြင္ အိပ္ျခင္း၊ သင့္ကေလးသည္ ႏိုု႕ဘူးကိုု အခ်ိန္မ်ားမ်ားစိုု႔ျခင္း မ်ားသည္ ကေလးကိုု သြားပိုုးစားသည့္ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ် ပိုုမ်ားေစသည္။ သင့္ကေလး၏ သြားကိုု သြားေရာဂါမ်ားမျဖစ္ေစရန္စစ္ေဆးေပးပါ။ သင့္ကေလးတြင္ သြားက်ဲေနသည့္ ေနရာရွိပါက ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ေနရာမွန္သြားပါလိမ့္မည္။ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသရန္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မလိုုအပ္ပါ။

ထိုု႔ေနာက္ ၂၈ ပတ္တြင္ ကေလးသည္ မည္သိုု႔ ဆက္လက္ၾကီးထြားမည္နည္း။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 4, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 4, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။