26 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

ခာက္လေျမာက္၏ ဒုုတိယပတ္တြင္ သင့္ကေလးသည္ –
• ေျမွာက္ခ်ီထားလွ်င္ ေျခေထာက္တြင္ အေလးခ်ိန္ကိုု ခံႏိုုင္သည္။
• အေထာက္အကူမပါဘဲထိုုင္ႏိုုင္သည္။
• အသံလာရာသိုု႔လွည့္သြားႏိုုင္သည္။
• ရယ္ေမာသံမ်ားကိုု ဖန္တီးႏိုုင္သည္။

ကေလး ကိုု မည္သိုု႕ ကူညီေထာက္ပံ့နိုုင္ပါသလဲ။

သင့္ကေလးသည္ လက္တစ္ဖက္ အသံုုးျပဳျပီး ခဏၾကာလွ်င္ အျခားတစ္ဖက္ကိုု ေျပာင္းသံုုးရသည္ကိုု ႏွစ္သက္လိမ့္မည္။
သိုု႔ေသာ္ ကေလးအသက္ သံုုးေလးႏွစ္ေရာက္သည္အထိ ဘယ္သန္၊ ညာသန္ကိုု အေသအခ်ာ ခြဲျခားႏိုုင္လိမ့္မည္မဟုုတ္ပါ။ သင့္ကေလး၏ ဘယ္သန္၊ညာသန္ျဖစ္ျခင္းကိုု ေျပာင္းလဲရန္မၾကိဳးစားပါႏွင့္။ ၎သည္ ေမြးရာပါျဖစ္သည္။ အတင္းအၾကပ္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ကေလးအတြက္ စိတ္ရွဳပ္ေထြးေစျပီး လက္ႏွင့္မ်က္လံုုး၏ ဆက္သြယ္မွဳကိုု အခက္အခဲျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ စာေရးျခင္းႏွင့္ အျခားလက္ျဖင့္လုုပ္ရေသာ အလုုပ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲျဖစ္တတ္သည္။

လက္အမူအရာျပျခင္းကိုု သင္ေပးလိုုလွ်င္ ယခုုအခ်ိန္သည္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးကိုု ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ေဖာ္ျပႏိုုင္ေသာ နည္းလမ္းကိုု သင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလး၏ စိတ္မသက္မသာျဖစ္မွဳကိုု ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ လက္ျဖင့္ အသံုုးမ်ားေသာ စကားလံုုးမ်ားကိုု ပံုုစံလုုပ္ျပျခင္းျဖင့္ စတင္သင္ၾကားႏိုု္င္သည္။ ဗိုုက္ဆာလွ်င္ ဗိုုက္ေပၚလက္တင္ျပျခင္း၊ စာအုုပ္ကိုု ျပရန္ လက္ဖ၀ါးႏွစ္ဘက္ကိုု ပူးျပျခင္း စသည္ျဖင့္ သင္ေပးႏိုုင္ပါသည္။ ကေလးသည္ သင္လုုပ္သည္မ်ားကိုု လိုုက္လုုပ္ရန္ ႏွစ္သက္ပါလိမ့္မည္။ တစ္ခါတရံတြင္ သင့္ကေလးကိုု အသံမ်ားကိုု လိုုက္တုုပျပီး ကစားနည္းမ်ားကိုု လိုုက္ကစားတတ္ရန္ သင္ေပးသင့္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ကေလး၏ အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ဆရာ၀န္မွ လိုုအပ္ေသာ စမ္းသပ္မွဳ၊ စစ္ေဆးမွဳမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ပါလိမ့္မည္။ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ သူနာျပဳမွ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။

• ယခင္က က်န္းမာေရးျပသနာမ်ားကိုု ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း၊ ယခုုမွစျပီး ဆရာ၀န္မွ သင့္ကေလးသြားေပါက္ျခင္းကိုု စစ္ေဆးရန္ ပါးစပ္ကိုု စစ္ပါလိမ့္မည္။
• ၾကီးထြားမွဳကိုု အကဲျဖတ္ျခင္း။ ဆရာ၀န္မွ သင့္မွတ္သားထားခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။ ထိုုင္ေသာအခါ ေခါင္းကိုု ထိန္းထားႏိုုင္စြမ္း၊ အျမင္၊ အၾကားအာရံုုမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကိုု ဆုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္စြမ္း၊ လွိမ့္ခ်ႏိုုင္ျခင္းႏွင့္ ေျခေထာက္တြင္ အေလးခ်ိန္ကိ ုုခံႏိုုင္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုုျခင္းျဖင့္ ကေလး၏ အသံကိုု နားေထာင္ျခင္းမ်ားကို စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။

ကၽြႏ္ုုပ္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါသလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။

ဗီတာမင္ႏွင့္ နိုု႔ထြက္ပစၥည္း ျဖည့္စြက္စာမ်ား

ဗီတာမင္ ဒီ သည္ မိခင္ႏိုု႔စိုု႔ေသာကေလးမ်ားႏွင့္ တစ္ေန႔လ်ွင္ ၉၆၀ မီလီလီတာထက္နည္း၍ ႏိုု႔ေသာက္ေသာကေလးမ်ားအတြက္ ျဖည့္စြက္ရမည့္အစာျဖစ္သည္။ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ ထိေတြ႕သည့္အခါ ခႏၶာကိုုယ္မွ ဗီတာမင္ ဒီ ထုုတ္ႏိုုင္ေသာ္လည္း ကေလး၏ အေရျပားသည္ ပါးလႊာျပီး အထိခိုုက္မခံႏိုု္င္ေသာေၾကာင့္ ကေလးကိုု ေနေရာင္ထဲတြင္ မထားသင့္ပါ။ ေနေရာင္ထိေတြ႕ျခင္းသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေရျပားကင္ဆာ ႏွင့္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားကိုု ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ သင့္ကေလးကိုု ေနေရာင္ထဲတြင္ မထားသင့္ပါ။ ေနေရာင္ကိုု ကာကြယ္ေစေသာ လိမ္းေဆးမ်ားကိုု လူးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုုင္ေသာ္လည္း၊ ၎သည္ ဗီတာမင္ ဒီ ထြက္ျခင္းကိုုပါ တားဆီးေစသည္။
အျခား ဗီတာမင္မ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္မွ အာဟာရကိုု တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲရန္ လိုုအပ္လ်ွင္ ညႊန္ၾကားႏိုုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ လမေစ့ပဲေမြးခဲ့လ်ွင္၊ေပါင္မျပည့္လွ်င္၊သိုု႔မဟုုတ္ ကေလးအရမ္းေသးလ်ွင္၊ ႏိုု႔နည္းနည္းသာစိုု႔လ်ွင္၊ အျခားကေလးမ်ားထက္ အစားနည္းလ်ွင္၊ အျခားေသာ ေရာဂါမ်ားရွိလ်ွင္ ဗီတာမင္ျဖည့္စြက္ေပးရန္ လိုုအပ္ႏိုုင္ပါသည္။ သင္ေမးျမန္းလိုုသည္မ်ားကိုု သင့္ဆရာ၀န္ကိုု ေမးျမန္းႏိုုင္ပါသည္။ ဗီတာမင္ ပမာဏမွန္ကန္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုုင္ပင္ပါ။ ကေလးကိုု လူၾကီးမ်ားေသာက္ေသာ အားေဆးမ်ား မတိုုက္ရပါ။ ေသာက္ရမည့္ ေဆးပမာဏကိုု ျပထားေသာ အားေဆးမ်ားကိုုသာ သံုုးသင့္ပါသည္။ လိုုအပ္သည္ထက္ ဗီတာမင္ဓာတ္မ်ားျခင္းသည္ ကေလးတြင္ အာဟာရစုုပ္ယူျခင္းကိုု အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။

အူလမ္းေၾကာင္းလႈပ္ရွားမႈေျပာင္းလဲျခင္း

ႏိုု႔တိုုက္ေသာ မိဘမ်ားအတြက္ ကေလး၏ ၀မ္းပံုုစံေျပာင္းလဲလ်ွင္ စိုုးရိမ္တတ္ၾကသည္။ သိုု႔ေသာ္ ၎သည္ ပံုုမွန္တြင္ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္းသိထားရပါမည္။ မိခင္ႏိုု႔စိုု႔ေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ႏိုု႔ဘူးေသာက္ေသာ ကေလးမ်ားထက္ ၀မ္းေပ်ာ့ႏိုုင္ေသာ္လည္း သင့္ကေလး၏ ၀မ္းသည္ ျဖည့္စြက္စာေကၽြးခ်ိန္ေရာက္လ်ွင္ လူၾကီးမ်ားလိုုပင္ ျဖစ္သြားမည္ကိုု သိသင့္ပါသည္။

သြားေရာဂါမ်ားကိုု ကာကြယ္ျခင္း

သြားေရာဂါမ်ားကိုု ကာကြယ္ရန္-
• သၾကားပါေသာ အခ်ိဳရည္မ်ားကိုု သြားမေပါက္ခင္အခ်ိန္တြင္လည္း ကေလးအားမတိုုက္ပါႏွင့္။ အျခားခ်ိဳေသာ အရည္မ်ားျဖစ္ေသာ ဘလူးဘယ္ရီေဖ်ာ္ရည္၊ အသီးစံုုေဖ်ာ္ရည္၊ ပဲေဖ်ာ္ရည္၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ စသည္တိုု႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ျဖစ္ႏိုုင္လွ်င္ သင့္ကေလးကိုု ကေလးေသာက္ေသာ ေဖ်ာ္ရည္ကိုု ဖန္ခြက္ႏွင့္တိုုက္ပါ။
• သင့္ကေလးသြားေပါက္ခ်ိန္တြင္ အိပ္ခါနီးသည့္အခါ ႏိုု႔ဘူး၊ သိုု႔မဟုုတ္ အခ်ိဳရည္မ်ား မတိုုက္ပါႏွင့္။ အိပ္ခ်ိန္တြင္ ႏို႔ဘူးစို႔္တတ္ေသာကေလးမ်ားကိုု ေရထည့္ျပီးသာတိုုက္ပါ။
• သင့္ကေလး ေလးဘက္သြားေနခ်ိန္၊ လွဲေနခ်ိန္တြင္ ႏိုု႔ဘူးကိုု စုုပ္ေနျခင္း၊ ႏိုု႔သိီးေခါင္းကိုု စုုပ္ေနျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ေစသင့္ပါ။ တစ္ေနကုုန္ စုုပ္ေနလွ်င္ သြားကိုု ထိခိုုက္ေစႏိုုင္သည္။
• သင့္ကေလးကိုု တစ္ညလံုုး မိခင္ႏိုု႔မစိုု႔ခိုု္င္းသင့္ပါ။ ထိုသို ့တစ္ညလံုး ႏိုု႔စိုု႔ျခင္းသည္ သြားပိုုးေပါက္မ်ားကိုု ျဖစ္ေစႏိုု္င္သည္။
• အသက္ ၁၂ လတြင္ ႏိုု႔ဘူးစိုု႔ျခင္းကိုု ရပ္လိုုက္ပါ။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ပူပန္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ႏိုု္င္ပါသည္။

မိခင္ႏိုု႔တိုုက္ေသာကေလးမ်ားသည္ ႏိုု႔ဘူးစိုု႔ရန္ ျငင္းျခင္း

သင့္ကေလးကိုု ႏိုု႔ဘူးစိုု႔ႏိုုင္ေစရန္ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုုလုုပ္ေဆာင္ၾကည့္ပါ။
• သင့္ကေလး ဗိုုက္ဆာေနခ်ိန္တြင္ ႏိုု႔တိုုက္ပါ။
• သင့္ကေလးကိုု ဂရုုမစိုုက္သကဲ့သိုု႔ ျပဳမူပါ။
• မစားခင္ ကေလးကိုု ေဆာ့ကစားခိုုင္းပါ။
• သင့္ကေလးကိုု အေမနိုု႔တိုုက္ျခင္းကိုု ဆက္မလုုပ္ပါႏွင့္။
• သင့္ကေလးႏွစ္သက္ေသာ အရည္ကိုု တိုုက္ျခင္းျဖင့္ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။
• ကေလးကိုု အိပ္ေအာင္ ပုုတ္ေပးပါ။
• ႏိုု႔တိုုက္ျခင္းကိုု ခဏရပ္ရမည့္ အခ်ိန္ကိုု သတိျပဳပါ။

ထိုု႔ေနာက္ ၂၇ ပတ္တြင္ ကေလးသည္ မည္သိုု႔ ဆက္လက္ၾကီးထြားမည္နည္း။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 4, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 4, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။