25 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

သင့္ကေလးသည္ ယခုု အသက္ ၆လျပည့္ျပီးျဖစ္သည္။ ယခုုအခ်ိန္သည္ ပထမဆံုုးအသက္တစ္ႏွစ္၏ တစ္၀က္တိတိခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးႏွင့္ ေနရခ်ိန္မ်ားသည္ တန္ဖိုုးရွိျပီး ၎အခ်ိန္မ်ားသည္ အလ်င္အျမန္ကုုန္ဆံုုးသြားပါလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုုအခ်ိန္တိုုင္းကိုု တန္ဖိုုးထားသင့္သည္။

ေျခာက္လေျမာက္၏ ပထမဆံုုးအပတ္တြင္ သင့္ကေလးသည္ –
• ထိုုင္ေနသည့္အခါ ေခါင္းကိုု မတ္မတ္ထားနိုုင္သည္။
• ဗ်ည္းသံ ၊သရသံ အတြဲစကားလံုုးအခ်ိဳ႕ကိုု ေျပာႏိုုင္သည္။

ကေလး ကိုု မည္သိုု႕ ကူညီေထာက္ပံ့နိုုင္ပါသလဲ။

သင့္ကေလး ပိုု၍ တက္ၾကြလွုုပ္ရွားတတ္လာေသာအခါ ကေလးကိုု သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစရန္ ၀တ္ဆင္ေပးသင့္သည္။ သင့္ကေလး လွဳပ္ရွားေသာအခါ ပြတ္ရွျခင္းမရွိေစေသာ ႏူးညံ့ေသာအ၀တ္အစားမ်ားကိုု ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေခ်ာင္ခ်ိလြတ္လပ္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကိုု ၀တ္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးသည္ အျပည့္အ၀ လွုုပ္ရွားကစားေစႏိုုင္ပါသည္။ ကေလးကိုု ၾကမ္းတမ္းေသာအစမ်ား၊ယားေစေသာအစမ်ားကိုု ၀တ္ေပးျခင္း၊ ၀တ္ဆင္ရရွဳပ္ေထြးေသာအ၀တ္မ်ားကိုု ၀တ္ေပးျခင္းသည္ ကေလးကိုု အိပ္ခ်ိန္၊ ကစားခ်ိန္မ်ားတြင္ မသက္မသာျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
ကေလးသည္ သင္မၾကိဳက္ေသာ၊ သိုု႔မဟုုတ္ သင္ႏွစ္သက္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္လ်ွင္ သင္အာရံုုစိုုက္လာမည္ကိုု သိလိမ့္မည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ယခုုအခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အထိ သင့္အာရံုုစိုုက္မွဳကိုု ရရွိရန္ သူလုုပ္ႏိုုင္ပါသည္။ ယခုုအခ်ိန္တြင္ သင့္အာရံုုစိုုက္မွဳ ရရွိရန္ျပဳလုုပ္ေသာ ထိုုအျပဳအမူမ်ားသည္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ္လည္း သူမၾကီးျပင္းလာေသာအခါ မေကာင္းေသာ အေလ့အထျဖစ္သြားႏိုုင္ပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ သင့္ကေလးျပဳလုုပ္ေသာ အျပဳအမူေကာင္းမ်ားအတြက္ ခ်ီးက်ဴးေပးျပီး မေကာင္းလွ်င္ မေကာင္းေၾကာင္း သင္ျပေပးရန္လိုုပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ကေလး၏ အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ဆရာ၀န္မွ လိုုအပ္ေသာ စမ္းသပ္မွဳ၊ စစ္ေဆးမွဳမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ပါလိမ့္မည္။ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ သူနာျပဳမွ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။

• သင္၊ သင့္ကေလးႏွင့္ မိသားစုုအေၾကာင္းမ်ားကိုု ေမးျမန္းျခင္း၊ ကေလး၏ စားျခင္း၊ အိပ္ျခင္း၊ တိုုးတက္မွဳမ်ားႏွင့္ ကေလးကိုု သင္မည္သိုု႔ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္မည္ကိုု ေမးပါလိမ့္မည္။
• ကိုုယ္အေလးခ်ိန္၊ အရပ္၊ေခါင္းလံုုးပတ္ အတိုုင္းအတာမ်ားကိုု စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။

ကၽြႏ္ုုပ္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါသလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။

ရင္က်ပ္ျခင္း

ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါသည္ ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ျပင္းထန္ေသာ နာတာရွည္ ေရာဂါတစ္ခုုျဖစ္သည္။ အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္းေရာင္ရမ္းျပီး က်ဥ္းေျမာင္းသြားေသာေၾကာင့္ အသက္ရွဳရာတြင္ ခက္ခဲလာျခင္းျဖစ္သည္။ ရင္က်ပ္ျခင္းသည္ ဓာတ္မတည့္မွဳကိုု ျဖစ္ေစေသာ ပန္း၀တ္မွုုန္၊မွိဳ ႏွင့္ တိရိစၦာန္ကပ္ပါးမ်ား၊ အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္းကိုု အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ပိုုးမြားမ်ား ႏွင့္ ေဆးလိပ္ေငြ႔၊ အန႔ံမ်ားေၾကာင့္ ပိုုဆိုုးေစပါသည္။ အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္းတြင္ ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုး၀င္ျခင္း၊ ကိုုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းမလုုပ္ျခင္း ႏွင္ ့ေလေအးမ်ားရွဴရွိဳက္ျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္ ရင္က်ပ္ႏိုုင္ပါသည္။ ရင္က်ပ္ျခင္းသည္ ျပင္းထန္ျပီး ေရရွည္ ျဖစ္ႏိုုင္ေသာ္လည္း ေကာင္းစြာ ဂရုုစိုုက္ေပးလ်ွင္ ကေလးမ်ားသည္ ပံုုမွန္က်န္းမာေသာဘ၀တြင္ ေနထိုုင္ႏိုုင္ပါသည္။ ေရာဂါ၏ ျပင္းထန္မွဳသည္ ကေလးအသက္ၾကီးလာျပီ း အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိုုက်ယ္လာေသာအခါ သက္သာသြားႏိုုင္ပါသည္။
ကေလးသည္ အျပင္းအထန္ေခ်ာင္းဆိုုးသည့္အခါ၊ ဓာတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္သည့္အခါ၊ မိသားစုုတြင္ ထိုုသိုု႔ေသာ ရာဇ၀င္ရွိသည့္အခါမ်ားတြင္ ရင္က်ပ္ေရာဂါျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ ရင္က်ပ္ေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ားတြင္ အသက္ရွဴမ၀ျခင္း၊ ေမာျခင္း၊ ေခ်ာင္းအျမဲဆိုုးျခင္း၊အသက္ရွဴလ်င္ တရႊီရႊီအသံျမည္ျခင္း၊ နံရိုုးမ်ားၾကားၾကြက္သားမ်ား အသက္ရွဴလုိက္လွ်င္ ခ်ိဳင့္၀င္သြားျခင္း၊ ႏွာေခါင္းပြစိပြစိျဖစ္ျခင္း၊ ႏံုုးျခင္းႏွင့္ အသားအေရျပာႏွမ္းလာျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

သင့္ကေလးတြင္ ရင္က်ပ္ေရာဂါျဖစ္လ်င္ အထူးသျဖင့္ ကေလးတြင္ လည္ပင္းညွစ္ထားသကဲ့သိုု႔ အသက္ရွဴရခက္ေနလ်ွင္ အေရးေပၚကုုသရန္ ေဆးရံုုသိုု႔ သြားပါ။ သင့္ကေလးသည္ ျပာႏွမ္းျပီး ဂဏွာမျငိမ္ျဖစ္ေနလ်ွင္၊သိုု႔မဟုုတ္ ႏံုုုးေခြေနလွ်င္ အျမန္ဆံုုး အကူအညီရရန္ ခ်က္ခ်င္း ဖုုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားႏိုုင္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေအးမိလ်ွင္ ကေလးမ်ားသည္ ေခ်ာင္းဆိုုးတတ္ေသာ္လည္း ရင္က်ပ္ေရာဂါတြင္ ေခ်ာင္းဆိုုးျခင္းသည္ ၾကာရွည္ျ႔ပီး ညဘက္တြင္ ဆိုုးေလ့ရွိသည္။ သင့္ကေလးသည္ အသက္ရွဳက်ပ္ျပီး ေခ်ာင္းဆိုုးေသာေၾကာင့္ မအိပ္ႏိုုင္လ်ွင္ ဆရာ၀န္ကိုု အေၾကာင္းၾကားပါ။

သင့္ကေလးတြင္ ရင္က်ပ္ေရာဂါရွိပါက ဆရာ၀န္မွ မည္သိုု႔ကုုသရမည္ကိုု ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မည္။ အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား၊ ပတ္၀န္က်င္မွျဖစ္ေသာေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ ရင္က်ပ္ေရာဂါျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုု လည္း ရွာႏိုုင္ပါသည္။ ကေလးအိပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ေခါင္းကိုု ၃၀ ဒီဂရီခန္႔ေျမွာက္ထားျပီး အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္းက်ယ္ေစေသာ ရွဴေဆးစက္ကိုုလည္း အသံုုးျပဳႏိုုင္ပါသည္။ ဓာတ္မတည့္ျခင္းကိုု စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွ ဓာတ္မတည့္ျခင္းကိုု ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုု ဖယ္ရွားႏိုုင္ပါသည္။ ေဆးကုုျခင္းတြင္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းကိုု ပြင့္ေစေသာ ရွဴေဆးမ်ားသံုုးျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းေရာင္ရမ္းျခင္းကိုု သက္ေသာေစေသာ အေရာင္က်ေဆးမ်ားသံုုးျခင္း၊ ပိုုးသတ္ေဆးမ်ားကိုု အသံုုးျပဳျခင္းတိုု႔ပါ၀င္သည္။

ညဘက္တြင္ ရုုတ္တရက္ အသက္ရွဴက်ပ္ေသာအခါ ရုုတ္တရက္ေသဆုံးနိုုင္ေခ် ရွိျခင္း

ကေလးမ်ား ေနထုိင္ေသာပံုုစံေျပာင္းလဲတတ္လာျခင္းသည္ ရုုတ္တရက္ေသဆံုုးျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကိုု ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သေဘာတူၾကသည္။ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။
ပထမအခ်က္သည္ သင့္ကေလးတြင္ ရုုတ္တရက္ေသဆံုုးႏိုုင္ေခ်သည္ ကေလးစတင္ျပီး တစ္ဖက္သိုု႔ေစာင္းတတ္ေသာအခါ နည္းသြားတတ္သည္။ ဒုုတိယအခ်က္သည္ ကေလးသည္ တဖက္သိုု႔ေစာင္းျခင္းသည္ ရုုတ္တရက္ေသဆံုုးႏိုုင္ေခ်ကိုု ျမင့္ေစေသာ အိပ္သည့္ပံုုစံမွ ေျပာင္းလဲေပးႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ သူတိုု႔ကိုု အႏၱရာယ္ရွိျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုုင္သည္ကိုု သိႏိုုင္ပါသည္။
သင့္ကေလးအိပ္ရာ၀င္သည့္အခါတြင္ အိပ္သည့္ပံုုစံေျပာင္းလဲျပီး အိပ္ႏိုုင္ရန္ အိပ္ရာသည္ စိတ္ခ်ေဘးကင္းေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုုပ္ပါ။ ရုုတ္တရက္ေသဆံုုးျခင္းကိုု ကာကြယ္ရန္ ေမြ႔ရာကိုုသာ အသံုုးျပဳျပီး ၾကမ္းတမ္းေသာ မာေသာ ေစာင္မ်ား၊ေခါင္းအံုုးမ်ား၊ ပ၀ါမ်ား၊ အရုုပ္မ်ားကိုု မထားရွိပါႏွင့္။

သင့္ကေလးေရခ်ိဳးခ်ိန္တြင္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္သာမကပဲ ေဘးကင္းရန္လည္းလိုုအပ္ပါသည္။
• သင့္ကေလး ေကာင္းေကာင္းထိုုင္ႏိုုင္ခ်ိန္တြင္ ေရခ်ိဳးကန္တြင္ ေရခ်ိဳးရျခင္းသည္ ပိုုအဆင္ေျပလာပါလိမ့္မည္။
• စိုုစြတ္ေနခ်ိန္တြင္ ကေလးကိုု ေခ်ာ္လဲေစႏိုုင္ေသာ ေၾကာင့္ ေဘးကင္းေအာင္ ထိုုင္ေစရန္လိုုပါသည္။ ေရခ်ိဳးကန္ထဲတြင္ ေခ်ာ္လဲျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ သိပ္မရွိေသာ္လည္း ကေလးသည္ ေရခ်ိဳးျခင္းကိုု ေၾကာက္စိတ္၀င္သြားႏိုုင္သည္။
• ကေလးကိုု ေရခ်ိဳးကန္ထဲသိုု႔ မထည့္မီ လိုုအပ္သည္မ်ားကိုု တစ္ခါတည္း ျပင္ဆင္ထားပါ။
• ကေလး၏ ပထမ ငါးႏွစ္အတြင္း ေရခ်ိဳးစဥ္တြင္ လူၾကီးမိဘမွ ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္လိုုအပ္ပါသည္။
• သင့္ကေလးကိုု ေရမခ်ိဳးေပးမီ ေရ၏ အပူခ်ိန္ကိုု စစ္ေဆးပါ။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။
ကေလးသည္ မနက္တြင္ အေစာၾကီးနိုုးေနလ်ွင္ ေအာက္ပါတိုု႔သည္ ကေလးကိုု နည္နည္းေနာက္က်၍ အိပ္ရာမွ ႏိုုးေစရန္ ကူညီႏိုုင္ပါသည္။

• မနက္ခင္းအလင္းေရာင္ကိုု ေရွာင္ပါ။
• စက္တပ္ယာဥ္မ်ား၏ ဆူညံမွဳကိုု ေရွာင္ပါ။
• ကေလးကိုု ညဘက္တြင္ ေနာက္က်မွ အိပ္ေစပါ။
• သင့္ကေလးကိုု ေန႔ဘက္တြင္ ေနာက္က်မွ အိပ္ေစပါ။
• သင့္ကေလး၏ ေန႔လည္ေန႔ခင္း တေရးတေမာ အိပ္ခ်ိန္မ်ားကိုု ေလ်ာ့ခ်ပါ။
• သင့္ကေလးကိုု ႏိုုးေနလ်ွင္လည္း မထရင္ ခဏေစာင့္ေနခိုု္င္းပါ။
• သင့္ကေလးႏွင့္ အတူကစားပါ။
• သင့္ကေလးကိုု မနက္စာစားသည္အထိ ေစာင့္အိပ္ခိုုင္းပါ။

ေရခ်ိဳးကန္တြင္ ေရခ်ိဳးျခင္း

သင့္ကေလးသည္ ေရခ်ိဳးခ်ိန္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္သည္ကိုု ေသခ်ာႏိုုင္ရန္ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု လုုပ္ေဆာင္ပါ။
• ေရထဲတြင္ သူႏွစ္သက္ေသာ အရုုပ္ေလွကိုု ထည့္ေပးထားပါ။
• ေရမခ်ိဳးခင္ ကေလးကိုု လွဳပ္လွဳပ္ရွားရွားလုုပ္ေပးပါ။
• အရုုပ္တစ္ခုုခုု ႏွင့္ ေဆာ့ခိုုင္းထားပါ။
• သင့္ကေလးကိုု အလြန္အေအးမခံပါေစႏွင့္။
• လက္ထဲတြင္ တစ္ခုုခုုကိုုင္ခိုုင္းထားပါ။
• သင့္ကေလးကိုု ေရေဆာ့ခိုုင္းပါ။
• သင့္ကေလးႏွင့္ ေရခ်ိဳးေပးေနစဥ္ ေဆာ့ကစားေပးပါ။
• အစားစားျပီးခ်က္ခ်င္း ေရမခ်ိဳးေပးပါႏွင့္။
• သင့္ကေလး ကန္ထဲမွ မထြက္ခင္ ေရမ်ားေဖာက္မထုုတ္ပစ္ပါႏွင့္။
• စိတ္ရွည္ရွည္ထားျပီး ေရခ်ိဳးေပးပါ။

ထိုု႔ေနာက္ ၂၆ ပတ္တြင္ ကေလးသည္ မည္သိုု႔ ဆက္လက္ၾကီးထြားမည္နည္း။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 4, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 4, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။