24 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

သင့္ကေလးသည္ ယခုုေလာကၾကီးကိုု သင္ျမင္သကဲ့သိုု႔ ပင္ျမင္ျပီး၊သင္ၾကားသကဲ့သိုု႔ပင္ၾကားသည္။ သူ၏ ေျပာဆိုုဆက္သြယ္သည့္စြမ္းရည္သည္လည္း လ်င္ျမန္စြာတိုုးတက္လာသည္။ သူ၏ အသံသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း ႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္မွဳရွိျခင္းတိုု႔ကဲ့သိုု႔ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားအေပၚ သူ၏ အျမင္ႏွင့္တံုု႔ျပန္မွဳကိုု ေဖာ္ျပႏိုုင္သည္။

ငါးလ၏ ေနာက္ဆံုုးပတ္တြင္ သင့္ကေလးသည္-
• ထိုုင္ေနရာမွ ထထိုုင္ရန္ ထူမႏိုုင္သည္။
• တစ္စံုုတစ္ေယာက္ကိုု ကိုုင္ရင္း မတ္တပ္ရပ္ႏိုုင္သည္။
• သူႏွင့္အလွမ္းေ၀းေနေသာ အရုုပ္ကိုု ရေအာင္ယူႏိုုင္သည္။
• လက္လွမ္းမမီေသာ အရုုပ္ကိုု ရေအာင္ ၾကဳိးစားသည္။
• လက္တစ္ဖက္မွ တစ္ဖက္သိုု႔ ပစၥည္းမ်ားလႊဲေျပာင္းယူသည္။
• ျပဳတ္က်ေသာ ပစၥည္းကိုု ေကာက္ယူနိုုင္သည္။
• လူၾကီးမ်ားကဲ့သိုု႔ပင္ ျမင္ႏိုုင္ၾကားနုုိင္သည္။
• ဗ်ည္းႏွင့္ သရသံမ်ားကိုု ေပါင္းျပီး ပါပါ၊ မာမာ၊ ဒါဒါ ကဲ့သိုု႔ေသာ အသံမ်ားထြက္ႏိုုင္သည္။

ကေလးကိုု မည္ကဲ့သိုု႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုုင္ပါသနည္း။

သင့္ကေလးကိုု စကားေျပာျခင္း၊ စကားလံုုးမ်ားကိုုသံုုးသည့္ ကစာနည္းမ်ား အတူကစားေပးျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးကိုု ကူညီနိုုင္သည္။ သင့္ကေလးေျပာေနေသာ စကားကိုု သင္နားမလည္ပါက ေမးခြန္းမ်ားျပန္ေမးျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳနိုုင္သည္။ သင့္ကေလးသည္ သင့္ေမးခြန္းမ်ားကိုု ႏွစ္သက္ပါလိမ့္မည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ဆရာ၀န္အမ်ားစုုသည္ ယခုုလတြင္ ကေလးအတြက္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမွဳမျပဳလုုပ္ၾကပါ။ ေကာင္းေသာအခ်က္မွာ ကေလးတြင္ ျပသနာတစ္စံုုတစ္ရာမရွိျခင္းႏွင့္ မေကာင္းေသာအခ်က္မွာ သင့္ကေလး မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္လာမည္ကိုု သင္မသိရျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္လတြင္ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ျပင္ဆင္ပါ။ သင့္တြင္ ျပသနာတစ္ခုုခုုရွိလ်ွင္ ေနာက္လအထိေစာင့္ရန္မလိုုပဲ ခ်က္ခ်င္းေမးျမန္းပါ။

ကၽြႏုု္ပ္ ဘာေတြ သိထားသင့္ပါသလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုုးျခင္း

ဆရာ၀န္မွ အသည္းေရာင္အသား၀ါ၊ပိုုလီယိုု၊ဆံုုဆိုု႔ၾကက္ညွာႏွင့္ ရိုုတာဗိုုင္းရပ္စ္မ်ား အတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုုးရန္ ညႊန္ၾကားနိုုင္ပါသည္။ အဆုုတ္ေရာင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးသည္ သင့္ကေလးကိုု ဘက္တီးရီးယား ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ျခင္း၊အဆုုတ္ေရာင္ျခင္း ႏွင့္ နားေရာဂါမ်ားကိုု ကာကြယ္ေစပါသည္။ Hib ကာကြယ္ေဆးသည္ Haemophilus Influenzae type B ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ျခင္းကိုု ကာကြယ္ျပီး ရိုုတာဗိုုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးသည္ အစာအိမ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ တုပ္ေကြးဗိုုင္းရပ္စ္၀င္ျခင္းကိုု ကာကြယ္သည္။ တုုပ္ေကြးရာသီတြင္ တုုပ္ေကြးဗိုုင္းရပ္စ္အတြက္ ကာကြယ္ေဆးကိုု ထိုုးႏိုုင္ပါသည္။

ကေလးကိုု ေဆးထိုုးသည့္အခါ မေၾကာက္ေစရန္ မည္သိုု႔ လုုပ္ေပးနိုုင္သနည္း။

သင့္ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ သူနာျပဳကိုု ေဆးထိုုးသည့္အခါ သင္ခ်ီထားစဥ္ ထိုုးလိုု႔ ရမရ ေမးျမန္းပါ။ သင့္ကေလးကိုု ညင္ညင္သာသာစကားေျပာေနျခင္းျဖင့္ ကေလးကိုု စိတ္တည္ျငိမ္ေစျပီး အာရံုုေျပာင္းလႊဲပါ။ သင့္ကေလးကိုု ႏိုု႔ဘူး၊ အရုုပ္၊နိုု႔သီးေခါင္း မ်ားေပးျပီးလည္း အငိုုတိတ္ေအာင္ လုုပ္နိုုင္သည္။ အေမနိုု႔တိုုက္ေနစဥ္ ကေလးကိုု ေဆးထိုုးလွ်င္ အငိုုသက္သာေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိသည္။
သိုု႔ေသာ္ ယခုုထိုုးေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ သင့္ကေလးကိုု လံုုး၀ကာကြယ္ေစႏိုုင္မည္ ဟုု အာမခံခ်က္မေပးနိုုင္ပါ။ အခ်ိဳ႕ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ ကေလးတြင္ ခုုခံအားတက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အခ်ိန္တစ္ခုုအတြင္းတြင္ အၾကိမ္ေရမ်ားစြာေပးရန္လိုုသည္။ လံုုး၀မထိုုးသည္ႏွင့္စာလွ်င္ တစ္ၾကိမ္ထိုုးျခင္းက ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ကိုု နည္းေစသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ သင့္ကေလးကိုု ကာကြယ္ေဆးအၾကိမ္ေရျပည့္ေအာင္ ထိုုးသင့္သည္။ သင့္ကေလးကိုု ဂရုုတစိုုက္ေစာင့္ၾကည့္ျပီး ေဆးထိုုးျပီးေနာက္ တစ္စံုုတစ္ရာတံုု႔ျပန္မွဳ ရွိလ်ွင္ ဆရာ၀န္ကိုု အေၾကာင္းၾကားပါ။

အစားအစာႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈ

မိသားစုုတြင္ ဓာတ္မတည့္မွဳ ရာဇ၀င္ရွိေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္မွ ကေလးအတြက္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုုင္ရန္ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု လုုပ္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားနိုုင္သည္။
• သင့္ကေလးကိုု အစာမာမ်ားေနာက္က်မွ ေကၽြးပါ။ ဓာတ္မတည့္ေသာ အစာမ်ားကိုု ေနာက္က်ေကၽြးေလေလ၊ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ် နည္းေလေလ ဟုု ပညာရွင္မ်ားက ဆိုုသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ သင့္ႏွင့္ သင့္ခင္ပြန္းမိသားစုတြင္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းရွိလ်ွင္ ဆရာ၀န္မ်ားမွ ကေလးကိုု ျဖည့္စြက္စာေကၽြးျခင္းကိုု ေနာက္က်မွ ေကၽြးရန္ညႊန္ၾကားနုုိင္သည္။
• မိခင္ႏိုု႔ကိုု ဆက္လက္တိုုက္ေကၽြးပါ။ ႏိုု႔ဘူးတိုုက္ေသာကေလးမ်ားသည္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းပိုုျဖစ္ႏိုုင္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ မိခင္ႏိုု႔ကိုု ကေလးအသက္ တစ္ႏွစ္ေလာက္အထိ ဆက္လက္တိုုက္ေကၽြးပါ။ ပဲနိုု႔ကိုုလည္း အစားထိုုးတိုုက္ႏိုုင္ေသာ္လည္း ပဲႏုိ ့ကိုု ဓာတ္မတည့္ေသာကေလးလည္း ရွိနိုုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ ႏိုု႔ပရိုုတင္းေဖာ္ျမဴလာ ကိုုသံုုးလွ်င္ သင့္ေတာ္ပါသည္။
• အမ်ိဳးအစားစံုုေသာ အစားအစာမ်ားကိုု သံုုးျပီး ျဖည့္စြက္စာေကၽြးပါ။ သင့္မိသားစုုတြင္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းရွိလွ်င္ ကေလးကို သီးျခားအစားအစာမ်ားကိုု တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ စားၾကည့္သင့္သည္။ သင့္ကေလးတြင္ မူးျခင္း၊ အကြက္မ်ားထြက္ေပၚျခင္း၊ တံေတြးအလြန္ထြက္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလ်င္အသံျမည္ျခင္း၊ ႏွာရည္က်ျခင္း၊ ျဖစ္ေပၚလ်ွင္ ထိုုအစားအစာကိုု ဆက္မေကၽြးပဲ ေနာက္အပတ္မ်ားတြင္လည္း ေကၽြးျခင္းကိုု ေရွာင္ပါ။ သင့္ကေလးတြင္ ထိုုအစားအစာကိုု အႏၱရာယ္လကၡဏာတစ္စံုုတစ္ရာ မေပၚပဲ ေကၽြးလိုု႔ရမွသာ ျပန္ေကၽြးပါ။
• ဓာတ္မတည့္မွဳ အျဖစ္နည္းေသာအစားအစာမ်ားကိုု စတင္ေကၽြးပါ။ ဆန္သည္ ကေလးမ်ားတြင္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းကိုု မျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖည့္စြက္စာ စေကၽြးလ်င္ ထမင္းကိုု စေကၽြးရန္ အၾကံျပဳၾကသည္။ အသီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားသည္လည္း ဓာတ္မတည့္ျခင္းကိုု ျဖစ္ေစတာနည္းသည္။ သိုု႔ေသာ္ ဘယ္ရီသီးႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကိုု အစာစေကၽြးခ်ိန္တြင္ မေကၽြးရန္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ သတိေပးၾကသည္။ သင့္ကေလးကိုု ယခုုအခ်ိန္တြင္ ကမာ၊ ဂံုုး ႏွင့္ ပဲ၊ မ်ားကိုု မေကၽြးသင့္ပါ။ ကေလးကိုု ဓာတ္မတည့္မွဳ ျဖစ္ေစေသာ ေျမပဲ၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ားႏွင့္ ေခ်ာကလက္တိုု႔ကိုု မေကၽြးသင့္ပါ။

ဓာတ္မတည့္မွဳမ်ားသည္ သင့္ကေလးၾကီးျပင္းလာသည့္ အခါ တျဖည္းျဖည္းသက္သာသြားတတ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ သင့္ကေလးသည္ ႏိုု႔၊ ဂ်ံဳႏွင့္ အျခားအစားအစာမ်ားႏွင့္ မတည့္လ်ွင္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းေပ်ာက္သြားသည္အထိ ေစာင့္ပါ။
သင့္ေက်ာေပၚတြင္ ကေလးကိုု စိတ္ခ်ရေသာနည္းလမ္းျဖင့္ သယ္ပိုုးပါ။
သင့္ကေလးကိုုယ့္ဘာသာထိုုင္နိုုင္ေသာ အခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ ကေလးကိုု ေက်ာပိုုး၍ သယ္သြားႏိုုင္ျပီျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မိဘမ်ားအတြက္ ေက်ာပိုုးျခင္းသည္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အတြက္မူ ၾကြက္သားမ်ားနာက်င္ျခင္းကိုု ျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာပိုးျခင္းကို္ ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ ့က မၾကိဳက္ေပ။
ေက်ာပိုုးျခင္းသည္ သင့္ကေလးအတြက္ အဆင္ေျပမေျပကိုု သိရွိရန္ သင္ နမူနာ လုုပ္ၾကည့္လ်ွင္ သင့္ကေလးကိုု ပါ အစမ္္းေက်ာပိုးၾကည့္ပါ။ သင္ေက်ာပိုုးခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးကိုု ျမဲျမံစြာ ေက်ာပိုုးခါးပတ္ျဖင့္ ပတ္ထားျခင္းကိုု ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုုပ္ပါ။ သင့္ကေလးကိုု ထိုုသိုု႔ သယ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးကိုု ပတ္၀န္းက်င္ကိုု ၾကည့္ရွဳျခင္းအျပင္ မ်ားစြာေသာအရာမ်ားကိုု လုုပ္ႏိုုင္ေစသည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။

သင့္ကေလးကိုု ခြက္ကိုု ဘယ္လိုုအသံုုးျပဳလဲ သင္ျပပါ။

သင့္ကေလးကိုု ခြက္ကိုု ဘယ္လိုုအသံုုးျပဳရမလဲ သင္ေပးျခင္းသည္ သူ႔အတြက္ အက်ိဳးမ်ားစြာျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ ပထမဦးစြာ ႏိုု႔စိုု႔ျခင္းအျပင္ အျခားေသာ ေသာက္စရာမ်ားႏွင့္ ေသာက္ရသည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွိေသးေၾကာင္း သူသင္ယူႏိုုင္သည္။ ခြက္ကိုု သံုုးတတ္သြားလွ်င္ ႏိုု႔စိုု႔ျခင္းႏွင့္ နိုု႔ဘူးစိုု႔ျခင္းကိုု သူမလုုပ္လိုုေတာ့ေပ။ ထိုု႔အျပင္ ခြက္သံုုးတတ္သြားလွ်င္ ႏိုု႔၊ ေရ ႏွင္ ့အျခားေဖ်ာ္ရည္မ်ားကိုု အလြယ္တကူ ေသာက္ႏိုုင္သြားျပီး ႏိုု႔ဘူးႏွင့္ တိုုက္ရန္ မလိုုေတာ့ေပ။

• သင့္ကေလးကိုု အေထာက္အကူႏွင့္ ထိုုင္ႏိုုင္သည့္အခ်ိန္ထိေစာင့္ပါ။ ဤသိုု႔ျဖင့္ သီးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းတြင ္တစ္ဆိုု႔ျခင္းမ်ား ကိုု နည္းေစႏိုုင္သည္။
• ကေလးအတြက္ အဆင္ေျပမည့္ ခြက္ကိုု ေရြးခ်ယ္ပါ။ ကေလးမ်ားတြင္ သူတိုု႔ အႏွစ္သက္ဆံုုးခြက္ပံုုစံရွိနိုုင္သည့္ အတြက္ သူအၾကိဳက္ဆံုုးခြက္ကိုု သိရန္ ခြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု အသံုုးျပဳပါ။
• စိတ္ခ်ရေသာ ခြက္ကိုု အသံုုးျပဳပါ။ ကေလးအတြက္ မကြဲတတ္ေသာ၊ အေလးခ်ိန္နည္းေသာခြက္မ်ားကိုု အသံုုးျပဳပါ။ စကၠဴခြက္မ်ားသည္ ျပဲတတ္ေသာေၾကာင့္ အဆင္မေျပေပ။
• သင့္ကေလးကိုု ခြက္ႏွင့္ ေရေသာက္တတ္ရန္ သင္ေပးရျခင္းသည္ တကယ္ကို အလုပ္ရႈပ္ေစပါတယ္။ သင့္ကေလး ေရေသာက္ဖုိ ့ၾကိဳးစားရင္း ေရဖိတ္က်ႏိုုင္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ ထိုသို ့အမွားမ်ားျပဳမိရင္းႏွင့္ပင္ သင့္ကေလးသည္ သင္ယူေနမွာ ျဖစ္တယ္။ သင့္ကေလးကိုု ေရစိုုခံသည့္ ပ၀ါမ်ား ၊ ကေလးသြားရည္ခံမ်ား ၀တ္ဆင္ေပးထားျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးကို ကူညီေပးပါ။
• သင့္ကေလးကိုု ခံုုမွာျဖစ္ေစ၊ သင့္ေပါင္ေပၚတြင္ ျဖစ္ေစ ထိုုင္လွ်င္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ပါေစ။
• သင့္ကေလးကိုု သင့္ေတာ္ေသာ အရည္ကိုု စတိုုက္ပါ။ ေရႏွင့္ စသင္ေပးလွ်င္ ေကာင္းသည္။ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ႏိုု႔နွင့္ အျခားေဖ်ာ္ရည္မ်ားတိုုက္ႏိုုင္သည္။
• ကေလးအတြက္ လြယ္ကူမည့္ နည္းလမ္းကိ ုုေရြးပါ။ ခြက္ထဲသိုု႔ နည္းနည္းပဲထည့္ျပီး ကေလး၏ နွဳတ္ခမ္းတြင္ ေတ့ျပီး တစ္စက္ႏွစ္စက္သာအရင္တိုုက္ပါ။ ျပီးလွ်င္ ခဏနားျပီး ကေလးကိုု မ်ိဳခ်ႏိုုင္ရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။ ကေလးမေသာက္ခ်င္ေတာ့ေၾကာင္း အခ်က္ျပလ်ွင္ တိုုက္ျခင္းကိုု ရပ္ပါ။ ကေလး ခြက္နဲ ့ ေသာက္တတ္သြားရန္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့က်င့္ရႏိုုင္ေသာ္လည္း စိတ္ရွည္စြာ ဆက္ေလ့က်င့္ေပးလွ်င္ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။
• သင့္ကေလးကိုု ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုုင္ရန္ အားေပးပါ။ သင့္ကေလးမွ ခြက္ကိုသူကိုုယ္တိုုင္ ကိုင္ျပီး ေသာက္ခ်င္တယ္ ဆုိလည္း ၾကိဳးစားခြင့္ေပးပါ။ ခြက္ ျပဳတ္က်လွ်င္ ၊ ေရဖိတ္စင္လွ်င္လည္း ထိုုအရာသည္ သင္ယူေနျခင္း၏ တစိတ္တပိုုင္းျဖစ္၍ စိတ္မပ်က္ပါႏွင့္။
• သင့္ကေလးကိုု ဖိအားမေပးပါႏွင့္။ သင့္ကေလးသည္ အၾကိမ္အနည္းငယ္ လုုပ္ၾကည့္ျပီးလ်ွင္ ခြက္ကိုုအသံုုးျပဳရန္ ျငင္းဆိုုႏိုုင္သည္။ သင့္ကေလးကိုု ခြက္ကိုု အသံုုးျပဳရန္ အတင္းအၾကပ္မခိုုင္းပါႏွင့္။ အခ်ိန္အတန္ၾကာမွ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ၾကိဳးစားပါ။ ခြက္အလြတ္ကိုု အရုုပ္လိုု ေပးေဆာ့ျပီး သင့္ကေလးေလ့လာႏိုုင္ေအာင္ လုုပ္ပါ။

ထိုု႔ေနာက္ ၂၅ ပတ္တြင္ ကေလးသည္ မည္သိုု႔ ဆက္လက္ၾကီးထြားလာမည္နည္း။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 4, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 4, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။