23 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

သင့္ကေလးသည္ ေရြ႕လ်ားေနေသာ အရာမ်ားေနာက္ကိုု လိုုက္ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းအေသးမ်ားကိုု ေတြ႔ရွိတတ္ျခင္းတိုု႔ တိုုးတက္လာပါလိမ့္မည္။ ယခုုအရြယ္တြင္ ပစၥည္းမ်ားကိုု တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းသာေတြ႔ရလ်ွင္လည္း မွတ္မိတတ္သည္။ ေစာင္ေအာက္ရွိ သူ၏ ကစားစရာကိုု ရွာေတြ႕တတ္သည္။ ထိုုအရာသည္ ေနာက္လအနည္းငယ္တြင္ သူကစားနိုုင္မည့္ တူတူပုုန္းတမ္း၏ အေျခခံျဖစ္သည္။
သင္သူ႔ကိုု ခ်ီထားခ်ိန္တြင္ အနားရွိပစၥည္းတစ္ခုုခုုကိုု လွမ္းယူႏိုုင္ျပီး တစ္ခုုရလ်ွင္ ေနာက္တစ္ခုုရဖုိ႔ ထပ္ၾကိဳးစားသည္ကိုု သင္သတိျပဳမိလိမ့္မည္။
၂၃ ပတ္တြင္ သင့္ကေလးသည္ –
• အေထာက္အကူမပါဘဲ ထိုုင္နိုုင္သည္။
• အလြန္ေသးေသာပစၥည္းကိုု ရွာေတြ႕နိင္ျပီး ေရြ႕ေနေသာ ပစၥည္းမ်ားေနာက္သိုု႔ လိုုက္နိုုင္သည္။
• ေစာင္ေအာက္တြင္ သူၾကိဳက္ေသာ ပစၥည္းကိုု ရွာနိုုင္သကဲ့သိုု႔ ပစၥည္းမ်ားကိုု တစ္ပိုုင္းတစ္စျမင္ရံုုႏွင့္ မွတ္မိတတ္သည္။
• သူ႔အနားရွိ ပစၥည္းမ်ားကိုု လက္လွမ္းယူနိုုင္သည္။

ကေလးကိုု မည္ကဲ့သိုု႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုုင္ပါသနည္း။

၂၃ ပတ္တြင္ ကေလးသည္ အေရာင္မ်ားကိုု သိစျပဳလာသည္။ အေရာင္ပါေသာ စာအုုပ္မ်ားဖတ္ျခင္း၊ အေရာင္စံုုအတံုုးမ်ားႏွင့္ ကစားျခင္းသည္ သင့္ကေလး အေရာင္မ်ားကိုု သင္ယူႏိုုင္ရန္ ကူညီနိုုင္ပါသည္။ ကေလးသည္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေသာ ကစားစရာမ်ားကိုု ဆက္ရန္ သိုု႔မဟုုတ္ တပ္ဆင္ရန္ေပးပါ။ ပံုုစံမ်ားကိုု သတိျပဳမိႏိုုင္စြမ္းတိုုးတက္ေစရန္အေထာက္အကူျပဳနိုုင္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ယခုုလတြင္ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ကေလးအတြက္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရန္ မစီစဥ္ၾကပါ။ ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ကေလးတြင္ ျပသနာ တစ္စံုုတစ္ရာမရွိျခင္းျဖစ္ျပီး မေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ကေလးဘယ္လိုုၾကီးျပင္းေနသည္ကိုု သင္သတိမျပဳႏိုုင္ျဖစ္နိုုင္သည္။ ေနာက္တစ္လ ေတြ႕ဆံုုလ်င္ ေမးခြန္းမ်ားကိုု ျပင္ဆင္ပါ။ သင့္တြင္ စိတ္ပူေနသည္မ်ားရွိလွ်င္ သင့္ဆရာ၀န္ကိုု တိုုင္ပင္ရန္ ၀န္မေလးပါႏွင့္။

ကၽြႏုု္ပ္ ဘာေတြ သိထားသင့္ပါသလဲ။

အာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။

ၾကီးထြားမွဳဇယားကိုု နားလည္ျခင္း

သင့္ဆရာ၀န္သည္ လက္ရွိ ကေလး၏ ၾကီးထြားမွဳ အေျခအေနကိုု သိရွိရန္ အရပ္၊အေလးခ်ိန္၊ ေခါင္းလံုုးပတ္ အတိုုင္းအတာမ်ားကိုု အရင္က အတိုုင္းအတာမ်ားႏွင့္ ႏွုုိင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္ သံုုးသပ္နုုိင္ပါသည္။ အတိုုင္းအတာမ်ားတြင္ ရုုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲမွဳရွိလ်င္ သင့္ကေလးသည္ အာဟာရစုုပ္ယူမွုုကိုု ထိခိုုက္ေစေသာ က်န္းမာေရးျပသနာတစ္ခုုခုု ခံစာေနျခင္းျဖစ္နုုိင္သည္။ သင့္ဆရာ၀န္သည္ ၾကီးထြားမွဳႏွဳန္းကိုု အသံုုးျပဳျပီး သင့္ကေလး ၾကီးထြားတိုုးတက္မွဳကို အျခားရြယ္တူကေလးမ်ားႏွုင့္ ႏွိုုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါလိမ့္မည္။
ကေလးမ်ားတြင္ ၾကီးထြားမွဳနွုုန္း မတူညီသည့္အတြက္ သင့္ကေလး ကိုုယ္အေလးခ်ိန္တက္လွ်င္ စိတ္မပူပါႏွင့္။ ကေလးမ်ားသည္ အခ်ိန္တစ္ခုုအတြင္းတြင္ ျဖည္းျဖည္္းခ်င္း တိုုးတက္ႏိုုင္သည္။ ေနာက္ဆံုုးအခ်ိန္တြင္ အမ်ားၾကီး တိုုးတက္သြားသည္လည္း ျဖစ္နိုုင္သည္။ တိုုးတက္မွဳနွုုန္းျမန္ျခင္းႏွင့္ ကိုုယ္ခႏၶာညႊန္းကိန္းသည္ မ်ိဴးရိုုးဗီဇေပၚတြင္ မူတည္နိုုင္ပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ ကေလး၏က်န္းမာေရးကိုု ပတ္၀န္းက်င္၊ႏွင့္ လွဳပ္ရွားမွဳအေျခအေနမ်ားကဲ့သိုု႔ေသာ အျခားေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အခ်က္မ်ားက လႊမ္းမိုုးနိုုင္ပါသည္။ သင့္တြင္ စိတ္ပူေနသည္မ်ားရွိလ်ွင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

နားရြက္ဆြဲျခင္း

လက္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေျခေခ်ာင္းမ်ား၊ လက္မ်ား၊ ေျခေထာက္မ်ား၊နားရြက္မ်ားသည္ စိတ္၀င္စားစရာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးသည္ သူ၏ ခႏၶာကိုုယ္ အစိတ္အပိုုင္းမ်ားကိုု စတင္စူးစမ္းစျပဳလာသည္။ သူ႔နားရြက္ကိုု ဆြဲကိုုင္ျခင္းသည္ ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္းမဟုုတ္ဘဲ စိတ္ပူစရာမရွိပါ။ အျခား မအီမသာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အဖ်ားရွိလွ်င္ နား၊ သြား ေရာဂါမ်ားျဖစ္နုုိင္ေသာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္နွင္ ့ျပသရန္လိုုအပ္ပါသည္။

ႏွင္းခူ

သင့္ကေလးသည္ ႏွင္းခူ ကဲ့သိုု႔ေသာ အေရျပားေရာဂါခံစားရနိုုင္ပါသည္။ ထိုုအခါ အေရျပားတြင္ အကြက္မ်ားျဖစ္ျပီး ယားယံနိုုင္ပါသည္။
ေအာက္ပါတိုု႔သည္ ႏွင္းခူ ကိုု ကုုသရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစနုုိင္သည္။
• လက္သည္းညွပ္ျခင္း၊ ကုုတ္လ်ွင္ ဒဏ္ရာမရေစရန္ လက္သည္းကိုု တိုုတုုိညွပ္ေပးထားပါ။
• ေရကိုု အၾကာၾကီးမခ်ိဴးေပးရ။ ဆပ္ျပာ၊ ေရတိုု႔ႏွင့္ အၾကာၾကီး ထိေတြ႔ပါက အေရျပားကိုု ေျခာက္ေသြ႔ေစသည့္အတြက္ ေရခ်ိဳးခ်ိန္ကိုု ၁၀ မိနစ္ – ၁၅ မိနစ္ ထက္မပိုုေစပါႏွင့္။ သင့္ကေလးကိုု ဆပ္ျပာရည္ထဲတြင္ စိမ္ျပီး ေရခ်ိဳးျခင္း မလုုပ္သင့္ပါ။ သင့္ကေလးကိုု အေရျပားမေျခာက္ေသြ႔ေစရန္ လိုုးရွင္း လိမ္းေပးပါ။
• လိုုးရွင္း လိမ္းေပးျခင္း။ ေရခ်ိဳးျပီး လွ်င္ လိုုးရွင္း လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ ဓာတ္မတည့္မွဳမ်ားသက္သာႏိုုင္သည္။ အဆီ သိုု႔မဟုုတ္ ခရင္မ္ မ်ားအသံုုးမျပဳသင့္ပါ။
• ပတ္၀န္းက်င္ကိုု အရမ္းမေအး၊ အရမ္းမပူေအာင္ ထိန္းညွိပါ။
• ခ်ည္ထည္ျဖင့္လုုပ္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကိုု ၀တ္ဆင္ေပးပါ။
• ဆရာ၀န္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုုင္း အာဟာရကိုု ထိန္းညွိပါ။ ႏွင္းခူကိုု ပိုုဆိုုးေစမည့္ အစားအေသာက္မ်ားကိုု ေရွာင္ပါ။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္နိုုင္ပါသည္။

ခံုုေပၚတြင္ အစာေကၽြးျခင္း

သင့္ကေလးကိုု သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔ အစားေကၽြးရန္မျဖစ္နုုိုုင္ပါ။ အေမ၏ ေပါင္ေပၚတြင္ အစားေကၽြးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုုးဟုု ထင္ၾကေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ အဆင္မေျပပါ။ ကေလးကိုု အစာေကၽြးရန္ အေကာင္းဆံုုးနည္းလမ္းမွာ လံုုျခံဳေသာခံုုေပၚတြင္ ေကၽြးျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးကိုု ခံုုေပၚတြင္ လံုျခံဳေရးခါးပတ္ ပတ္ျပီး ေစာင့္ၾကည့္ရင္းထမင္းေကၽြးနိုုင္သည္။ ခါးပတ္ၾကိဳးတပ္ဆင္ထားလ်က္ႏွင့္ပင္ ကေလးသည္ ျပဳတ္က်နိုုင္ေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သတိေတာ့ထားပါ။ သင့္ကေလး ေကာင္းစြာထိုုင္နုုိင္လွ်င္ ခံုုအျမင့္ႏွင့္ ေျပာင္းနိုုင္သည္။

ထိုု႕ေနာက္ ၂၄ ပတ္တြင္ ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဆက္လက္ၾကီးထြားမည္နည္း။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 4, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 4, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။