22 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

သင့္ကေလးသည္ လူစိမ္းမ်ားကိုု ေၾကာက္ျခင္းကဲ့သိုု႔ေသာ စိတ္ခံစားမွုုကိုု စတင္ျပသတတ္လာသည္။ ကေလးသည္ သင္ႏွင့္ ပိုုမိုုနီးကပ္လာႏိုုင္ျပီး လူစိမ္းမ်ားၾကားတြင္ ေနသည့္အခါ စိတ္ပူပန္ေနတတ္ျပီး သူ႕ကိုု လူစိမ္းတစ္ေယာက္မွ ထိကုုိင္လိုုက္လ်ွင္ ငိုုလိုုက္ႏိုုင္သည္။ လူစိမ္းမ်ားကိုု ေၾကာက္ျခင္းသည္ သင့္ကေလးကိုု လူစိမ္းမ်ားႏွင့္ မေတြ႔ဖူးဟုု မဆိုုလိုုပါ။ သင့္ကေလးကိုု မိသားစုု၀င္မ်ားအျပင္ အျခားလူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုေပးျခင္းသည္ ကေလးအတြက္ ေကာင္းသည္။ ကေလးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ဖြ႔ြံျဖိဳးတုုိးတက္မွဳမ်ားကိုု ျဖတ္ေက်ာ္ေနစဥ္ သင့္၏ နားလည္မွုုႏွင့္ စိတ္ရွည္မွဳကိုု လိုုအပ္သည္ကိုု သတိရပါ။

၂၂ ပတ္တြင္ သင့္ကေလးသည္-
• ဦးတည္ရာတစ္ဖက္သိုု႔ လိမ့္တတ္သည္။
• ေျခေထာက္က ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုု ခံနိုုင္လာသည္
• ဗ်ည္းႏွင့္ သရသံမ်ားကိုု တြဲေျပာတတ္လာသည္။
• ရယ္ရႊင္သံမ်ား (အာလုပ္သံမ်ား) ထြက္လာသည္။
• အသံလာရာသိုု႔ လွည့္သြားတတ္သည္။

ကေလးကိုု မည္ကဲ့သိုု႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုုင္ပါသနည္း။

ကေလးကိုု မိသားစုုႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အစားအတူစားေပးပါ။ ကေလးသည္ သင္စားသည္ကိုု ၾကည့္ရန္ ႏွစ္သက္ျပီး အစားပိုုစားႏိုုင္ပါသည္။ ေနာက္လတြင္ ကေလးသည္ ေကာင္းေကာင္းထိုုင္တတ္လာျပီး အစားကိုုလက္ျဖင့္ ယူစားတတ္လာမည္။ ထိုုသိုု႔လုုပ္ျခင္းသည္ သင့္ကေလးကိုု အစားစားႏိုုင္စြမ္းတိုုးတက္ေစသည္။
ယခုုအခ်ိန္တြင္ ကေလးသည္ အတည့္ထိုုင္ႏိုုင္ျပီး လက္ႏွစ္ဖက္လံုုးကိုု အသံုုးျပဳႏိုုင္သည္။ သင့္ကေလးထိုုင္ေနလွ်င္ လဲျပိဳႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ ေဘးတြင္ အခုုအခံမ်ားထားေပးပါ။ သင့္ကေလးမသိေသာ တစိမ္းလူမ်ားနွင့္ အတူရွိေနေသာအခါ အျခားသူမ်ားေၾကာင့္ ကေလးငိုုလ်ွင္ သင္မရွက္ပါႏွင့္။ သင့္ကေလးကိုု ခ်ီျပီး သူစိတ္တည္ျငိမ္သြားရန္ေခ်ာ့ေမာ့ပါ။ သင့္ မိသားစုုမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကိုု ကေလးနားသိုု႕ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ကပ္ရန္ ေျပာဆိုုပါ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ဤလတြင္ ဆရာ၀န္အမ်ားစုုသည္ ကေလးအတြက္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမွဳမ်ားကိုု မျပဳလုုပ္ၾကပါ။ ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ သူတိုု႔တြင္ ျပသနာၾကီးၾကီးမားမားမရွိျခင္းျဖစ္ျပီး မေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ သင့္ကေလး မည္သိုု႔ၾကီးထြားလာသည္ကိုု သင္မသိရေပ။ ေနာက္လအတြက္ ေတြ႕ဆံုုလွ်င္ ေမးျမန္းရမည္မ်ားကိုု ျပင္ဆင္ထားပါ။ သင့္တြင္ စိုုးရိမ္စိတ္ပူေနသည္မ်ားရွိလ်ွင္ ဆရာ၀န္ကိုု ေတြ႕ရန္ ေနာက္လအထိ ေစာင့္ေနရန္မလိုုပါ။

သင္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။

၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း

သင့္ကေလး၏ ၀မ္းသြားျခင္းသည္ သင့္ကေလးစားသည့္အရာမ်ား၊လွဳပ္ရွားမွဳႏွင့္ သင့္ကေလး၏ အစာေခ်ဖ်က္ႏွုုန္းေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ သင့္ကေလးမွ ၀မ္းသြားရန္ အူလွဳပ္ရွားျခင္းကိုု ေႏွးေစေသာေၾကာင့္ ၀မ္းခ်ဳပ္တတ္သည္။
သင့္ကေလးတြင္ ေအာက္ပါ လကၡဏာမ်ားရွိလ်ွင္ သင့္ကေလးတြင္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္ေနႏိုုင္သည္။
• သင့္ကေလး၏ ၀မ္းသည္ မာျပီးေျခာက္ေနလွ်င္ ၊ ေသြးပါလွ်င္
• သင္ကေလး သံုုးေလးရက္ ၀မ္းမသြားလ်ွင္
• ၀မ္းသြားခ်င္ေသာအခါ မသက္မသာခံစားရလ်ွင္
မိခင္ႏိုု႔သာတိုုက္ေသာကေလးမ်ားတြင္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္ခဲသည္။ သင့္ကေလး ၀မ္းခ်ဳပ္လ်ွင္ ၀မ္းသြားသည့္အခါ နာလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုုင္ပင္ပါ။ အန္ျခင္း၊ ဗိုုက္ေဖာင္းျခင္း၊ ကဲ့သိုု႔ေသာ အျခားလကၡဏာမ်ားရွိလွ်င္ သင့္ကေလးတြင္ အူပိတ္ျခင္းကဲ့သိုု႔ေသာ အျခားေသာ ျပင္းထန္ေသာအေျခအေနျဖစ္ေနႏိုုင္သည္။ကေလးသည္ ႏိုု႕မွဳန္႔သာေသာက္လွ်င္ အခ်ိဳ႔ေသာ ႏိုု႕မွဳန္႔မ်ားသည္ မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ၀မ္းခ်ဳပ္တတ္သည္။ သင့္ဆရာ၀န္ကိုု အျခားတံဆိပ္ေျပာင္းသံုုးရန္တိုုင္ပင္ပါ။
သင့္ကေလးကိုု ေကြကာေကၽြးပါက အမွ်င္ဓာတ္ပါ၀င္မွဳနည္းသည့္အတြက္ ၀မ္းခ်ဳပ္ႏိုုင္သည္။ အသီးအႏွံမ်ား၊ အေစမ်ားႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ားကိုု ျဖည့္စြက္သင့္သည္။ အုုတ္ဂ်ံဳကိုုလည္း အစားထိုုး သံုုးႏိုုင္သည္။ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ေရဓာတ္နည္းျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုုင္ျပီး သင့္ကေလးကိုု ေရမ်ားမ်ားတိုုက္ရန္လိုုအပ္ပါသည္။ ျဖည့္စြက္စာေကၽြးေနလ်ွင္ ဇီးသီးႏွင့္ သစ္ေတာ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ား မ်ားမ်ားတိုုက္ပါ။ သင့္ကေလးကိုု ႏိုု႔တိုုက္သည့္အျပင္ ၃၀ မီလီလီတာ ေရသိုု႔မဟုုတ္ ေဖ်ာ္ရည္ကိုု ျဖည့္စြက္တိုုက္ႏိုုင္သည္။

သင့္ကေလး၏ အာဟာရကိုု ေျပာင္းလဲသည့္အျပင္ ေအာက္ပါတိုု႔သည္ အူလမ္းေၾကာင္းကိုု က်န္းမာေစသည္။
• ကေလးအိပ္ေနလ်ွင္ ေျခဖ၀ါးကိုု လွဳပ္ရွားေအာင္ျပဳလုုပ္ေပးပါ။
• ၀မ္းဗိုုက္ကိုု ညင္ညင္သာသာပြတ္သပ္ေပးပါ။ တင္းေနသည့္ေနရာမ်ားရွိလွ်င္ ထိုုေနရာကိုု ၾကာၾကာပြတ္ေပးပါ။
• ၀မ္းသြားသည့္အခါ သင့္ကေလး တင္းေတာင့္ေနလွ်င္ ကေလးကိုု ေရေႏြးထဲတြင္ စိမ္ေပးျခင္းျဖင့္ ၾကြက္သားမ်ားကိုု ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစသည္။

ဂရစ္စလင္းအဆီကိုု စအိုုထဲသိုု႔ထည့္ေပးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အဆီသုုတ္ထားေသာ အစာေဟာင္းအိမ္အပူခ်ိန္တိုုင္းသည့္ သာမိုုမီတာႏွင့္ စအိုုကိုု လွံဳ႔ေဆာင္ေပးနိုုင္သည္။ ထိုုသိုု႔လုုပ္ရန္ သင့္ဆရာ၀န္မွ ခြင့္ျပဳရမည္။ ထိုုသိုု႔ုုလုုပ္ေသာ္လည္း မသက္သာလွ်င္ ဆရာ၀န္မွ ကေလးကိုု၀မ္းႏွဳတ္ေဆးအခ်ိဳ႕ေပးႏိုုင္ပါသည္။

ကေလးသည္ ေခ်ာင္းဆိုုးဟန္ေဆာင္ျခင္း

ငါးလလြန္လာလွ်င္ ကေလးအမ်ားစုုသည္ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္သည္ သူ႔ကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း သတိျပဳမိလာသည္။ သင့္အာရံုုစိုုက္မွဳကိုုရရွိရန္ ေခ်ာင္းဆိုုးျပတတ္သည္။ ကေလးက်န္းမာေနလ်က္ ေခ်ာင္းဆိုုးျခင္းသည္ သူတမင္ျပဳလုုပ္ေနျခင္းျဖစ္လ်ွင္ သိပ္စိတ္ပူစရာမလိုုပါ။ သူျငီးေငြ႔လာလ်ွင္ ရပ္သြားပါလိမ့္မည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ႏိုုင္သည္။

သင့္ကေလး၏ အာဟာရ

သင့္ကေလး၏ အာဟာရတြင္ ေအာက္ပါတိုု႔ပါ၀င္သင့္သည္။
• ပရိုုတင္း
• ကယ္စီယမ္ပါေသာအစားအစာမ်ား
• ကစီဓာတ္
• အစိမ္းေရာင္ရွိေသာ အသီးအရြက္၊ အသီးမ်ား
• ဗီတာမင္ စီ ပါေသာ အစားအစာမ်ား
• အျခားအသီးမ်ားႏွုုင္ ့ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား
• အဆီဓာတ္မ်ားေသာ အစားအစာမ်ား
• သံဓာတ္ပါေသာ အစားအစာမ်ား
• ဆားပါေသာ အစားအစာမ်ား
• ေရ
• ဗီတာမင္ဓာတ္ျဖည့္စြက္သည့္ အစားအစာမ်ား

ကေလး တေရးတေမာအိပ္ျခင္း

သင့္ကေလးသည္ ငါးလေရာက္လာသည့္အခါ၊ တစ္နာရီခန္႔ ၃-၄ ေခါက္အိပ္ျခင္း၊ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ ၅-၆ ၾကိမ္အိပ္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ တစ္ေန႔ႏွစ္ၾကိမ္သာအိပ္ျပီး အၾကာၾကီးအိပ္ႏိုုင္သည္။ ကေလးၾကာၾကာအိပ္လ်ွင္ သင္အလုုပ္လုုပ္ရန္ အခ်ိန္ပိုုရႏိုုင္သည္။ ေန႔လည္ဘက္ ခဏသာအိပ္တတ္ေသာ ကေလးသည္ ညဘက္တြင္ လည္း ခဏသာအိပ္ေပ်ာ္နိုုင္သည္။
သင့္ကေလးကိုု အခ်ိန္ၾကာၾကာအိပ္ေစရန္ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု ျပဳလုုပ္ၾကည့္ႏိုုင္သည္။
• သက္ေတာင့္သက္သာအိပ္ႏိုုင္ရန္ေနရာ ျပင္ဆင္ေပးပါ။ သင့္ပခံုုးေပၚတြင္ အိပ္လ်ွင္ သက္သက္သာသာမရွိသည့္အတြက္ ခဏသာအိပ္ျပီး ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ မအိပ္ရေပ။
• အခန္းအပူခ်ိန္ကိုု မွ်တစြာထားပါ။ သင့္ကေလးကိုု အ၀တ္လံုုလံုုျခံဳျခံဳေႏြးေႏြးေထြးေထြး၀တ္ေပးထားပါ။
• အခ်ိန္မွန္အိပ္ခိုုင္းပါ။ သင့္ကေလးကိုု အစားမစားခင္ ၊ ေသးခံေဘာင္းဘီလဲရန္လိုုေနခ်ိန္၊ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ဆူညံေနလွ်င္ မအိပ္ခိုုင္းပါႏွင့္၊ ကေလး ႏွစ္ျခိဳက္စြာမအိပ္ႏိုုင္ပါ။
ကေလးအမ်ားစုုသည္ သူတိုု႔၏ အိပ္စက္ျခင္းကိုု သူတိုု႔ဘာသာ ထိန္းညွိႏိုုင္ၾကသည္။ သိုု႔ေသာ္ သင့္ကေလးသည္ အေျခအေနမ်ားအရ ေကာင္းစြာ မအိပ္ရတာျဖစ္ႏိုုင္သည္။ သင့္ကေလး စိတ္တိုုေနလ်ွင္ ေကာင္းစြာ၊ လံုုေလာက္စြာ မအိပ္ရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုုင္သည္။ ကေလးသည္ နည္းနည္းသာအိပ္ျပီး တက္ၾကြေပ်ာ္ရႊင္ေနလ်ွင္ သင့္ကေလးသည္ အိပ္ခ်ိန္မ်ားမ်ားမလိုုအပ္ေသာ ကေလးမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံရမည္။

သင့္တြင္ ေမးျမန္းလိုုသည္မ်ားရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ ထိုု႕ေနာက္ ၂၃ ပတ္တြင္ ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဆက္လက္ၾကီးထြားမည္နည္း။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 29, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 29, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။