20 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

ေမွာက္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ သင္လက္ႏွင့္ဆြဲမသကဲ့သိုု႔ သူ၏ေခါင္းႏွင့္ ပခံုုးကိုု ပင့္တင္လိမ့္မည္။ ေလးလေျမာက္၏ေနာက္ဆံုုးပတ္တြင္ သင္၏ ကေလးသည္ –
• အတည့္ခ်ီထားလွ်င္ သူ႔ေျခေထာက္မ်ားကိုု ေထာက္ကန္တတ္သည္။
• အေထာက္အကူမရွိဘဲ ထိုုင္ႏိုုင္သည္။
• သူ႔လက္ထဲမွ အရုုပ္ကိုု ဆြဲယူသည့္အခါ တံုု႔ျပန္တတ္သည္။
• အသံလာရာသိုု႔ သူတိုု႔၏ခႏၶာကိုုယ္ကိုု ေရြ႔သြားတတ္သည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ ကေလးကိုု မည္သိုု႔ ကူညီေပးသင့္ပါလဲ။

သင့္ကေလးကိုု အိပ္ရာေပၚသိုု႔ခ်ထားလ်င္ ကေလးသည္ သူ၏လက္၊ေျခမ်ားကိုု ဆန္႔တန္းျပီး ကိုုယ္ကိုုေကြးျပီး ထဖိုု႔လုုပ္လိမ့္မည္။ ထိုုသိုု႔လုုပ္ျခင္းသည္ သူ၏ လည္ပင္းၾကြက္သားမ်ားကိုု သန္မာေစျပီး၊ ထထိုုင္ႏိုုင္ရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္စြမ္းကိုု တိုုးတက္ေစသည္။
သင့္ကေလးကိုု ေကာင္းစြာအိပ္ေပ်ာ္ေစရန္ ေရခ်ိဳးေပးပါ၊ ပံုုျပင္မ်ားေျပာျပပါ။ သင္သည္ ထိုုသိုု႔ေသာအရာမ်ားကိုု အစဥ္လိုုက္လုုပ္ေပးသင့္သည္။ အစာေကၽြးျခင္း၊ ေရခ်ိဳးေပးျခင္း၊ ည၀တ္အက်ီလဲေပးျခင္း၊ စာဖတ္ျပျခင္း၊ သီခ်င္းဆိုုျပျခင္း၊ သီခ်င္းဖြင့္ျပျခင္း၊ ကေလးကိုုအိပ္ရာ၀င္ေစျခင္း စသည္ျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ ေကာင္းေကာင္းအိပ္ႏိုုင္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ သင္ႏွင့္သင့္ကေလးကိုု သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစျပီး ပိုု၍ နီးကပ္ေစပါသည္။ သင္ႏွင့္ သင့္ခင္ပြန္းသည္ ထိုုအရာမ်ားကိုု ကေလးအတြက္ တလွည့္စီလုုပ္ေပးသင့္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ဆရာ၀န္တိုုင္းမွာ ကေလးငယ္ရဲ႕က်န္းမာေရးကိုု စစ္ေဆးဖိုု႔ သူ႔နည္းလမ္းနဲ႕သူ ရွိၾကပါတယ္။ စစ္ေဆးမွဳေတြဟာ ကေလးရဲ႕ လိုုအပ္ခ်က္ေပၚလည္း မူတည္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္မွ ေအာက္ပါတိုု႔မွ လိုုအပ္သည္မ်ားကိုု စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။
• ေနာက္လအတြက္ မွတ္သားထားသင့္သည္မ်ားကိုု ညႊန္ၾကားလိမ့္မည္။ (အစားစားျခင္း၊ အိပ္ျခင္း၊ လုုပ္ႏိုုင္စြမ္းမ်ားတိုုးတက္ျခင္း၊ ႏွင့္ကေလးအတြက္ ေဘးကင္းမွဳျပသနာမ်ား စသည္ျဖင့္)
• ဒုုတိယအၾကိမ္ကာကြယ္ေဆးထိုုးလွ်င္ ဤတံုု႔ျပန္မွုုမ်ားျဖစ္ႏိုုင္သည္။
• သင့္ကေလးကိုု ဘယ္လိုုျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ပါသလဲ။ သင့္ဆရာ၀န္ကိုု ဘယ္အခ်ိန္ျပသသင့္ပါသလဲ။
• သင့္ကေလးကိုု ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ျဖည့္စြက္စာစတင္ေကၽြးသင့္ပါသလဲ။

သင္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါလဲ။
ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။

Shaken baby syndrome

Shaken baby syndrome (SBS) သည္ ဦးေႏွာက္ကိုု ထိခိုုက္ေစေသာ ျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနသည္ ကေလးကိုု တစ္စံုုတစ္ေယာက္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္လွဳပ္ခါသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ျပီး ဦးေႏွာက္သည္ ေခါင္းခြံထဲတြင္ ေနရာေရြ႕ျခင္းျဖစ္ပြားသည္။ ကေလး၏ လည္ပင္းၾကြက္သားမ်ားသည္ ေကာင္းစြာမသန္စြမ္းေသးသည့္အတြက္ ကေလးမ်ားသည္ ထိုုသိုု႔ျဖစ္ပြားလြယ္သည္။ ထိုုအေျခအေနသည္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရနိုုင္ေသာေၾကာင့္ မ်က္လံုုးကြယ္ျခင္း၊ မ်က္လံုုးထိခိုုက္ျခင္း၊ ကေလး၏ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳကိုု ရပ္တန္႔ေစျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ အေၾကာေသျခင္း၊ ႏွင့္ တစ္သက္လံုုးဦးေႏွာက္ေသျခင္း မ်ားျဖစ္ႏိုုင္ျပီး ေသသည္အထိျဖစ္ႏိုုင္သည္။
ထိုုလကၡဏာသည္ သင္ကေလးႏွင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကစားသည့္အခါတြင္ ျဖစ္ႏိုုင္သည္။ ပံုုမွန္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေသာ ထုုျခင္း၊ ရိုုက္ျခင္း၊ ကေလးကိုု ယားေအာင္ ကလိထိုုးျခင္း စေသာ မိဘႏွင့္ကေလးၾကားျပဳလုုပ္ေနၾက အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ျခင္းမဟုုတ္ေပ။ လႈပ္ရမ္းခံရေသာ ကေလးသည္ အအိပ္လြန္ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊အစာမစားျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ စိတ္တိုုျခင္း၊ စိတ္ဆတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုုင္သည္။ သင့္ကေလးအတြက္ သံသယရွိလ်ွင္ ဆရာ၀န္ကိုု အေၾကာင္းၾကားျပီး အေရးေပၚကုုသရမည္။ ခ်က္ခ်င္းမကုုသလ်ွင္ သင့္ကေလးတြင္ တစ္သက္လံုုးဦးေႏွာက္ထိခိုုက္ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ႏိုုင္သည္။

ကေလး၏ ၀မ္းသည္ အမဲေရာင္ျဖစ္ေနျခင္း

ကေလး၀မ္းမဲမဲသြားလွ်င္ ကေလး၏ေသြးထဲတြင္ သံဓာတ္မ်ားပိုုေနျခင္းျဖစ္ႏိုုင္သည္။ ကေလးအခ်ိဳ႕တြင္ အူလမ္းေၾကာင္းကိုု ဘက္တီးရီးယား၀င္ေသာအခါ ခႏၶာကိုုယ္မွ ဘက္တီးရီးယားကိုု ၀မ္းမွတစ္ဆင့္ျပန္ထုုတ္ေသာေၾကာင့္ ၀မ္းကိုု အမဲေရာင္၊ အည္ိဳေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္မ်ားျဖစ္ေစသည္။ ဤအရာသည္ အေရးၾကီးေသာကိစၥမဟုုတ္သျဖင့္ စိုုးရိမ္ရန္မလုိပါ။ ၀မ္းထဲတြင္သံဓာတ္မ်ားပါျခင္းသည္ သင့္ကေလးကိုု အစာခ်က္ျခင္းတြင္ ထိခုုိက္မွဳမေပးႏိုုင္ပါ။ သိုု႔ေသာ္ သံဓာတ္ပိုုျခင္းမျဖစ္သင့္ေပ။ ကေလးသည္ မိခင္ႏိုု႔မွ၊ အာဟာရမွဳန္႔မွ သံဓာတ္ကိုု အလံုုအေလာက္ရရွိၾကသည္။ ကေလးကိုု သံဓာတ္အားျဖည့္ေဆးမေပးဘဲ ၀မ္းထဲတြင္ အမဲေရာင္မ်ားပါပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသပါ။

သင့္ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိတ္ပူေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ႏိုုင္သည္။

သင့္ကေလးကိုု စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ၊ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ မည္သိုု႔အားေပးမည္နည္း။

မိဘအမ်ားစုုသည္ ကေလးဥာဏ္ရည္ေကာင္းေစရန္အာရံုုစိုုက္ၾကျပီး ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာသည္ သူ႔ဘာသာသူ ဖြ႕ံျဖ္ိဳးလာမည္ဟုုထင္ၾကသည္။ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာေကာင္းစြာဖြံျဖိဳးရန္သည္လည္း အေရးၾကီးေၾကာင္းသင္မေမ့သင့္ေပ။ သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ကာယလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကိုု အတူျပဳလုုပ္ပါ။ ဤ အခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးကိုု ျငင္သာစြာ ဆြဲထူမေပး၍ စက္ဘီးစီးသလို ဒူးေခါင္းေလးမ်ား ေကြးညြတ္ျခင္း ၊ ထုိင္ျခင္း၊ ထျခင္းတုိ ့ကို သူတို ့အဆင္သင့္ျဖစ္လာမယ့္အခ်ိန္ထိ သင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ကူညီေပးႏိုုင္သည္။

ကေလး၏ခႏၶာကိုုယ္အတြက္ ေပ်ာ္စရာဖန္တီးျခင္း

ကေလးကိုု ေလ့က်င့္ေပးသည့္အခါတြင္ သင့္ကေလးကိုု စိတ္လွဳပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္ကိုု သိရန္ စကားေတြေျပာပါ။ သီခ်င္းဆိုုပါ။

သင့္ကေလးကိုု မကန္႔သတ္ပါႏွင့္။

ကေလးတစ္ေယာက္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုုင္ခံုုေပၚတြင္ ထိုုင္ရသည္ (သို ့) ေက်ာပိုုးထားသည့္ေပၚတြင္ ေနရသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ကိုုယ္လက္လႈပ္ရွားျပဳလုုပ္ရန္ အခြင့္အေရးမရေပ။ သင့္ကေလးကိုု ပက္လက္ခ်ထားလွ်င္ သင့္ကေလးသည္ ေဘးဘက္သိုု႔လွိမ့္ရန္ ေလ့က်င့္ႏိုုင္သည္။ ေမွာက္လ်က္ခ်ထားလွ်င္ ေလးဘက္သြားျခင္းျဖင့္ သူ႔အနားရွိ အရာမ်ားကိုု စူးစမ္းႏိုု္င္သည္။ ထိုုအရာမ်ားသည္ ကေလး၏ လက္ေမာင္းႏွင့္ ေျခေထာက္မ်ားကိုု သန္မာလာရန္ေလ့က်င့္ေပးႏိုုင္သည္။ ကေလးသည္ ကန္႔သတ္မထားေသာ ေနရာက်ယ္က်ယ္တြင္ ထိုုသိုု႔ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္။

အျပင္းအထန္မလုုပ္ပါႏွင့္။

ကေလးမ်ား ကိုုယ္လက္လွုုပ္ရွားမွုုအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာေလ့က်င့္ခန္းကိုု သဘာ၀က်က်ျပဳလုုပ္သင့္သည္။ မ်ားစြာေသာနည္းလမ္းမ်ားသည္ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလးကိုု ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မွဳ ေကာင္းေစရန္ျပဳလုုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။ သင့္ကေလးကိုု ကာယလွဳပ္ရွားမွဳသင္ခန္းစာကိုု သင္ယူေစမည္ဆိုုလွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုု စဥ္းစားပါ။

• ဆရာမ်ားသည္ ေလ့က်င့္ထားသူမ်ားဟုုတ္ပါသလား။ စာရင္းမေပးမီ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုုင္ပင္ပါ။ ကေလးကိုု လွဳပ္ရမ္းေစေသာ မည္သည့္ေလ့က်င့္ခန္းမဆိုု အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ ထိုုသင္တန္းသည္ ကေလးကိုု ေပ်ာ္ရႊင္မွုုထက္ ဖိအားမ်ားကိုု လည္း ေပးႏိုုင္သည္။
• ကေလးသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ပံုုရပါရဲ႕လား။ သင့္ကေလး မရီလွ်င္ မျပံဳးလ်ွင္ သင့္ကေလးသည္ ထိုုသိုု႔ျပဳလုုပ္ရသည္ကိုု မႏွစ္သက္လွပါ။ အတင္းအက်ပ္လုုပ္ေဆာင္ခိုု္င္းသည္မ်ားရွိလ်ွင္ ကေလးအတြက္ ေၾကာက္စရာျဖစ္ျပီး စိတ္မသက္မသာျဖစ္တတ္သည္။
• ကေလးအသက္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားစြာရွိသင့္သည္။ ဥပမာ အေရာင္ေတာက္ေတာက္ပစၥည္းမ်ား၊ေကာ္ေဇာ၊ ေဘာလံုုး၊ အရုုပ္မ်ား ျဖင့္ သူအတူအကြေဆာ့ကစားႏိုုင္သည္။
• သူ႕ကိုု လြတ္လပ္စြာေဆာ့ကစားႏိုုင္မည့္ အခြင့္အေရးေပးႏိုုင္သလား၊ ကေလးမ်ားကိုု အတန္းထဲတြင္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ျပီး ေဆာင္ရြက္ခိုု္င္းျခင္းထက္ သူတစ္ေယာက္တည္း ရွာေဖြေဆာ့ကစားသင့္သည္။
• အတန္းသည္ သီခ်င္းဖြင့္ထားတတ္သလား။ ကေလးမ်ားသည္ ေတးဂီတကိုု ႏွစ္သက္ျပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုုပ္ေနစဥ္ သံစဥ္အလိုုက္ လွဳ႔ပ္ရွားရျခင္းကိုု ႏွစ္သက္သည္။

ကေလးကိုု သူ႕ဘာသာလုုပ္ပါေစ။

ကေလးကိုု အတင္းအၾကပ္လုုပ္ခိုုင္းျခင္း၊ သူအဆင္သင့္မျဖစ္ခင္လုုပ္ခိုုင္းျခင္း၊ သူစိတ္၀င္စားမွဳမရွိပဲ လုုပ္ခိုုင္းျခင္းမ်ားသည္ မေကာင္းသည့္ ရလဒ္ကိုု ျဖစ္ေစသည္။ သင့္ကေလးလုုပ္လိုုစိတ္ရွိမွသာ ေလ့က်င့္ေပးသင့္ျပီး ကေလးတြင္ မသက္မသာျဖစ္လာသည္ကိုု သတိျပဳမိလွ်င္ ရပ္တန္႔သင့္သည္။

သင့္ကေလးကိုု အားျပည့္ေအာင္ထားပါ။

ေကာင္းေသာ အာဟာရသည္ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္ျခင္းတြင္ ကိုုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းလိုုပင္ အေရးၾကီးသည္။ သင့္ကေလးကိုု ျပည့္၀ေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရကိုု ေပးျပီး လံုုေလာက္ေသာ အားအင္ရွိေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ပါ။

စံျပေကာင္းျဖစ္ပါေစ

သင့္ကေလးအတြက္ နမူနာေကာင္းျဖစ္ပါေစ။ သင့္ကေလးႏွင့္ အတူတကြ ေလ့က်င့္ခန္းလုုပ္လွ်င္ အေမေရာ ကေလးေရာ က်န္းမာလာမည္။ ေစ်းသိုု႕ကားျဖင့္မသြားပဲ လမ္းေလ်ွာက္သြားျခင္း၊ ထိုုင္ျပီးေနပူစာလွံဳမည့္အစားေရကုုူးျခင္းမ်ားကိုု ေတြ႔လ်င္ သင့္ကေလးတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အထင္အျမင္ေကာင္းမ်ားရွိေစသည္။

ထိုု႕ေနာက္ ၂၁ ပတ္တြင္ ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဆက္လက္ၾကီးထြားမည္နည္း။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 29, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 29, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။