18 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

ယခုုအခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးသည္ သူမ၏ လက္မ်ားေျခမ်ားကိုု အသံုုးျပဳ၍ မိနစ္အနည္းငယ္ ကစားလာသည္။ အျပဳအမူတစ္ခုုကိုု တစ္စံုုတစ္ရာကိုု ေသခ်ာသည္အထိ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳလုုပ္ရန္ႏွစ္သက္တတ္သည္။ ျပီးလွ်င္ ရလဒ္ေျပာင္းလဲေစရန္ေနာက္တစ္မ်ိဳးကိုု ထပ္လုုပ္လိမ့္မည္။ ကေလးသည္ ႏိုုးေနသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ သူ႔အိပ္ရာထဲတြင္ သူ႔ဘာသာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေသာ္လည္း သူ႕ကိုု မ်က္ေျခမျပတ္ၾကည့္ေနရန္ လိုုအပ္ေနေသးသည္ျဖစ္၍ သင့္ကေလးငယ္ ဘာလုုပ္ေနသည္ကိုု တိတ္ဆိတ္စြာေစာင့္ၾကည့္ေနပါ။

၁၈ ပတ္တြင္ သင္၏ ကေလးသည္-
• သူ၏ေခါင္းကိုု ေထာင္မတ္ေနရန္ ထိန္းထားႏိုုင္သည္။
• ေမွာက္ေနစဥ္ လက္ကိုုေထာက္၍ ကိုုယ္ကိုု မတင္ႏိုုင္သည္။
• အရုုပ္မ်ားကိုု ကိုုင္ထားႏိုုင္သည္။
• လက္ႏွင့္ေျခေထာက္ကိုု တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ အသံုုးျပဳႏိုုင္သည္။
• အခန္းထဲတြင္ လြတ္လပ္စြာေဆာ့ကစားႏိုုင္သည္။
• ပစၥည္းအေသးမ်ားကိုု အာရံုုထားသည့္အတြက္ ပါးစပ္ထဲေကာက္မထည့္မိေစရန္ ထိုအရာမ်ားကို သူ႔အနားတြင္ မထားပါႏွင့္။
• အျပဳအမူတစ္ခုုကိုု ရလဒ္ကိုု ျမင္ရသည္အထိ ထပ္ခါထပ္ခါလုုပ္ျပီး အေျပာင္းအလဲကိုု ျမင္ရေစရန္ ေနာက္တစ္ခုုကိုု ေျပာင္းလုုပ္တတ္သည္။
• ပစၥည္းေတြကိုု ကိုုင္တြယ္အသံုုးျပဳႏိုုင္သည္။
• စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳ ရုုတ္တရက္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚႏိုုင္သည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ ကေလးကိုု မည္သိုု႔ ကူညီေပးသင့္ပါလဲ။

သင့္ကေလး၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္မွုုကိုု အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ သင့္ကေလးႏွင့္ အတူကစားေပးႏိုုင္သည္။ သင့္ကေလး၏ အာရံုုကိုု တက္ၾကြေစရန္ ကစားနည္းမ်ားစြာရွိသည္။ သင့္ကေလးသည္ အရာအားလံုုးကိုု ေတာက္ေလွ်ာက္သင္ယူေနသည္။ သင့္ကေလးငယ္ကိုု အေရာင္မတူ၊ပံုုစံမတူေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားကိုု ဆုုပ္ကိုုင္ခိုုင္းပါ။ ကေလး၏ အျမင္ႏွင့္အထိအေတြ႕ အာရံုုေကာင္းလာေစသည္။ ကေလးမ်ားအားလံုုးၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာကစားနည္းမွာ တူတူေရ၀ါး ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ သူနာျပဳမွ သင့္ကေလး၏ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု စစ္ေဆးႏိုုင္ပါသည္။
• သင့္ကေလး၏ အရင္က က်န္းမာေရးျပသနာမ်ား အပါအ၀င္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမွဳမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္။
• ကေလး၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳကိုု အကဲျဖတ္ရန္ ဆရာ၀န္မွ ကေလး၏ ေခါင္းကိုု ထိန္းထားႏိုုင္စြမ္း၊လက္မ်ားကိုု အသံုုုုးျပဳျခင္းကိုၾကည့္ျခင္းႏွင့္ တံုု႔ျပန္မွဳမ်ားကိုု စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။ သိုု႔မဟုုတ္ သင္ေျပာျပသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚအေျခခံ၍ ကေလးကိုု စစ္္ေဆးပါလိမ့္မည္။

သင္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါလဲ။

ကေလးအသက္ ၁၈ ပတ္တြင္ ကေလးကိုု ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ႏိုုင္၇န္အတြက္ ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။

မ်က္စိနာျခင္း

ဗိုုင္းရပ္စ္၊ ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မ်က္စိနာျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ မ်က္လံုုးအျဖဴသားကိုု ဖုံးအုုပ္ထားေသာ အေျမွးပါးႏွင့္ အတြင္းဘက္မ်က္ခြံတြင္ ယားယံနာက်င္ျပီး မ်က္လံုုးကိုု နီရဲ၊ ေရာင္ရမ္းေစျခင္း၊ မ်က္လံုုးတြင္ အျဖဴဖတ္မ်ားျဖစ္ျခင္း၊အ၀ါေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္အႏွစ္မ်ား မ်က္၀တ္ကဲ့သိုု႔ထြက္ျခင္း ႏွင့္ မ်က္လံုုးေျခာက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုုင္သည္။ သင့္ကေလးငယ္သည္ မနက္ဘက္တြင္ မ်က္လံုုးဖြင့္မရသည္မ်ိဳးျဖစ္ႏိုုင္သည္။ တစ္ဖက္သိုု႔မဟုုတ္ မ်က္လံုုးႏွစ္ဖက္လံုုးတြင္ ျဖစ္ႏိုုင္သည္။ ထိုုသိုု႔ျဖစ္လွ်င္ ဆရာ၀န္ထံသိုု႔ျပသ၍ ကုုသမႈခံယူပါ။
ထိုုေရာဂါသည္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါျဖစ္၍ သင့္ကေလးထံမွ ေရာဂါမကူးခံရရန္ သတိျပဳေနပါ။ ကေလးကိုု မ်က္လံုုးစမ္းသပ္စစ္ေဆးျပီးလ်ွင္ လက္ကိုု မၾကာခဏေဆးေၾကာပါ။ ကေလးကိုု အိမ္ထဲတြင္သာထားျပီး၊ အိပ္ရာ၊ အ၀တ္အစားႏွင့္ မ်က္ႏွာသုုတ္ပ၀ါမ်ားကိုုလည္း သန္႔ရွင္းစြာထားပါ။

သင့္ကေလး၏ မ်က္စိနာေရာဂါသည္ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္လ်ွင္ သင့္ဆရာ၀န္မွ ပိုုးသတ္ေဆးေပးပါလိမ့္မည္။ ဗိုုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္လ်ွင္ သင့္ကေလးတြင္ အေအးမိေသာလကၡဏာမ်ားရွိတတ္ျပီး သင့္ဆရာ၀န္မွ ကေလးမ်က္လံုုးကိုု မ်က္ႏွာသုုတ္ပ၀ါေႏြးေႏြးျဖင့္ သုုတ္ေပးျပီး သန႔္ရွင္းေရးလုုပ္ေပးဖိုု႔ေျပာပါလိမ့္မည္။ ဓာတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လ်ွင္ သင့္ဆရာ၀န္မွ အေၾကာင္းရင္းကိုု သိနိုုင္ရန္ေမးျမန္းျပီး သင့္ကေလးကိုု ပတ္၀န္က်င္မွ ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေ၀းေ၀းထားရန္ေျပာပါလိမ့္မည္။ မ်က္စဥ္းခတ္ရန္လည္း ေပးပါလိမ့္မည္။ ကေလး၏ အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး မ်က္ရည္အိတ္ေနရာ ကိုု ေသြးစီးဆင္းမွဳေကာင္းေစရန္ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္း၊ ျဖည္းျဖည္းဖိေပးျခင္တိုု႔ကိုု ျပဳလုုပ္ေပးႏိုုင္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားတြင္ ခြဲစိတ္ကုုသရန္လိုုအပ္ႏိုုင္ပါသည္။

ကိုုယ္အေလးခ်ိန္ ပံုုမွန္ထက္နည္းျခင္း

သင့္ကေလးသည္ အလြန္လွဳပ္ရွားတက္ၾကြျပီး ျငိမ္ျငိမ္မေနလ်ွင္ ကိုုယ္အေလးခ်ိန္သည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းပင္တိုုးလာပါလိမ့္မည္။ သင့္ကေလး၏ ကိုုယ္အေလးခ်ိန္သည္ ပံုုမွန္ေအာက္ေရာက္ေနလ်ွင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳကိုု စစ္ေဆးရန္အရပ္ကိုု တိုုင္းတာပါ။ ကေလး၏ အရပ္ႏွင့္ ကိုုယ္အေလးခိ်န္ကိုု သက္ေရာက္ေစေသာ မ်ိဳးရိုုးဗီဇအပါအ၀င္ အခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ သင္ႏွင့္ သင့္အမ်ိဳးသားသည္ ပိန္ပိန္ပါးပါးဆိုုလ်ွင္ ကေလးသည္လည္း ထိုုသိုု႔ျဖစ္လာႏိုုင္ေခ်မ်ားသည္။ ကေလးက လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားျပီး အျငိမ္မေနသည့္အတြက္လည္း ျဖစ္နိုုင္သလိုု ေကၽြးသည့္အထဲတြင္ လံုုေလာက္သည့္ အာဟာရမရရွိသည္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။

သင့္ကေလးကိုု ေကၽြးသည့္အာဟာရကိုု ကန္႔သတ္မွုုမလုုပ္မိရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ အခ်ိဳ႕မိဘမ်ားသည္ သူတိုု႔၏ကေလး က်န္းမာစြာၾကီးျပင္းလာႏိုုင္ရန္ ငယ္စဥ္ကပင္ အစားအေသာက္၏ ကယ္လိုုရီကိုု ကန္႔သတ္ေပးတတ္ၾကသည္။ ထိုုအရာသည္ ယခုုအရြယ္တြင္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ပံုုမွန္ၾကီးထြားျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးႏိုုင္ရန္ လံုုေလာက္ေသာ အာဟာရမ်ားရရွိရန္လိုုအပ္ပါသည္။
သင့္ကေလးသည္ ပံုုမွန္ထက္ ကိုုယ္အေလးခ်ိန္နည္းေနသည္ဟုု ထင္ပါက သင့္ကေလး၏ အစာစုုပ္ယူမွဳမေကာင္းသည္လည္းျဖစ္ႏိုုင္သည္။ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပ်က္မွဳပံုုမွန္မဟုုတ္လည္းျဖစ္ႏိုုင္သလိုု ေရာဂါမ်ားရွိေနသည္လည္း ျဖစ္ႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသေဆြးေႏြးပါ။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ယခုုအခ်ိန္တြင္ ကေလးတြင္ ေအာက္ပါ အမူအက်င့္မ်ား၊အျပဳအမူမ်ားရွိေနႏိုု္င္သည္။

လက္မစုုပ္ျခင္း

ကေလးတိုုင္းလိုုလိုုပင္ အသက္ငယ္ခ်ိန္တြင္ လက္မစုုပ္တတ္ၾကသည္။ ပထမတြင္ သူ၏လက္ကိုု သူ႔ပါးစပ္ထဲသိုု႔ အမွတ္မထင္ထည့္တတ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ ၾကာလာေသာအခါ ထိုုသိုု႔ျပဳလုုပ္ရသည္ကိုု ႏွစ္သက္သြားျပီး အေလ့အထလိုုျဖစ္သြားတတ္သည္။
ကေလးသည္ လက္စုုပ္ေနလွ်င္ သင့္အကူအညီမလိုုပဲ သူ႔ဘာသာေနတတ္၍ အဆင္ေျပေနသလိုု သင္ထင္မိတတ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ လက္ကိုု ဆက္တိုုက္စုုပ္ေနတတ္ေသာအခါ သင့္ကေလးေက်ာင္းသြားသည့္အခ်ိန္အဆင္မေျပမည္ကိုု သင္စိတ္ပူလာလိမ့္မည္။ သိုု႔ေသာ္ စိတ္မပူပါႏွင့္။ လက္စုုပ္ျခင္းသည္ ကေလး၏ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာအားနည္း၍ျဖစ္ျခင္း၊ ကေလး၏ သြားေပါက္ျခင္းႏွင့္ ပါးစပ္ပံုုပ်က္ျခင္းတိုု႕ျဖစ္သည္ ဆိုုသည့္ အေထာက္အထားမရွိပါ။ အသက္ ၄ႏွစ္-၆ႏွစ္ေလာက္ေရာက္သည့္အခါ ကေလးအမ်ားစုုတြင္ ထိုုအက်င့္ေပ်ာက္သြားတတ္သည့္အတြက္ ထိုုအခ်ိန္မတိုုင္ခင္ ကေလးကိုုထိုုအက်င့္ေပ်ာက္ေစရန္ လုုပ္ေပးဖို ့မလိုုအပ္ပါဟုု ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ၾကသည္။ လက္စုုပ္ျခင္းသည္ ကေလးအသက္ ၁၈လမွ ၂၀ လအတြင္းတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုုးျဖစ္သည္။ ၈၀ ရာခိုု္င္ႏွုုန္းခန္႔သည္ အသက္ ၅ႏွစ္မတိုုင္ခင္ ေပ်ာက္သြားျပီး ၉၅ ရာခိုုင္ႏွုုန္းသည္ အသက္ ၆ႏွစ္ အထိရွိတတ္သည္။ တစ္ေနကုုန္ လက္စုုပ္ေနျခင္းကိုု ေပ်ာက္ေစရန္ အရုုပ္မ်ား၊ ကစားနည္းမ်ားႏွင့္ သူ႕ကိုု အာရံုုလႊဲႏိုုင္သည္။

ထိုု႔ေနာက္ ၁၉ ပတ္တြင္ ကေလး မည္သိုု႔ ဆက္လက္ၾကီးထြားလာမည္နည္း။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 29, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 29, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။