16 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

ကေလးကိုု ေမွာက္ထားလွ်င္ သင့္ကေလးသည္ ေခါင္းေထာင္ႏိုုင္ျပီျဖစ္ျပီး သူ႔လက္ေမာင္းမ်ားကိုု အသံုုးျပဳ၍ ပခံုုးကိုု ေထာင္ႏိုုင္သည္။ ထိုုသိုု႔ တစ္၀က္ေထာင္ထျခင္းသည္ သူမ၏ ၾကြက္သားမ်ားကိုု သန္မာေစျပီး ဘာျဖစ္ေနသည္ကိုု သိရွိရန္သူပိုုျမင္ရေစသည္။ ေမွာက္လ်က္မွ ပက္လက္သိုု႔ ပံုုစံေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ သင့္ကိုု အံ့အားသင့္ေစလိမ့္မည္။ သူမႏွင့္ အတူေဆာ့ကစားျခင္းျဖင့္ ထိုုသိုု႔ တစ္ပတ္လိမ့္ျခင္းကိုု ေလ့က်င့္ေပးႏိုုင္သည္။ အရုုပ္ကိုု ကေလး၏ ေဘးတြင္ ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ သူမကိုု စိတ္၀င္စားေစလ်ွင္ အရုုပ္ကိုု လွမ္းယူဖိုု႔ၾကိဳးစားပါလိမ့္မည္။
သူမ၏ အားထုုတ္မွဳကိုု ခ်ီးက်ဴးပါ။ ျပံဳးျပပါ။ ထိုုကိစၥသည္ အနည္းငယ္ အားထုုတ္ရသည့္အတြက္ သင္၏ ေထာက္ခံမွဳကိုု သူမလိုုအပ္ပါသည္။
တတိယလ၏ ေနာက္ဆံုုးအပတ္တြင္ ကေလးသည္-
• မတ္မတ္ခ်ီထားလ်ွင္ ေျခေထာက္ကိုု အားျပဳေထာက္ေနျပီျဖစ္သည္။
• အရာ၀တၳဳေတြကိုု ဆုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ျပီျဖစ္သည္။
• ဆြဲျပီး ထိုုင္ခိုုင္းလ်ွင္ ကိုုယ္ခႏၶာကိုု ထိန္းထားႏိုုင္သည္။
• အသံလာရာသိုု႔ အထုူးသျဖင့္ အေမ၏ အသံကိုု အာရံုုစိုုက္ႏိုုင္သည္။
• အသံတြဲ ေတြကိုု ထြက္ႏိုုင္သည္။
• သင့္ကေလးကိုု လွဲလ်က္ခ်ထားေသာအခါ လက္မ်ားကိုု အားျပဳ၍ ေခါင္းႏွင့္ ပခံုုးကိုု ေထာင္မတ္ရန္ၾကိဳးစားသည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ ကေလးကိုု မည္သိုု႔ ကူညီေပးသင့္ပါလဲ။

သင့္ကေလးကိုု သူလွည့္ေနက်ဘက္ကိုု ကိုုယ္ကိုု ျဖည္းျဖည္းတြန္းေပးျခင္းျဖင့္ သူလိွမ့္ႏိုုင္ရန္ အားေပးကူညီႏိုုင္သည္။ သူ႕ၾကိဳးစားမွဳကိုု ခ်ီးက်ဴးပါ။ ျပံဳးျပပါ။ တစ္ခါတရံ သင့္ကေလးငယ္သည္ စြမ္းရည္အသစ္ကိုု သင္ယူသည့္အခါ အနည္းငယ္ စိုုးရြံ႕ျပီး ရွက္ေနႏိုုင္သည့္ အတြက္ သူ႕ကိုု အားေပးသင့္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ဆရာ၀န္တိုုင္းမွာ ကေလးငယ္ရဲ႕က်န္းမာေရးကိုု စစ္ေဆးဖိုု႔ သူ႔နည္းလမ္းနဲ႕သူ ရွိၾကပါတယ္။ စစ္ေဆးမွဳေတြဟာ ကေလးရဲ႕ လိုုအပ္ခ်က္ေပၚလည္း မူတည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကေလးကိုု စစ္ေဆးျပီးလ်ွင္ ဘာက်န္းမာေရးျပႆနာရွိလဲဆိုုတာကိုု ဆရာ၀န္နဲ႕ ေဆြးေႏြးပါ။ သင့္ဆရာ၀န္မွ –

• သင့္ကေလး၏ ကိုုယ္အေလးခ်ိန္၊ အရပ္၊ေခါင္းလံုုးပတ္ ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳကိုု တိုုင္းတာႏိုုင္ပါသည္။
• ခႏၶာကိုုယ္ကုုိ စစ္ေဆးျခင္း၊ ယခင္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကိုု စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္။
• သင့္ကေလးကိုု အစားေကၽြးျခင္း၊ အိပ္ျခင္း၊ ၾကီးထြားျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းမွဳတိုု႔အတြက္ သင့္ကုုိ ညႊန္ၾကားျပသေပးႏိုုင္သည္။
• သင့္ကေလးကိုု ကာကြယ္ေဆးထို္းေပးသည့္အခါ ျဖစ္တတ္ေသာ တံုု႕ျပန္မွဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္သိလိုုသည္မ်ားကိုု ေျဖေပးႏိုုင္သည္။
တစ္လအတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ကေလးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား၊ အစာေကၽြးျခင္း၊ ႏိုု႔တိုုက္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ မိသားစုုထဲက အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုု သင္အာရံုုထားသင့္ပါသည္။ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေကာင္းစြာမွတ္သားထိန္းသိမ္းထားပါ။ ကေလး၏ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းတြင္ လိုုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုုး (ကေလး၏ အေလးခ်ိန္၊အရပ္၊ ေခါင္းပတ္အတိုုင္းအတာ၊ေမြးရာပါ အမွတ္အသား၊ ကာကြယ္ေဆးထိုုးျခင္း၊ဖ်ားနာျခင္း၊ ကုုသခဲ့ေသာ ေဆးမ်ား၊ေဆးအေျဖမ်ား စသည္ျဖင့္ ) ခ်ေရးမွတ္သားပါ။

သင္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါလဲ။

အာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။

အ၀လြန္ျခင္း

အ၀လြန္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးတြင္ အသံုုးမ်ားေသာ အသံုုးအႏႈန္းတစ္ခုုျဖစ္လာသည္။ လူၾကီးမ်ားတြင္ အ၀လြန္လွ်င္ ျပႆနာမ်ားရွိေသာ္လည္း ကေလးမ်ား၀ေနလ်ွင္မူ သိပ္ျပႆနာမရွိႏိုုင္ေပ။
ဤ ျပႆနာသည္ ကေလးကိုု မက်န္းမာေသာ အာဟာရ သိုု႔မဟုုတ္ သင့္ကေလးသည္ လႈပ္ရွားမႈနည္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္မဟုုတ္ဘဲ ကေလးတြင္ ၾကြက္သားမ်ားေကာင္းစြာ မဖြံ႕ျဖိဳးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူၾကီးျပင္းလာသည့္အခါ ထိုုျပႆနာေျပလည္သြားႏိုုင္ပါသည္။ သင့္ကေလး ၀မည္ကိုု စိုုးရိမ္လ်ွင္ အေသအခ်ာစစ္ေဆးႏိုုင္ရန္ ဆရာ၀န္ထံသိုု႔ ေခၚသြားျပပါ။ အ၀လြန္ျခင္းကိုု စစ္ေဆးႏိုုင္ရန္ ဆရာ၀န္မွ သင့္ကေလး၏ ကိုုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အရပ္ကိုု အသက္ခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။ သင့္ကေလးသည္ ကိုုယ္အေလးခ်ိန္ပိုုေနလ်ွင္ သင့္ဆရာ၀န္မွ သင့္ကေလး၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္မႈကိုု စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။ ဆရာ၀န္အနည္းငယ္ကသာ ယခုုအရြယ္တြင္ အထူးသျဖင့္ အစိုုင္အခဲအစားအစာမ်ားမစားရေသးခင္အခ်ိန္တြင္ ၀ေနျခင္းကိုု အာရံုုစိုုက္ပါလိမ့္မည္။
ကေလးအမ်ားစုုသည္ ေလးဘက္သြားစျပဳလွ်င္ ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္သင္စအခ်ိန္တြင္ ကိုုယ္အေလးခ်ိန္က်သြားတတ္သည္။ ကေလးၾကီးလာလ်ွင္ ကေလးကိုု ၾကမ္းေပၚတြင္ ကစားရန္ အားေပးကူညီႏိုုင္သည္။ ကေလးဗိုုက္ဆာသည့္အခ်ိန္မွ အစားေကၽြးရန္လိုုျပီး ထိုုသိုု႔လုုပ္ျခင္းျဖင့္ ကေလးကိုု အ၀လြန္ႏိုုင္ေခ်မွ ေလ်ာ့နည္းေစလိမ့္မည္။

ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းကစားျခင္း

သင့္ကေလးသည္ သူ႕ကိုု အေပၚသိုု႔ ပစ္ေျမွာက္ျပီး ျပန္ဖမ္း၍ ကစားသည္ကိုု အလြန္သေဘာက်ႏိုုင္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ ထိုုသိုု႔ ကစားျခင္းသည္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကစားနည္းမ်ာသည္ အသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည္။ ကေလးကိုု ခုုန္သည့္အခါ လွဳပ္ရမ္းသည့္အခါမ်ားတြင္ ဒဏ္ရာရႏိုုင္ပါသည္။ ကေလး၏ေခါင္းသည္ တစ္ကိုုယ္လံုုး၏ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ တူတူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ လည္ပင္းၾကြက္သားမ်ားသည္လည္း ေခါင္းကိုု ေကာင္းစြာထိန္းႏိုုင္ရန္ေကာင္္းေကာင္းမဖြံ႔ျဖိဳးေသးေပ။ ေခါင္းကိုု ေရွ႕တိုုးေနာက္ငင္လုုပ္ျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္ကိုု ထိခိုုက္ေစသည္။ ဦးေႏွာက္ထိခိုုက္သည့္အခါ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ေသြးထြက္ျခင္း၊ ဖိအားမ်ားျခင္း ႏွင့္ အာရံုုေၾကာမ်ားပ်က္စီးျခင္းတိုု႔ျဖစ္ျပီး သင့္ကေလး၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုုး စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ၊ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုု္င္ရာ ထိခိုုက္ေစႏိုုင္ပါသည္။ ကေလး၏ မ်က္လံုုးကိုုလည္း ထိခိုုက္ေစႏိုုင္သည္။ မ်က္ၾကည္လႊာထိခိုုက္ပါက အာရံုုေၾကာကိုု လည္း ထိခိုုက္ေစျပီး အျမင္အာရံုုကိုု ထိခိုက္ေစသည္။ မ်က္လံုုးကြယ္သည့္အထိျဖစ္ေစႏိုုင္သည္။ ကေလးအခ်င္းခ်င္းေဆာ့ကစားသည့္ အခါ လႈပ္ရမ္းမိလွ်င္လည္း ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရေစႏိုုင္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ၾကမ္းတမ္းစြာ မေဆာ့ေစဘဲဲ ကေလး၏ ေခါင္းႏွင့္ လည္ပင္းကိုု လက္ျဖင့္ ထိန္းထားေပးရမည္။ ထိုု႔အျပင္ ကေလးကိုု ခ်ီထားသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ေျပးျခင္း၊ ခုုန္ေပါက္ျခင္းကိုု ေရွာင္ပါ။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ပူပန္ေနႏိုုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခိ်ဳ႕ျဖစ္ပါသည္။
သင့္ကေလးသည္ ခ်ိဳလိမ္၊ ႏိုု႕ဘူး၊ ကေလးေခ်ာ့ေတး၊ ႏွင့္ ကေလးရုုပ္မ်ားသည္ သင့္ကေလးကိုု စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစသည္။ ထိုုအရာသည္ ကေလးအတြက္ အေလ့အထကဲ့သ႔ိုုျဖစ္သြားလွ်င္ ျဖတ္ရန္ခက္သည္။ သင့္ကေလးကိုု ထိုုအရာမ်ားကိုု မစြဲလမ္းေစလိုုလ်ွင္ ထိုုအရာမ်ားကိုု သံုုးျခင္းကိုု ရပ္တန္႔ရန္ ယခုုအခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆံုုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ယခုုအရြယ္သည္ ကေလးၾကီးမ်ားထက္ အေျပာင္းအလဲကိုု လက္ခံႏိုုင္သည့္အရြယ္ျဖစ္ျပီး မွတ္ဥာဏ္မွတ္ႏိုုင္စြမ္းသည္လည္း အကန္႔အသတ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ထိုုသိုု႔စြဲလမ္းေနမည့္ အရာမ်ားကိုု အသံုုးျပဳျခင္းကိုု ရပ္တန္႔ရန္အဆင္ေျပသည္။
ထိုုအရာ၀တၳဳမ်ားမရွိလ်ွင္ ပိုု၍ သက္ေတာင့္သက္ေတာင့္ျဖစ္ႏိုုင္ရန္ သင့္ကေလးကိုု ကူညီပါ။ သင့္ကေလးသည္ ထိုုအရာမ်ားကိုု အသံုုးမျပဳရန္အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေသာ္လည္း သံုုးသည့္အခ်ိန္ကိုု ကန္႔သတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေလ့က်င့္ေပးႏိုုင္သည္။

ေစာစီးစြာ ျဖည့္စြက္စြာေကၽြးျခင္း

ပထမသံုုးလသည္ သင့္ကေလးအတြက္ အလြန္သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေသာကာလျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးကိုု ျဖည့္စြက္စာေကၽြးရန္ အခ်ိန္ကိုု ေရြးရလွ်င္ ယခုုအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ယခုုအခ်ိန္တြင္ ျဖည့္စြက္စာေကၽြးလ်င္ ၆လကေလးကိုု ေကၽြးသကဲ့သိုု႔ ခက္ခဲမည္မဟုုတ္ေပ။ သင့္ကေလးကိုု ျဖည့္စြက္စာစတင္ေကၽြးရန္ အေကာင္းဆံုုးမွာ ကေလးအာဟာရမႈန္႔ ေကၽြးျခင္းသိုု႔မဟုုတ္ ညွစ္ထားေသာ ႏိုု႔ ရည္ကိုု ႏိုု႕ဘူးထဲသိုု႔ ထည့္တိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးက ဘယ္အရာကိုု ပိုုႏွစ္သက္သည္ကိုု သိရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးစမ္းသံုုးၾကည့္ႏိုုင္သည္။ ကေလးအာဟာရ မႈန္ ့ကိုု ေကၽြးျပီး ႏိုု႕တိုုက္ျခင္းကိုု တျဖည္းျဖည္းေလ်ွာ့သြားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုုးျဖစ္သည္။
ႏိုု႔မတိုုက္ခင္ ႏိုု႔ဘူးတိုုက္ရန္ၾကိဳးစားပါ။ သင့္ကေလးမွ ျငင္းဆန္လ်ွင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္တြင္ ထပ္ၾကိဳးစားပါ။ သင့္ကေလးမွ ၃၀ မွ ၆၀ မီလီလီတာ ေလာက္ကိုု ေသာက္သည္အထိ ဆက္လက္ျပဳလုုပ္ပါ။ သင့္ကေလး အဆင္ေျပျပီ ဆိုုလွ်င္ ႏိုု႔တိုုက္ျခင္းအစား အာဟာရမွဳန္႕ကိုု ေျပာင္းလဲအစားထိုုးပါ။ သင့္ကေလးမွ ႏိုု႕ရည္ကိုု အစားထိုုးႏိုုင္သည္ အထိ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အစားထိုုးပါ။
သင္အလုုပ္မွ ျပန္လာခ်ိန္ ညေနခင္းတြင္ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလးႏွစ္ေယာက္လံုုး သက္သာေစရန္ႏိုု႕တိုုက္ျခင္းကိုု အခ်ိန္ၾကာၾကာမျပဳလုုပ္သင့္ပါ။ သင့္တြင္ ႏိုု႔ထြက္ေသးသည္ဆိုုလွ်င္ တေန႔ တစ္ၾကိမ္ခန္႔ ဆက္တိုုက္ႏိုုင္သည္။ သင့္ကေလးကိုု လံုုး၀ ျဖည့္စြက္စာေကၽြးႏိုုင္သည္ အထိဆက္တိုုက္ပါ။ သိုု႔မဟုုတ္ သင့္တြင္ ႏိုု႔ခမ္းလာသည္အထိ ဆက္တိုုက္ႏိုုင္ပါသည္။

ထိုု႔ေနာက္ ၁၇ ပတ္တြင္ ကေလး မည္သိုု႔ ဆက္လက္ၾကီးထြားလာမည္နည္း။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 29, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 29, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။