15 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

သင့္ကေလးသည္ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္ကိုု စတင္ေကာက္ခ်က္ခ်ေနျပီျဖစ္သည္။ သူသည္ အရာရာတိုုင္းကိုု စူးစမ္းလ်က္ရွိသည္။
မကြဲႏိုုင္ေသာမွန္တစ္ခ်ပ္ကိုု သင့္ကေလးရဲ႕ အေရွ႕ကိုု ခ်ေပးလိုုက္ပါ။ သူကိုုယ့္သူျပန္ၾကည့္ေနမွန္း မသိဘဲ မွန္ကိုု စိုုက္ၾကည့္ရသည္ကိုု သူသေဘာက်ေနပါလိမ့္မည္။ သူေပ်ာ္ရႊင္ေၾကာင္းကိုု အသံမ်ားထြက္ေနျခင္းျဖင့္ ျပပါလိမ့္မည္။

တတိယလ၏ တတိယပတ္တြင္ ကေလးသည္
• မတ္မတ္ခ်ီထားလ်ွင္ ေခါင္းကိုု ျငိမ္ေအာင္ ထိန္းႏိုုင္ျပီျဖစ္သည္။
• ေမွာက္ေနရင္း ကိုုယ္တစ္ပိုုင္းကိုု ထႏိုုင္ျပီျဖစ္သည္။
• တစ္ဖက္သိုု႔လွိမ့္လိုုက္ႏိုုင္သည္။
• အရာ၀တၳဳေတြကိုု ဆုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ျပီျဖစ္သည္။
• ပစၥည္းအေသးစားေတြကိုု အာရံုုစိုုက္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုုသိုု႔ေသာ အရာမ်ားကိုု သူ႔အနားမွာ အလြယ္တကူမထားပါႏွင့္။
• သူ႔ပတ္၀န္းက်င္ကိုု သူ႔ဘာသာသူ ေကာက္ခ်က္ခ်ေနျပီး အရာအားလံုုးကိုု စူးစမ္းလိုုစိတ ္စတင္ေနျပီျဖစ္သည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ ကေလးကိုု မည္သိုု႔ ကူညီေပးသင့္ပါလဲ။

လက္စုုပ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုု႔ဘူးကိုု စုုပ္ျခင္းမ်ားကိုု မလုုပ္ေတာ့တာျဖစ္ႏိုုင္သည္။ သင္အိမ္တြင္ အလုုပ္မ်ားလုုပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးငယ္ကိုု သူထြက္ႏိုုင္သည့္ အသံေတြ ထြက္ျပျပီး ေနာက္ကလိုုက္ေျပာထြက္ေနေအာင္ လုုပ္ပါ။ ထိုုသိုု႔ ျပဳလုုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလးၾကား ဆက္သြယ္မွုုေကာင္းေစရံုုသာမက သူတိုု႔ကိုုယ္ သူတိုု႔ ေဖာ္ျပႏိုုင္စြမ္းလည္း တုုိးတက္ေစသည္။ သင္ေျပာသည္ကိုု သူေနာက္က တံုု႔ျပန္မွဳရွိ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။
သင့္သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ရွိေနသည့္အခါ သင့္ကေလးေလးကိုု ေဘးမွာရွိေနေစျပီး သင္တိုု႔ေျပာေနသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စကားမ်ားကိုု ၾကားေနပါေစ။ သင့္ကေလးသည္ အျခားကေလးမ်ား ကစားေနသည္ကိုု ၾကည့္ရွဳျခင္း၊သိုု႔မဟုုတ္ ကေလးၾကီးမ်ား လမ္းေလွ်ာက္သင္ေနျခင္း၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေလးမ်ားႏွင့္ ကစားေနျခင္းကိုု ၾကည့္ရွဳရျခင္းကိုု ႏွစ္သက္ပါလိမ့္မည္။ သိုု႔ေသာ္ သူ႕ကိုုယ္သူ မေစာင့္ေရွာက္ႏိုုင္ေသးသည့္ အရြယ္ျဖစ္၍ ကေလးကိုု မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ။ သူ႔အနားတြင္ အရုုပ္မ်ားကိုု ထားပါ။ ဆုုပ္ကိုုင္ရလြယ္ေသာ ပလတ္စတစ္၊ ရာဘာအရုုပ္မ်ား ကိုုထားျပီး ကေလးကိုု ေဆာ့ကစားခိုုင္းပါ။ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အရုုပ္မ်ားကိုု ကေလးနားတြင္ မထားပါႏွင့္။
ကေလးသည္ လက္တစ္ဖက္ကိုု စတင္အသံုုးျပဳျပီး အျခားတစ္ဖက္သိုု႔ ေျပာင္းသံုုးပါလိမ့္မည္။ အသက္ ၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္အထိ ဘယ္သန္ညာသန္ ခြဲမရေသးပါ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ဆရာ၀န္အမ်ားစုုသည္ ယခုုလတြင္ ေတြ႕ဆံုုရန္ခ်ိန္းဆိုုျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းကိုု ျပဳလုုပ္မည္မဟုုတ္ပါ။ သင့္တြင္ ေမးျမန္းစရာရွိလ်ွင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ခ်ိန္းဆိုုမွဳအထိ ေစာင့္စရာမလိုုေပ။

သင္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။

ပါးစပ္ထဲတြင္ အျဖဴဖတ္မ်ားထြက္ျခင္း

အျဖဴဖတ္မ်ားထြက္ျခင္းသည္ ပါးစပ္တြင္ ျဖစ္ေသာ Candida albicans တေစး မွိဳေရာဂါတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလး၏ ပါးေစာင္၊ လွ်ာ၊ ႏႈတ္ခမ္း တြင္ ဖယ္လိုု႔မရသည့္ အျဖဴစက္မ်ားေတြ႕ပါက ပါးစပ္တြင္ မွိဳေရာဂါျဖစ္ျခင္းျဖစ္ႏိုုင္သည္။ မွိဳေရာဂါသည္ စိုုစြတ္ေႏြးေထြးေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေပါက္ပြားသည္။ ကေလးကိုု ႏိုု႔တိုုက္လွ်င္ သင္၏ ႏိုု႔သီးေခါင္းတြင္ မွိဳေရာဂါကူးစက္ႏိုုင္သည္။ ထိုုအခါ ႏိုု႔သီးေခါင္း ေျခာက္ေသြ႔ျပီး ကေလး ႏိုု႔စိုု႔သည့္အခါ နာက်င္ကိုုက္ခဲႏိုုင္သည္။ သင့္တြင္ ကိုုယ္ခံအားနည္းေနလ်ွင္ ပိုု၍ကူးစက္ခံရႏိုုင္သည္။ အျဖဴဖတ္မ်ားသည္ ကေလး၏ အစာလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ စအိုုမွ ျပန္ထြက္ႏိုုင္သည္။ မိန္းမကိုုယ္တြင္ လည္း မွိဳေရာဂါျဖစ္ႏိုုင္သည္။
သင္ႏွင့္ သင့္ကေလးအတြက္ မွိဳေရာဂါကိုု ကုုသရန္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသပါ။ ႏိုု႔တိုုက္ျခင္းမွ အခ်င္းခ်င္းျပန္မကူးစက္ႏိုုင္ရန္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးႏွစ္ေယာက္လံုုးကိုု ကုုသရမည္။ ကုုသမွဳသည္ တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာႏိုု္င္သည္။ ကုုသေနစဥ္အတြင္း လက္ကိုု ေသခ်ာေဆးပါ။ အရုုပ္မ်ားကိုု ေဆးေၾကာပါ။ အေရာင္က်ေဆးေသာက္ျပီး ႏိုု႔သီးေခါင္းကိုု မွိဳသတ္ေဆးပါေသာ လိမ္းေဆးလိမ္းပါ။ ကေလးသည္ ႏိုု႔စိုု႔သည့္အခါ နာက်င္ႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုုရက္အတြင္းတြင္ ႏိုု႔စိုု႔နည္းေနႏိုုင္သည္။

လိင္တံေရာင္ရမ္းျခင္း

သင့္ကေလး၏ အဂါၤေရာင္ရမ္းေနသည္ကိုု ေတြ႕လ်ွင္ သင္စိုုးရိမ္ေနႏိုုင္ပါသည္။ ထိုုအရာသည္ ေသးခံေဘာင္းဘီေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဓာတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ ထိုုသိုု႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လိင္အဂါၤပါေရာင္ရမ္းႏိုုင္ျပီး ဆီးက်ဥ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ ဓာတ္မတည့္ျခင္းကိုု ကုုသျပီး ဆီးက်ဥ္ျခင္းအတြက္ ေရေႏြးထဲတြင္ စိမ္ေပးျခင္းျဖင့္ သက္သာေအာင္ ျပဳလုုပ္ေပးႏိုုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးငယ္သည္ မသက္သာဘဲ ဆီးသြားရခက္လာလ်ွင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသပါ။

မူမမွန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ကတည္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ကေလး၏ အာရံုုေၾကာစနစ္သည္ ျပီးျပည့္စံုုမွဳမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ကေလးဦးေႏွာက္သည္ အရာအားလံုုးကိုု မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္ေသးေပ။ တစ္ခါတရံ ကေလးငယ္သည္ အရုုပ္တစ္ခုုဆီသိုု႔ လက္လွမ္းလိုုေသာ္လည္း အနီးရွိ အရာတစ္ခုုကိုု လက္ေရာက္သြားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏိုုင္သည္။ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားတြင္ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားေကာင္းစြာ မျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေသးသည္မွာ ပံုုမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ မၾကာမီတြင္ သူလုုပ္လိုုေသာ အရာကိုု ေကာင္းစြာျပဳလုုပ္ႏိုုင္ျခင္းျဖင့္ အျပဳအမုူမ်ား၊ လွုုပ္ရွားမွဳမ်ားကိုု ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ပူပန္ေနႏိုုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခိ်ဳ႕ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုု႔ေသာက္ရန္ ညဘက္ႏိုုးျခင္း

ကေလးမ်ားတြင္ ညဘက္ႏိုု႕စိုု႕ျခင္းသည္ ကေလးအတြက္ လံုုေလာက္ေသာ အာဟာရမ်ားကိုု ေပးစြမ္းႏိုုင္သည္။ အခိ်ဳ႔ေသာ မိခင္ႏိုု႔စိုု႔သည့္ ကေလးမ်ားတြင္ သံုုးလခန္႔ေရာက္လ်ွင္ ညဘက္ ႏိုု႔စိုု႔ျခင္း နည္းသြားႏိုုင္ေသာ္လည္း အမ်ားစုုသည္ သံုုးလေရာက္သည့္တိုုင္ေအာင္ တစ္ညတြင္ ႏွစ္ၾကိမ္ခန္႔ ႏိုု႔စိုု႔ရန္လိုုအပ္ေနေသးသည္။ ညဘက္တြင္ ၃ ၾကိမ္မွ ၄ ၾကိမ္ႏိုု႔တိုုက္ရန္သည္ အမွန္တကယ္မလိုုအပ္ေပ။ ညဘက္ႏိုု႔ေသာက္ျခင္းကိုု တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ကေလးကိုု ညဘက္ပိုုမိုုအိပ္စက္ေစသည္။
ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္။

• ကေလးကိုု ႏိုု႔တစ္ခါတိုုက္လွ်င္ပိုုတိုုက္ပါ။
• ကေလးဗိုုက္မဆာခင္ ႏိုု႔တိုုက္ရန္ ႏႈိးပါ။
• ေန႔ဘက္တြင္ ကေလးကိုု လံုုေလာက္ေသာ နိုု႔ပမာဏကိုု တိုုက္ပါ။
• တစ္ၾကိမ္ႏွင့္တစ္ၾကိမ္ၾကား အခ်ိန္ျခားပါ။
• သင္အလုုပ္ျပန္လုုပ္စရာရွိလ်ွင္ သင့္ကေလးကိုု ႏိုု႔တိုုက္ခ်ိန္ေလွ်ာ့တိုုက္ပါ။
• သင္တိုုက္လိုုသည့္အခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးကိုု ႏိုု႔ပိုုတိုုက္ပါ။
• မလိုုအပ္ဘဲ ညဘက္တြင္ ေသးခံေဘာင္းဘီ မ၀တ္ေပးပါႏွင့္။
• ကေလးႏွင့္ ေနရာခြဲအိပ္ပါ။ ကေလးႏွင့္ တစ္ခန္းထဲ တစ္ခုုတင္ထဲ အတူအိပ္လွ်င္ ကေလးကိုု ပိုု၍ နိုုးနိုုးၾကားၾကားျဖစ္ေစျပီး ခဏခဏႏိုုးေစသည္။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 11, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 11, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။