12 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖ႔ြံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

ဤအခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးငယ္သည္ ဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္ၾကီးထြားလာသည္ကိုု သင္သိျမင္ရပါလိမ့္မည္။ ဒုုတိယလ၏ ေလးပတ္ေျမာက္တြင္ သင္၏ ကေလးငယ္သည္
• အဆက္မျပတ္ရီေမာႏိုုင္သည္။
• လက္ေတြကိုု ဆြဲဆိတ္ႏိုု္င္သည္။
• ေမွာက္ေနလွ်င္ သူ႕ေခါင္းကိုု ၉၀ ဒီဂရီ ေထာင္မတ္ႏိုုင္သည္။
• အသံအက်ယ္ၾကီး ရီေမာႏိုု္င္သည္။
• သူတစ္ခုုခုုလိုုအပ္လ်ွင္ ေအာ္ဟစ္ႏိုုင္သည္။
• သူ႕ေနရာကေန ၁၅ စင္တီမီတာအကြာမွ ပစၥည္းရွိရာသိုု႔သြားႏိုုင္သည္။ မ်က္ႏွာကိုု တစ္ဖက္သိုု႔ ၁၈၀ ဒီဂရီ လွည့္ႏိုုင္သည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးကိုု ဘယ္လိုု ကူညီႏိုုင္ပါလဲ။

ကေလးရဲ႕ေဘးမွာ စာက်ယ္က်ယ္ဖတ္ျပတာသည္ ကေလး၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳကိုု အေထာက္အကူျပဳေသာ အေကာင္းဆံုုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မွ သင့္အသံကိုု ၾကားေနရလ်ွင္ စကားေျပာျခင္း၏ သံစဥ္အေနအထားကိုု သင္ယူႏိုုင္ရန္ကူညီပါသည္။ စာဖတ္ေနစဥ္ အသံအေနအထားကိုု အနိမ့္အျမင့္ထားျပီးဖတ္ျခင္းႏွင့္ သီခ်င္းဆိုုျခင္းသည္ သင့္ကေလးကိုု ပိုု၍စိတ္၀င္စားေအာင္ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ပါလိမ့္မည္။ သူစိတ္မ၀င္စားေတာ့လ်ွင္ သူ႕ကိုု ခဏအနားေပးလိုုက္ပါ။
သင့္ကေလးငယ္ကိုု ဖတ္ျပဖိုု႔ စာအုုပ္မ်ားစြာရွိပါသည္။ ပံုုေတြမ်ားမ်ားပါေသာ၊ အေရာင္ေတာက္ေသာစာအုုပ္မ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ ပံုုမ်ားသာပါေသာ စာအုုပ္မ်ားကိုု သင့္ကေလးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ပါ။ စာအုုပ္ေရြးရာတြင္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ကိုု သိပ္အာရံုုမထားပါနွင့္။ ကေလးၾကီးေတြကိုု ရည္ရြယ္ေသာစာအုုပ္မ်ားသည္လည္း အေရာင္ေတာက္ပျပီး ရွင္းလင္းေသာပံုုမ်ားပါလ်ွင္ ကေလးငယ္ေတြကိုု စြဲေဆာင္ႏိုုင္ပါလိမ့္မည္။

သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုုကိုု သင္ဖန္တီးႏိုုင္ပါလိမ့္မည္။
• ကေလးငယ္ကိုု ေထြးေပြ႕ပါ။
• ကေလးႏွင့္အတူေနေပး၊ ကစားေပးပါ။
• ကေလးႏွင့္ စကားေျပာပါ။
• ကစားနည္းမ်ားကိုုကစားေပးျခင္းျဖင့္ သူေနေပ်ာ္ေအာင္လုုပ္ပါ။
• ကေလးအတြက္ သီးသန္႔ေနရာလုုပ္ေပးပါ။
• ကေလးရဲ႕ စိတ္၀င္စားမွဳကိုု လိုုက္လုုပ္ေပးပါ။
• အရာအားလံုုးကိုု အခ်ိန္ကိုုက္ျပဳလုုပ္ေပးပါ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမွုု

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ကၽြႏုု္ပ္ဘာေတြေဆြးေႏြးသင့္ပါလဲ။

ကေလးရဲ႕ အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ဆရာ၀န္မွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးႏိုုင္ပါသည္။ သင္၏ ဆရာ၀န္သည္
• ကေလး၏ ကိုုယ္အေလးခ်ိန္၊ အရပ္၊ ဦးေခါင္းလံုုးပတ္အတိုုင္းအတာ ႏွင့္ ေမြးျပီးသည့္ေနာက္ ကေလး၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳကိုု တိုုင္းတာႏိုုင္ပါသည္။
• ယခင္က က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအပါအ၀င္ က်န္းမာေရးစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုုင္ပါသည္။
• ေနာက္ပိုုင္းလမ်ားတြင္ သင္သိဖိုု႔လိုုအပ္ေသာ ကေလး၏ အစားစားျခင္း၊ အိပ္ျခင္း ၾကီးထြားျခင္းႏွင့္ ကေလး၏ ေဘးကင္းလံုုျခံဳမွဳကိုု ဆရာ၀န္မွ လမ္းညႊန္ေပးႏိုုင္ပါသည္။
• ကေလးကိုု ကာကြယ္ေဆးထိုုးသည့္အခါတြင္ ဘယ္လိုုတုုံ႔ျပန္မွဳမ်ိဳးရႏိုုင္သည္၊ သင္ဘယ္လိုုလုုပ္သင့္သည္၊ ဆိုုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုု ေျဖဆိုုႏိုုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးတြင္ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလ်ွင္ ဆရာ၀န္ထံသြားရမည္ဆိုုသည္ကိုု လည္း ေျပာျပႏိုုင္ပါသည္။
တစ္လအတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ က်န္းမာေရးျပသနာမ်ားကိုလည္း သင္အာရံုုထားသင့္ပါသည္။ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေကာင္းစြာမွတ္သားထိန္းသိမ္းထားပါ။ ကေလး၏ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းတြင္ လိုုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုုးခ်ေရးမွတ္သားပါ။

သင္ဘာေတြသိသင့္ပါသလဲ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။

ကေလး၏ေခါင္း၊ေနာက္ေစ့ျပားျခင္း

သင့္ကေလး၏ ဦးေခါင္းျပားေနသည္မွာ ကေလးအိပ္ခ်ိန္အရမ္းၾကာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ ေမြးခါစအခ်ိန္တြင္ ကေလး၏ ေခါင္းခြံသည္ အလြန္ေပ်ာ့ေျပာင္းျပီး ပံုုေျပာင္းႏိုုင္ပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ညဘက္အိပ္ေသာအခါ အိပ္ေသာေမြ႔ရာအေနအထားအရ ကေလး၏ ဦးေခါင္းျပားႏိုု္င္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ မစိုုးရိမ္ပါႏွင့္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးစျပီး ေလးဘက္သြားခ်ိန္၊ ထိုုင္ခ်ိန္ေရာက္လ်ွင္ ကေလး၏ ေခါင္းပံုုစံ ပံုုမွန္ျပန္ေရာက္သြားႏိုုင္ပါသည္။ ကေလး၏ ေခါင္းအေျခအေနကိုု စိတ္ခ်လိုုလ်ွင္ ဆရာ၀န္ထံသြား၍ အေျခအေနသည္ အႏၲရာယ္မရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ပါသည္။

ကေလးဆံပင္နည္းျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ထိပ္ေျပာင္ျခင္း

ကေလးေနတတ္ေသာ အေနအထားပံုုစံေပၚမူတည္၍ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း၊ ထိပ္ေျပာင္ျခင္းျဖစ္ႏုုိင္သျဖင့္ ျပႆနာေတာ့မဟုုတ္ပါ။ ကေလးငယ္သည္ အလြန္ဖ်ားနာသည့္အခါ ပံုုစံတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ အၾကာၾကီးေနျခင္း၊ အိပ္ရာေပၚတြင္ လူးလိမ့္ျခင္း၊ ပြတ္တိုုက္ျခင္းတိုု႕ကိုု ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ထိုုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ဆံပင္ကၽြတ္ႏိုုင္ပါသည္။ ကေလးၾကီးလာလ်ွင္ ထိုုသိုု႔ေသာ ပံုုစံမ်ိဳးမေနေတာ့သည့္အခါ ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။
ဆံပင္ဘယ္အခ်ိန္ျပန္ေပါက္မည္ကိုု ခန္႔မွန္းရန္ခက္ပါသည္။ ကေလးအမ်ားစုုသည္ အသက္တစ္ႏွစ္မတိုုင္ခင္ ဆံပင္သိပ္မရွိၾကပါ။ သိုု႔ေသာ္ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း၊ ေပါက္ျခင္းသည္ ကေလးမ်ားတြင္ အလြန္ကြာျခားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ ဆံပင္ကၽြတ္ျပီး ခ်က္ခ်င္းမၾကာမီ ျပန္ေပါက္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕တြင္ အခ်ိန္ၾကာတတ္ပါသည္။

အူက်ျခင္း

ထိုုသိုု႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အေလးအပင္မေသာ လူၾကီးမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္မွာပံုုမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေလးအပင္မ ‘မ’ရေသာ ကေလးငယ္မ်ားတြင္လည္း ထိုုသိုု႔ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ လမေစ့ဘဲေမြးေသာကေလးမ်ားႏွင့္ အျမႊာကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ သင့္ကေလးတြင္ အူက်ျခင္းရွိလ်ွင္ ကေလး၏ ေပါင္ႏွင့္ ၀မ္းဗိုုက္ၾကားတြင္ အဖုုအက်ိတ္ေပၚျခင္းကိုု ကေလးငိုုသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ သင္သတိထားမိလိမ့္မည္။ ထိုုအဖုုအက်ိတ္သည္ ကေလးျငိမ္သက္ေနသည့္အခါတြင္ ေပ်ာက္ေနတတ္သည္။ သင္၏ ကေလးသည္ ကပ္ပယ္အိတ္ထဲသိုု႔အူက်ျခင္းလည္း ျဖစ္နိုုင္ပါသည္။ အူက်ျခင္းသည္ ကေလးကိုု မည္သိုု႔မွ် မထိခိုုက္မနာက်င္ေစပါ။ ခ်က္ခ်င္းကုုသလွ်င္ ကေလးကိုု အႏၲရာယ္ မရွိပါ။

ကေလး၏ ေပါင္ျခံ သိုု႔မဟုုတ္ ကပ္ပယ္အိတ္အတြင္ အဖုုအလံုုးေတြ႕ခဲ့လ်ွင္ ဆရာ၀န္ဆီသိုု႔ ခ်က္ခ်င္းေခၚသြားပါ။ ဆရာ၀န္မွ ကုုသမွဳေပးပါလိမ့္မည္။ ခြဲစိတ္ကုုျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ႏွဳန္းမ်ားျပီး လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္မ်ား သည္ အူက်ေသာကေလးမ်ားအတြက္ ခြဲစိတ္ကုုသျခင္းကိုု ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္။
ခြဲစိတ္ျပီးလွ်င္ အူက်ျခင္းျပန္ျဖစ္ျခင္းသည္ အလြန္ရွားပါးသည္။ အူက်ျခင္းကိုု မကုုသလ်ွင္ ထြက္က်ေသာ အူကိုု အေပါက္ေဘးမွ ၾကြက္သားမ်ား၏ ညွစ္အားေၾကာင့္ ေသြးစီးဆင္းမွဳပိတ္တတ္ျပီး အူေရာင္ျခင္း၊ အူပုုပ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ လကၡဏာအားျဖင့္ အန္ျခင္း၊ဗိုုက္ေအာင့္ျခင္း ႏွင့္ ေသြးလန္႔ျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ ကေလး ရုုတ္တရက္ အရမ္းငိုျခင္္း၊အန္ျခင္း၊ ႏွင့္ ၀မ္းမသြားလွ်င္ ဆရာ၀န္ထံသိုု႔ ခ်က္ခ်င္းသြားပါ။ ေဆးခန္းေ၀းလ်ွင္ အူက်ေသာအပိုုင္းတြင္ ေရခဲကပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အေရာင္က်ေအာင္လုုပ္ႏိုုင္သည္။ လက္ႏွင့္ အတင္းျပန္သြင္းျခင္း မလုုပ္ရပါ။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မွဳ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ေနႏိုုင္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။

ကေလး၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳ အေျခအေနညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ ကေလး၏ တိုုးတက္မွဳႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳရပ္တန္႔ျခင္းကိုု တိုုင္းတာရန္အသံုုး၀င္သည္။ သင့္ကေလးကိုု အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ျခင္းသည္ မလိုုအပ္ဘဲ သင့္ကိုု စိတ္ပူေစပါသည္။ ပံုုမွန္ကေလးႏွစ္ေယာက္သည္ မတူညီေသာ အေျခအေနႏွစ္ခုုတြင္ ၾကီးျပင္းရလ်ွင္ သူတိုု႔၏ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုုးတက္မွဳသည္ လံုုး၀ကြဲျပားႏိုုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားၾကား ျခားနားမွဳသည္ အသက္တစ္ႏွစ္ရွိေသာအခါ ပိုု၍သိသာလာပါလိမ့္မည္။ တစ္ေယာက္က တစ္ႏွစ္တြင္ ေလးဘက္တြားသြားျပီး အသက္ ၁၅ လတြင္ လမ္းစေလွ်ာက္ခ်ိန္တြင္ အျခားတစ္ေယာက္သည္ ဆယ္လတြင္ ေလးဘက္တြားမသြားပဲ လမ္းစေလွ်ာက္ဖိုု႔စတင္ႏိုုင္ပါသည္။

ထိုု႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ား၏ အကဲျဖတ္မွဳသည္ လံုုး၀မမွန္ကန္နိုုင္ေပ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ သင့္ကေလးကိုု အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ မႏွိုုင္းယွဥ္သင့္ပါ။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 29, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 29, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။