21 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

၂၁ ပတ္တြင္ ကေလးသည္-
• တည့္တည့္မွီေနခ်ိန္တြင္၊ ရင္ဘတ္ႏွင့္ ဗိုုက္မွ ဆြဲမသည့္အခါတြင္ သူ႔ေခါင္းကိုု ထိန္းထားႏိုုင္သည္။ ပစၥည္းအေသးမ်ားကိုု အာရံုုစိုက္တတ္သည္။
• ေပ်ာ္ရႊင္ေသာေၾကာင့္ေအာ္ဟစ္သည္။
• သင္အခန္းထဲမွထြက္သြားလွ်င္ ငိုုတတ္သည္။ သင္ျပန္လာလွ်င္ အလြန္ေပ်ာ္သည္။
• သင္ျပဳလုုပ္ေသာ ရယ္စရာေကာင္းသည့္အျပဳအမူမ်ားကိုု ရယ္ေမာျပီး သင္ရယ္ေမာရန္လည္း သင့္ခႏၶာကိုယ္ ကိုု လာတိုု႔ထိတတ္သည္။
• ပတ္၀န္းက်င္မွ အရာမ်ားကိုု လက္လွမ္းႏိုုင္သည္။
• ရုုတ္တရက္ ထရယ္ေမာႏိုုင္သည္။
• သင္ရယ္ေမာလ်ွင္ လုုိက္ရယ္သည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ ကေလးကိုု မည္သိုု႔ ကူညီေပးသင့္ပါလဲ။

ယခုုသင့္ကေလးသည္ အသံလာရာကိုု သိရွိႏိုုင္ျပီး ထိုုအသစ္အဆန္းရွိရာသိုု႔ ခ်က္ခ်င္းလွည့္သြားႏိုုင္သည္။ ကေလးကိုု စိတ္၀င္စားေစရန္ေသာ့မ်ားကိုု တခၽြင္ခၽြင္ျမည္ေအာင္ ခါလိုု႔ရသည္။
သင့္ကေလး၏ စိတ္၀င္စားမွဳမႈကိုု ရရွိေစရန္ စကားေျပာေပးပါ။ ယခုုအရြယ္တြင္ ကေလးသည္ တီဗြီ၊ ေရဒီယိုုမွ ဘာသာစကားကိုု မသင္ယူႏိုုင္ပါ။ ထိုုပစၥည္းမ်ားကိုု ပိတ္ထားျပီး သင့္ကေလးဘာသာစကားတိုုးတက္ရန္ႏွင့္ စကားလံုုးၾကြယ္၀ရန္ သင္ကိုုယ္တိုုင္သင္ေပးႏိုုင္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ယခုုအပတ္တြင္ သင့္ကေလးကိုု ပံုုမွန္စစ္ေဆးရန္မလိုုအပ္ပါ။ ေနာက္လအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုုးရန္ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေမးလိုုသည္မ်ားရွိလွ်င္ သင့္ဆရာ၀န္ကိုုေနာက္တစ္ၾကိမ္သြားျပလွ်င္ ေမးျမန္းႏိုုင္သည္။
သင့္ကေလး၏ အိပ္ပံုု၊ စားပံုုတြင္ ေျပာင္းလဲမွဳရွိလ်ွင္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ ဤ ကိစၥသည္ သိပ္အေရးတၾကီး မဟုုတ္သည့္အတြက္ သင့္ဘာသာလည္း ေျဖရွင္းႏိုုင္သည္။ သိုု႔ေသာ္ အၾကာၾကီး ထိုုသိုု႔ျဖစ္ေနပါက တစ္စံုုတစ္ရာျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္မည္ကိုု စိုုးရိမ္ရသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ သင့္ဆရာ၀န္ကိုု အသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

သင္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။

အေအးမိျခင္း

ကေလးမ်ားသည္ အသက္ပထမႏွစ္တြင္ အေအးမိေရာဂါကိုု ခံစားရေလ့ရွိသည္။ အေအးမိျခင္းကိုု ျဖစ္ေစေသာ ေရွာင္လႊဲမရေသာ ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးမ်ားရွိသည္။ ကေလးမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ၾကိမ္ခန္႔ အေအးမိျခင္းျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးသည္ ပတ္၀န္းက်င္ေလထုုထဲမွ ပ်ံ႕ႏွ႔ံျပီး တံခါးလက္ကိုုင္၊ အရုုပ္စေသာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ကပ္ေနတတ္သည္။ ကေလးမ်ား၏ ကိုုယ္ခံအားစနစ္သည္ မျပည့္စံုုေသးေသာေၾကာင့္ သင့္ကေလးသည္ အေအးမိတုုပ္ေကြးျဖစ္ရန္ လြယ္ကူသည္။ ယခုုအရြယ္တြင္ ကေလးသည္ လက္ျဖင့္ မ်က္လုံးကိုုပြတ္ျခင္း၊ပါးစပ္ထဲထည့္ျခင္းမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးသည္ ကေလး၏ ခႏာၱကိုုယ္ထဲသိုု႔ အလြယ္တကူ၀င္ႏိုုင္သည္။
သင့္ကေလးသည္ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေနရပါက တုုပ္ေကြးဗိုုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ရန္ပိုုျဖစ္ႏိုုင္သည္။ လကၡဏာမ်ားမွာ ႏွာရည္ယိုုျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုုးျခင္း၊ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္း၊ မ်က္ရည္ပူက်ျခင္း၊ ငိုုေၾကြးျခင္း၊ အဖ်ား၀င္ျခင္းတိုု႔ျဖစ္သည္။ ထိုုလကၡဏာမ်ားသည္ တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာႏိုုင္သည္။ ကေလးေကာင္းစြာ အသက္ရွဴႏိုုင္ရန္ ကေလးႏွာေခါင္းထဲမွ အခၽြဲမ်ားကိုု စုုပ္ယူရန္ စုုပ္သည့္ကိရိယာသံုုးႏိုုင္သည္။ ႏွာေခါင္းပြင့္ေစရန္ ေဆးမ်ား၊ စိုုထိုုင္းမွဳကိုု ထိန္းေသာေရေငြ႔စက္မ်ားသံုုးသင့္သည္။ ကေလးမ်ားသည္ ပါးစပ္ထက္ ႏွာေခါင္းကိုု အသံုုးျပဳ၍ အသက္ရွဴေသာေၾကာင့္ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းသည္ ကေလးကိုု မ်ားစြာ မသက္မသာျဖစ္ေစပါသည္။ ျဖစ္ႏိုုင္လ်ွင္ ကေလး၏ေခါင္းကို စင္တီမီတာအနည္းငယ္ ျမွင့္ရန္ ကူရွင္ကိုု ခံျပီး မတင္ထားျခင္းျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းပိတ္ဆိုု႔မွဳကိုု သက္သာေစသည္။ ေခါင္းကိုု ျမွင့္ရန္ ေခါင္းအံုုးကိုု မသံုုးပါႏွင့္။ ကေလး မသက္သာေသးလွ်င္ ကေလးကိုု ထိုုင္သည့္ပံုုစံ သိုု႔မဟုုတ္ ၄၅ ဒီဂရီေစာင္းေနသည့္ ပံုုစံတြင္ အိပ္ခိုုင္းပါ။
သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ မတိုုင္ပင္ဘဲ ကေလးကိုု ဘာေဆးမွ မတိုုက္ပါႏွင့္။ အသက္ ၆ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ႏိုုင္သျဖင့္ ကေလးကိုု ပံုုမွန္အားျဖင့္ ေဆးမေပးပါ။ ပိုုးသတ္ေဆးသည္ ဗိုုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ တုုပ္ေကြးကို မသက္သာေစပါ။ ကေလးတြင္ အဖ်ားရွိလွ်င္ ပါရာစီတေမာေဆး တိုုက္ႏိုုင္သည္။

သင့္ကေလးတြင္ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားရွိလ်ွင္ ဆရာ၀န္ကိုု ခ်က္ခ်င္းေခၚျပပါ။
• အပူခ်ိန္ ၃၈ ဒီဂရီထက္ပိုု ဖ်ားျခင္း။
• တစ္မိနစ္ကိုု အၾကိမ္ ၆၀ ထက္ပိုုျမန္ျမန္အသက္ရွဴျခင္း၊ ေခ်ာင္းအလြန္ဆိုုးျခင္း၊ အသက္ရွဴလ်ွင္ အသံျမည္ျခင္း။
• မ်က္၀တ္မ်ားထြက္ျခင္း၊ မ်က္လံုုးေရာင္ရမ္းျခင္း၊ နားေရာင္ရမ္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုုင္သည္။
• နားကိုု မၾကာခဏပြတ္ျခင္း၊အစားေကၽြးလွ်င္ ငိုုျခင္း တုုိ႔သည္ နားေရာဂါရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုုင္သည္။
• သင့္ကေလးသည္ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုုက္ သိုု႔မဟုုတ္ ၅ ရက္ တစ္ပတ္ဖ်ားႏိုုင္သည္။

သြားေပါက္ျခင္း

ကေလးအမ်ားစုုတြင္ ပထမဆံုုးသြားသည္ အသက္ ၇ လ ၀န္းက်င္တြင္ ေပါက္ၾကသည္။ သြားေပါက္ျခင္းသည္ မ်ိဳးရိုုးဗီဇ ႏွင့္ လည္း ဆိုုင္ျပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ၂ လမွ ၃ လ ခန္႔တြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚသည္။ သြားေပါက္စဥ္တြင္ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု ေတြ႕ၾကံဳရႏိုုင္သည္။

• သြားရည္က်ျခင္း။
• ေမးေစ့ႏွင့္ မ်က္ႏွာတြင္ အနီကြက္မ်ားေပၚျခင္း။
• ေခ်ာင္းဆိုုးျခင္း။
• ကိုုက္ခ်င္စိတ္ေပၚျခင္း။
• နာက်င္ျခင္း
• မသက္မသာျဖစ္ျခင္း
• မစားေသာက္ခ်င္ျခင္း
• ၀မ္းပ်က္ျခင္း
• အဖ်ားေငြ႕ေငြ႕ရွိျခင္း။
• သြားဖံုုးတြင္ ေသြးျခည္ဥျခင္း
• နားရြက္ကိုု ဆြဲျခင္း၊ ပါးကိုု ပြတ္ျခင္း။

သြားေပါက္ေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတိုု႕ကိုု ျပဳလုုပ္ေပးလိုု႔ရသည္။
• သင့္ကေလးကိုု ၀ါးစရာတစ္ခုုခုု ေပးထားလိုု႔ရသည္။
• သင့္ကေလးကိုု အေအးေသာက္ေစျခင္း
• ေအးေသာ အစားအစာမ်ားေကၽြးျခင္း
ဤနည္းျဖင့္ ကေလးကို အနာသက္သာေစသည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ကၽြႏုု္ပ္ ဘာေတြ စိုုးရိမ္ေနပါသလဲ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ပူပန္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ ႔ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ကေလးကိုု ျဖည့္စြက္စာ ဘယ္ေတာ့စေကၽြးမည္နည္း။

သင့္ကေလး၏ ေနာက္ပိုုင္းစားေသာက္မွဳတြင္ အာဟာရ၊ ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုု သတိျပဳသင့္သည္။

• သင့္ကေလးသည္ မနက္လင္းလ်ွင္ ဆာတတ္သည့္အတြက္ ထိုုအခ်ိန္တြင္ အဖတ္ျဖစ္ေသာ ျဖည့္စြက္စာကိုု ေကၽြးပါ။ တစ္ေန႔လ်ွင္ တစ္ၾကိမ္ေကၽြးျခင္းျဖင့္ စတင္ပါ။ ေနာက္တစ္လတြင္ မနက္စာႏွင့္ ညစာႏွစ္ၾကိမ္ေကၽြးပါ။
• ကေလးကိုု ေပ်ာ္ေအာင္ထားပါ။ သင့္ကေလးကိုု ၅နာရီတြင္ အစားစေကၽြးရန္ျပင္ဆင္ေသာ္လည္း ကေလးက မစားခ်င္ေသးလ်ွင္ သုု႔ကိုု အတင္းအၾကပ္မလုုပ္ပါႏွင့္။ သင့္ကေလး စိတ္ပါေပ်ာ္ရႊင္ေနခိ်န္တြင္ ေကၽြးပါ။ အမ်ားၾကီးပိုုမေကၽြးပါႏွင့္။ ျဖည့္စြက္စာစေကၽြးခ်ိန္တြင္ ကေလးကိုု က်န္းမာရန္ အရွည္သျဖင့္ေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္ပါ။
• သင့္ကေလးကိုု အမ်ားၾကီးမေကၽြးပါႏွင့္။ ပမာဏနည္းနည္းျဖင့္စတင္ပါ။
• ကာလရွည္အတြက္ အသင့္ျပင္ပါ။ အစားေကၽြးျခင္းသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏိုုင္သည့္အတြက္ သင့္ကေလးကိုု အစားေကၽြးရန္ အခ်ိန္မ်ားမ်ားသံုုးရႏိုုင္သည္။
• ကေလးကိုု ကူညီေထာက္ပံ့ပါ။ ကေလးကိုု သူ႔ဘာသာစားရန္ အခြင့္အေရးေပးပါ။ သူ႔ဘာသာစားလ်ွင္ မ်ားမ်ားပိုုစားတတ္သည္။ ကေလးထိုုင္ခံုုေပၚတြင္ အစားအစာမ်ားကိုု တင္ထားျပီး ကေလးကိုု လက္ႏွင့္ကိုုင္ခိုုင္းပါ။ ညွစ္ခိုုင္းပါ။ သူ႔လက္ႏွင့္ အစားကိုု ယူစားခိုုင္းပါ။
• ကေလးကိုု စားခ်င္ေအာင္ စြဲေဆာင္ပါ။ ပထမဆံုုး အစားအစာသည္ သင့္ကေလးကိ ုုျဖည့္စြက္စာတြင္ အေလ့အက်င့္ရရန္ ရိုုးရွင္းသင့္သည္။ ကေလးပါးစပ္တြင္ အစားတစ္ခ်ိဳ႔ကိုု ထိေပးျပီး ကေလး၏ တံုု႔ျပန္မွဳကိုု ေစာင့္ပါ။ ကေလးသည္ အနံ႔ကိုၾကိဳက္လ်ွင္ ပါးစပ္ကိုု က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ျပီး ေနာက္တစ္ခါစားဖိုု႔ေစာင့္ေနနိုုင္သည္။
• ဘယ္ေတာ့ရပ္မလဲဆိုုတာကိုုသိပါ။ သင့္ကေလးကိုု အစားဆက္စားရန္ အတင္းအၾကပ္မလုုပ္ပါႏွင့္။ ကေလးမ်ားသည္ မစားခ်င္ေတာ့လ်ွင္ ငိုုျခင္း၊ လွည့္ပတ္ျခင္း၊ပါးစပ္ပိတ္ထားျခင္း၊အစာမ်ားကိုု ပစ္ခ်ျခင္း၊လႊင့္ပစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္။
• ျဖည့္စြက္စာ။ ကေလးအတြက္ ပထမဆံုုး အေကာင္းဆံုုးအာဟာရ အရည္မွာ မိခင္ႏိုု႔ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ ကေလးအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ ့ပထမဆံုး ျဖည့္စြက္စာက ဘာလဲ။ သင့္ကေလးကိုု ေကြကာ၊သစ္သီး၊ အသီးအရြက္မ်ားေကၽြးႏိုုင္သည္။ ပထမဆံုုးျဖည့္စြက္စာကိုု သင့္ေတာ္သလိုု ေရြးခ်ယ္ရန္ ကေလးဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုုင္ပင္ပါ။
• ပထမဆံုုး ေကၽြးၾကည့္သည့္ အစားအစာအတြက္ သင့္ ကေလးၾကိဳက္မၾကိဳက္ တိက်စြာအကဲျဖတ္တတ္မည္မဟုုတ္ေပ။ ကေလးအမ်ားစုုသည္ အစတြင္ သူတိုု႔ၾကိဳက္သည့္အစားအစာျဖစ္လ်ွင္ေတာင္ ပထမဆံုုးေကၽြးလ်ွင္ ပါးစပ္ကိုု ပိတ္ထားတတ္သည္။ ကေလး၏ တံုု႔ျပန္မွဳကိုု ေနာက္တစ္ၾကိမ္ သင္ ထပ္ေကၽြးသည့္အခါ အာရံုုစိုုက္ၾကည့္ပါ။

ထိုု႕ေနာက္ ၂၂ ပတ္တြင္ ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဆက္လက္ၾကီးထြားမည္နည္း။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 29, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 29, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။