Black Root ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

အသံုးျပဳပံုမ်ား

ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Black root ေဆးပင္အျမစ္ကိုု အန္ေဆး၊ ဆီးေဆး၊ ၀မ္းႏွဳတ္ေဆး၊ အေရာင္က်ေဆး အျဖစ္အသံုုးျပဳျပီး အသား၀ါျခင္းကိုု သက္သာေစရန္အတြက္လည္း အသံုုးျပဳၾကသည္။ အသည္းေရာဂါႏွင့္ သည္းေျခအိတ္ေရာဂါမ်ားတြင္ လည္း အသံုုးျပဳၾကသည္။ အန္ေစရန္အတြက္လည္း အသံုုးျပဳၾကသည္။ ယခုုေခတ္တြင္ အသံုုးနည္းသြားျပီျဖစ္သည္။

ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ

ဤေဆးပင္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး လံုုေလာက္ေသာ ေလ့လာမွုုမ်ားမရွိေသာ္လည္း ပိုုမိုုသိရွိႏိုုင္ရန္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ သိုု႔ေသာ္ Black root သည္ သည္းေျခအိတ္မွ အူလမ္းေၾကာင္းသိုု႔ သည္းေျခရည္ စီးဆင္းမွဳကိုု မ်ားေစေၾကာင္း ေလ့လာမွဳအခ်ိဳ႕တြင္ ျပဆိုုထားသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

သည္ေျခေက်ာက္တည္ျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ သည္းေျချပြန္ပိတ္ျခင္း စေသာ သည္းေျခအိတ္ တြင္ ျပသနာရွိလ်ွင္ Black root ကိုု မသံုုးသင့္ပါ။ ၎သည္ သင့္အေျခအေနကိုု ပိုုဆိုုးေစပါသည္။
အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းေရာင္ယမ္းျခင္းမ်ားတြင္ Black root သည္ အစာေျခလမ္းေၾကာင္းကိုု လွံဳ႕ေဆာ္ေသာေၾကာင့္ အန္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းႏွဳတ္ေဆးကဲ့သိုု႔ အာနိသင္မ်ားျဖစ္ေစသည္။ ဤအာနိသင္မ်ားသည္ သင့္တြင္ အူလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္းရွိလွ်င္ Crohn’s disease ေရာဂါရွိလ်ွင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုုင္သည္။ သင့္တြင္ ဤလကၡဏာမ်ားရွိလွွ်င္ Black root ကိုု မေသာက္ပါႏွင့္။
လိပ္ေခါင္း- သင့္တြင္ လိပ္ေခါင္းေရာဂါရွိလ်ွင္ Black root ကိုု မသံုုးပါႏွင့္။ ၀မ္းႏွုုတ္ေဆးအျဖစ္လုုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ လိပ္ေခါင္းေရာဂါကိုု အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။
ရာသီေပၚျခင္း- သင္ရာသီလာေနခ်ိန္တြင္ Black root ကိုု မသံုုးပါႏွင့္။ ၀မ္းႏွုုတ္ေဆးအျဖစ္လုုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ေနထိုုင္မေကာင္းျဖစ္တတ္သည္။
ေဆးဘက္၀င္ အပင္မ်ားကိုု အသံုုးျပဳသည့္ အခါတြင္ ဓာတုုေဆး၀ါးမ်ားကိုု အသံုုးျပဳသည္ထက္ လိုုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား နည္းတတ္သည္။ ေဘးကင္းစြာ အသံုုးျပဳနိုုင္ရန္ ေလ့လာမွဳမ်ားကိုု ပိုုမိုုျပဳလုုပ္ရန္လိုုသည္။ ဤေဆးပင္ကိုု အသံုုးျပဳရာတြင္ အႏၲရာယ္ရွိနိင္သည္ ဆိုုသည္ကိုု သတိျပဳရမည္။ ပိုုမိုုသိရွိနိုုင္ရန္ သင္၏ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

က ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရလဲ

အျမစ္လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ကိုု စားရန္သည္ စိတ္မခ်ရပါ။ ၎သည္ ကိုုယ္၀န္ပ်က္က်ေစျခင္းႏွင့္ ကေလးေမြးလ်ွင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေစႏိုုင္သည္ဟုု ယူဆရေသာ္လည္း ေသခ်ာမွဳေတာ့မရွိေပ။ သိုု႔ေသာ္ သင့္တြင္ ကိုုယ္၀န္ရွိေနလ်ွင္ ကိုု မသံုုးပါႏွင့္။ ႏိုု႔တိုုက္မိခင္မ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ားတြင္လည္း အသံုုးမျပဳသင့္ေပ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ကေန ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ခံစားရႏုိင္မလဲ

ဤေဆးပင္တြင္ ေအာက္ပါ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားစြာရွိသည္။
• ေခါင္းကိုုက္ျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း
• ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ဗိုုက္ေအာင့္ျခင္း၊ ၀မ္းအေရာင္ေျပာင္းျခင္း
• အသည္းကိုု အဆိပ္သင့္ျခင္း (အရြက္ကိုု အမ်ားၾကီးစားလ်ွင္)
ေဆးပင္ကိုုအသံုုးျပဳေသာ လူတိုုင္း ထိုုေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားရွိမည္ဟုု မဆိုုလိုုပါ။ သိုု႔ေသာ္ အျခားေသာ ဆိုုးက်ိဳးမ်ားလည္း ရွိေနနိင္သည္။ အကယ္၍ အျခားေသာ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားကိုု စိတ္ပူပါက သင္၏ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

အကယ္၍သင္သည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈရွိေနပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ကိုအသံုးျပဳျခင္းကေန ဘယ္လိုဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိလာႏိုင္သလဲ

ယခုေဆးဖက္၀င္ျဖည့္စြက္စာသည္သင္၏လက္ရွိေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ အသံုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

• Black root သ ည္ Atropine ႏွင့္ ေပါင္းျပီး ေရတြင္ မေပ်ာ္၀င္ႏိုုင္ေသာ ျဒပ္ေပါင္းတစ္ခုုျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ Atropine ၏ အာနိသင္ကိုု ေလ်ာ့ေစသည့္ အတြက္ တြဲဖက္အသံုုးမျပဳသင့္ပါ။
• Black root သည္ ေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳေသာေၾကာင့္ တြဲဖက္အသံုုးမျပဳသင့္ပါ။
• Black root သည္ ဆီးေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသံုုးျပဳလ်ွင္ ပိုုတက္ဆီယမ္ကိုု နည္းေစေသာေၾကာင့္ တြဲအသံုုးမျပဳသင့္ပါ။ သိုု႔မဟုုတ္ ပိုုတက္ဆီယမ္ ျဖည့္စြက္ေသာက္ခိုုင္းပါ။
• အသည္းကိုု အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲမသံုုးရပါ။
• horsetail, licorice ကဲ့သိုု႔ေသာ ပိုုတက္ဆီယမ္ကိုု ကိုုကုုန္ေစေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသံုုးမျပဳရပါ။
• AST, ALT, alkaline phosphatase စသည့္ ဓာတ္မ်ားကိုု စစ္ေဆးလ်ွင္ တက္ေနႏိုုင္သည္။
• Black root သည္ ပိုုတက္ဆီယမ္ကိုု မ်ားေစသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ အသံုးမျပဳခင္တြင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါရန္

အတြက္ ပံုမွန္ေသာက္သံုးရန္အညႊန္းက ဘယ္ေလာက္လဲ

black root ကိုု ေရေအးထဲတြင္ အျမစ္ေျခာက္ကိုု လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၁-၂ ဇြန္းထည့္ျပီး၊ ဆူပြက္ေအာင္တည္ျပီး လက္ဘက္ရည္ အျဖစ္ေသာက္ႏိုုင္သည္။
ဤေဆးပင္ကိုု အသံုုးျပဳေလ့ရွိေသာ ပမာဏမွာ လူနာတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတြင္ ကြာျခားႏိုုင္ပါသည္။ ေသာက္ရမည့္ ပမာဏသည္ လူနာ၏ အသက္၊ က်န္းမာေရး၊ ႏွင့္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဘယေဆးပင္မ်ားသည္ အျမဲတမ္း စိတ္မခ်ရပါ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူ သိုု႔မဟုုတ္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာပမာဏကိုု ေဆြးေႏြးပါ

က ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔လာလဲ

ဤဘယေဆးပင္ကိုု ေအာက္ပါ ပံုုစံမ်ားႏွင့္ ရနုုိင္သည္။
• အျမစ္ (အေျခာက္ႏွင့္ အစိုု)
• လိမ္းေဆးရည္

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 3, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။