Bethroot (ဘတ္ဒ္အျမစ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Beth အျမစ္ ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Beth အျမစ္ကိုု ဘာအတြက္အသံုုးျပဳပါသလဲ။
Beth အျမစ္သည္ အျမစ္၊ ပင္စည္ႏွင့္ အရြက္တိုု႔ကိုု ေဆးအျဖစ္အသံုုးျပဳေသာ အပင္တစ္ခုုျဖစ္သည္။
ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳူးမ်ားရွိမည္ကိုု စိတ္ပူရေသာ္လည္း ထိုုေဆးပင္ကိုုအမ်ိဳးသမီးမ်ားရာသီေသြးလာေသာအခ်ိန္ မ်ားျပီးနာက်င္သည့္အခါတြင္ သံုုးၾကသည္။ ထိုုေဆးပင္ကိုု အေရာင္က်ရန္ ႏွင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းမ်ားသက္သာေစရန္လည္းသံုုးၾကသည္။

ထိုု႔အျပင္ ပိုုးမႊားမ်ားကိုုက္ျခင္း၊ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ၊ ေသြးအက်ိတ္၊ ေသြးျပန္ေၾကာေဖာင္းျခင္း၊ ႏွင့္ အနာမ်ားတြင္လည္း သံုုးသည္။ အျဖဴဆင္းမ်ားေသာအခါတြင္လည္း ထိုုေဆးပင္ကိုု သံုုးၾကသည္။
ေခ်ာင္းဆိုုးေပ်ာက္ေဆးအျဖစ္လည္း အသံုုးျပဳနိုုင္ျပီး ေသြးထြက္ျခင္း၊ ေျမြကိုုက္ေသာအနာႏွင့္ အေရျပားယားယံျခင္းမ်ားတြင္လည္း သံုုးၾကသည္။ ထိုုအပင္သည္ မ်ိဳးတုုန္းေတာ့မည့္ အပင္အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ပါ၀င္ျပီး သဘာ၀ေပါက္ေရာက္ေသာေနရာမ်ားမွ မခူးျဖတ္သင့္ေပ။

ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ

ယခုုအထိ ထိုုဘယေဆးပင္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး လံုုေလာက္ေသာ ေလ့လာမွဳမ်ား မရွိေသးပါ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ထိုု႔ထက္ပိုုသိနိုုင္ရန္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူ သိုု႔မဟုုတ္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ သိုု႔ေသာ္ အခ်ိဳ႔ေသာ ေလ့လာမွဳမ်ားတြင္ ေသြးထြက္နည္းေစျပီး မွိဳစြဲေသာေရာဂါမ်ားကိုု ကုုသနိုုင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိထားသည္။
PasteTextHere

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Beth အျမစ္ အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

သင္၏ ေသြးေပါင္ခ်ိန္၊ ေသြးခုုန္ႏွဳန္း၊ ႏွလံုုးအေျခအေန ႏွင့္ အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္း အေျခအေန ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ကိုု ေစာင့္ၾကည့္သင့္သည္။

ေဆးပင္ကိုု ေအးျပီး ေျခာက္ေသြ႔ေသာေနရာတြင္ ထားပါ။

ေဆးဘက္၀င္ အပင္မ်ားကိုု အသံုုးျပဳသည့္ အခါတြင္ ဓာတုုေဆး၀ါးမ်ားကိုု အသံုုးျပဳသည္ထက္ လိုုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား နည္းတတ္သည္။ ေဘးကင္းစြာ အသံုုးျပဳနိုုင္ရန္ ေလ့လာမွဳမ်ားကိုု ပိုုမိုုျပဳလုုပ္ရန္လိုုသည္။ ဤေဆးပင္ကိုု အသံုုးျပဳရာတြင္ အႏၲရာယ္ရွိနိင္သည္ ဆိုုသည္ကိုု သတိျပဳရမည္။ ပိုုမိုုသိရွိနိုုင္ရန္ သင္၏ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Beth အျမစ္ က ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရလဲ

ဤေဆးပင္ကိုု ကိုုယ္၀န္ရွိေနခ်ိန္တြင္ အသံုုးမျပဳသင့္ပါ။ ၎ကိုု အသံုုးျပဳျခင္းျဖင့္ ရာသီေသြးကိုု ေပၚေစျပီး သားအိမ္က်ံဳ႕ျခင္းကိုု ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုုယ္၀န္ပ်က္က်ေစနိုုင္သည္။ သုုေတသနမ်ားပိုု၍ မေတြ႕ရွိေသးခင္အခ်ိန္ထိ ထိုုေဆးပင္ကိုု ကေလးနိုု႔တိုုက္ေနေသာမိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကိုု မတိုုက္သင့္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Beth အျမစ္ ကေန ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ခံစားရႏုိင္မလဲ

Beth ေဆးျမစ္တြင္ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားစြာရွိနိုုင္သည္။
• ႏွလံုုးကိုု အဆိပ္သင့္ေစျခင္း- ေသြးေပါင္ခ်ိန္၊ ေသြးခုုန္ႏွဳန္း၊ ECG ပံုုစံ မ်ားေျပာင္းလဲနိုုင္ျခင္း။
• ေအာ့အန္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႔အန္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ဗိုုက္နာျခင္း၊ ဗိုုက္ေအာင့္ျခင္း။
• ေသြးေၾကာမ်ား က်ံဳ႔ျခင္း။
ေဆးပင္ကိုုအသံုုးျပဳေသာ လူတိုုင္း ထိုုေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားရွိမည္ဟုု မဆိုုလိုုပါ။ သိုု႔ေသာ္ အျခားေသာ ဆိုုးက်ိဳးမ်ားလည္း ရွိေနနိင္သည္။ အကယ္၍ အျခားေသာ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားကိုု စိတ္ပူပါက သင္၏ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

အကယ္၍သင္သည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈရွိေနပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

Beth အျမစ္ ကိုအသံုးျပဳျခင္းကေန ဘယ္လိုဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိလာႏိုင္သလဲ

ယခုေဆးဖက္၀င္ျဖည့္စြက္စာသည္သင္၏လက္ရွိေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ အသံုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ထိုုေဆးပင္သည္ ႏွလံုုးေရာဂါတြင္ အသံုုးျပဳေသာ ေဆးအခ်ိဳ႔၏ အစြမ္းကိုု ေလ်ာ့က်ေစနိုုင္သျဖင့္ အတူတကြအသံုုးျပဳျခင္းကိုု သတိျပဳသင့္သည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ အသံုးမျပဳခင္တြင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါရန္

Beth အျမစ္ အတြက္ ပံုမွန္ေသာက္သံုးရန္အညႊန္းက ဘယ္ေလာက္လဲ

ထရီလီယမ္ ၏ ေဆးပမာဏအတြက္ ညႊန္ၾကားထားေသာ ပမာဏမရွိပါ။ စံပမာဏသည္ ေဆးျမစ္၂ ဂရမ္မွ ၄ ဂရမ္ အထိ ကိုု အေၾကာေဆးအျဖစ္သြင္းရန္ အသံုုးျပဳၾကသည္။ လူနာတိုုင္းအတြက္ အသံုုးျပဳရန္ ေဆးပမာဏမွာ ကြဲျပားနုုိင္ပါသည္။ လူနာ၏ အသက္၊က်န္းမာေရး၊ ႏွင့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားကိုုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါမည္။ ဘယေဆးမ်ားသည္ အျမဲတမ္းအသံုုးျပဳရန္ စိတ္မခ်ရပါ။ သင့္ေတာ္ေသာ ေဆးပမာဏအတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Beth အျမစ္ က ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔လာလဲ

ဤဘယေဆးပင္ကိုု ေအာက္ပါ ပံုုစံမ်ားႏွင့္ ရနုုိင္သည္။
• အဆီအႏွစ္
• အမွဳန္႔
• အျမစ္ကိုု အမွဳန္႔ၾကိတ္ထားျခင္း

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 3, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။