လိင်ကတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများအကြောင်းနှင့် လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများအကြောင်း