ေလ့လာမည္
ေယာဂက စိတ္က်န္းမာေရးကို ဘယ္လို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသလဲ
ေယာဂလို႔ဆိုလိုက္ရင္ပဲ လူေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
အေကာင္းျမင္စိတ္စြမ္းအား
အေကာင္းျမင္တတ္ဖို႔က ခက္ခဲလွပါတယ္။ သင္က်န္းမာေနစဥ္မွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ