ေရာဂါရွိေနသည္
အေကာင္းျမင္စိတ္စြမ္းအား
အေကာင္းျမင္တတ္ဖို႔က ခက္ခဲလွပါတယ္။ သင္က်န္းမာေနစဥ္မွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
သင္ေဆးလိပ္ျဖတ္သင့္ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား
ေဆးလိပ္က ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာသယ္ေဆာင္လာတယ္လုိ႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
စိတ္္ခံစားခ်က္ေတြနဲ့သဟဇာတျဖစ္အာင္ဘယ္လိုေနထိုင္မလဲ
ကင္ဆာကုသမႈအေၾကာင္းေျပာရင္ လူေတြက ခြဲစိတ္ကုသမႈ၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္းကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ
ဘယ္သူမဆိုစိတ္ဓာတ္က်လာလၽွင္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မဲ့ျခင္း၊အကူအညီမဲ့ျခင္းတို႔ကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
စိတ္နွစ္ခြျဖစ္ျခင္းကို ဘယ္လို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းနိုင္မလဲ
Bipolar disorder ကို စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္ျခင္း (စိတ္ႂကြျခင္း၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ