က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ေခတၱေစာင့္ပါ