Mental Retardation (ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Mental Retardation (ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္း) ကဘာလဲ။

လူတေယာက္သည္ သာမန္အသိဥာဏ္၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာစြမ္းရည္နွင့္ ေန႕စဥ္လူေနမႈဘ၀တြင္ ရွိသင့္ရွိထုိက္ေသာ အရည္အေသြးမ်ား မရွိျခင္းသည္ အသိဥာဏ္မစြမ္းျခင္း ေခၚ ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္းသူမ်ားသည္ ပညာရပ္တခုကို ပံုမွန္သူမ်ားထက္ကၽြမ္းက်င္ရန္ ပိုေနွးပါသည္။ ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးသူမ်ားတြင္ အနုဆံုးအဆင့္မွ အဆိုးရြားဆံုးအဆင့္ဟူရွိပါသည္။

အလြမ္ျပင္းထန္ေသာ အဆင့္မ်ားသည္ ေမြးကတည္းက ဥာဏ္ေနွးေႀကာင္းသိရသည္။ သို႕ေသာ္ အနုစားအဆင့္ရွိေသာ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႕၏အရြယ္အလိုက္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈမွတ္တုိင္မ်ား မေရာက္ရွိေတာ့မွသာ ဥာဏ္ေနွးေႀကာင္းသိရျပီး အမ်ားစုသည္ ၁၈ နွစ္ခန္႕အရြယ္ေရာက္မွသာ သိႀကသည္။

ဥာဏ္ရည္ေႏွးသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ၂ခ်က္တြင္အားနည္းပါသည္။

 • အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

IQဟုသိႀကေသာအသိဥာဏ္ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေလ့လာနိုင္စြမ္း၊ အေႀကာင္းျပခ်က္မ်ားေပးနိုင္စြမ္း၊ ဆံုးျဖတ္နိုင္စြမ္းနွင့္ ျပသနာမ်ား ေျဖရွင္းနိုင္စြမ္းတို႕ပါ၀င္သည္။

 • လိုက္ေလ်ာညီစြာေနထိုင္ျပဳမူတတ္ျခင္း

လိုက္ေလ်ာညီစြာေနထိုင္ျပဳမူတတ္ျခင္းတြင္ ေန႕စဥ္ဘ၀အတြက္လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ လူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အဆင္ေျပေအာင္ဆက္ဆံမႈမ်ား နွင့္ တဦးကို တဦး အျပန္အလွန္ဂရုစိုက္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။

Mental Retardation (ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္းသည္ မည္သည့္အရြယ္တြင္မဆိုျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ အခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္သင့္သည္။

လကၡဏာမ်ား

Mental Retardation (ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေတြ႕ရမ်ားေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ

 • ဥာဏ္ရည္နွင့္ ပက္သတ္ေသာ စံသတ္မွတ္မႈမ်ားကို မမွီျခင္း
 • အျခားကေလးမ်ားထက္ ထုိင္ျခင္း၊ တြားသြားျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း တုိ႕ေနာက္က်ေနျခင္း
 • စကားေျပာရန္ မေလ့လာနုိင္ျခင္း၊ စကားကို ရွင္းလင္းစြာမေျပာနိုင္ျခင္း
 • မွတ္ဥာဏ္ျပသနာမ်ားျဖစ္ျခင္း
 • အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးအေႀကာင္းကို နားလည္နိုင္စြမ္းမရွိျခင္း
 • အက်ိဳးသင့္အေႀကာင္းသင့္ မေတြးေခၚနိုင္ျခင္း
 • ကေလး၏အသက္အရြယ္နွင့္မဆီေလ်ာ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားရွိေနျခင္း
 • စူးစမ္းလိုစိတ္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း
 • ေလ့လာသင္ယူနိုင္စြမ္းအားနည္းျခင္း
 • IO ၇၀ ေအာက္နိမ့္ျခင္း
 • လူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အဆင္ေျပေအာင္ဆက္ဆံမႈမ်ား နွင့္ တဦးကို တဦး အျပန္အလွန္ဂရုစိုက္မႈမ်ားအားနည္းျခင္းေႀကာင့္ ေန႕စဥ္ဘ၀ကို မျဖတ္သန္းနိုင္ျခင္း တို႕ျဖစ္သည္။

ထို႕ျပင္ သင့္ကေလးသည္ ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးေနလွ်င္ ေအာက္ပါ အမူအက်င့္ဆုိင္ရာျပသနာမ်ားနွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရနိုင္ပါသည္။

 • စိတ္တို ေဒါသႀကီးျခင္း
 • သူတပါးအားမွီခိုျခင္း
 • လူမႈေရးအားနည္းျခင္း
 • သူတပါးက မိမိအားဂရုစိုက္ေစရန္ အေႀကာင္းဖန္တီးျခင္း
 • အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္နွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားတြင္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း
 • စိတ္လံႈ႕ေဆာ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္စြမ္းမရွိျခင္း
 • မတုန္မလႈပ္ျခင္း
 • မိမိကိုယ္မိမိ ထိခိုက္ေအာင္လုပ္ျခင္း
 • ေခါင္းမာျခင္း
 • မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးမထားျခင္း
 • ေဒါသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္စြမ္းနည္းျခင္း
 • စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမူမမွန္မႈမ်ားျဖစ္ျခင္း
 • မည္သည့္ကိစၥကို မွ အာရံုမထားျခင္း

ျပင္းထန္စြာ ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးေသာ ကေလးမ်ားသည္ မတက္ေရာဂါ၊ စိုးရိမ္ျခင္းနွင့္ ေအာတစ္ဇင္ စသည့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားမူမမွန္ျခင္း၊ ႀကြက္သားမ်ား လႈပ္ရွားမႈအားနည္းျခင္း၊ အျမင္နွင့္ အႀကားအာရံုအားနည္းျခင္း စသည့္အျခားေသာ က်န္းမာေရးျပသနာမ်ားနွင့္ လည္းတြဲေနနိုင္ပါသည္။

အထက္တြင္ မေဖာ္ျပထားေသာ လကၡဏာမ်ားလည္း က်န္ရွိနိုင္ပါသည္။ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ ဆရာ၀န္နွင့္ တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လကၡဏာမ်ားအျပင္ ပိုသိလိုေသာ္ ဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္သင့္သည္။

လူတေယာက္နွင့္ တေယာက္ ေရာဂါ၏တံုျပန္ပံုျခင္းမတူညီသည့္အတြက္ မိမိ၏အေျခအေနကို သိရွိကာထိေရာက္စြာကုသနိုင္ရန္ ဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္သင့္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Mental Retardation (ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ေအာက္ပါတို႕သည္ ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္း ကိုအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေစေသာ အေႀကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

 • မ်ိဳးရိုးဗီဇ အေျခအေနမ်ား

Down ေရာဂါစု နွင့္ Fragile X ေရာဂါစုမ်ားျဖစ္ျခင္း

 • ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ျပသနာမ်ား

အရက္ေသာက္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္း၊ အစာအဟုရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း နွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ သေႏသား၏ ဦးေနွာက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကို ထိခို္က္ေစသည္။

 • ကေလးေမြးခ်ိန္ ျပသနာမ်ား

ကေလးေမြးခ်ိန္ ေအာက္ဆီဂ်င္လံုေလာက္စြာမရျခင္း၊ လမေစ့မီ ေမြးဖြားျခင္း ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္း ကိုျဖစ္ေစသည္။

 • ဖ်ားနာျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း

ဦးေနွာက္ အေျမွးပါးေရာင္ျခင္း၊ ႀကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုး၀က္သက္ေပါက္ျခင္း၊ ေခါင္းကို ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္မိျခင္း၊ ေရမြန္းျခင္း၊ လြန္စြာ အစာအာဟာရျပတ္ျခင္း၊ ဦေနွာက္ပိုး၀င္ျခင္း နွင့္ ခဲ စသည့္သတၱဳမ်ား အဆိပ္သင့္ျခင္းနွင့္ တို႕ကို အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္း ကိုျဖစ္ေစသည္။

အထက္ပါအေႀကာင္းအရင္းမ်ားေႀကာင့္ မဟုတ္ဘဲ သံုးပံုနွစ္ပံုေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္းျဖစ္နုိင္ျပီး အေႀကာင္းရင္းကို မသိရေသးပါ။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

Mental Retardation (ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္း ကို ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားေစေသာ အေႀကာင္းမ်ားစြာမွာ ေအာက္ပါတို႕ျဖစ္သည္။

 • မိဘ ညီကိုေမာင္နွမေဆြမ်ိဳးမ်ားတြင္ စိတ္ေရာဂါရွိျခင္း
 • စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေသာ အေျခအေနမ်ား (ေငြေရးေႀကးေရးျပသနာမ်ား၊ ခ်စ္ရေသာသူမ်ား ေသဆံုျခင္း၊ ကြာရွင္းျခင္း စသျဖင့္)
 • ဆီးခ်ိဳကဲ့သို႕ေသာ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား ခံစားရျခင္း
 • ေခါင္းကို ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းေႀကာင့္ ဦးေနွာက္ပ်က္စီးသြားျခင္း
 • စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အေစာ္ကားခံရမႈမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္း
 • အရက္ နွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသံုးစြဲျခင္း
 • ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ညွင္းပန္းနွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ လ်စ္လွ်ဴရႈခံရျခင္း
 • ယခင္က စိတ္ေရာဂါ ျဖစ္ဖူးျခင္း

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Mental Retardation (ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ရွိသင့္ရွိထုိက္ေသာ အရည္အေသြးမ်ား မရွိျခင္းသည္ အသိဥာဏ္မစြမ္းျခင္း ေခၚ ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္း ကိုသိရန္ ဆရာ၀န္က

 • သင့္ကိုေမးျမန္းျခင္း
 • သင့္ကေလးကို ေလ့လာျခင္း
 • စံသတ္မွတ္ထားေသာ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ဟူေသာ အခ်က္သံုးခ်က္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္လိမ့္မည္။

သင့္ကေလးကို Stanford-Binet Intelligence Test ကဲ့သို႕ေသာစံသတ္မွတ္ထားေသာ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး သင့္ကေလး၏ IQ ကုိုစစ္ေဆးလိမ့္မည္။

Vineland Adaptive Behavior Scales ကဲ့သို႕ေသာ အတိုင္းအတာမ်ားျဖင့္လည္း သင့္ကေလး၏ အျခားရြယ္တူကေလးမ်ားနွင့္ နႈိင္းစာထားေသာ ေန႕စဥ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ လူမႈဆက္ဆံမႈစြမ္းရည္မ်ားကို တိုင္းတာနိုင္သည္။

သို႕ေသာ္ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႕ႀကီးျပင္းရာေဒသေပၚမူတည္ျပီးအမူအက်င့္မ်ားကြဲျပားျခင္း၊ မိသားစု တခုနွင့္တခုလူမႈစီးပြားေရးမ်ား မတူညီျခင္း စေသာအခ်က္မ်ားေႀကာင့္ အဆိုပါစမ္းသပ္မႈမ်ားလည္း ကြာျခားမႈရွိနိုင္ပါသည္။

ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ား နွင့္ ပံုရိပ္မ်ားကို ရိုက္ျခင္းစသည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္း သင့္ကေလး၏ဦးေနွာက္တြင္ ထိခုိက္မႈမ်ား ရွိမရွိ၊ မ်ိဳးရိုးဗီဇနွင့္ ဇီ၀ကမၼေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိမရွိကို သိန္ိုင္ပါသည္။

နားမႀကားျခင္း၊ ေလ့လာနိုင္စြမ္းမရွိျခင္း၊ အာရံုေႀကာဆိုင္ရာျပသနာမ်ားနွင့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ား မူမမွန္ျခင္းတုိ႕ေႀကာင့္လည္း ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းတို႕ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ကေလးတေယာက္တြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ မ်ိဳးရိုးဗီဇနွင့္ ဇီ၀ကမၼေျပာင္းလဲမႈမ်ားေႀကာင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမူမမွန္မႈမ်ားရွိေနလွ်င္ ေရာဂါကို သိရွိရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

တို႕မွာ ေသြး၊ ဆီးစစ္ျခင္း၊သင့္ကေလး၏ဦးေနွာက္တြင္ ထိခုိက္မႈမ်ား ရွိမရွိပံုရိပ္မ်ားကို ရိုက္ျခင္း၊ အတက္ေရာဂါမ်ားရွိမရွိ သိရန္ EEG ရိုက္ျခင္း စသည္တို႕ျဖစ္သည္။ဆရာ၀န္က သင့္ကေလး၏ေရာဂါကို တိက်စြာသိရွိရန္ အဆိုပါ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ကေလးတြင္ နားမႀကားျခင္း၊ အာရံုေႀကာျပသနာမ်ားရွိျခင္း စသည္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေနာက္က်ေစေသာအေႀကာင္းရင္မ်ားကို လည္းစမ္းသပ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေနာက္က်ေစေသာ အျခားေသာ အႀကာင္းရင္းမ်ားမေတြ႕ရွိပါမွ သမားရိုးက်စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။

Mental Retardation (ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

သင့္ကေလးနွင့္ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္မႈမ်ား လုပ္မွသာလွ်င္ျပသနာကို ကိုင္တြယ္ရလြယ္ကူေပလိမ့္မည္။

သင့္ကေလး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးနိုင္ေသာ မိသားစု၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အကူအညီကို ယူနိုင္သည္။ ထိုအခါ သင့္ကေလးအား ပံုမွန္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္အတိုင္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို သိရွိနိုင္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ သင့္မိသားစုတြင္ လိုအပ္ေနသည္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေရးဆြဲနိုင္ပါသည္။

ကုသမႈခံယူရျခင္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင့္ကေလးကို ပညာေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရး နွင့္ လူေနမႈဘ၀တြင္ရွိသင့္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို အျပည့္အ၀ရရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကုသမႈတြင္အမူအက်င့္မ်ားကို သင္ေပးျခင္း၊ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား နွင့္ ေဆးမ်ား လိုအပ္သလိုပါ၀င္သည္။

ေနထို္င္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ား

ေနထို္င္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဥာဏ္ရည္ေနွာင့္ေနွးသူမ်ားအတြက္ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိနိုင္သလဲ။

ေအာက္ပါေနထို္င္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ားသည္ သင့္အတြက္အကူအညီျဖစ္နိုင္ပါသည္။

 • ဥာဏ္ရည္ေနွးျခင္းနွင့္ ပက္သတ္ေသာ အရာမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သင္သည္ သင့္ကေလးဘက္မွ ပိုျပီး ရပ္တည္မႈေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 • သင့္ကေလးကုိ အမွီအခိုကင္းေစရန္ အားေပးပါ။ သူလုပ္နို္င္သေလာက္ လုပ္ေစပါ။ လိုအပ္လွ်င္ လမ္းညႊန္ေပးပါ။ အေကာင္းျမင္စိတ္ေမြးပါ။ အျပဳအမူေကာင္းမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးပါ။ အသစ္အဆန္းမ်ားျပဴလုပ္တတ္ရန္ သင္ေပးပါ။
 • သင့္ကေလးမ်ား ပန္းခ်ီအဖြဲ႕ ကင္းေထာက္လူငယ္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ပါ၀င္ေစျခင္း စသည့္လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ သူ၏ လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္လာေစသည္။
 • သင့္ကေလး၏ ဆရာမ်ားနွင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ပါေစနွင့္။ သို႔မွသာ သင့္ကေလးငယ္၏ ေက်ာင္းနွင့္ အိမ္တြင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သိရွိနိုင္ျပီး ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 • သင့္နည္းတူ အျခားေသာ ဥာဏ္ရည္နိမ့္သည့္ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားထံမွ စိတ္ခြန္အားမ်ားနွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ၇ယူပါ။

သင္သိလိုသည္မ်ားရွိေသာ္ ဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္ကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားရယူနိုင္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 12, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။