Hand, Foot, And Mouth Disease (လက္၊ေျခေထာက္ ႏွင့္ ပါးစပ္ေရာဂါဆိုတာဘာလဲ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Hand, Foot, And Mouth Disease (လက္၊ေျခေထာက္ ႏွင့္ ပါးစပ္ေရာဂါဆိုတာဘာလဲ) ကဘာလဲ။

လက္၊ေျခေထာက္ႏွင့္ ပါးစပ္ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ HFMD ဆိုသည္မွာ မတူညီ ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကူးစက္တတ္ ေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အဓိက ျဖစ္ပြားသည္။ ပါးစပ္တြင္ ေသြးစုနာေပါက္ျခင္း၊ လက္ ႏွင့္ ေျခေထာက္မ်ားတြင္ အဖုအပိမ့္မ်ားထြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ဤေရာဂါသည္ မျပင္းထန္ပါ။ သီးျခားကုသမႈ မလိုအပ္ပါ။ ၂ပတ္အတြင္း ေပ်ာက္ကင္းသြားေလ့ ရိွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္ အေျမွးပါး ေရာင္ျခင္း၊ ပိုလီယို စေသာ ျပင္းထန္ေသာ ဆိုးက်ိဳး မ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ေသဆံုးသည္အထိ ဆိုးရြားႏိုင္သည္။

Hand, Foot, And Mouth Disease (လက္၊ေျခေထာက္ ႏွင့္ ပါးစပ္ေရာဂါဆိုတာဘာလဲ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ေရာဂါသည္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အသက္ ၅ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း အသက္ၾကီးေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ျပီး သူမ်ားတြင္လည္း ကူးစက္မႈျဖစ္ႏိုင္သည္။ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္မႈကို နည္းပါးေစႏိုင္သည္။ ပိုမိုေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ပါ။

လကၡဏာမ်ား

Hand, Foot, And Mouth Disease (လက္၊ေျခေထာက္ ႏွင့္ ပါးစပ္ေရာဂါဆိုတာဘာလဲ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

  ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ ထိေတြ႕ျပီး တစ္ပတ္အတြင္း စတင္ေလ့ရိွသည္။ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။

 • အဖ်ားတက္ျခင္း
 • လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း
 • အစာစားခ်င္စိတ္ မရိွျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • လက္ဖဝါး၊ ေျခဖဝါးႏွင့္ တင္ပါးေပၚတြင္ အဖုအပိမ့္ မ်ားထြက္ျခင္း
 • ေသြးစုနာသည္ ပါးစပ္တြင္ စေပါက္သည္။ လွ်ာ၊ သြားဖံုး ႏွင့္ ပါးအတြင္းတြင္ ေပါက္သည္။ အဖ်ား တက္ျပီး ရက္အနည္းငယ္တြင္ စတင္သည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ မထားေသာ အျခားလကၡဏာ မ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ဆီတြင္ ေရာဂါ လကၡဏာ တစ္ခုခု ရွိေနသည္ဟု စိုးရိမ္ပါက ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္သင့္သည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ကေလးတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္ေပၚပါက ဆရာဝန္ အား အေၾကာင္းၾကားပါ။

 • မ်ိဳခ်ရာတြင္ ခက္ခဲျခင္း၊ အရည္ မေသာက္ႏိုင္ျခင္း
 • အဖ်ားတက္ျပီး acetaminophen ႏွင့္ ေရပတ္တိုက္ ျခင္းတို႔ျဖင့္ မသက္သာပါက
 • အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လကၡဏာမ်ား ပိုဆိုး လာျပီး ၂ပတ္အတြင္း သက္သာမလာပါက

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Hand, Foot, And Mouth Disease (လက္၊ေျခေထာက္ ႏွင့္ ပါးစပ္ေရာဂါဆိုတာဘာလဲ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

  HFMD ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ coxsackie virus A16 ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ entero virus 71 သို႔မဟုတ္ အျခား ဗိုင္းရပ္စ္အခ်ိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ထိုဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို ဝမ္း ႏွင့္ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းရိွ ခႏၶာကိုယ္အရည္မ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ သည္။ ေရာဂါပိုးရိွေသာ သူ၏ ခႏၶာကိုယ္အရည္မ်ားကို ထိေတြ႕ျခင္းျဖင့္ တစ္ေယာက္မွ တစ္ေယာက္သို႔ ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Hand, Foot, And Mouth Disease (လက္၊ေျခေထာက္ ႏွင့္ ပါးစပ္ေရာဂါဆိုတာဘာလဲ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

HFMD ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ

 • အသက္။ HFMD သည္ အသက္ ၅ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အဓိက ျဖစ္ပြားသည္။
 • တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈ နည္းျခင္း။ ၎သည္ ခႏၶာကိုယ္သို႔ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ အခြင့္အလမ္းကို ပိုမ်ားေစသည္။
 • အမ်ားပိုင္ေနရာမ်ားကို ပံုမွန္သြားျခင္း။ HFMD သည္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ားစြာျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာစြာ ထိေတြ႕ပါက HFMD ကူးစက္ႏိုင္ေခ် ပိုျမင့္ပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ျမင့္ေစေသာ အခ်က္မ်ား မရိွျခင္းသည္ သင့္အား ေရာဂါ မျဖစ္ႏိုင္ဟု မဆိုလိုပါ။ ဤ အခ်က္မ်ားသည္ ကိုးကားခ်က္သာလ်င္ ျဖစ္သည္။ ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တုိင္ပင္သင့္ပါ သည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Hand, Foot, And Mouth Disease (လက္၊ေျခေထာက္ ႏွင့္ ပါးစပ္ေရာဂါဆိုတာဘာလဲ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ဆရာဝန္သည္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို စစ္ျခင္း၊ အဖုအပိမ့္မ်ား၊ ေသြးစု နာမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါအေျဖရွာႏိုင္ပါသည္။ စစ္ေဆးရန္အတြက္ ဝမ္း သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းမွ အရည္ နမူနာယူျခင္း လုပ္ႏိုင္ သည္။

Hand, Foot, And Mouth Disease (လက္၊ေျခေထာက္ ႏွင့္ ပါးစပ္ေရာဂါဆိုတာဘာလဲ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

HFMD အတြက္ သီးျခား ကုသမႈ မရိွပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေရာဂါ မေပ်ာက္ကင္းမီ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လကၡဏာမ်ားကို သက္သာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 • Acetaminophen သို႔မဟုတ္ ibuprofen စေသာ ေဆးမ်ားသည္ အဖ်ားက်ေစျပီး အနာသက္သာ ေစသည္။
 • ေႏြးေသာ ဆားရည္ႏွင့္ အာလုပ္က်င္းပါ။ (ေရတစ္ ဖန္ခြက္လွ်င္ ဆား ဇြန္းတစ္ဝက္)
 • Antacids ေသာက္ပါ။ ထံုေဆး လိမ္းျခင္း သည္ ပါးစပ္ ေသြးစုနာမွ နာျခင္းကို သက္သာေစသည္။
 • အရည္ မ်ားမ်ားေသာက္ပါ။ အဖ်ားတက္ပါက အရည္ ပိုေသာက္ရန္ လိုသည္။ ႏို႔အေအးသည္ အေကာင္း ဆံုး ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳရည္ သို႔မဟုတ္ ဆိုဒါ မေသာက္ပါႏွင့္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔တြင္ ပါေသာ အက္စစ္သည္ ျပည္တည္နာမ်ား ကို နာက်င္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ကာကြယ္ရန္ သီးသန္႔ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ားသံုးပါ။ ၎တို႔ကို ေရေႏြးပူစိမ္ပါ။ pacifier ႏွင့္ ပုလင္းႏႈတ္ခမ္းကို ပုလင္းမွခဲြ၍ ေရေႏြးပူစိမ္ပါ။ ကေလးအား အျခား ကေလးမ်ားႏွင့္ေဝးရာတြင္ထားပါ။

လူေနမႈပံုစံ ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား

  ေအာက္ပါ လူေနမႈပံုစံမ်ား ႏွင့္ အိမ္သံုး ကုထံုးမ်ား သည္ လက္၊ေျခေထာက္ ႏွင့္ ပါးစပ္ေရာဂါ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။

 • လက္ေဆးပါ။ အထူးသျဖင့္ ကေလးခါးေတာင္းက်ိဳက္ ပိတ္စ လဲျပီးေနာက္ လက္ေဆးပါ။
 • ညစ္ညမ္းေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို ေဆးေၾကာပါ။
 • ညစ္ပတ္ေသာ အဝတ္မ်ားကို ေလွ်ာ္ပါ။
 • ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ပိုဆိုးလာပါက၊ ႏွစ္ပတ္အတြင္း သက္သာ မလာပါက ဆရာဝန္အား အေၾကာင္း ၾကားပါ။
 • သင့္ကေလးကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေဝးရာတြင္ထားပါ။
 • အဖ်ားက်ေစရန္ acetaminophen တိုက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ေရပတ္ေႏြးတိုက္ေပးပါ။
 • Aspirin မသံုးပါႏွင့္။
 • အသံုးျပဳျပီးေနာက္ ပုလင္းႏႈတ္ခမ္း၊ pacifiers ႏွင့္ စားေသာက္သည့္ အိုးခြက္မ်ားကို ေရေႏြးပူစိမ္ပါ။
 • သင့္ကေလးအား ပါးစပ္က်င္းရန္ ဆားရည္ေႏြးအား အသံုးျပဳေစပါ။
 • အဖ်ား မက်မခ်င္း သင့္ကေလးအား အနားယူေစပါ။
 • သင့္ကေလးအား အရည္မ်ား၊ ေပ်ာ့ေသာ အစာမ်ား စားေစပါ။
 • သင့္ကေလး အဖ်ားတက္ျပီး acetaminophen သို႔မဟုတ္ ေရပတ္တိုက္ ျခင္းတို႔ျဖင့္ မသက္သာပါက ဆရာဝန္အား အေၾကာင္းၾကားပါ။

အကယ္၍ သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ရွိပါက သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ရန္ ဆရာ၀န္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။