Fetal Alcohol Syndrome (အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာသေႏၶသားေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Fetal Alcohol Syndrome (အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာသေႏၶသားေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္အရက္ေသာက္ျခင္းက ေမြးလာမည့္ကေလး၌ ေမြးရာပါခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔အား ျဖစ္ေစပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အရက္ (ဘီယာ၊ ၀ိုင္ စသည္) တို႔သည္ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ေမြးရာပါခ်ိဳ႕ယြင္းမႈႏွင့္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔အားျဖစ္ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။

သားအိမ္တြင္ရွိေနဆဲကေလးမ်ား အရက္ႏွင့္ထိေတြ႔ရသည့္အခါ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သေႏၶသားမူမမွန္ေရာဂါမ်ားအုပ္စု (FASDs) ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ထိုေရာဂါမ်ားတြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အျပဳအမူဆိုင္ရာႏွင့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္ပါသည္။ အဆိုး၀ါးဆံုးေသာ FASD မွာ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာသေႏၶသားေရာဂါ (FAS) ျဖစ္သည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

Fetal Alcohol Syndrome (အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာသေႏၶသားေရာဂါ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားတြင္ FASDs ေရာဂါ ရရွိေနေၾကာင္း တိတိက်က်မသိရပါ။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ FASDs ေရာဂါႏွင့္ ႀကီးျပင္းလာရေသာလူမ်ားကိုသာ တြက္ထုတ္ႏုိင္ပါသည္။ FASDs တြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အရက္ေသာက္ျခင္းမွျဖစ္လာေသာ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္ပါသည္။ အတိအက်ဆိုရလွ်င္ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာသေႏၶသားေရာဂါ (FAS) မွာ အျဖစ္အမ်ားဆံုး အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး မ်ားစြာေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပိုင္းဆိုင္ရာ မူမမွန္မႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Fetal Alcohol Syndrome (အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာသေႏၶသားေရာဂါ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းမ်ား

မ်က္ႏွာအဂၤါမ်ား မပီသျခင္း ဥပမာ မ်က္လံုးေသးျခင္း၊ အေပၚႏႈတ္ခမ္း ပံုမွန္မဟုတ္ေလာက္ေအာင္ ပါးလြန္းျခင္း၊ တိုတိုႏွင့္လန္ေနေသာႏွာေခါင္း၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ အေပၚႏႈတ္ခမ္းၾကား အေရျပား ေျပာင္ေခ်ာေနျခင္း။

အဆစ္၊ ေျခလက္ႏွင့္ ေျခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္းမ်ား ပံုစံမမွန္ျခင္း

မေမြးခင္ေရာ ေမြးၿပီးေနာက္တြင္ပါ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားမႈ ေႏွးျခင္း

အျမင္အာရံုမေကာင္းျခင္း၊ အၾကားအာရံုျပႆနာရွိျခင္း

ေခါင္းလံုးပတ္ႏွင့္ ဦးေႏွာက္ေသးငယ္ျခင္း

ႏွလံုးခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္အရိုးျပႆနာမ်ား

ဦးေႏွာက္ဗဟုိအာရံုေၾကာစနစ္ျပႆနာမ်ား

ကိုယ္ဟန္ခ်က္ထိန္းႏုိင္မႈ မေကာင္းျခင္း

ဥာဏ္ပိုင္းဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းျခင္း၊ သင္ၾကားသင္ယူမႈဆိုင္ရာ မူမမွန္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း

မွတ္ဥာဏ္မေကာင္းျခင္း

အာရံုစိုက္ရခက္ခဲျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လက္ခံရယူႏုိင္စြမ္းနည္းပါးျခင္း

က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ ခက္ခဲျခင္း

ကိုယ္ေရြးခ်ယ္မႈ၏ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားကို မသိမျမင္ႏုိင္ျခင္း

ဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္းနည္းပါးျခင္း

အလြန္အမင္းေၾကာက္လန္႔တတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တက္ၾကြလြန္ျခင္း

စိတ္ခံစားမႈေျပာင္းလြယ္ျခင္း

လူမႈေရးႏွင့္အျပဳအမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားရွိျခင္း

တျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုရာတြင္ ျပႆနာရွိျခင္းမ်ား

ေက်ာင္းတက္ရန္ျပႆနာရွိျခင္း

တျခားသူမ်ားႏွင့္ မေရာႏုိင္ျခင္း

လူမႈေရးမေကာင္းျခင္း

အလုပ္တစ္ခုမွ တစ္ျခားတစ္ခုသို႔ေျပာင္းရာတြင္ က်င့္သားရမလြယ္ျခင္း

အျပဳအမူဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း

အခ်ိန္ကိုမွတ္သားရခက္ျခင္း

တာ၀န္တစ္ခုခုကိုဆက္လုပ္ေနရန္ခက္ျခင္း

ပန္းတိုင္တစ္ခုေရာက္ရန္ လုပ္ရာ အစီအစဥ္ဆြဲရာတြင္ ခက္ခဲျခင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အထဲမွာမပါ၀င္ေသးေသာ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ကိုယ့္ဆီ၌ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ား ရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုခုရွိခဲ့လွ်င္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သင့္သည္။

သင့္၌ကိုယ္၀န္ရွိေသာ္လည္း အေသာက္မရပ္ႏိုင္ပါက သားဖြားမီးယပ္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ေရာဂါကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ေစလ်င္စြာသိရွိကုသျခင္းက အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာသေႏၶသားေရာဂါႏွင့္ ေမြးလာႏိုင္မည့္ကေလးအတြက္ ေရရွည္ျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အရက္ေသာက္ထားခဲ့မိပါက ကေလးဆရာ၀န္ကို ေျပာျပေပးပါ။ ျပႆနာေပၚလာမွ အကူအညီရွာျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္။

ကေလးေမြးစားမည္ဆိုပါကလည္း မိခင္းအရင္းမွ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အရက္ေသာက္ခဲ့ျခင္းရွိမရွိ မသိႏုိင္ပါ။ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာသေႏၶသားေရာဂါမွာ ကနဦးတြင္ ေပၚလာခ်င္မွ ေပၚလာလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးတြင္ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား အျပဳအမူဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ရွိေနပါက ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးခါ ေအာက္ခံအေၾကာင္းရင္းကို ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Fetal Alcohol Syndrome (အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာသေႏၶသားေရာဂါ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အရက္ေသာက္မိသည့္အခါ –

အရက္မွာ ေသြးထဲမွတစ္ဆင့္ အခ်င္းကိုျဖတ္ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲသေႏၶသားဆီသို႔ ေရာက္သြားပါလိမ့္မည္။

ေသြးတြင္းအရက္ပမာဏျမင့္တက္လာျခင္းက သင့္ခႏၶာကိုယ္ထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲသေႏၶသားတြင္ ပိုမ်ားလာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သေႏၶသားမွာ လူႀကီးေလာက္ အရက္ကိုေျခဖ်က္ႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါ။

အရက္သည္ သေႏၶသားဆီသို႔ ေအာက္စီဂ်င္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးအာဟာရမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အေႏွာက္အယွက္ေပး၏။ မေမြးခင္ အရက္ႏွင့္ထိေတြ႔မိျခင္းက တစ္ရွဴးႏွင့္ အဂၤါမ်ားကိုအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး ကေလးတြင္ ထာ၀ရဦးေႏွာက္ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အရက္ေသာက္မ်ားေလေလ မေမြးေသးေသာကေလးတြင္ အႏၱရာယ္ပိုျဖစ္ေလေလပင္။ သုိ႔ေသာ္ အရက္နည္းနည္း မ်ားမ်ား အႏၱရာယ္ရွိသည္ကို သိထားပါ။ သင့္ကေလး၏ ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာမ်ားမွာ သင္ကိုယ္၀န္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မသိခင္မွာပင္ ဖြံ႕ျဖိဳးစျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။

မ်က္ႏွာသြင္ျပင္မ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ ႏွလံုးႏွင့္ တျခားအဂၤါမ်ား၊ အရိုးမ်ား၊ ဗဟိုအာရံုေၾကာစနစ္ ပ်က္ယြင္းျခင္းမ်ားမွာ ပထမကိုယ္၀န္သံုးလအတြင္း အရက္ေသာက္မိပါက ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ကေလးအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္အဂၤါမ်ား ဖံြျဖိဳးေနေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ဘယ္အခ်ိန္မဆို အရက္ေသာက္မိတုိင္း အႏၱရာယ္ျဖစ္သည္ကို သိထားရပါမည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Fetal Alcohol Syndrome (အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာသေႏၶသားေရာဂါ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အရက္ပိုေသာက္မိေလေလ ကေလးတြင္ျပႆနာေပၚႏုိင္ေခ် ျမင့္ေလေလျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ စိတ္ခ်လက္ခ်ေသာက္ႏိုင္သည့္ အရက္ပမာဏဆုိသည္မွာလဲ မရွိပါ။

ကိုယ္၀န္ရွိေၾကာင္း မသိခင္မွာ ကေလးကို အႏၱရာယ္ထဲ တြန္းပို႔သလိုျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္…

သင္ကုိယ္၀န္ရွိလွ်င္

ကိုယ္၀န္ရွိေနၿပီဟု စိတ္ထင့္ေနလွ်င္

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ဖို႔ လံုးပမ္းေနလွ်င္

အရက္ကိုလံုး၀မေသာက္ပါႏွင့္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Fetal Alcohol Syndrome (အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာသေႏၶသားေရာဂါ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ေရာဂါကိုေစာေစာသိေလေလ ရလဒ္ေကာင္းေလေလျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလးတြင္ FAS ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြးပူမိလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အရက္ေသာက္မိလွ်င္ ဆရာ၀န္ကို အသိေပးပါ။

ကေလးကိုစမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ႏွလံုးခုန္မူမမွန္သည့္အသံမ်ားအျပင္ တျခားႏွလံုးျပႆနာမ်ားကို ေတြ႔ရႏုိင္ပါသည္။ ကေလးႀကီးလာသည္ႏွင့္ ထိုလကၡဏာမ်ားမွာ ေရာဂါကို အတည္ျပဳေပးလာႏုိင္ပါသည္။ တျခားလကၡဏာတစ္ခ်ိဳ႕မွာ…

ႀကီးထြားမႈေႏွးျခင္း

မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အရိုးႀကီးထြားမႈပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း

ဘာသာစကားနားလည္မႈေႏွးျခင္း

ေခါင္းေသးျခင္း

ဟန္ခ်က္ညီမႈနည္းျခင္း

တစ္ေယာက္ေယာက္ကို FAS ရွိမရွိ အတည္ျပဳရန္အတြက္ ဆရာ၀န္သည္ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ ပံုမွန္ထက္ႀကီးထြားႏႈန္းေႏွးမႈႏွင့္ တျခားဗဟိုအာရံုေၾကာစနစ္ျပႆနာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအာရံုေၾကာစနစ္ျပႆနာမ်ားတြင္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာေရာ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာပါ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

 

Fetal Alcohol Syndrome (အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာသေႏၶသားေရာဂါ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

FAS ဆုိတာကုသလို႔မရေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕လကၡဏာမ်ားကိုေတာ့ ကုသႏုိင္၏။ ေရာဂါကို ေစာေစာအတည္ျပဳႏုိင္ေလေလ တိုးတက္မႈေကာင္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေလေလပင္။ FAS ျဖစ္ေနသည့္ကေလးတစ္ဦး၏ လကၡဏာေဖာ္ျပခ်က္ေပၚမူတည္ကာ ဆရာ၀န္မ်ားစြာ အထူးကုမ်ားစြာႏွင့္ေတာ့ ျပသရန္ လိုပါလိမ့္မည္။ အထူးျပဳထားေသာ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူရႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘာသာစကားကုထံုးဆရာမ်ားသည္ လမ္းေလွ်ာက္တတ္စ ကေလးငယ္ေလးမ်ား ဘာသာစကားသင္ယူရာတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

အိမ္တြင္

FAS ကေလးမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ေရးတည္ၿငိမ္ၿပီး ေမတၱာျပည့္၀ေသာမိသားစုမွ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိႏုိင္ပါသည္။ ျပိဳကြဲပ်က္စီးမႈကို သာမာန္ကေလးမ်ားထက္ သူတုိ႔က ပိုခံစားလြယ္ၾက၏။ FAS ကေလးမ်ားသည္ အိမ္တြင္အႀကမ္းဖက္ခံရျခင္း မညွာမတာ ဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ ထိေတြခဲ့ရပါက ေနာက္ပိုင္းဘ၀တြင္ ေဆးသံုးျခင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုကေလးမ်ားကို ပံုမွန္အတိုင္းျဖစ္လာဖို႔ပါ စည္းကမ္းလိုက္နာတတ္ဖို႔ အျပဳအမူေကာင္းဖို႔ ဆုေပးစနစ္လို ရိုးရိုးရွင္းရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေအာင္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ေဆး၀ါးမ်ား

FAS ကိုကုႏုိင္သည့္ ေဆးအတိအက်မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ လကၡဏာမ်ားကို သက္သာေစမည့္ ေဆးမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ထိုေဆးမ်ားမွာ –

၀မ္းနည္းမႈႏွင့္ အဆိုးျမင္မႈမ်ားလို ျပႆနာမ်ားအတြက္ စိတ္က်ေရာဂါကုေဆးမ်ား

အာရံုမစိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ တက္ၾကြလြန္ျခင္းႏွင့္ တျခားေသာ အျပဳအမူဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားအတြက္ Stimulants မ်ား

စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ရန္လိုျခင္းမ်ားအတြက္ Neuroleptics မ်ား

စိတ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ Antianxiety

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း

အျပဳအမူဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းကလည္း အကူအညီရႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ ခင္မင္မႈေလ့က်င့္ျခင္းမ်ိဳးက ကေလးမ်ားကို တျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံသည့္အခါတြင္လိုအပ္သည့္ လူမႈေရးက်င့္၀တ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးႏုိင္ပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေအာင္ စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆက္စပ္မႈကို နားလည္ျခင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူရပါသည္။ FAS ကေလးမ်ားတြင္ ပညာေရးအတြက္လည္း အကူအညီလိုႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ေက်ာင္းတြင္အေတာ္ ႀကိဳးစားေနရသည့္ ကေလးအတြက္ သခ်ာၤဆရာငွားေပးတာမ်ိဳး။

မိဘမ်ားႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ားကလည္း ထုိကေလးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ေတြ႔ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ အကူအညီလိုပါလိမ့္မည္။ ထုိအကူအညီရရန္အတြက္ ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အပံေပး အုပ္စုမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးရပါမည္။ မိဘမ်ားကလည္း ကေလးထိန္းပံုထိန္းနည္းသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ လိုႏုိင္ပါသည္။ ထိန္းပံုထိန္းနည္းသင္တန္းမ်ားက ကေလးကိုဆက္ဆံပံု ဂရုစိုက္ပံုစိုက္နည္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမည္မ်ားကို သင္ၾကားေပးပါလိမ့္မည္။

တျခားအစားထိုးကုထံုးမ်ား

တစ္ခ်ိဳ႕မိဘႏွင့္ကေလးမ်ားကေတာ့ ေဆးပညာကုသမႈအျပင္ တျခားေသာအစားထိုးကုထံုးမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြတတ္ၾကပါသည္။ ထိုကုထံုးမ်ားတြင္ ႏွိပ္နယ္ျခင္း၊ အပ္စိုက္ျခင္းတို႔လို ကုထံုးမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အစားထိုးကုထံုးမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေယာဂလုပ္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာသေႏၶသားေရာဂါ ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနလွ်င္ အရက္ကို လံုး၀ျဖတ္ပါ။ အရက္ေသာက္ေနဆဲဆိုပါက ကိုယ္၀န္ရွိေၾကာင္း သိသိျခင္းရပ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္၀န္ရွိေနႏုိင္သည္ဟု သံသယရွိရွိခ်င္း ရပ္ပါ။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အရက္ေသာက္ရပ္ဖို႔သာလိုပါသည္။ ေစာေစာရပ္ႏုိင္ေလေလ ကေလးအတြက္ ေကာင္းေလေလျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္၀န္တစ္ေလွ်ာက္လံုး အရက္ကိုေရွာင္ပါ။ FAS မွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး အရက္မေသာက္ျခင္းျဖင့္ လံုး၀ကာကြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ကေလးယူႏိုင္သည့္အရြယ္ လိင္စိတ္တက္ၾကြၿပီး အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံထားပါက အရက္ကို လံုး၀ျဖတ္ထားလိုက္ပါ။ ကိုယ္၀န္အမ်ားစုမွာ စီစဥ္ထားလို႔ရျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္တာေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ပ်က္စီးမႈမ်ားႏုိင္ပါသည္။ အရက္ႏွင့္ ျပႆနာရွိေနသူဆိုပါက ကိုယ္၀န္မေဆာင္ခင္ အရင္အကူအညီရယူပါ။ အရက္စြဲမႈလယ္ဗယ္၊ ကုသမႈအစီအစဥ္မ်ားကိုဆံုးျဖတ္ဖို႔ရာ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ အကူအညီရယူပါ။

အကယ္၍သင့္၌ ေမးခြန္းမ်ားရွိသည္ဆိုပါက သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ရာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။