Diabetic Retinopathy (ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Diabetic Retinopathy (ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာမေရာဂါဆိုသည္မွာ မ်က္လံုး၏အေနာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေသာအာရံုေျကာမမွ  ျဖစ္ေသာေရာဂါတခုျဖစ္သည္။ထိုအာရံုုေျကာသည္ ပံုရိပ္မ်ား လက္ခံ၍သင့္ဦးေႏွာက္သို ့ထိုပံုရိပ္မ်ားကို ေပးပို ့ရေသာမ်က္လံုး၏အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္သည္။ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္အမ်ားစုတြင္ ထိုေရာဂါရွိျကျပီး ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာမေရာဂါဟုေခၚသည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာမေရာဂါသည္ အျမင္စြမ္းအားက်ေစျပီး မ်က္လံုးကန္းသည္အထိျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပိုဆိုးလာတတ္သည္။ပထမပိုင္းတြင္ မ်က္လံုးရွိေသြးေျကာမ်ားေလ်ာ့လ်ဲအားနည္းလာျခင္းျဖင့္ မ်က္လံုးအာရံုေျကာထဲသို ့ထိုေသြးေျကာမ်ားမွ ေသြးႏွင့္အျခားအရည္မ်ားစိမ့္၀င္လာေစသည္။ထုိကဲ့သို ့ျဖစ္ျခင္းကို non-proliferative retinopathyဟုေခၚသည္။ထိုေရာဂါသည္အျဖစ္မ်ားဆံုးေသာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာမေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။အကယ္၍ထိုအရည္မ်ားသည္ သင့္မ်က္လံုးအလယ္သို ့စိမ့္၀င္သြားပါက သင့္တြင္အျမင္ေ၀၀ါးလာႏိုင္သည္။ကံမေကာင္းစြာပဲ non-proliferative retinopathy ျဖစ္ပြားေသာသူမ်ားတြင္ မည္သည့္လကၡဏာမွ်ျပသျခင္းမရွိပါ။

Diabetic Retinopathy (ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာေရာဂါ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာမေရာဂါသည္ကမၻာအႏွံ ့ျဖစ္ပြားေသာအျမင္စြမ္းအားဆံုးရံွဴးေစသည့္အေျကာင္းအရင္းတခုျဖစ္သည္။ခန္ ့မွန္းေျခ285သန္းေပါင္းေသာ ကမၻာအႏွံ ့ရွိ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ားတြင္ သံုးပံုတစ္ပံုခန္ ့သည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိျကျပီး ေနာက္ထပ္သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာမေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်ရွိေနသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

လကၡဏာမ်ား

Diabetic Retinopathy (ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာေရာဂါ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေရာဂါကနဦးပိုင္းတြင္ မည္သည့္လကၡဏာမွ်ျပမည္မဟုတ္ေပ။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာမေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ မ်က္လံုးအတြင္းတြင္ မျဖစ္ပြားေသးသေရြ ့အဓိကထိခိုက္မႈမ်ားကို မျဖစ္ပြားေစပါ။သင္သည္ထိုကဲ့သို ့မျမင္ႏိုင္သည့္ ေရာဂါအႏၱာရယ္ကို သင့္၏ေသြးထဲရွိသျကားပမာဏကို ထိန္း၍ မ်က္လံုးအားဆရာ၀န္ႏွင့္ပံုမွန္ျပသစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ေရာဂါလကၡဏာမ်ားေပၚလာေသာအခါ အမ်ားစုသည္ မ်က္လံုးတြင္သာျဖစ္ျပီး ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • အမဲစက္မ်ားျမင္ျခင္း
 • ညတြင္ အျမင္စြမ္းအားမေကာင္းျခင္း
 • အျမင္ေ၀၀ါးျခင္း
 • အျမင္ဆံုးရံွဴးသြားျခင္း
 • အေရာင္မ်ားကို မခြဲျခားႏုိင္ျခင္း

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲက တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈဟာ မတူညီႏုိင္ပါဘူး။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Diabetic Retinopathy (ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာေရာဂါ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

တစ္ေန ့ျပီးတစ္ေန ့သင့္ေသြးထဲရွိသျကားပမာဏမ်ားလာျခင္းသည္ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာအားေထာက္ပံ ့ေပးေသာ ေသြးေျကာငယ္ေလးမ်ားကို ပိတ္ဆို ့ေစကာ ေသြးေထာက္ပံ့မႈကို ရပ္တန္ ့ေစသည္။ထိုမွတဆင့္ မ်က္လံုးသည္ ေသြးေျကာအသစ္မ်ားကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရေစသည္။သို ့ေသာ္ထိုေသြးေျကာအသစ္မ်ားသည္ ေကာင္းစြာျဖစ္ေပၚလာျခင္းမရွိပဲ လြယ္ကူစြာယိုစိမ့္ႏုိင္သည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာမေရာဂါ၏ အဓိကပံုစံႏွစ္မ်ိဳးမွာ

 • Early diabetic retinopathy(အေစာပိုင္းပံုစံ)

ပို၍အျဖစ္မ်ားေသာ non proliferative diabetic retinopathy ဟုေခၚသည့္ ယခုေရာဂါတြင္ ေသြးေျကာအသစ္မ်ားသည္ မျကီးထြားလာႏုိင္ပဲ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာမျကီးသည္ စတင္၍ေရာင္ရမ္းေဖာင္းကားလာႏိုင္သည္။တခါတရံတြင္ မ်က္လံုးအာရံုေျကာမ၏ အလယ္ဗဟိုပိုင္းသည္ စတင္ေရာင္ရမ္းေဖာင္းကားလာကာ ကုသမႈလိုေသာအေျခအေနျဖစ္လာတတ္သည္။

Advanced diabetic retinopathy(အဆင့္ျမင့္ေနေသာေရာဂါအဆင့္)

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာမေရာဂါသည္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနသို ့တုိးတက္ျဖစ္ပြားသြားႏိုင္သည္။proliferative diabetic retinopathy ဟုေခၚသည္။ယခုပံုစံတြင္ကား ထိခိုက္ပ်က္စီးေနသာ ေသြးေျကာမ်ားသည္ ပိတ္သြားကာ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ေသြးေျကာအသစ္မ်ားကို မ်က္လံုးအာရံုေျကာမတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေစကာ သင့္မ်က္လံုးဗဟိုအတြင္းသို ့ျကည္လင္၍ဂ်ယ္လီကဲ့သို ့ေသာပစၥည္းမ်ားကိုစိမ့္၀င္သြားေစသည္။ေနာက္ဆံုးတြင္ ေသြးေျကာအသစ္မ်ား

၏ျကီးထြားလာမႈေျကာင့္ျဖစ္ရေသာ အသားမာတစ္ရွဴးသည္ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာမျကီး ကို မ်က္လံုးအေနာက္ဘက္မွ ကြာက်သြားေစသည္။အကယ္၍ေသြးေျကာအသစ္မ်ားသည္ မ်က္လံုးမွ အရည္မ်ား၏ပံုမွန္ စီးဆင္းမႈလမ္းေျကာင္းကို ေႏွာင့္ယွက္လာပါက မ်က္လံုးတြင္းဖိအားမ်ားလာပါလိမ့္မည္။ထိုကဲ့

သို ့ျဖစ္ျခင္းသည္ သင့္မ်က္လံုးမွ ပံုရိပ္မ်ားကို သင့္ဦးေႏွာက္သို ့ပို ့ေပးေသာမ်က္လံုးအာရံုေျကာအားထိခိုက္ေစ

ကာ မ်က္လံုးေရတိမ္ေရာဂါကို ျဖစ္ပြားလာေစသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Diabetic Retinopathy (ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာေရာဂါ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာမေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္

 • ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကာလ – သင့္တြင္ဆီးခ်ိဳေရာဂါျကာ

ျကာရွိေလ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာမေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်မ်ားေလေလျဖစ္သည္။

 • ေသြးထဲရွိသျကားပမာဏကို ေကာင္းစြာမထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ျခင္း
 • ေသြးတိုးျခင္း
 • ေသြးထဲကိုလက္စထေရာမ်ားေနျခင္း
 • ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနရျခင္း
 • ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း
 • လူမည္း၊ဟစ္ပန္းနစ္(သို ့) အေမရိကန္လူမ်ိဳးျဖစ္ေနျခင္း

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Diabetic Retinopathy (ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာေရာဂါ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

သင့္တြင္ထိုေရာဂါရွိေနသည္ဟုသင့္ဆရာ၀န္မွ သံသယရွိပါက မ်က္လံုးကိုခ်ဲ ့ကာျကည့္ရွဴကိုင္တြယ္စစ္ေဆးတတ္သည္။မ်က္လံုး၏ သူငယ္အိမ္မ်ားကို ပိုက်ယ္သြားေစသည့္ မ်က္ဆင္းေဆးစက္မ်ားကို သံုးကာ သင့္ဆရာ၀န္အားသင့္မ်က္လံုးတြင္းသို ့ေကာင္းစြာျကည့္ရွဴခြင့္ရေစသည္။သင့္ဆရာ၀န္သည္ ေအာက္ပါတုိ ့ကို လည္းရွိမရွိစစ္ေဆးတတ္သည္။

 • ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေသြးေျကာမ်ား
 • ေရာင္ရမ္းျခင္း
 • ယိုစိမ့္ေနေသာေသြးေျကာမ်ား
 • ပိတ္ေနေသာေသြးေျကာမ်ား
 • အသားမာမ်ား
 • မ်က္လံုးမွန္ဘီလူးတြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ျခင္း
 • အာရံုေျကာတစ္ရွဴးအားထိခိုက္မႈမ်ား
 • မ်က္လံုးအာရံုေျကာမကြာက်ေနျခင္း

Fluorescein angiography test ဟုေခၚေသာ မ်က္လံုးေသြးေျကာမ်ားကိုဓာတ္မွန္ရိုက္သည့္ စစ္ေဆးမႈကိုလည္းျပဳ

လုပ္ရတတ္သည္။ထိုစစ္ေဆးမႈတြင္ သင့္ဆရာ၀န္သည္ သင့္လက္ေမာင္းအတြင္းသို ့အေရာင္ဆိုးေဆးရည္တခုထိုးသြင္းကာ

သင့္မ်က္လံုးအတြင္းရွိေသြးလည္ပတ္မႈကို စစ္ေဆးျကည့္ရွဴသည္။

ထို ့ေနာက္သင့္မ်က္လံုးတြင္ လည္ပတ္စီးဆင္းေနေသာ အေရာင္ဆိုးေဆးရည္မ်ားကို ဓာတ္မွန္ရုိက္ယူကာ မည္သည့္ေသြးေျကာမ်ားပိတ္ျခင္း၊ယိုစိမ့္ျခင္း(သို ့)ပ်က္စီးေပါက္ထြက္ေနျခင္းရွိေနသည္ကို ဆံုးျဖတ္သည္။

Optical coherence tomography (OCT) စစ္ေဆးမႈသည္ အလင္းလိႈင္းမ်ားအားအသံုးျပဳကာ မ်က္လံုးအာရံုေျကာမအားဓာတ္

မွန္ရိုက္ယူစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ထိုဓာတ္မွန္မ်ားမွတဆင့္ သင့္ဆရာ၀န္သည္ သင့္မ်က္လံုးအာရံုေျကာမအထူကို ဆံုးျဖတ္သည္။OCT စစ္ေဆးမႈသည္ မ်က္လံုးအာရံုမတြင္ မည္မွ်အရည္မ်ား စုပံုေနသည္ကိုလည္း သိေစႏုိင္သည္။

Diabetic Retinopathy (ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာေရာဂါ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

Early diabetic retinopathy

အကယ္၍သင့္တြင္ သိပ္မျပင္းထန္ေသာ(သို ့)သာမာန္ non-proliferative diabetic retinopathyေရာဂါျဖစ္ပြားပါက ကုသမႈခ်က္ခ်င္းရယူရန္မလိုအပ္ေပ။သို ့ေသာ္လည္း သင့္မ်က္လံုးဆရာ၀န္သည္ ကုသမႈလိုအပ္ခ်ိန္တြင္ သင့္မ်က္လံုး

မ်ားအားအနီးကပ္ျကည့္ရွဴစစ္ေဆးတတ္သည္။

Advanced diabetic retinopathy

အကယ္၍သင့္တြင္ proliferative diabetic retinopathy (သုိ ့) macular edema ေရာဂါရွိပါက သင့္အားခ်က္ခ်င္းခြဲစိတ္ကုသရန္လိုအပ္တတ္သည္။သင့္မ်က္လံုးအာရံုေျကာမ၏ေရာဂါမ်ားအေပၚမူတည္၍ ကုသမႈပံုစံမ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

Focal laser treatment

Photocoagulation ဟုေခၚသည့္ ယခုကဲ့သို ့ေသာေလဆာကုသမႈ

သည္ မ်က္လံုးတြင္းရွိ ေသြးႏွင့္အရည္မ်ားစိမ့္၀င္ျခင္းကို ရပ္တန္ ့ေႏွးေကြးေစႏုိင္သည္။ထိုကုသမႈတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ

ေသြးေျကာမ်ား၏ယိုစိမ့္ေနသည့္ေနရာမ်ားကို ေလဆာအပူစြမ္းအား

ႏွင့္ဖာေထးကုသသည္။

Scatter laser treatment

Panretinal photocoagulation ဟုေခၚသည့္ ထိုေလဆာကုသမႈသည္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ေသြးေျကာမ်ားကို က်ံဳ  ့

သြားေစႏုိင္သည္။ကုသမႈအတြင္းတြင္ Macula မွ ေ၀းေနသည့္ မ်က္လံုးအာရံုေျကာမျကီး၏ေနရာမ်ားအား ျပန္ ့က်ဲေနေသာေလဆာေရာင္ျခည္မ်ားျဖင့္ ကုသသည္။ထိုေလ

ဆာမ်ားသည္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ေသြးေျကာအသစ္မ်ားကို က်ံဳ  ့ေစ

ကာ အသားမာတက္ေစသည္။

Vitrectomy

ယခုကုသမႈတြင္ကား သင့္မ်က္လံုးတြင္ ေသးငယ္ေသာဓားရာေပးကာ မ်က္လံုးအလယ္ရွိေသြးမ်ားႏွင့္ မ်က္လံုးအာရံုေျကာမတြင္ ကပ္တြယ္ေနေသာ အသားမာတစ္ရွဴးမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ခြဲစိတ္ေဆာင္(သို ့)ေဆးရံုတြင္ ထံုေဆး(သို ့)ေမ့ေဆးသံုးကာ ျပဳလုပ္ရသည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာေရာဂါကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာေရာဂါကိုကုသတဲ့ေနရာမွာနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ အကူအညီေပးႏုိင္ပါတယ္။

 • အကယ္၍သင္ေဆးလိပ္ေသာက္ပါက ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ
 • အပတ္တိုင္း သိပ္မျပင္းထန္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ပါ။အကယ္၍သင့္တြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေျကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ မ်က္လံုး၏အာရံုေျကာမေရာဂါရွိပါက သင့္၏က်န္းမာေရးအဖြဲ ့ႏွင့္အတူစစ္ေဆးကာ သင့္အတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို

ရယူပါ။

 • ႏွစ္စဥ္မ်က္လံုးစစ္ေဆးစမ္းသပ္ပါ။

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 12, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 13, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။