အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးျခင္း ဆိုတာဘာလဲ။

အခ်င္းတစ္႐ႈးအနည္းငယ္ကို အပ္ကတဆင့္ ထုတ္ယူျပီး ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္းကို အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးျခင္းလို႕ ေခၚပါတယ္။အခ်င္းဆဲလ္ေတြဟာ သင့္ကေလးမွာရွိတဲ့ ဆဲလ္ေတြနဲ႕ အင္မတန္ဆင္တူပါတယ္။အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးျခင္းကို ကိုယ္ဝန္ ၁၁ပတ္နဲ႕ ၁၃ပတ္ၾကားမွာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိျပီး သေႏၶသားမွာ ေအာက္ပါျပႆနာေတြရွိရင္ သိရွိေစႏိုင္ပါတယ္။

 • Down syndrome ကဲ့သို႕ေသာ ခရိုမိုဆုမ္းျပႆနာမ်ား။
 • cystic fibrosis (အဆုတ္ေရာဂါတမ်ိဳး) ဒါမွမဟုတ္ sickle cell anaemia (ေသြးေရာဂါတမ်ိဳး) ကဲ့သို႕ေသာ မ်ိဳးဗီဇဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား။

ဒါေပမယ့္ အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးျခင္းဟာ ရွိသမွ် ေရာဂါျပႆနာေတြအားလုံးကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ဥပမာ သင့္ကေလးမွာ spina bifida လို႕ေခၚတဲ့ ေမြးရာပါ ေက်ာ႐ိုးပင္မအာ႐ံုေၾကာျပႆနာရွိေနရင္ အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးျခင္းက ေဖာ္ထုတ္မေပးႏိုင္ပါဘူး။

အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကို သိရွိျခင္း

အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးျခင္းကို ဘာလို့ျပဳလုပ္ရသလဲ။

ေအာက္ပါအေျခအေနေတြမွာ အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးဖို႕ စဥ္းစားရပါမယ္။

 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ ျပဳလုပ္ရတဲ့ စစ္ေဆးခ်က္ေတြအရ သင့္မွာ ျပႆနာေတြ ရွိေနရင္ အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ရပါမယ္။screening test ေတြ (ဥပမာ ကိုယ္ဝန္ပထမ သံုးလပတ္မွာ စစ္ေဆးမႈေတြ)မွာ အေျဖမေကာင္းရင္၊စိုးရိမ္စရာေတြ ရွိေနရင္လည္း အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ဒါမွသာ ဘာျပႆနာရွိေနသလဲဆိုတာကို တိတိပပ သိရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • အေရွ႕တေခါက္ကိုယ္ဝန္မွာ ခရိုမိုဆုမ္းျပႆနာနဲ႕ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရရင္လည္း အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ အေရွ႕ကိုယ္ဝန္တုန္းက Down syndrome ဒါမွမဟုတ္ အျခားေသာ ခရိုမိုဆုမ္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြ ေတြ႕ၾကံုခဲ့ရတယ္ဆိုရင္ ဒီတေခါက္ကိုယ္ဝန္မွာလည္း အဆိုပါ ျပႆနာမ်ိဳး ထပ္မံျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ်ေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္အသက္ ၃၅ႏွစ္အထက္ ျဖစ္ေနရင္။အသက္ ၃၅ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးေတြမွာ Down syndrome ကဲ့သို႕ေသာ ခရိုမိုဆုမ္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြ ပါလာႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားလို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 • သင့္မိသားစုထဲမွာ မ်ိဳးဗီဇဆိုင္ရာ ေရာဂါျဖစ္ပြါးသူေတြ ရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင္နဲ႕ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ တဦးဦး/ႏွစ္ဦးလုံးဟာ မ်ိဳးဗီဇဆိုင္ရာ ေရာဂါတမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ့ သယ္ေဆာင္သူေတြ ျဖစ္ေနရင္။အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးျခင္းဟာ Down syndrome အျပင္ အျခားေသာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာ ေမြးရာပါေရာဂါအမ်ားအျပားကို ၾကိဳတင္သိရွိေစႏိုင္ပါတယ္ (ဥပမာ Tay-Sachs၊cystic fibrosis အဆုတ္ေရာဂါ စသည္)။

ဒီစစ္ေဆးမႈအျပင္ အျခားေသာ စစ္ေဆးမႈေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။

 • ေရမႊာရည္ စစ္ေဆးျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ဒီစစ္ေဆးမႈမွာဆိုရင္ အပ္ကေလးကို အသုံးျပဳျပီး ေရမႊာအိတ္ထဲက ေရမႊာရည္ေလးကို နမူနာ အနည္းငယ္ယူျပီး စစ္ေဆးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ေရမႊာရည္စစ္ေဆးျခင္းကို ကိုယ္ဝန္ဆယ့္ငါးပတ္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားေသာ စစ္ေဆးမႈေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေသြးစစ္ေဆးမႈေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ အဆိုပါ စစ္ေဆးမႈေတြဟာ သင့္ကေလးမွာ ျပႆနာရွိမရွိကိုပဲ ေဖာ္ျပႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ဘာျပႆနာလဲဆိုတဲ့ အေသးစိတ္ အေနအထားေတြကို ေဖာ္ျပႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးျခင္းက စိတ္ခ်ရရဲ့လား၊ဘာျပႆနာေတြ ရွိႏိုင္သလဲ။

ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာသုေတသနအခ်ိဳ႕ရဲ့အဆိုအရ အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးျခင္းေၾကာင့္ ကေလးရဲ့ လက္ေခ်ာင္း၊ေျခေခ်ာင္းေလးေတြမွာ မူမမွန္တဲ့ အျပစ္အနာအဆာေလးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ကိုးလမတိုင္ခင္ စစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္မိမွသာ အဆိုပါ ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ေဆးမႈရလာဒ္ဟာ ကိုယ္ဝန္အေပၚကို အင္မတန္သိသာထင္ရွားတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမယ္လို႕ ယူဆမွသာ အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ဒီစစ္ေဆးမႈကို လုပ္မလား၊မလုပ္ဖူးလား ဆိုတာကေတာ့ သင့္အေပၚမွာပဲ လုံးလုံးလ်ားလ်ား မွီခိုေနပါတယ္။ဆရာဝန္ သို႕မဟုတ္ ကြၽမ္းက်င္သူက သင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တဲ့ ေကာင္းက်ိဳး၊ဆိုးျပစ္ေတြအားလုံးကို မွ်ေဝေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးျခင္းက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာေတြကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါတယ္။

 • ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း : အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ႏိုင္ေခ် အပံုတရာပံုရင္ တပံုရွိပါတယ္။အခ်င္းဆဲလ္ကို သားအိမ္ေခါင္းကတဆင့္ယူတဲ့ ပံုစံဟာ ဗိုက္ထဲကတဆင့္ယူတဲ့ ပံုစံထက္ သားပ်က္သားေလွ်ာျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားပါတယ္။ဗိုက္ထဲမွာရွိတဲ့ ကေလးက ပံုမွန္ထက္ပိုေသးရင္လည္း ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားပါတယ္။
 • ေသြးအုပ္စုမတူညီျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္ပြါးျခင္း : အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးတဲ့အခါ ကေလးရဲ့ ေသြးဆဲလ္အခ်ိဳ့ဟာ မိခင္ရဲ့ ေသြးေၾကာထဲကို ေရာက္ရွိလာတတ္ပါတယ္။တကယ္လို႕ သင္ဟာ အႏွုတ္ေသြးျဖစ္ျပီး အေပါင္းေသြးကို တိုက္ခိုက္မယ့္ ပဋိပစၥည္းေတြ သင့္မွာ မရွိေသးဖူးဆိုရင္ ကေလးရဲ့ ေသြးဆဲလ္ေတြကို တိုက္ထုတ္မယ့္ ပဋိပစၥည္းေတြ ထြက္ရွိျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ သင့္ကို Rh immunoglobulin လို႕ေခၚတဲ့ ေဆးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။သင့္ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ပဋိပစၥည္းေတြ စတင္ထုတ္လုပ္ျခင္း ရွိမရွိ သိႏိုင္ဖို႕အတြက္ ေသြးစစ္ဖို႕ လိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • ကူးစက္ပိုးဝင္ျခင္း : အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးျခင္းေၾကာင့္ သားအိမ္ကို ပိုးဝင္ႏိုင္ေပမယ့္ အင္မတန္ရွားပါးပါတယ္။
 • ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာသုေတသနအခ်ိဳ႕ရဲ့အဆိုအရ အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးျခင္းေၾကာင့္ ကေလးရဲ့ လက္ေခ်ာင္း၊ေျခေခ်ာင္းေလးေတြမွာ မူမမွန္တဲ့ အျပစ္အနာအဆာေလးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ကိုးလမတိုင္ခင္ စစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္မိမွသာ အဆိုပါ ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ၊အႏၲရာယ္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ခြဲစိတ္မႈမျပဳလုပ္ခင္မွာ ေသခ်ာစြာၾကိဳတင္သိရွိနားလည္ထားဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။မရွင္းလင္းတာ၊ေမးျမန္းခ်င္တာေတြရွိရင္ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ကို အေသးစိတ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

အခ်င္းဆဲလ္မစစ္ေဆးခင္ ဘာေတြၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမလဲ။

အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးဖို႕အတြက္ သင့္ဆီးအိမ္တင္းေနဖို႕လိုပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ စစ္ေဆးမႈမျပဳလုပ္ခင္မွာ ေရတဝေသာက္ထားရပါမယ္။ဒါေပမယ့္ အခ်င္းရွိေနတဲ့ ပံုစံအေနအထားေပၚ မူတည္ျပီး စစ္ေဆးမႈမျပဳလုပ္ခင္ေလးမွာ ဆီးသြားဖို႕ သင့္ကို ဆရာဝန္က ညႊန္ၾကားေကာင္းလည္း ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မယ္။

ခြဲစိတ္ကုသျခင္း

အခ်င္းဆဲလ္ကို ဘယ္လိုယူျပီး စစ္ေဆးမလဲ။

အခ်င္းတစ္႐ႈးကို ဖယ္ထုတ္တာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆယ္မိနစ္ေတာင္ မၾကာပါဘူး။အခ်င္းတစ္႐ႈးကို နည္းႏွစ္မ်ိဳးနဲ႕ ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။

 • ဝမ္းဗိုက္ကတဆင့္ တစ္႐ႈးနမူနာယူျခင္း : သားဖြားမီးယပ္ဆရာဝန္က သင့္အေရျပားထဲကို ထံုေဆးထိုးေပးမွာ ျဖစ္ျပီး အေခါင္းေပါက္ပါတဲ့ အပ္ပါးပါးကေလးကို ဝမ္းဗိုက္ထဲမွတဆင့္ အခ်င္းထဲကို ထိုးသြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • သားအိမ္ေခါင္းမွတဆင့္ တစ္႐ႈးနမူနာယူျခင္း : သားဖြားမီးယပ္ဆရာဝန္က ျပြန္အေသးေလးကို သင့္မိန္းမကိုယ္မွတဆင့္ သားအိမ္ေခါင္းကို ျဖတ္သန္းကာ အခ်င္းထဲကို ထိုးသြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႕ ေမးခ်င္တာ ဒါမွမဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္တာမ်ိဳးေလးေတြ ရွိေနတယ္ဆိုရင္ အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိႏိုင္ဖို႕အတြက္ သင့္ခြဲစိတ္ဆရာဝန္နဲ႕ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ခြဲစိတ္ၿပီးေနာက္ အေျခအေန

အခ်င္းဆဲလ္နမူနာယူျပီးတဲ့အခါ ဘာေတြဆက္လုပ္ရမလဲ။

သင့္ကေလးရဲ့ ႏွလုံးခုန္သံကို တခ်က္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမွာျဖစ္ျပီး ပံုမွန္ျဖစ္ျပီဆိုတာနဲ႕ အိမ္ျပန္လို႕ရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ျပီးရင္ ေနာက္ႏွစ္ရက္ေလာက္ေတာ့ အနားယူရပါမယ္။အခ်င္းဆဲလ္စစ္ေဆးမႈအမ်ားစုက ပံုမွန္ရလာဒ္ပဲ ထြက္ေလ့ရွိျပီး မူမမွန္တာ တစံုတရာ မရွိတတ္ပါဘူး။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 17, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း နိုဝင်ဘာ 17, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ