အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Amino acid profile ဆိုတာ ဘာလဲ

Amino acid စစ္ေဆးျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွ အမိုင္ႏိုအက္စစ္မ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး ၎တို႔၏ ဇီဝ႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈ မူမမွန္ျခင္းမ်ားကို သိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမိုင္ႏိုအက္စစ္မ်ားသည္ ပ႐ိုတင္းမ်ား၊ ေဟာ္မုန္းမ်ား၊ nycleic အက္စစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၎တို႔သည္ neurotransmitter မ်ား၊ အင္ဇိုင္းမ်ား အျဖစ္ပါ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အမိုင္ႏိုအက္စစ္ကို အဓိကအားျဖင့္ ေန႔စဥ္စားေသာ အစားအေသာက္မ်ားမွ စုပ္ယူရရွိသည္။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ပါက ၎တို႔ကို တျခားေသာ အမိုင္ႏိုအက္စစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္၏။

သို႔ေသာ္ သင့္ခႏၶာကိုယ္မွ မထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အမိုင္ႏိုအက္စစ္ ၈ မ်ိဳးရွိေလသည္။ ၎ ၈ မ်ိဳးကို ေန႔စဥ္ အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ပါရန္လိုအပ္သည္။

အမိုင္ႏိုအက္စစ္မ်ား၏ ဇီဝ႐ုပ္ ျဖစ္ပ်က္ျခင္းတြင္ (သို႔) သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္တြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ရွိလာပါက အမိုင္ႏို အက္စစ္မ်ား ေသြးထဲ ဆီးထဲတြင္ ပါလာႏိုင္သည္။ အမိုင္ႏိုအက္စစ္ ဇီဝ႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္ျခင္း၌ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိျခင္း အမ်ားစုသည္ ေမြးရာပါျဖစ္သည္။

အမိုင္ႏိုအက္စစ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေရာဂါ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားသည္ အလြန္အားေပ်ာ့သလို အလြန္ဆိုးဝါးျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ (စိတ္မႏွံ႔ျခင္း၊ ႀကီးထြားမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းႏွင့္ ဝက္႐ူးျပန္ျခင္း)

အမိုင္ႏိုအက္စစ္မ်ား၏ ဇီဝ႐ုပ္ ျဖစ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေရာဂါမ်ားမွာ Phenylketo urethra (PKU), syrup urine disease (MSUD), homocystin urinary and cystic fibrosis တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကို သိရွိျခင္း

Amino acid profile ကို ဘာေၾကာင့္ စစ္ေဆးရသလဲ

သင့္၌ ေအာက္ပါတုိ႔ရွိေၾကာင္း ဆရာဝန္က သံသယဝင္လွ်င္ ဤစစ္ေဆးမႈကို လုပ္ပါလိမ့္မည္။

 • အမိုင္ႏိုအက္စစ္ ဇီဝ႐ုပ္ ျဖစ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေမြးရာပါေရာဂါမ်ား urine phenylketo (PKU), syrup urine disease (MSUD), homocystin urinary and cystic fibrosis ရွိလွ်င္
 • ကုသမႈမ်ား ေကာင္း၊ မေကာင္း စစ္ေဆး တိုင္းတာႏုိင္ရန္
 • သင္၏ အဟာရ အေျခအေန ျပည့္ဝမႈရွိ၊ မရွိ စစ္ၾကည့္ခ်င္လွ်င္

Amino acid profile မစစ္ခင္ ဘာေတြ သိထားရမလဲ

 • အမိုင္ႏုိအက္စစ္ ပမာဏသည္ တစ္ေန႔တည္းတြင္ပင္ မတူပါ။ နံနက္ခင္းတြင္ အမိုင္ႏိုအက္စစ္ လယ္ဗယ္သည္ အနိမ့္ဆံုးတြင္ ရွိေနၿပီး ေနမြန္းတည့္တြင္ အျမင့္ဆံုးကို ေရာက္ပါသည္။
 • ကိုယ္ဝန္သည္ ပံုမွန္ထက္ အမိုင္ႏုိအက္စစ္ ပမာဏကို ေလ်ာ့ေစႏုိင္သည္။
 • အမိုင္ႏိုအက္စစ္ လယ္ဗယ္ကို ျမင့္ေစသည့္ ေဆးမ်ားတြင္ bismuth, heparin, steroids, and sulfonamides မ်ား ပါဝင္သည္။
 • အမိုင္ႏိုအက္စစ္ ပမာဏကို နည္းေစသည့္ ေဆးမ်ားတြင္ မ ေဟာ္မုန္းႏွင့္ ကိုယ္ဝန္တားေဆးမ်ား ပါသည္။

ဤစမ္းသပ္ခ်က္ကို မလုပ္ခင္ သတိေပးခ်က္မ်ား

အထူးသတိျပဳရမည္မ်ားကို နားလည္ထားရန္ အေရးႀကီး၏။ ေမးခြန္းမ်ားရွိလွ်င္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္သိလိုသည္မ်ားရွိလွ်င္ သင္၏ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

Amino acid profile မစစ္ေဆးခင္ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ထားရမလဲ

မစစ္ေဆးခင္ ဆရာဝန္က ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေမးပါလိမ့္မည္။

 • ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
 • အမိုင္ႏုိအက္စစ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ဖ်ားနာေနသည့္ မိသားစုဝင္ ရွိ၊ မရွိ

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေသြးမေဖာက္မခင္ ၁၂ နာရီၾကာ အစားမစာဘဲ ေနဖုိ႔ိလို၏။

လက္ဖ်ံမွေသြးကို သူနာျပဳမ်ား အလြယ္တကူ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ လက္တိုအက်ႌကို ဝတ္ဆင္သင့္သည္။

 

စမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္း

Amino acid profile စစ္ေဆးေနစဥ္ ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္မလဲ

စစ္ေဆးမႈ အထေျမာက္ေစရန္ အတြက္ ဆရာဝန္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

 • ေသြးတိတ္ေစရန္ လက္ေမာင္းတြင္ ပတ္တီးစည္းျခင္း
 • အပ္ထိုးသည့္ ေနရာတြင္ ပိုးမဝင္ေစရန္ အရက္ျပန္ႏွင့္ ပိုးသတ္ျခင္း
 • ေသြးျပန္ေၾကာထဲသို႔ အပ္စိုက္ျခင္း။ လုိအပ္လွ်င္ တစ္ခါထက္ ပိုၿပီး စိုက္ပါလိမ့္မည္။
 • ပိုက္ႏွင့္ေသြးကို ယူျခင္း
 • လိုအပ္သည့္ ပမာဏရပါက လက္ေမာင္းတြင္ ပတ္ထားသည့္ တိပ္မ်ားကို ဖယ္ျခင္း
 • အပ္စိုက္ရာတြင္ ပတ္တီး (သို႔) ဂြမ္းျဖင့္ဖိျခင္း
 • Urgo ေဆးမ်ားသံုးျခင္း

အကယ္၍ ဆီးစစ္ရမည္ဆိုလွ်င္ နံနက္ခင္းေပါက္ေသာ ပထမဆံုးဆီးကို ယူရန္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက လမ္းညႊန္ပါလိမ့္မည္။

Amino acid profile စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဘာေတြျဖစ္ႏုိင္မလဲ

အပ္စိုက္ရာတြင္ နာက်င္မည္ မဟုတ္ပါ။ တခ်ိဳ႕သူမ်ားတြင္ အေရျပားအား အပ္ႏွင့္ထိုးသည့္ နာက်င္မႈကို ခံစားရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အပ္က ေသြးျပန္ေၾကာထဲ ေရာက္ၿပီး ေသြးစုပ္ယူေနခ်ိန္တြင္ လူအမ်ားစုသည္ နာက်င္မႈကို မခံစားရေတာ့ပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္၏ နာက်င္မႈ လယ္ဗယ္သည္ သူနာျပဳ၏ ကြ်မး္က်င္မႈ၊ ေသြးျပန္ေၾကာ၏ အေျခအေနႏွင့္ သင္၏ နာက်င္မႈကို ခံစားႏိုင္စြမ္းေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

ေသြးထုတ္ယူၿပီးေနာက္ ပတ္တီးစကို သံုးၿပီး အပ္စိုက္သည့္ ေနရာကို ဖိကာ ေသြးတိတ္ရပ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ နဂိုအလုပ္မ်ားကို ဆက္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ေသြးဓာတ္မတည့္မႈ စစ္ေဆးျခင္းအေၾကာင္း ေမးစရာမ်ားရွိလွ်င္ ပိုမို နားလည္ေစရန္ အတြက္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

အေျဖကိုသိရွိျခင္း

သင့္ရဲ႕ရလဒ္အေျဖက ဘယ္လို အဓိပၸာယ္ရွိမလဲ

 • ပံုမွန္တန္ဖိုး

ပံုမွန္တန္ဖိုးမ်ားသည္ အမိုင္ႏိုအက္စစ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူပါ။ လံုးဝကို မူမမွန္သည့္ရလဒ္ အေျဖကသာ မ်ိဳး႐ိုးလိုက္ျခင္း ရွိေၾကာင္း သက္ေသမရွိေသာ အေျခအေနကို အေျဖထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အမိုင္ႏုိအက္စစ္ လယ္ဗယ္သည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားထက္ ေမြးကင္းစႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၌ ပိုျမင့္ေနပါသည္။

 • ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ ရလဒ္

ေသြးတြင္း အမိုင္ႏိုအက္စစ္ လယ္ဗယ္သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

 • တစ္ခုေသာ အမိုင္ႏိုအက္စစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ေရာဂါမ်ား (ဥပမာ PKU, syrup urine disease)

ဆီးတြင္းမွ အမိုင္ႏိုအက္စစ္ လယ္ဗယ္သည္ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျမင့္ႏိုင္၏။

 • disease-specific urinary amino acids (eg, urinary cystine, urinary homocystin)

အမိုင္ႏုိအက္စစ္ လယ္ဗယ္သည္ ေအာက္ပါတို႔ေၾကာင့္ က်ေနႏိုင္သည္။

 • Hart up disease;
 • Nephritis;
 • Nephrotic syndrome.

တိက်ေသာ ေရာဂါအမည္ တပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဆရာဝန္က တျခားေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ စမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ အေျဖထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ မစစ္ေဆးခင္ႏွင့္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ တိက်ေသာ ေရာဂါအမည္ တပ္ႏုိင္ဖို႔ရာ အထူးကု သို႔မဟုတ္ သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ ေဆး႐ံုေပၚ မူတည္ၿပီး amino acid profile ပံုမွန္တန္ဖိုးသည္ တူညီမည္ မဟုတ္ပါ။ ရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုသည္မ်ား ရွိပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 25, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း နိုဝင်ဘာ 25, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ