Abortion (ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Abortion (ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း) ကဘာလဲ။

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုသည္မွာကိုယ္ဝန္ကိုေစာစီးစြာအဆံုးသတ္လိုက္ျခင္းကိုေခၚပါသည္။ သေႏၶသား ႏွင့္ အခ်င္းကိုသားအိမ္မွ ဖယ္ရန္ ေဆးမ်ားသို႔မဟုတ္ ခဲြစိတ္ကုသျခင္းကိုအသံုးျပဳႏိုင္ ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းကိုလိုင္စင္ရထားေသာက်န္းမာေရးပညာရွင္ မွ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။

Abortion (ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ သင္၏ေရြးခ်ယ္မႈ အေပၚ မူတည္ေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အႏၱရာယ္ရိွေသာအခ်က္မ်ားကိုေရွာင္ရွားျပီးကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကိုစီမံႏုိင္ပါသည္။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရိွရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးပါ။

လကၡဏာမ်ား

Abortion (ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

အေတြ႕ရမ်ားေသာလကၡဏာမ်ားမွာေသြးဆင္းျခင္း၊ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတစ္ခုျဖင့္ နာက်င္ျခင္းသို႔မဟုတ္ မသက္မသာ ျဖစ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျပီးေနာက္ ၁၄ ရက္အထိေသြးဆင္းျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတစ္ခုျဖင့္ နာက်င္ျခင္းတို႔ကိုခံစားရႏိုင္ပါသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပမထားေသာအျခားလကၡဏာမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။အကယ္၍ သင့္ဆီတြင္ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုရွိေနသည္ဟုစိုးရိမ္မိပါက ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားေပၚေပါက္ လာပါကဆရာဝန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

 • ကိုယ္အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္ျခင္း
 • မိန္းမအဂၤါမွ အညစ္အေၾကးမ်ားဆင္းျခင္း
 • အနာသက္သာေဆးမ်ားေသာက္ေသာ္လည္းမသက္သာေသာဝမ္းဗိုက္ပိုင္းနာက်င္ျခင္း

ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ သင္၏အေျခအေနေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Abortion (ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ျဖစ္ပြားမႈအေၾကာင္းရင္းမ်ား။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ၾကသလဲ။

မလိုခ်င္ေသာကိုယ္ဝန္ကိုလြယ္ထားရေသာကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးကဆံုးျဖတ္ေသာအခါႏွင့္ ေမြးရာပါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားပါလာေသာကေလးကိုမေမြးလိုေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈကိုျပဳလုပ္ပါသည္။

Risk factors

ငါ့ဆီမွာ Abortion (ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကိုျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ျမင့္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမ်ားစြာရိွပါသည္။ ဥပမာ-

 • ကိုယ္၀န္တားနည္း မေအာင္ျမင္ျခင္း။
 • ေမြးရာပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားပါလာသည့္ ကေလးကိုမေမြးဖြားရန္ ကာကြယ္ျခင္း
 • အဓမၼက်ဴးလြန္ခံရျခင္း ႏွင့္ ေသြးသားအရင္းခ်င္း က်ဴးလြန္ျခင္း မွ ရရိွလာေသာကိုယ္ဝန္
 • ကိုယ္ဝန္ဆက္လက္ထားရိွပါကမိခင္၏ က်န္းမာေရးကို အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ေသာရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Abortion (ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္း

ယခုေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာေဆးပညာဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ၏ အၾကံေပးခ်က္ မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ ဆက္လက္ သိရွိလိုေသာအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲံ အျမဲတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ဆရာဝန္သည္ သင့္၏ ေဆးမွတ္တမ္းအားေမးျမန္းျပီးသင့္အား ခႏၶာကိုယ္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ပါမည္။ ကိုယ္ဝန္ရိွေၾကာင္းေသခ်ာရန္ ဓာတ္ခဲြခန္းစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ ဘယ္ႏွစ္လရိွသည္ကို ultrasound ရိုက္ျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ ဘယ္လိုျဖစ္ပြားပါသလဲ။

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ ဘယ္ႏွစ္ပတ္ရိွသည့္အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

 • Misoprostol, mifepristone, methotrexate ကဲ့သို႔ေသာေဆးမ်ားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ ဖ်က္ခ် ျခင္း
 • ခဲြစိတ္မႈဆိုင္ရာကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း။ ဥပမာ- vacuum ျဖင့္စုပ္ယူျခင္း၊ သားအိမ္ျခစ္ျခင္း

၉ပတ္ေနာက္ပိုင္းတြင္မူခြဲစိတ္ျခင္းျဖင့္သာဖ်က္ခ်၍ ရပါသည္။

Abortion (ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းကကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားသည္ကိုယ္ဝန္ရျခင္းကိုကာကြယ္ ရန္အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

 • လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳပါ။
 • ကိုယ္ဝန္ယူရန္ေသခ်ာေသာအစီအစဥ္ ထားရိွပါ။

အကယ္၍သင့္မွာေမးခြန္းေတြရွိပါကသင့္အတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ရန္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 20, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇူလိုင် 20, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။