ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း
တိရစာၦန္အကိုက္ခံရရင္ ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမလဲ
ေလ့လာမည္
တိရစာၦန္အကိုက္ခံရရင္ ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမလဲ
တစ္ေန႔တာလႈပ္ရွားသြားလာရင္းထိခိုက္မိတာေတြရွိႏိုင္သလို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရနစ္သူကို အေရးေပၚေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ေရနစ္သူကို အေရးေပၚေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း
မိသားစုလိုက္ျဖစ္ျဖစ္ လူငယ္ေတြခ်ည္းျဖစ္ျဖစ္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတဲ့အခါ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား
ေလ့လာမည္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတဲ့အခါ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား
အျငိမ္မေနလႈပ္ရွားေနရသူေတြအေနနဲ႔ ထိခိုက္ရွနာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အေရျပားေပၚမွာျဖစ္တဲ့ ေရၾကည္ဖုေတြကို ေဖာက္သင့္လား
ေလ့လာမည္
အေရျပားေပၚမွာျဖစ္တဲ့ ေရၾကည္ဖုေတြကို ေဖာက္သင့္လား
ထိခိုက္မိတာေၾကာင့္ ျဖစ္ျဖစ္ အပူေလာင္တာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အပူေလာင္နာကို အိမ္မွာျပဳစုကုသနည္း
ေလ့လာမည္
အပူေလာင္နာကို အိမ္မွာျပဳစုကုသနည္း
ခ်က္ရင္းျပဳတ္ရင္းျဖစ္ျဖစ္ သြားရင္းလာရင္းျဖစ္ျဖစ္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးငယ္အတြက္အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မယ့္ ပလာစတာ ဒါမွမဟုတ္ ပတ္တီးေရြးခ်ယ္မယ္
ေလ့လာမည္
ကေလးငယ္အတြက္အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မယ့္ ပလာစတာ ဒါမွမဟုတ္ ပတ္တီးေရြးခ်ယ္မယ္
ကေလးငယ္ေတြက ေမြးကင္းစကေနလမ္းမေလွ်ာက္ခင္အခ်ိန္ထိကေတာ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား