အူမၾကီး ကင္ဆာ
Colostomy ေဖာက္ရျပီဆိုရင္
Colostomy ဆိုတာဘာလဲ Colostomy အေၾကာင္း မေျပာခင္ အူမၾကီးအေပၚပိုင္း ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
မအီမသာျဖစ္ျခင္းကို သက္သာေစမည့္ အစားအေသာက္မ်ား
သင္သည္ မအီမသာခံစားေနရပါလွ်င္ အရင္ဦးဆံုး ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ကင္ဆာနွင့္ ပတ္သက္ျပီး မိသားစုအနာဂတ္အတြက္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္မလဲ
သင့္မွာ အူမၾကီးနဲ႔ အစာေဟာင္းအိမ္ကင္ဆာေရာဂါ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
သင္ေဆးလိပ္ျဖတ္သင့္ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား
ေဆးလိပ္က ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာသယ္ေဆာင္လာတယ္လုိ႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ နည္းလမး္မ်ား
အကယ္၍ သင္သည္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူဆိုလ်ွင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ကင္ဆာေရာဂါသည္တစ္ေယာက္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရာမွာ လုိအပ္တဲ့အခ်က္၅ခ်က္
သင္ခ်စ္တဲ့လူတစ္ေယာက္မွာ အူမၾကီးကင္ဆာျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ေရာဂါအတည္ျပဳျပီးျပီဆိုရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ကင္ဆာနွင့္ ပတ္သက္ျပီး မိသားစုအနာဂတ္အတြက္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္မလဲ
သင့္မွာ အူမၾကီးနဲ႔ အစာေဟာင္းအိမ္ကင္ဆာေရာဂါ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
သင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္သင့္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
ေဆးလိပ္က ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာသယ္ေဆာင္လာတယ္လုိ႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ