အတက္ေရာဂါ
သူမ်ားကိုကူညီမည္
၀က္ရူးျပန္တတ္တဲ့ကေလးေတြကို ေက်ာင္းမွာအဆင္ေျပေအာင္ ဘာေတြပံ့ပိုးေပးရမလဲ
အတက္ေရာဂါရွိတဲ့ ကေလးတိုင္နီးပါး ေက်ာင္းကိစၥေတြမွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္အတက္ေရာဂါသည္ေလးေတြကို ကူညီပံ့ပိုးျခင္း
အတက္ေရာဂါရွိေနတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ေယာက္ကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
အတက္ေရာဂါရွိတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ား
မိဘတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိမိကေလးကို အေကာင္းဆံုးေတြေပးခ်င္ၾကတာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
၀က္ရူးျပန္ရွိေနတဲ့ ကိုယ့္ဘ၀လက္တြဲေဖာ္ကို ဘယ္လိုကူညီပံ့ပိုးေပးမလဲ
ကိုယ့္ဘ၀လက္တြဲေဖာ္မွာ ၀က္ရူးျပန္ေရာဂါရွိျပီလား။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
အတက္ေရာဂါႏွင့္ တစ္ကိုယ္တည္းဘ၀။ ေဘးကင္းေအာင္ ဘယ္လိုေနထိုင္ၾကမလဲ
အတက္ေရာဂါရွိတယ္ဆိုတာဟာ သင္လြတ္လြတ္လပ္လပ္မေနႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
မသိမသာတက္ျခင္းရဲ့ အေျခခံအခ်က္မ်ား
အတက္ေရာဂါဆုိတာ ဦးေႏွာက္ကဆဲလ္ေတြရဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
သင့္တြင္အတက္ေရာဂါ႐ွိပါက ယဥ္ေမာင္းႏွင္ရာတြင္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္
အတက္ေရာဂါ႐ွိတဲ့သူေတြအတြက္ ေမာင္းႏွင္ရျခင္းသည္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ