ပန္္းနာရင္က်ပ္
ေလ့လာမည္
ကေလးမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာပန္းနာရင္ၾကပ္
အဆုတ္ပန္းနာရင္ၾကပ္သည္ စိတ္ပူရမည့္ေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား