မိဘတို႔သည္ အသား၊ ငါး၊ ဥ၊ ႏြားႏို႔တို႔ မ်ားမ်ားပါေသာ အစားအစာသည္ ကေလးအတြက္ “အာဟာရ အျပည့္ဆံုး” ဟု ထင္ၾက၏။ အာဟာရသိပၸံတြင္ေတာ့ ထုိအစားအေသာက္မ်ားသည္ အစာမ်ိဳးကြဲစံုသည္ဟု အာမမခံပဲ အစားအေသာက္တစ္ခု၏ အာဟာရလိုအပ္ခ်က္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ အာဟာရမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အာဟာရႏွင့္ဆုိင္ေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ဗီတာမင္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းမ်ား၊ အ၀လြန္ျခင္း၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းမ်ားကို ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။

မွ်တေသာ အစားအေသာက္ဆိုတာဘာလဲ။

အာဟာရဆိုသည္မွာ ကေလးငယ္၏ဦးေႏွာက္ ဖြံၿဖိဳးမႈႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားမႈအတြက္ အဓိကအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ိဳးေၾကာင္းညီညႊတ္သည့္ အစားအေသာက္တစ္ခုတြင္ လံုေလာက္ေသာ စြမ္းအင္၊ လံုေလာက္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ညႊန္းဆိုထားသည့္ အာဟာရလိုအပ္မႈႏွင့္ မွ်တမႈအတိုင္း ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကေလး၏အသက္ႏွင့္ လိင္ေပၚလိုက္၍ အာဟာရမွ်တမႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈ သင့္ေလ်ာ္ရမည္ကို သိထားပါ။

မွ်တေသာအစာအစာဆိုသည္မွာ-

  • အစားအစာတြင္ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္သံုးခု မွ်တရမည္ (ပရိုတင္း၊ အဆီႏွင့္ ကာဗိုဟိုက္ျဒိက္တို႔မွရေသာ စြမ္းအင္ႏႈန္းထား)
  • ပရိုတင္းမွ်တရမည္ (ပရိုတင္းစုစုေပါင္းႏွင့္ တိရစာၱန္မွရေသာ ပရိုတင္းအခ်ိဳး)
  • လစ္ပစ္အဆီ မွ်တရမည္ (လစ္ပစ္အဆီစုစုေပါင္းႏွင့္ လစ္ပစ္အခ်ိဳး၊ မျပည့္၀အဆီပမာဏ)
  • ကရေ၀းမႈန္႔ (ျပဳျပင္ထားသည့္ သၾကား မမ်ားေစရပါ)
  • ဗီတာမင္ႏွင့္သတၱဳဓာတ္မ်ား မွ်တရမည္။

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ္ အစားအေသာက္တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ အစာအမ်ိဳးအစား စံုရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (အနည္းဆံုး အစာအမ်ိဳးအစား ၅-၈ ခုထိပါရၿပီး အဆီလည္းပါရန္ လိုအပ္ပါသည္။) ကေလးအတြက္ အစားအေသာက္ ျပင္ဆင္ရတြင္ အမ်ဳိးစံုေအာင္ သင့္ေလ်ာ္စြာျပင္ဆင္ေပးၿပီး မ်ားစြာေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။

အစားအစာမွ်တေစရန္ေသခ်ာေစမည့္ အစာအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ား

မွ်တာေသာ အစားအစာသည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္အား စြမ္းအင္ႏွင့္ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ရရွိေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈ၊ ဦးေႏွာက္ဖြံၿဖိဳးမႈႏွင့္ က်န္းမာေစရန္ အေထာက္ကူေပးပါသည္။

မွ်တစြာ မစားေသာက္ရေသာ ကေလးမ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ေမာပန္းလြယ္ျခင္း၊ တက္ၾကြမႈမရွိျခင္း၊ ႀကီးထြားမႈေႏွးျခင္း၊ ဥာဏ္ရည္နိမ့္က်ျခင္း၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ စြမ္းအင္မ်ားလြန္းစြာ ရရွိေနေသာ ကေလးမ်ားက်လည္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးျခင္းႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

သင့္ကေလးမွာ မွ်တတဲ့အစားအစာ စားရရဲ႕လား။

မိဘအမ်ားစုသည္ ကေလး၏ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုသာ အာရံုစိုက္ေနမိၿပီး အရပ္အေမာင္းကို အာရံုမစိုက္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ကေလးမ်ား၏ အသက္အရြယ္လိုက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရအေၾကာင္းကိုေတာင္ နားမလည္ၾကပါ။ အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားအစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုမွေန၍ ကေလးသည္ ေခ်းမ်ားျခင္း၊ အစာစားခ်င္စိတ္မရွိျခင္း၊ စားရမွာေၾကာက္ျခင္းတို႔ ခံစားလာရၿပီး ကေလး၏ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားသည္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ အစားအစာမ်ားေကၽြးတတ္ေသာေၾကာင့္ ကေလးအတြက္ မမွ်တ အခ်ိဳးမက်ေသာ အစာကိုသာ ရရွိေစသည္။ ကေလး၏အေလးခ်ိန္သည္ WHO မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံျပအေလးခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည့္တိုင္ မ်ားစြာေသာ မိဘမ်ားကေတာ့ အစာမ်ားကို ျပြတ္သိပ္ေကၽြးေနဆဲ၊ ကေလးကို သင့္ေလ်ာ္စြာ မစားေသာက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳဆဲပင္။

သေရစာ၊ အျမန္စာ၊ ျပဳျပင္ထားေသာ သၾကား (ခ်ိဳခ်ဥ္၊ အေအး) တို႔စားေသာက္ခြင့္ျပဳၾကသလို အစာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ကြာဟသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘာမွမေကၽြးၾကတာမ်ိဳးလည္းရွိ၏။ ထုိသို႔ဆိုလွ်င္ ကေလး၏ဗိုက္ျပည့္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ၿပီး ကေလးမ်ားလည္း လိုအပ္သည္ထက္ ပိုၿပီးစားမိေနမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မမွ်တသည့္ အစားစာေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုင္မည့္  ျပင္းထန္ေသာ အာဟာရဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား- အ၀လြန္ျခင္း၊ အဟာရခ်ိဳ႕တဲျ့ခင္း၊ ဗီတာမင္ႏွင့္သတၱဳဓာတ္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ စိတ္ဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္း စသည္တို႔ကို ေရွာင္လႊဲေစႏိုင္ရန္ ကေလးအတြက္ မွ်တေသာအစားအစာေပးႏိုင္ရန္ အေရးႀကီး၏။ အစာအမ်ိဳးအစားစံုစြာပါျခင္း မွ်တေသာ အာဟာရေပးျခင္းႏွင့္ စားခ်င္စိတ္ကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။