ကေလးက်န္းမာေရး
ေလ့လာမည္
ကေလးမ်ားတြင္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း
ကေလးမ်ားတြင္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ အေတြ႔ရမ်ားေသာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ကေလး အသား၀ါ
ကေလးအသား၀ါျခင္းသည္ ေရာဂါမဟုတ္ဘဲ လကၡဏာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ကေလးမ်ားတြင္ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း
အရြယ္ေရာက္သူ မ်ားတြင္သာမကဘဲ ကေလးမ်ားတြင္လည္း ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ႏို႔ဦးရည္ႏွင့္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးရာတြင္ အေရးပါပံု
ကေလးမ်ားအတြက္ မိခင္ႏို႔သည္ အေကာင္းဆံုးအဟာရ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ကေလးေတြမွာအနာေပါက္ျခင္းနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ဘာေတြသိထားသင့္လဲ
အစာအိမ္ သုိ႔ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းပိုင္းရွိ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ကေလးကို တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေစရန္နည္းလမ္းေတြ ဘယ္လိုသင္ေပးမလဲ
ကေလးမ်ားက်န္းမာေစေရးႏွင့္ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားကင္းရွင္းေစ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ေျခလက္ပါးစပ္ေရာဂါမ်ားကို သင့္ကေလးအေနနဲ့ စီမံႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား
ေျခလက္ႏွင့္ ပါးစပ္ေရာဂါမ်ား(HFMD) သည္ ေကာက္ဇကီးဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ေရေက်ာက္၏လကၡဏာမ်ားကို စီမံႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား
ေရေက်ာက္သည္ ေရယုန္ဗိုင္းရပ္စ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ