က်န္းမာေရးစင္တာ

Hello Sayarwon မွ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းအရာတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပီးျပည့္စံုေအာင္ေပးစြမ္းမည္ျဖစ္သည္။ အေတြ႔ရမ်ားသည့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေသြးတိုးႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားမွသည္ ကာလၾကာရွည္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ၊ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ားႏွင့္ အေရျပားျပႆနာမ်ားထိ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးစင္တာကေပးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေရာဂါတစ္စံုတစ္ခုရွိေနျပီး ထိုေရာဂါႏွင့္ေနထိုင္ေနရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရာဂါတစ္ခုခုအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္သိရွိေလ့လာသိရွိလုိသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရွာေဖြမႈ အမ်ားဆံုး