က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား

သင့္္မွာေရာဂါအေျခအေနတစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ လကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနပါသလား။ သင့္ဆရာ၀န္က သင့္မွာ ေရာဂါအေျခအေနတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနျပီလို႔ ေျပာျပီးျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပိုျပီးသိခ်င္ေနတာမ်ိဳးရွိပါသလား။ သင့္ေရာဂါအေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔သင့္ကို ယံုၾကည္ရေလာက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုးကားထားတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြ၊ ျဖစ္ပြားတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြ၊ စစ္ေဆးခ်က္ေတြနဲ႔ ကုသမႈေရြးခ်ယ္စရာေတြ ေပးႏုိင္ပါတယ္။

အကၡရာစဥ္အလိုက္စီပါ

ရွာေဖြမႈ အမ်ားဆံုး

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z