Taxol (တာဇိုး) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Taxol (တာဇိုး) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Taxol (တာဇိုး) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

  Taxol® သည္ paclitaxel ပါဝင္ေသာ ထိုးေဆးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ျပီး ကင္ဆာ ေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကုသရန္ အသံုးျပဳပါ သည္။ ၎သည္ ကင္ဆာ ဓာတုကုထံုး ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး ကင္ဆာ ဆဲလ္မ်ား ၾကီးထြားမႈကို ေႏွးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ျခင္း ျဖစ္ေစသည္။

Taxol (တာဇိုး) ဘယ္လိုသံုးသင့္သလဲ

  ထိုးေဆးအတြက္ သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ ျပဳလုပ္သင့္ သည္။

 • Taxol® အား ဆရာဝန္ တြက္ခ်က္ထားေသာ အခ်ိဳးအစား အတိုင္း ေဆးရံုရိွ က်န္းမာေရး ကၽြမ္းက်င္သူမွ ထိုးေပးျခင္းကုိ ခံယူပါ။
 • Taxol® ကို မသံုးမျပဳမီ တံဆိပ္ကို ေသခ်ာ ဖတ္ရႈပါ။
 • တံဆိပ္တြင္ သင္ေသခ်ာ နားမလည္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရိွပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

Taxol (တာဇိုး) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

  Taxol® ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Taxol® ကို ေရခ်ိဳးခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲ ေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။

Taxol® တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Taxol® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Taxol (တာဇိုး) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

  Taxol® ကို မသံုးမီ သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာဝန္ကို ေျပာျပပါ။

 • Taxol® ပါေသာ အရာမ်ားကို ဓာတ္မတည့္ျခင္း
 • အျခားေဆးမ်ား၊ အစားအစာမ်ား၊ ဆိုးေဆးမ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း
 • အျခား က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားရိွျခင္း၊ Taxol® ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးမ်ား သံုးျခင္း

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Taxol (တာဇိုး) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္စဥ္ တြင္ Taxol® သံုးလွ်င္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာထားျခင္း မရိွပါ။ Taxol® မေသာက္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို ခ်ိန္ညွိရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ပါ။

Taxol® သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစား အေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ D ရိွသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • A = ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • B = ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • C = ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။
 • D = ဆိုးကိ်ဳးမ်ားရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရိွသည္။
 • X = ေသာက္သံုး၍မရပါ။ (လံုးဝ မတည့္ပါ)
 • N = အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ကေလးႏို႔တိုက္စဥ္

Paclitaxel ကို မိခင္ႏို႔အတြင္း စြန္႔ထုတ္သလား မသိရိွပါ။ ေဆး မ်ားစြာသည္ မိခင္ႏို႔တြင္ စြန္႔ထုတ္ႏိုင္ေသာ္ေၾကာင့္ ႏွင့္ ႏို႔စို႔ ကေလးငယ္တြင္ ျပင္းထန္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ္ ေၾကာင့္ မိခင္မ်ားသည္ paclitaxel မေသာက္မီ ႏို႔တုိက္ျခင္းကို ရပ္တန္႔သင့္သည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Taxol (တာဇိုး) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အျခားေဆးမ်ား သံုးျခင္းကဲ့သို႔ပင္ Taxol® သံုးျခင္းသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ကို ျဖစ္ေစသည္။ အမ်ားစုသည္ အျဖစ္ နည္းျပီး ျဖည့္စြက္ ကုသမႈ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဤေဆး သံုးျပီးေနာက္ ျပႆနာတစ္ခုခု ျဖစ္ပါက ဆရာဝန္အား တိုင္ပင္ရန္ အေရးၾကီးသည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ စာရင္းျပဳစုထား သည္။

 • အေရျပား နီရဲျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အေရာင္ အဆင္း ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေရျပား တံု႔ျပန္မႈမ်ား
 • ေသြးအားနည္းသည့္ လကၡဏာမ်ား ( ဥပမာ- ပံုမွန္ မဟုတ္ဘဲ ေမာပန္းျခင္း၊ အေရျပား အေရာင္ေဖ်ာ့ ေတာ့ျခင္း)
 • အညိဳမဲစဲြလြယ္ျခင္း၊ ေသြးထြက္လြယ္ျခင္း
 • သတိလစ္ျခင္း
 • စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း
 • လက္ေမာင္း၊ ေျခေထာက္ နာျခင္း၊ နီရဲျခင္း၊ ေရာင္ရမ္း ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း
 • ေျခသလံုး နာျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ထိပါက ပူေႏြးျခင္း
 • ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း
 • မၾကာခဏ ပ်ိဳ႕တက္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း
 • အစာအိမ္/ ဗိုက္ ေအာင့္ျခင္း
 • မ်က္လံုး/ အေရျပား ဝါျခင္း
 • ဆီးအေရာင္ မည္းျခင္း
 • အျမင္ / အၾကား ပ်က္ယြင္းျခင္း
 • တက္ျခင္း
 • ဝမ္းေလွ်ာျခင္း
 • ပါးစပ္ အနာေပါက္ျခင္း
 • ႂကြက္သား/အဆစ္ နာျခင္း
 • လက္/ ေျခ ထံုျခင္း၊ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း ခံစားရျခင္း၊ ပူေလာင္ျခင္း
 • မ်က္ႏွာ နီရဲျခင္း
 • မူးေဝျခင္း
 • ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း

လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား လည္း ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို စိုးရိမ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Taxol (တာဇိုး) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

  Taxol® သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ-

Dalfopristin, Epirubicin, Fosphenytoin, Lapatinib, Phenytoin, Quinupristin Abiraterone Acetate, Adenovirus Vaccine Type 4, Live,Adenovirus Vaccine Type 7, Live,Aprepitant

,Bacillus of Calmette and Guerin Vaccine, Live, Bexarotene,Carbamazepine , Ceritinib; Infliximab, Influenza Virus Vaccine, Live, Ketoconazole, Measles Virus Vaccine, Live,Mitotane, Mumps Virus Vaccine, Live,Nilotinib,Pazopanib,Piperaquine,Pixantrone, Primidone,Rubella Virus Vaccine, Live,Siltuximab, Smallpox Vaccine, Cisplatin,Cobicistat,Crizotinib, Dabrafenib,Deferasirox,Doxorubicin,Doxorubicin Hydrochloride Liposome,Eslicarbazepine Acetate, Ethinyl Estradiol, Fluconazole, St John’s Wort, Testosterone, Tretinoin,Typhoid Vaccine, Valspodar,Varicella Virus Vaccine, Yellow Fever Vaccine, Fosaprepitant,Idelalisib

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Taxol (တာဇိုး) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Taxol® သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Taxol (တာဇိုး) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Taxol® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ဥပမာ-

 • ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ေႏွးျခင္း
 • ႏွလံုးခုန္သံ စည္းခ်က္ မမွန္ျခင္း
 • ေသြးတိုးျခင္း
 • ေသြးေပါင္က်ျခင္း
 • Peripheral neuropathy ( ေျခ၊ လက္ နာက်င္ျခင္း၊ ထံုျခင္း သို႔မဟုတ္ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း ျဖစ္ျခင္း)
 • ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္း
 • အသည္းေရာဂါ
 • ေသြးျဖဴဥ ပမာဏနည္းျခင္း

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Taxol (တာဇိုး) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

 Taxol ေဆး အခ်ိဳးအစားအေၾကာင္း ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ပါ။

အခ်ိဳ႕ေရာဂါမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏအခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • ရင္သားကင္ဆာ- ထပ္တိုးေဆးအေနျဖင့္

ထပ္ေပါင္းကုသမႈ အေနျဖင့္ ေထာက္ခံထားေသာ ပမာဏမွာ ေသြးေၾကာတြင္းသို႔ 175mg/m2 ကို ၃ ပတ္တိုင္း ၃ နာရီၾကာ ထိုးသြင္းရန္ ျဖစ္သည္။ doxorubicin ပါဝင္ေသာ ဓာတုကုထံုးႏွင့္ အစဥ္အလိုက္ ၄ခါ ေပးရမည္။

 

 • ရင္သားကင္ဆာ

ကင္ဆာအတြက္ အစပိုင္း ဓာတုကုထံုး မေအာင္ျမင္ပါက သို႔မဟုတ္ ထပ္ေပါင္း ဓာတုကုထံုး ၆လအတြင္း ေရာဂါ ျပန္ျဖစ္ ပါက ေထာက္ခံထားေသာ ပမာဏမွာ ေသြးေၾကာတြင္းသို႔ 175 mg/m2 ကို ၃ ပတ္တိုင္း ၃နာရီၾကာ ထိုးသြင္းရန္ျဖစ္သည္။

 

 • Non-small cell lung cancer

ေထာက္ခံထားေသာ ပမာဏမွာ ေသြးေၾကာတြင္းသို႔ 135 mg/m2 ကို ၂၄ နာရီၾကာ ထိုးသြင္းရန္ႏွင့္ cisplatin ကို ၃ ပတ္တစ္ခါ ျဖစ္သည္။

 

 • သားဥအိမ္ကင္ဆာ

 အရင္က မကုသထားေသာ သားအိမ္ကင္ဆာ လူနာမ်ား အတြက္။

ေထာက္ခံထားေသာ ပမာဏမွာ ေသြးေၾကာတြင္းသို႔ 175mg/m2 ကို ၃ ပတ္တိုင္း သံုးနာရီၾကာ ထိုးသြင္းရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ cisplatin သံုးပါ။ သို႔မဟုတ္ ေသြးေၾကာတြင္းသို႔ 135 mg/m2 ကို ၃ ပတ္တိုင္း ၂၄ နာရီၾကာ ထိုးပါ။ ထို႔ေနာက္ cisplatin သံုးပါ။

အရင္က ကုသမႈ ခံဖူးေသာ သားအိမ္ကင္ဆာလူနာ မ်ားအတြက္။

ေထာက္ခံထားေသာ ပမာဏမွာ ေသြးေၾကာတြင္းသို႔ 175mg/m2 ကို  ၃ပတ္တုိင္း ၃နာရီၾကာ ထိုးသြင္းပါ။ သို႔မဟုတ္ ေသြးေၾကာတြင္းသို႔ 135mg/m2 ကို ၃ပတ္တိုင္း ၃ နာရီၾကာ ထိုးသြင္းပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Taxol (တာဇိုး) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာ မ်ားအတြက္ ေဆးညႊန္းမွာ အတိအက် မရိွ ေသးပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်ရပါ။ အသံုးမျပဳခင္ ေဘးကင္းမႈကို အျပည့္နားလည္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ပိုမို ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

Taxol (တာဇိုး) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Taxol® ကို ေအာက္ပါ ပံုစံ၊ ျပင္းအား မ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါ သည္။

 • Concentrate, ေသြးေၾကာတြင္း၊ ၁၀၀ မီလီဂရမ္/ ၁၆.၇ မီလီလီတာ (၁၆.၇ မီလီလီတာ)။ ၃၀ မီလီဂရမ္ / ၅ မီလီတီတာ (၅မီလီလီတာ)။ ၁၅၀ မီလီဂရမ္/ ၂၅ မီလီလီတာ။ ၃၀၀ မီလီဂရမ္/၅၀ မီလီလီတာ ( ၅၀ မီလီလီတာ)။

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Taxol® ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 19, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။