Streptase (စထရက္ေတ့စ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Streptase (စထရက္ေတ့စ္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Streptase (စထရက္ေတ့စ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Streptase® ကို ေသြးေၾကာထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေသြးခဲမ်ား ျပိဳကဲြေစရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္းေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ေပၚျပီးေနာက္ လူနာ၏ အသက္ရွင္မႈ တိုးျမင့္ေစရန္ ခ်က္ခ်င္း အသံုးျပဳရသည္။ ဤ ေဆးကို အဆုတ္ ႏွင့္ ေျခေထာက္ တြင္ ေသြးခဲပိတ္ျခင္းကို ကုသရန္ သံုးသည္။

ထို႔အျပင္ streptokinase ကို ေသြးေၾကာတြင္း ထိုး သြင္းထားေသာ ျပြန္တြင္ ေသြးခဲမ်ား ျဖိဳခဲြရာတြင္ သံုးသည္။ Streptase® ကို အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း သံုးႏို္င္သည္။ ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

Streptase (စထရက္ေတ့စ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

  Streptase® ကို ေသြးေၾကာမ်ားထဲသို႔ အပ္ သို႔မဟုတ္ ျပြန္ျဖင့္ သြင္းေလ့ရိွသည္။ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ အျခား ေလ့က်င့္ထားေသာ က်န္းမာေရး ပညာရွင္မွ လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရိွသည္။

Streptase (စထရက္ေတ့စ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

  Streptase® ကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိုေလွာင္ျခင္း သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေဆးမပ်က္စီးေစရန္ ေဆးကို ခဲေအာင္ မလုပ္ပါႏွင့္။ Streptase® တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။

သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဘးကင္းေစရန္ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Streptase® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Streptase (စထရက္ေတ့စ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

 ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါး ပညာရွင္ ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ ေနပါက။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္သည္ ကေလးရိွပါက ဆရာဝန္ေထာက္ခံေသာ ေဆးမ်ား ကိုသာ ေသာက္ သင့္သည္။
 • သင္သည္ အျခားေဆးမ်ား ေသာက္ေနပါက။ ေဆးဖက္ဝင္ႏွင့္ တဲြဖက္ေဆးမ်ား စေသာ ညႊန္ၾကား ခ်က္မရိွဘဲ ဝယ္ႏိုင္ေသာ ေဆးမ်ားအားလံုး ပါဝင္ သည္။
 • Streptase® သို႔မဟုတ္ အျခားေဆးမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ပါက။
 • အျခား ဖ်ားနာျခင္း၊ ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား ရိွပါက

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Streptase (စထရက္ေတ့စ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ Streptase® သံုးလွ်င္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာထားျခင္း မရိွပါ။ Streptase® မေသာက္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို ခ်ိန္ညိရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ပါ။

Streptase® သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစား အေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ C ရိွသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • A = ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • B = ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • C = ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။
 • D = ဆိုးကိ်ဳးမ်ားရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရိွသည္။
 • X = ေသာက္သံုး၍မရပါ။ (လံုးဝ မတည့္ပါ)
 • N = အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္ေနရပါက Streptase® မသံုးမီ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Streptase (စထရက္ေတ့စ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

  Streptase® သည္ ေအာက္ပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

 • အဖ်ားတက္ျခင္း
 • ခ်မ္းတုန္ျခင္း
 • ေက်ာနာျခင္း
 • ဝမ္းဗိုက္နာျခင္း
 • မအီမသာျဖစ္ျခင္း
 • ေအာ့အန္ျခင္း
 • ႏွလံုးခုန္သံ မမွန္ျခင္း
 • အညိဳမဲစဲြျခင္း
 • ယားယံျခင္း
 • အဖုအပိမ့္မ်ားထြက္ျခင္း
 • ေသြးခဲပိတ္ျခင္း၊ ေသြးထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ ကပ္ ပ်က္စီးျခင္း
 • ဦးေခါင္း၊ ေျခ၊လက္၊ အဆုတ္တြင္ ေသြးခဲ ပိတ္ျခင္း
 • ဓာတ္မတည့္ျခင္း
 • အသည္း အင္ဇိုင္း ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း
 • ေသြးေပါင္က်ျခင္း
 • ေသေစႏိုင္ေသာ၊ ေသြးထြက္ျခင္း၊ ဓာတ္မတည့္မႈ

လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား လည္း ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို စိုးရိမ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Streptase (စထရက္ေတ့စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

 Streptase® သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

  Streptase® သည္ ေသြးက်ဲေဆးႏွင့္ ေသြးမခဲေဆး မ်ားႏွင့္ ေပါင္းျပီး ေသြးထြက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Streptase (စထရက္ေတ့စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

  Streptase® သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Streptase (စထရက္ေတ့စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

  Streptase® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။

သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။

 • ခႏၶာကိုယ္၏ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ေသြးထြက္ ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသြးထြက္ဖူးျခင္း
 • ေသြးခဲမႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း
 • ဦးေႏွာက္ ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ အက်ိတ္
 • ေသြးေပါင္တက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသြးေပါင္က်ျခင္း
 • ေလျဖတ္ျခင္း ( ၂ လအတြင္း)
 • ဤ အေျခအေနမ်ားတြင္ Streptase® သံုးျခင္းကို ေရွာင္ပါ။ ၂လအတြင္း ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ေက်ာရိုးကို ခဲြစိတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရျခင္း
 • ျပြန္မွေရာဂါပိုးဝင္ျခင္း
 • ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ ႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မ်က္စိျပႆနာမ်ား
 • ႏွလံုးေရာဂါ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္း
 • ျပင္းထန္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ
 • ျပင္းထန္ေသာ အသည္းေရာဂါ
 • အဆုတ္ေရာဂါ
 • သရက္ရြက္ေရာင္ျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္သို႔ ျပြန္မ်ား ထည့္ျခင္း
 • ႏွလံုးခုန္သံ စည္းခ်က္မမွန္ျခင္း
 • မၾကာေသးမီက Streptococcal ပိုးဝင္ဖူးျခင္း

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Streptase (စထရက္ေတ့စ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

၁.၅ သန္းယူနစ္ကို တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ဆက္တိုက္ ထိုးသြင္းပါ။ လကၡဏာမ်ားေပၚျပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ ရြက္ပါ။

 • ႏွလံုးႂကြက္သားပုပ္ျခင္းတြင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာတြင္း ထိုးသြင္းျခင္း

စုစုေပါင္းပမာဏ ။ 140000 IU

20,000 IU သြင္းျပီး 2000IU/min ဆက္ေပးပါ။ 60 မိနစ္ ၾကာ ဆက္ေပးပါ။

 • အဆုတ္တြင္ ေသြးခဲပိတ္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္းတြင္ ေသြးေၾကာတြင္း ထိုးသြင္းျခင္း

စတင္ေသာ ပမာဏ ။ ၂၅၀၀၀၀ ယူနစ္/ ၃၀ မိနစ္

ထိန္းေသာ ပမာဏ ။ ၁၀၀၀၀၀ ယူနစ္/ နာရီ။ ၂၄-၇၂ နာရီ ၾကာ ေပးပါ။

 • ေသြးျပန္ေၾကာ ေသြးခဲပိတ္ျခင္းတြင္ ေသြးေၾကာတြင္း ထိုးသြင္းျခင္း

စတင္ေသာ ပမာဏ ။ ၂၅၀၀၀၀ IU/၃၀ မိနစ္

ထိန္းေသာ ပမာဏ ။ ၁၀၀၀၀၀ IU/ နာရီ။ ၇၂ နာရီၾကာ ေပးပါ။

 • ေသြးလႊတ္ေၾကာ ေသြးခဲပိတ္ျခင္းတြင္ ေသြးေၾကာတြင္း ထိုးသြင္းျခင္း

စတင္ေသာ ပမာဏ ။ ၂၅၀၀၀၀ IU/ ၃၀မိနစ္

ထိန္းေသာ ပမာဏ ။ ၁၀၀၀၀၀ IU/ နာရီ။ ၂၄-၇၂ နာရီၾကာ ေပးပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Streptase (စထရက္ေတ့စ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာ မ်ားအတြက္ ေဆးညႊန္းမွာ အတိအက် မရိွ ေသးပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်ရပါ။ အသံုးမျပဳခင္ ေဘးကင္းမႈကို အျပည့္နားလည္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ပိုမို ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

Streptase (စထရက္ေတ့စ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Streptase® ကို ေအာက္ပါ ပံုစံ၊ ျပင္းအား မ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါ သည္။

 • Streptase® အေျခာက္ခံ အျဖဴေရာင္အမႈန္႔ ၅၀ မီလီလီတာ ထိုးေဆးပုလင္း ( ၁၅၀၀၀၀၀ IU)
 • Streptase® အေျခာက္ခံ အျဖဴေရာင္အမႈန္႔ ၆.၅ မီလီလီတာ ပုလင္း ( label green : 250,000 IU ; label blue : 750,000 IU ; label red : 1,500,000)

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ သင္ေသာက္ေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုး ( ေသာက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ ေဆးမ်ား ႏွင့္ အလြယ္တကူဝယ္ရေသာ ေဆးမ်ား) ၏ စာရင္းကို ယူလာရန္အေရးၾကီးသည္။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Streptase® ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 19, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ