Pediasure (အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

Generic Name: Pediasure® (အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Pediasure ကိုဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Pediasure ကို အသက္ ၁ႏွစ္မွ ၁၃ႏွစ္ထိ ကေလးမ်ားအတြက္ ျပည္႔စုံမွ်တေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္သည္။ Pediasure သည္ ကေလးမ်ား ဖြံ႔ျဖဳိးၾကီးထြားရန္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ကုသေရးပိုင္းအရ သက္ေသျပထားျပီး ျဖစ္သည္။

Pediasure ကုိ သင္႔ေတာ္ေသာလူနာမ်ားအား သင္႔ေတာ္ေသာပမာဏျဖင္႔ေပးလွ်င္ အာဟာရဓာတ္မ်ား ေကာင္းစြာရရွိေစႏိုင္သည္႔ ရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။

Pediasure ကိုဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Pediasure အမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္ေရြးခ်ယ္ျပီးလွ်င္ Pediasure အမွဳန္႔ကုိ တခါေသာက္စာ ေရႏွင္႔ေဖ်ာ္ပါ။ က်န္ေနလွ်င္ ၂မွ ၄ စင္တီဂရိတ္ အေအးဓာတ္တြင္ ၂၄နာရီထက္ မေက်ာ္ေစဘဲ သိမ္းထားရမည္။ PediaSure တြင္ ပါ၀င္ေသာ ဇြန္းမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳရပါမည္။

Pediasure ကိုဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

PediaSure ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္ မထိေတြ႔ရန္၊ မစိုစြတ္မႈမရွိေစရန္ သိမ္းဆည္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ ပ်က္ျပယ္ျခင္း၊ ေဆးအေနအထား ပ်က္ယြင္းျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳပါႏွင္႔။ PediaSure ေဆးအမ်ိဳးအစား၊ ေဆးထုတ္လုပ္သည္႔ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းသည္႔ ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါသည္။  ေဆးဘူးအခြံတြင္ ပါသည့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳးကို အျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင္႔ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

PediaSure ကို အိမ္သာတြင္း ပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းကို မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့လွ်င္၊ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားလွ်င္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ေဆး၀ါးမ်ားအား စနစ္တက် မည္သုိ႔ စြန္႔ပစ္ရမည္ ဆိုသည္ကုိ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Pediasure ကိုအသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

 Gluten ႏွင္႔ Lactose မပါ၀င္ပါ။

  • Galactosemia ရွိေသာကေလးမ်ားတြင္ မသုံးရပါ။
  • မိုကၠရုိေ၀႔ျဖင္႔ ျပန္ေႏႊးျပီး မသုံးပါႏွင္႔။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Pediasure  ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

PediaSure ကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္၏ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ PediaSure ေဆးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခရွိမရွိကုိ အဆင့္ A ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

  • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
  • D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
  • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
  • N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Pediasure  ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ပြားေၾကာင္း ၾကားသိရျခင္း မရွိပါ။ အကယ္၍ မလုိလားအပ္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ၾကဳံေတြ႔ရလွ်င္ ဆရာ၀န္ (သုိ႔) သူနာျပဳမ်ားထံ အခ်ိန္မီ ျပသပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Pediasure  နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

PediaSure သည္ သင္ယခု ေသာက္သံုးေနသည္႔ တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနသည္႔ ေဆး၀ါးအားလံုး စာရင္း လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္ရာတြင္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေသာ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနေသာ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္သည္) ဆရာ၀န္ သုိ႔္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကို ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Pediasure  နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

PediaSure အစားအေသာက္ သုိ႔ွမဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိမရွိ ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Pediasure နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

PediaSure သည္ သင္႔က်န္းမာေရး အေျခအေနႏွင္႔ ေပါင္းစပ္ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ လက္ရွိက်န္းမာေရးအေျခအေန အားလုံးကုိ သင္၏ဆရာ၀န္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Pediasure  ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

တဦးခ်င္းစီ၏ အာဟာရဓာတ္လုိအပ္မွဳေပၚ မူတည္၍ တေန႔လွ်င္ ၂ ၾကိမ္ ၃ ၾကိမ္ သုံးစြဲႏိုင္သည္။

ကေလးေတြအတြက္ Pediasure  ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ေယဘုယ်မားျဖင္႔ ၁ႏွစ္မွ ၆ႏွစ္ထိကေလးမ်ားအား တစ္ေန႔၁ၾကိမ္၊ ၇ႏွစ္မွ၁၀ႏွစ္ထိ ကေလးမ်ားအား တစ္ေန႔၂ၾကိမ္ တိုက္ေကၽြးရန္ျဖစ္သည္။ အစားေရြးလြန္းေသာ ကေလးျဖစ္လွ်င္ တစ္ေန႔ ၂ၾကိမ္၃ၾကိမ္ တိုက္ေကၽြးသင္႔သည္။

Pediasure  ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

PediaSure ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

ပါးစပ္မွတိုက္ရန္ႏွင္႔ အစာပိုက္မွေပးရန္ အမွဳန္႔ ပံုစံ

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

PediaSure ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့လွ်င္ သတိရသည္႔အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုး ေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္သံုးရမည္႔ အခ်ိန္ႏွင္႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုလွ်င္ လြတ္သြားသည္႔အၾကိမ္ကို ေက်ာ္၍ ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္သာ ေသာက္သုံးပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင္႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇွန် 26, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 15, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။