Luvox (လူဗို႔စ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Luvox (လူဗို႔စ္) Brand Name(s): Luvox (လူဗို႔စ္).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Luvox (လူဗို႔စ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Luvox® ကို ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ ပူပန္ေသာ ေရာဂါ ( အေပါင္းအသင္း ေၾကာက္ျခင္း) သို႔မဟုတ္ စဲြလန္းစိတ္ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈ ေရာဂါ (OCD) အား ကုသရန္ သံုးသည္။ OCD သည္ အေတြးအေခၚမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Luvox® ကို ေဆးလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ စာရင္းျပဳမထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္လည္း သံုးႏိုင္သည္။

Luvox® သည္ selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) စိတ္က်ေပ်ာက္ေဆး တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ စဲြလမ္းမႈ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈ လကၡဏာ ရိွသည့္ လူမ်ားတြင္ မညီမွ်ေသာ ဦးေႏွာက္ရိွ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို Luvox® (fluvoxamine) amine သည္ ေကာင္းမြန္ေစသည္။

Luvox (လူဗို႔စ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Luvox® ကို အမ်ားအားျဖင့္ ညဖက္တြင္ ေသာက္သည္။ ေဆးညႊန္းတြင္ ပါေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အားလံုးကို လိုက္နာပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ သင္၏ ဆရာဝန္သည္ သင့္အား အေကာင္းဆံုး ရလဒ္မ်ား ရေစရန္ ေဆးပမာဏကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ဤေဆးကို အၾကံျပဳ ေထာက္ခံထားသည္ထက္ ပိုမ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ ပိုနည္းစြာ မေသာက္ပါႏွင့္။

သင္သည္ Luvox® ကို အစာျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အစာမပါဘဲ ေသာက္ႏိုင္သည္။ extended-release ေဆးေတာင့္ ကို မၾကိတ္ေခ်ပါႏွင့္။ ဝါးမစား ပါႏွင့္။ မဖြင့္ပါႏွင့္။ တစ္ခုလံုးကို ျမိဳခ်ပါ။

Luvox® ေသာက္ျခင္းကို ရုတ္တရက္ မရပ္သင့္ပါ။

Luvox (လူဗို႔စ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Luvox® ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Luvox® ကို ေရခ်ိဳးခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲ ေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။ Luvox® တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Luvox® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Luvox (လူဗို႔စ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကို အသံုးမျပဳမီ သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာဝန္အား ေျပာပါ။

 • သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက ဆရာဝန္ အၾကံျပဳေထာက္ခံ ေသာ ေဆးမ်ားကိုသာ ေသာက္သင့္သည္။
 • သင္သည္ အျခားေဆးမ်ား ေသာက္ေနရပါက။ ၎တြင္ ေဆးဖက္ဝင္မ်ား၊ အားေဆးမ်ား စေသာ ေဆးစာမပါဘဲ ဝယ္၍ ရေသာေဆးမ်ား ပါဝင္သည္။
 • သင္သည္ Luvox® သို႔မဟုတ္ အျခားေဆးမ်ား၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ပါက။
 • သင့္တြင္ အျခား ဖ်ားနာမႈ၊ ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား ရိွပါက။

သင္သည္ alosetron, pimozide, ramelteon, thioridazine, tizanidine, သို႔မဟုတ္ methylene blue ထိုးေဆးကို သံုးေနပါက Luvox® ကို မေသာက္သင့္ပါ။

သင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ရက္အတြင္း MAO inhibitor ေသာက္ထားပါက Luvox® မေသာက္သင့္ပါ။ အႏၱရာယ္ ရိွေသာ ေဆးတံု႔ျပန္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ MAO inhibitors မ်ားမွာ isocarboxazid, linezolid, phenelzine, rasagiline, selegiline, ႏွင့္ tranylcypromine တို႔ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ားသည္ ပထမအၾကိမ္ စိတ္က်ေပ်ာက္ေဆး ေသာက္ေသာအခါ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံလိုေသာ အေတြးမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္။ Luvox® ေသာက္ေနစဥ္ သင္၏ တိုးတက္မႈကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ပံုမွန္စစ္ေဆးရန္ လိုသည္။

လကၡဏာအသစ္မ်ား ေပၚပါက သို႔မဟုတ္ လကၡဏာမ်ား ပိုဆိုးလာပါက ဆရာဝန္အား အေၾကာင္းၾကားပါ။ ဥပမာ စိတ္ေန စိတ္ထား သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ အိပ္စက္ရ ခက္ျခင္း၊ သင္သည္ စိတ္ျမန္ လက္ျမန္ ခံစားျခင္း၊ စိတ္တိုလြယ္ျခင္း၊ ႏိုးၾကားျခင္း၊ ရန္လိုျခင္း၊ ဂဏာ မျငိမ္ျခင္း၊ အလြန္ တက္ၾကြေနျခင္း ( စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ)၊ ပိုျပီး စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေသေၾကာင္းၾကံရန္၊ မိမိကိုယ္ကို ထိခိုက္ေစေသာ အေတြးမ်ား ရိွျခင္း

ဆရာဝန္ အၾကံျပဳခ်က္ မပါဘဲ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို Luvox® မေပးပါႏွင့္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Luvox (လူဗို႔စ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ Luvox® သံုးလွ်င္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာထားျခင္း မရိွပါ။ Luvox® မေသာက္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို ခ်ိန္ညွိရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ပါ။ Luvox® သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ C ရိွသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • A = ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • B = ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • C = ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။
 • D = ဆိုးကိ်ဳးမ်ားရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရိွသည္။
 • X = ေသာက္သံုး၍မရပါ။ (လံုးဝ မတည့္ပါ)
 • N = အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Luvox (လူဗို႔စ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အျဖစ္မ်ားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ

 • အစာ မေၾကျခင္း
 • ေလပြျခင္း
 • မအီမသာ ျဖစ္ျခင္း
 • ေအာ့အန္ျခင္း
 • အစာစားခ်င္စိတ္ မရိွျခင္း
 • ဆီးအလြန္ သြားျခင္း
 • အားနည္းျခင္း
 • ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း
 • စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း
 • ေခၽြးျပန္ျခင္း
 • မျပင္းထန္ေသာ အေရျပား အဖုအပိမ့္မ်ား
 • အျမင္ ေျပာင္းလဲျခင္း
 • ပါးစပ္ ေျခာက္ျခင္း
 • ႏွာပိတ္ျခင္း
 • ပါးစပ္ထဲတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ၊ ႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ မေကာင္းေသာ အရသာ ရျခင္း
 • ႏိုးၾကားျခင္း
 • ဂဏာမျငိမ္ ျဖစ္ျခင္း
 • တုန္ခါျခင္း
 • ရာသီေသြး အလြန္သြားျခင္း
 • လိင္ဆက္ဆံလိုစိတ္ ေလ်ာ့က်ျခင္း
 • ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ သုတ္ရည္ထြက္ျခင္း
 • လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ရန္ ခက္ခဲျခင္း

သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ရိွပါက ဆရာဝန္အား ခ်က္ခ်င္း ေခၚပါ။

 • အျမင္ ေဝဝါးျခင္း၊ လိုဏ္ေခါင္း အျမင္၊ မ်က္လံုး နာက်င္ျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အလင္း ပတ္လည္တြင္ ေရာင္ျခည္မ်ား ျမင္ျခင္း
 • တက္ျခင္း
 • ကိုယ္ အေလးခိ်န္ သို႔မဟုတ္ အစာ စားခ်င္စိတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း
 • အညိဳမည္း စဲြလြယ္ျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ ေသြးထြက္ျခင္း
 • စိုးရမ္ပူပန္ျခင္း၊ ေျပးေနေသာ အေတြးမ်ား၊ အႏၱရာယ္ ယူေသာ အျပဳအမူမ်ား၊ အိပ္စက္မႈ ျပႆနာမ်ား ( အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း)၊ အလြန္အမင္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္တိုလြယ္ျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္တြင္ serotonin ပမာဏ မ်ားျခင္း ဥပမာ ႏိုးၾကားျခင္း၊ ထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ျမန္ျခင္း၊ အလြန္ အမင္း တံု႔ျပန္မႈ မ်ားျခင္း၊ မအီမသာ ျဖစ္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မရိွျခင္း၊ သတိလစ္ျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္တြင္ ဆိုဒီယမ္ ပမာဏနည္းျခင္း။ ဥပမာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ စကားသံ မပီျခင္း၊ အလြန္အမင္း အားနည္းျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မရိွျခင္း၊ ယိမ္းယိုင္သလို ခံစားရျခင္း။
 • ျပင္းထန္ေသာ အာရံုေၾကာ စနစ္ တံု႔ျပန္မႈ ဥပမာ ႂကြက္သားမ်ား အလြန္ ေတာင့္တင္းျခင္း၊ အဖ်ား တက္ျခင္း၊ ေခၽြးထြက္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္သံ ျမန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မမွန္ျခင္း၊ တုန္ရီျခင္း၊ သတိလစ္ေတာ့မည္ဟု ခံစားရျခင္း။

သင္သည္ ဓာတ္မတည့္မႈ၏ လကၡဏာမ်ားကို ခံစားရပါက အေရးေပၚ က်န္းမာေရး အကူအညီ ရယူပါ။ အေရျပား အဖုအပိမ့္မ်ား၊ အင္ပ်ဥ္၊ အသက္ရွဴ ရ ခက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်ာ သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း။

လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုကို စိုးရိမ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Luvox (လူဗို႔စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Luvox® သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Luvox (လူဗို႔စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Luvox® သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Luvox (လူဗို႔စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Luvox® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။

Luvox® သည္ သင့္အတြက္ ေဘးကင္းသည္ဟု ေသခ်ာ ေစရန္ သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာဝန္အား ေျပာပါ။

 • အသည္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ
 • ေထာင့္က်ဥ္း ေရတိမ္ေရာဂါ
 • ႏွလံုး ေရာဂါ
 • ေသြးတိုးေရာဂါ
 • အရင္က ေလျဖတ္ဖူးျခင္း
 • ေသြးထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသြးခဲ ေရာဂါ
 • တက္ျခင္း
 • စိတ္က်ျခင္းႏွင့္ စိတ္ႂကြျခင္း တစ္လွည့္စီ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ
 • ေသြးတြင္း ဆိုဒီယမ္ ပမာဏ နည္းျခင္း ( လွ်ပ္လိုက္ ေပ်ာ္ရည္ မမွ်တျခင္း)

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Luvox (လူဗို႔စ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အစပိုင္း extended release ေဆးေတာင့္ ပမာဏ။ ၁၀၀ မီလီ ဂရမ္ ေသာက္ေဆး အိပ္ယာဝင္ခ်ိန္တြင္ တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္။

အစပိုင္း immediate release ေဆးျပား ပမာဏ။ ၅၀ မီလီ ဂရမ္ ေသာက္ေဆး အိပ္ယာဝင္ခ်ိန္တြင္ တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္။

ဆက္လက္ ေပးေသာ ပမာဏ။ တစ္ေန႔လွ်င္ ေသာက္ေဆး ၁၀၀ မွ ၃၀၀ မီလီဂရမ္။ ေဆးပမာဏကို ၄ ရက္မွ ၇ ရက္တိုင္း ၅၀ မီလီဂရမ္ တိုးႏိုင္သည္။ ေဆး အက်ိဳး ရရိွေသာ အမ်ားဆံုး ပမာဏ ေရာက္သည္အထိ တိုးေပးႏိုင္သည္။

အမ်ားဆံုး ေပးႏိုင္ေသာ ပမာဏ။ တစ္ေန႔လွ်င္ ေသာက္ေဆး ၃၀၀ မီလီဂရမ္

ကေလးေတြအတြက္ Luvox (လူဗို႔စ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

၈ မွ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္။

အစပိုင္း ပမာဏ။ ေသာက္ေဆး ၂၅ မီလီဂရမ္ အိပ္ယာ ဝင္ခ်ိန္တြင္ တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္

ဆက္လက္ေပးေသာ ပမာဏ။ တစ္ေန႔လွ်င္ ေသာက္ေဆး ၂၅ မွ ၂၀၀ မီလီ ဂရမ္

အမ်ားဆံုး ေပးႏိုင္ေသာ ပမာဏ။ တစ္ေန႔လွ်င္ ေသာက္ေဆး ၂၀၀ မီလီဂရမ္

Luvox (လူဗို႔စ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Luvox® ကို ေအာက္ပါပံုစံ၊ ျပင္းအားမ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါသည္။

 • Luvox® ေဆးျပား ၂၅ မီလီဂရမ္၊ ၅၀ မီလီဂရမ္၊ ၁၀၀ မီလီဂရမ္၊ ၁၅၀ မီလီဂရမ္။

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Luvox® ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇူလိုင် 27, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ