Forxiga (ေဖာ္ဆီဂါ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Forxiga (ေဖာ္ဆီဂါ) Brand Name(s): Forxiga (ေဖာ္ဆီဂါ).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Forxiga (ေဖာ္ဆီဂါ) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Forxiga® ကို ေသြးတြင္း ဂလူးကို႔စ္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳသည္။ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ အမ်ိဳးအစား ၂ ရိွေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ လူၾကီးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္။

 • တစ္မ်ိဳးတည္းကုထံုး။ စားေသာက္ပံုႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း သည္ လူနာမ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာ ေသြးတြင္း ဂလူးကို႔စ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို မေပးႏိုင္ေသာအခါ။ ထိုသူမ်ားတြင္ metformin သံုးျခင္းသည္ မသင့္ေတာ္ပါ။
 • ထပ္ေပါင္း ျဖည့္စြက္မႈ ကုထံုး။ အင္ဆူလင္ အပါအဝင္ အျခား ဂလူးကို႔စ္ ေလ်ာ့က်ေစေသာ ေဆးမ်ားျဖင့္ ေပါင္းသံုးျခင္း။ ၎တို႔ႏွင့္အတူ စားေသာက္ပံု၊ ေလ့က်င့္ခန္းသည္ လံုေလာက္ေသာ ေသြးတြင္း ဂလူးကို႔စ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို မေပးေသာအခါ။

Forxiga (ေဖာ္ဆီဂါ) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Forxiga® ကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း သံုးပါ။ တိက်ေသာ ေဆးညႊန္းရရိွရန္ ေဆးစာကို ဖတ္ရႈပါ။

အစာျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အစာမပါဘဲ ေသာက္ႏိုင္သည္။

Forxiga (ေဖာ္ဆီဂါ) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Forxiga® ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Forxiga® ကို ေရခ်ိဳးခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲ ေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။ Forxiga® တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Forxiga® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Forxiga (ေဖာ္ဆီဂါ) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကို အသံုးမျပဳမီ သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာဝန္အား ေျပာပါ။

 • သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက ဆရာဝန္ အၾကံျပဳေထာက္ခံ ေသာ ေဆးမ်ားကိုသာ ေသာက္သင့္သည္။
 • သင္သည္ အျခားေဆးမ်ား ေသာက္ေနရပါက။ ၎တြင္ ေဆးဖက္ဝင္မ်ား၊ အားေဆးမ်ား စေသာ ေဆးစာမပါဘဲ ဝယ္၍ ရေသာေဆးမ်ား ပါဝင္သည္။
 • သင္သည္ Forxiga® သို႔မဟုတ္ အျခားေဆးမ်ား၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ပါက။
 • သင့္တြင္ အျခား ဖ်ားနာမႈ၊ ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား ရိွပါက။
 • သင့္တြင္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ အမ်ိဳးအစား ၁၊ diabetic ketoacidosis ရိွပါက
 • သင့္တြင္ galactose မခံႏိုင္ျခင္း၊ the Lapp lactase ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ glucose-galactose စုပ္ယူမႈ မေကာင္းျခင္း စေသာ မ်ိဳးရိုးလိုက္ေသာ ျပႆနာမ်ား ရိွပါက

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Forxiga (ေဖာ္ဆီဂါ) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ Forxiga® သံုးလွ်င္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာထားျခင္း မရိွပါ။ Forxiga® မေသာက္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို ခ်ိန္ညွိရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ပါ။ Forxiga® သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစား အေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕ (FDA) ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ C ရိွသည္။

FDA ၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • A = ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • B = ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • C = ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။
 • D = ဆိုးကိ်ဳးမ်ားရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရိွသည္။
 • X = ေသာက္သံုး၍မရပါ။ (လံုးဝ မတည့္ပါ)
 • N = အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Forxiga (ေဖာ္ဆီဂါ) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ

 • ေသြးတြင္း ဂလူးကို႔စ္ နည္းျခင္း ( sulfonylurea သို႔မဟုတ္ အင္ဆူလင္ႏွင့္ တဲြဖက္ျပီး)
 • လိင္အဂၤါ ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းမ်ား
 • ဆီးလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါပိုး ကူးစက္ျခင္း
 • မူးေဝျခင္း
 • ေက်ာနာျခင္း
 • ဆီးသြားရ ခက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆီးသြားစဥ္ နာက်င္ျခင္း
 • ဆီးမ်ားစြာ သြားျခင္း
 • Haematocrit တက္ျခင္း
 • Renal CrCl က်ျခင္း
 • Dyslipidemia

လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုကို စိုးရိမ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Forxiga (ေဖာ္ဆီဂါ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Forxiga® သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးမ်ားမွာ

 • အင္ဆူလင္ သို႔မဟုတ္ အျခား ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ ေသာက္ေဆး ( ဥပမာ repaglinide,glipizid) အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ကို ပိုျပီး နည္းေစသည္။
 • ဆီးေဆးမ်ား ( ဥပမာ furosemide, hydrochlorothiazide, spironolactone) အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေသြးတြင္းဖိအားကို ပိုျပီး နည္းေစသည္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Forxiga (ေဖာ္ဆီဂါ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Forxiga® သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Forxiga (ေဖာ္ဆီဂါ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Forxiga® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Forxiga (ေဖာ္ဆီဂါ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

တစ္မ်ိဳးတည္းကုထံုး ႏွင့္ ထပ္ေပါင္းျဖည့္စြက္မႈ ကုထံုး။ ၁၀ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္

အင္ဆူလင္ သို႔မဟုတ္ insulin secretagogue ႏွင့္ တဲြဖက္ျပီး။ အင္ဆူလင္ သို႔မဟုတ္ insulin secretagogue ကို ပမာဏ နည္းနည္းျဖင့္ ေပးသင့္သည္။

အစပိုင္း ေပါင္းဖက္ ကုထံုး ၁၀ မီလီဂရမ္ dapagliflozin + ၅၀၀ မီလီဂရမ္ metformin တစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္။ ဆိုးရြားေသာ အသည္း ပ်က္စီးမႈ အစပိုင္းတြင္ ၅ မီလီဂရမ္။ ေဆးဒဏ္ကို ေကာင္းစြာ ခံႏိုင္ပါက ၁၀ မီလီဂရမ္အထိ တိုးႏိုင္သည္။

ကေလးေတြအတြက္ Forxiga (ေဖာ္ဆီဂါ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာ မ်ားအတြက္ ေဆးညႊန္းမွာ အတိအက် မရိွေသးပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်ရပါ။ အသံုးမျပဳခင္ ေဘးကင္းမႈကို အျပည့္နားလည္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

Forxiga (ေဖာ္ဆီဂါ) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Forxiga® ကို ေအာက္ပါပံုစံ၊ ျပင္းအားမ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါသည္။

 • Forxiga® အလႊာပါး အုပ္ထားေသာ ေဆးျပား ၅ မီလီဂရမ္
 • Forxiga® အလႊာပါး အုပ္ထားေသာ ေဆးျပား ၁၀ မီလီဂရမ္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Forxiga® ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇွန် 16, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။