Focalin (ဖိုကာလင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Focalin (ဖိုကာလင္း) Brand Name(s): Focalin (ဖိုကာလင္း).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Focalin (ဖိုကာလင္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Focalin® သည္ အဓိကအာရံုေၾကာစနစ္ကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာ အရာ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အလြန္တက္ႂကြျခင္းႏွင့္ စိတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဦးေႏွာက္ရိွ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို သက္ေရာက္သည္။

Focalin® ကို အာရံုစိုက္မႈမရေသာ အလြန္တက္ႂကြေသာ ေရာဂါ (AHDH) အား ကုသရန္ သံုးသည္။

Focalin® ကို ေဆးလမ္းညႊန္တြင္ စာရင္းျပဳမထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Focalin (ဖိုကာလင္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Focalin® ကို မမွန္မကန္ သံုးပါက ေသဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွလံုးအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေဆးစာတြင္ပါေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ အားလံုးကို လိုက္နာပါ။ သင့္ဆရာဝန္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေဆးပမာဏကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ဤေဆးကို ညႊန္ၾကားထားသည္ထက္ ပိုမ်ားစြာ၊ ပိုနည္းစြာ သို႔မဟုတ္ ပိုျပီးၾကာရွည္စြာ မသံုးပါႏွင့္။

Dexmethylphenidate သည္ အက်င့္ျဖစ္ေစသည္။ Focalin® ကို အထူးသျဖင့္ အရင္က ေဆးစဲြဖူးေသာ လူတစ္ေယာက္အား မေပးပါႏွင့္။ ေဆးကို အျခားလူမ်ား မယူႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းပါ။ ဤေဆးကို ေရာင္းျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီပါ။

Focalin® ကို အစာျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အစာမပါဘဲ ေသာက္ႏိုင္သည္။ ေဆးျပားကို တစ္ေန႔ ႏွစ္ၾကိမ္ ပံုမွန္ေသာက္ပါ။ အနည္းဆံုး ၄ နာရီျခား ေသာက္ပါ။ extended-release Focalin® XR ေဆးေတာင့္ကို တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ မနက္ပိုင္းတြင္ေသာက္ပါ။

extended-release ေဆးေတာင့္ကို မၾကိတ္ေခ်ပါႏွင့္။ ဝါးမစားပါႏွင့္။ မဖြင့္ပါႏွင့္။ ေဆးေတာင့္ တစ္ခုလံုးကို မ်ိဳခ်ပါ။

မ်ိဳခ်ရ လြယ္ကူေစရန္ Focalin® XR ေဆးေတာင့္ကို ဖြင့္ျပီး ေဆးကို ပန္းသီးေဆာ့ထဲတြင္ ျဖဴးပါ။ မဝါးစားဘဲ ခ်က္ခ်င္း မ်ိဳခ်ပါ။ ေဖ်ာ္ရည္ကို ေနာက္မွအသံုးျပဳရန္ မသိမ္းပါႏွင့္။

Focalin® သံုးေနစဥ္ ဆရာဝန္ထံ ပံုမွန္သြားျပျပီး သင္၏ တိုးတက္မႈကို စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္၊ အရပ္ႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုလည္း မၾကာခဏ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။

Focalin (ဖိုကာလင္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Focalin® ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Focalin® ကို ေရခ်ိဳးခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲ ေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။ Focalin® တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Focalin® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Focalin (ဖိုကာလင္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

  ဤေဆးကို အသံုးမျပဳမီ သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာဝန္အား ေျပာပါ။

 • သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက ဆရာဝန္ အၾကံျပဳေထာက္ခံ ေသာ ေဆးမ်ားကိုသာ ေသာက္သင့္သည္။
 • သင္သည္ အျခားေဆးမ်ား ေသာက္ေနရပါက။ ၎တြင္ ေဆးဖက္ဝင္မ်ား၊ အားေဆးမ်ား စေသာ ေဆးစာမပါဘဲ ဝယ္၍ ရေသာေဆးမ်ား ပါဝင္သည္။
 • သင္သည္ Focalin® သို႔မဟုတ္ အျခားေဆးမ်ား၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ပါက။
 • သင့္တြင္ အျခား ဖ်ားနာမႈ၊ ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား ရိွပါက။

သင့္တြင္ေအာက္ပါတို႔ ရိွပါက Focalin® မေသာက္သင့္ပါ။

 • ေရတိမ္
 • Tics ( ၾကြက္သား တြန္႔ရႈံ႕ျခင္း) သို႔မဟုတ္ Tourette’s syndrome ျဖစ္ဖူးျခင္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုတြင္ ျဖစ္ဖူးျခင္း
 • ျပင္းထန္ေသာ စိုးရိမ္ျခင္း၊ တင္းမာျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း (လႈံ႕ေဆာ္ေသာ ေဆးသည္ ထိုလကၡဏာမ်ားကို ပိုျပီးဆိုးေစသည္)

သင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ရက္က MAO inhibitor ေသာက္ထားပါက Focalin® မေသာက္ပါႏွင့္။ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ေဆး ဓာတ္ျပဳမႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ MAO inhibitors မ်ားမွာ isocarboxazid, linezolid, methylene blue injection, phenelzine, rasagiline, selegiline, tranylcypromine ႏွင့္အျခားေဆးမ်ား ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေဆးမ်ားသည္ dexmethylphenidate ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျပီး serotonin syndrome ဟုေခၚေသာ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနတစ္ခုကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ သင္သည္ opioid ေဆးမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ မက်န္းမာျခင္း၊ Parkinson’s disease, ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္ျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းတို႔ အတြက္ ေဆးမ်ား၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ မအီမသာျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးေသာ ေဆးမ်ား ေသာက္ေနပါက ဆရာဝန္အား အသိေပးပါ။ သင္ေဆးေသာက္ေသာ အခ်ိန္၊ ေဆးေသာက္ပံု ကို ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ခင္ ဆရာဝန္အား ေမးျမန္းပါ။

လႈံ႕ေဆာ္ေသာ ေဆးမ်ားသည္ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ရုတ္တရက္ က်ဥ္းျခင္း၊ အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ ရုတ္တရက္ ေသဆံုးျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ရိွပါက ဆရာဝန္အား ေျပာျပပါ။

 • ႏွလံုးေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ ေမြးရာပါ ႏွလံုးခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း
 • ေသြးတိုးျခင္း
 • ႏွလံုးေရာဂါ သို႔မဟုတ္ ရုတ္တရက္ ေသဆံုးျခင္း မိသားစု ရာဇဝင္

ဤေဆးသည္ သင့္အတြက္ ေဘးကင္းေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္မိသားစုဝင္ထဲတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ရိွဖူးပါက ဆရာဝန္အား ေျပာျပပါ။

 • စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိတ္မက်န္းမာျခင္း၊ စိတ္တက္ႂကြမႈ ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်မႈ တစ္လွည့္စီျဖစ္ေသာ ေရာဂါ၊ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ေဝဒနာ၊ ေသေၾကာင္းၾကံလိုေသာ အေတြးမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား
 • Motor tics ( ၾကြက္သား တြန္႔ရႈံ႕ျခင္း) သို႔မဟုတ္ Tourette’s syndrome
 • ေျခေထာက္ႏွင့္လက္တြင္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈ ျပႆနာမ်ား
 • တက္ျခင္း
 • ပံုမမွန္ေသာ ဦးေႏွာက္လႈိင္း စစ္ေဆးမႈ (EEG)
 • ေဆး သို႔မဟုတ္ အရက္စဲြေသာ ရာဇဝင္

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Focalin (ဖိုကာလင္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ Focalin® သံုးလွ်င္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာထားျခင္း မရိွပါ။ Focalin® မေသာက္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို ခ်ိန္ညွိရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ပါ။ Focalin® သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစား အေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕ (FDA) ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ C ရိွသည္။

FDA ၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • A = ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • B = ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • C = ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။
 • D = ဆိုးကိ်ဳးမ်ားရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရိွသည္။
 • X = ေသာက္သံုး၍မရပါ။ (လံုးဝ မတည့္ပါ)
 • N = အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Focalin (ဖိုကာလင္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

  သင့္တြင္ Focalin® ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ေသာ လကၡဏာမ်ား ရိွပါက အေရးေပၚ က်န္းမာေရးအကူအညီ ရယူပါ။ အင္ျပင္မ်ား၊ အသက္ရွဴရ ခက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်ာ သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။

Focalin® သည္ သင့္ကေလး၏ ၾကီးထြားမႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ သင့္ကေလးသည္ ဤေဆး အသံုးျပဳေနစဥ္ ပံုမွန္အတိုင္း မၾကီးထြားပါက ဆရာဝန္အား ေျပာျပပါ။

သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာဝန္အား ခ်က္ခ်င္း ေခၚပါ။

 • ႏွလံုးေရာဂါ လကၡဏာမ်ား – ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ အသက္ရွဴရ ခက္ျခင္း၊ သတိလစ္ေတာ့မည္ဟု ခံစားရျခင္း
 • ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ေဝဒနာ လကၡဏာမ်ား – ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ျခင္း ( အမွန္တကယ္ မရိွေသာ အရာမ်ားကို ျမင္ျခင္း၊ ၾကားျခင္း)၊ အျပဳအမူ ျပႆနာမ်ား၊ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ ရန္လိုျခင္း၊ သံသယ လြန္ကဲျခင္း။
 • ေသြးလွည့္ပတ္မႈ ျပႆနာမ်ား၏ လကၡဏာမ်ား – ထံုက်ဥ္ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊ ေအးျခင္း၊ ေျခေခ်ာင္းမ်ား၊ လက္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ရွင္းမျပႏိုင္ေသာ ဒဏ္ရာမ်ား သို႔မဟုတ္ အေရျပား အေရာင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ( ေဖ်ာ့ေတာ့ျခင္း၊ နီရဲျခင္း၊ ျပာျခင္း)
 • တက္ျခင္း
 • အျမင္ေဝဝါးျခင္း၊ အျခား အျမင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား
 • နာက်င္ေသာ၊ ၄ နာရီႏွင့္အထက္ ၾကာေသာ လိင္တံ ေထာင္မတ္ျခင္း ( ရွားပါသည္)

Serotonin syndrome ၏ လကၡဏာမ်ား ရိွပါက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရွာေဖြပါ။ ဥပမာ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ျခင္း၊ အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ေခၽြးျပန္ျခင္း၊ ခိုက္ခိုက္ တုန္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျမန္ျခင္း၊ ႂကြက္သား ေတာင့္တင္းျခင္း၊ တြန္႔ရႈံ႕ျခင္း၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ မရိွျခင္း၊ မအီမသာ ျဖစ္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း။

အျဖစ္မ်ားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ

 • အစာစားခ်င္စိတ္ မရိွျခင္း
 • မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ အစာအိမ္ေအာင့္ျခင္း
 • အဖ်ားတက္ျခင္း

လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုကို စိုးရိမ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Focalin (ဖိုကာလင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

  Focalin® သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးမ်ားမွာ

 • စိတ္က်ေပ်ာက္ေဆး
 • ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ေဆး
 • ေသြးက်ဲေဆး ဥပမာ warfarin (Coumadin, Jantoven)
 • ရင္က်ပ္ေပ်ာက္ေဆး ပါဝင္ေသာ အေအးမိ သို႔မဟုတ္ ဓာတ္မတည့္မႈ ေပ်ာက္ေဆး
 • အတက္က်ေဆး

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Focalin (ဖိုကာလင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Focalin® သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Focalin (ဖိုကာလင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Focalin® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Focalin (ဖိုကာလင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Focalin® ကို အနည္းဆံုး ၄ နာရီးျခားျပီး တစ္ေန႔ ႏွစ္ၾကိမ္ ေသာက္ႏိုင္သည္။ Focalin® ကို အစာျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အစာမပါဘဲ ေသာက္ႏိုင္သည္။ လူနာ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈအရ ေဆးပမာဏသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မတူပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Focalin (ဖိုကာလင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာ မ်ားအတြက္ ေဆးညႊန္းမွာ အတိအက် မရိွေသးပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်ရပါ။ အသံုးမျပဳခင္ ေဘးကင္းမႈကို အျပည့္နားလည္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

Focalin (ဖိုကာလင္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Focalin® ကို ေအာက္ပါပံုစံ၊ ျပင္းအားမ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါသည္။

 • ေဆးျပား၊ dexmethylphenidate hydrochloride ၂.၅ မီလီဂရမ္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Focalin® ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇွန် 16, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။