Dexchlorpheniramine (ဒက္စ္ကလိုဖီနိုင္းရမင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Dexchlorpheniramine (ဒက္စ္ကလိုဖီနိုင္းရမင္း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Dexchlorpheniramine (ဒက္စ္ကလိုဖီနိုင္းရမင္း) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Dexchlorpheniramineသည္ Antihistamine ျဖစ္ၿပီးအလက္ဂ်ီ၊ Hay Fever ႏွင့္ အေအးမိျခင္းတို႔အားသက္သာေစရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ ၎လကၡဏာမ်ားတြင္ အကြက္ထျခင္းမ်က္ရည္ထျခင္း၊ မ်က္လံုး ႏွာေခါင္းလည္ေခ်ာင္းအေရျပားယားယံျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္းႏွင့္ ႏွာေခ်ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
Dexchlorpheniramineသည္ အလက္ဂ်ီျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေပၚလာတတ္သည့္ တစ္ခ်ိဳ႕႔ေသာ သဘာ၀ပစၥည္းျဖစ္သည့္ Histamine အားတားျမစ္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ထပ္ သဘာ၀ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Acetylcholine အားတားျမစ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္မွ အရည္မ်ားကိုခမ္းေျခာက္ေစကာမ်က္ရည္ယိုျခင္းႏွင့္ ႏွာရည္ယိုျခင္းမ်ားကိုသက္သာေစပါသည္။
အေအးမိေခ်ာင္းဆိုးေဆးမ်ားသည္ အသက္ ၆ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ အာနိသင္ရွိေၾကာင္းစိတ္ခ်ရေၾကာင္းသက္ေသျပမထားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ Dexchlorpheniramineအားအသက္ ၆ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္မွမညႊန္ၾကားပဲမသံုးပါႏွင့္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေဆးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ (ၾကာရွည္အာနိသင္ျပေသာေဆးျပား/ေဆးေတာင့္မ်ား) ကိုကေလး ၁၂ ႏွစ္ေအာက္တြင္ မသံုးရပါ။ ေဆးထုတ္ကုန္အားစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ပါတ္သတ္၍ အေသးစိတ္အေၾကာင္း ဆရာ၀န္ သို႔ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေမးပါ။
ဒီထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အေအးမိျခင္းအားကုသမေပးႏိုင္ပါ။ ျပင္းထန္ေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိုးမ်ားလဲ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆးပမာဏလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုေသခ်ာလိုက္နာပါ။ Dexchlorpheniramineအားကေလးအိပ္ေစရန္မသံုးရပါ။ တျခားေသာအေအးမိေပ်ာက္ေဆးမ်ားအားDexchlorpheniramine ႏွင့္တြဲမေပးရပါ။ ထိုေဆးမ်ားတြင္ တူညီေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား ပါေနတတ္ပါသည္။ (ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈအပိုင္းတြင္ၾကည့္ပါ) အေအးမိျခင္းေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသက္သာေစရန္ တျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ဆရာ၀န္အားေမးပါ။ (အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ျခင္း၊ စလိုင္းအား ႏွာေခါင္းထဲသို႔ အစက္ခ်ျခင္း၊ humidifier သံုးျခင္း)

Dexchlorpheniramine (ဒက္စ္ကလိုဖီနိုင္းရမင္း) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Dexchlorpheniramineအစာႏွင့္တြဲလ်က္ျဖစ္ေစအစာမပါပဲျဖစ္ေသာ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္။ ဗိုက္နာျခင္းျဖစ္ပါကDexchlorpheniramineအားအစာသို႔မဟုတ္ ႏြားႏို႔ႏွင့္ ေရာေသာက္ပါ။
ၾကာရွည္အာနိသင္ရွိေသာေဆးျပားမ်ားကိုသံုးမည္ဆိုပါကမေခ်ရ ၀ါးမစားရပါ။ ထိုသို႔လုပ္မိပါကေဆးမ်ားကိုတစ္ျပိဳက္နက္ ထြက္သြားေစၿပီးေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသြားေစႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတူ ၾကာရွည္အာနိသင္ရွိေဆးျပားမ်ားကို ဆရာ၀န္မွ မညႊန္ၾကားပဲခြဲျခမ္းျခင္းမလုပ္ရပါ။ ေဆးျပားတစ္ခုလံုးသို႔မဟုတ္ အျခမ္းကိုမေခ်ရ မ၀ါးရပါ။
ေဆးအရည္ပံုစံျဖင့္ ေသာက္သံုးမည္ဆိုပါကေဆးခ်ိန္သည့္ပစၥည္းကုိေသခ်ာသံုးပါ။ အိမ္သံုးဇြန္းအားေဆးခ်ိန္ရန္မသံုးရပါ။ ေဆးပမာဏမမွန္ႏိုင္ပါ။ေဆးပမာဏသည္ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစား၊ သင္၏အသက္အရြယ္၊ ေရာဂါအေျခအေနႏွင့္ ကုသမႈအားတုန္႔ျပန္မႈအေပၚမူတည္ပါသည္။ ဆရာ၀န္ခြင့္မျပဳပဲ Dexchlorpheniramineအား ပမာဏတိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အႀကိမ္ေရပိုေသာက္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။ ေဆးအာနိသင္ ေကာင္းေကာင္းရေစရန္ မွန္မွန္ေသာက္ပါ။ ေဆးေသာက္ဖို႔ မွတ္မိႏိုင္ရန္ ေန႔စဥ္တူညီေသာအခ်ိန္၌ ေသာက္ပါ။
အေျခအေနမ်ားမေပ်ာက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုအေၾကာင္းၾကားပါ။

Dexchlorpheniramine (ဒက္စ္ကလိုဖီနိုင္းရမင္း) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

[ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာအခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္]
Dexchlorpheniramineကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္Dexchlorpheniramineကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Dexchlorpheniramineေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳးသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ထားပါ။)

Dexchlorpheniramineအားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွေဆးခ်တာမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကိုမလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္အခါမ်ားတြင္စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ရာအေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ)
Dexchlorpheniramineအားေရခဲေသတၱာထဲ၌သိမ္းဆည္းျခင္းကအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ေအးခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Dexchlorpheniramine (ဒက္စ္ကလိုဖီနိုင္းရမင္း) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားသည္ Dexchlorpheniramineေဆးျပားမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈရွိႏိုင္သည္။ သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ဆရာ၀န္ သို႔ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေျပာပါ။ အထူးသျဖင့္-
• သင့္၌ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္ သို႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏို႔တိုက္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလွ်င္
• ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည့္ေဆးေရာမညႊန္ၾကားသည့္ေဆးမ်ားကိုသံုးစြဲေနလွ်င္၊ ဗီတာမင္မ်ား၊ အာဟာရျဖည့္စြက္စာမ်ား၊ အပင္ထြက္ပရေဆးမ်ားကိုသံုးေနလွ်င္ သို႔ သံုးရန္အစီအစဥ္ရွိလွ်င္
• ေဆးမ်ားအစာမ်ားသို႔မဟုတ္ တျခားအရာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္
• ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ေႏွးျခင္း ျမန္ျခင္းပံုမွမဟုတ္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္
• ပန္းနာရင္ၾကပ္၊ အဆုတ္ျပႆနာ (ဥပမာ Emphysema)၊ ႏွလံုးျပႆနာ၊ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာျပႆနာ၊ ေလျဖတ္၊ ေရတိမ္၊ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းပိတ္ျခင္း၊ အနာ၊ ဆီးအိမ္ပိတ္ျခင္း၊ ဆီးသြားရခက္ျခင္း၊ ဆီးက်ိတ္ႀကီးျခင္း၊ အတက္ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ သိုင္းရြိဳက္ဂလင္းအလြန္တက္ၾကြျခင္းတို႔ရွိလွ်င္

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Dexchlorpheniramine (ဒက္စ္ကလိုဖီနိုင္းရမင္း) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

[ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္-
ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကိုဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ B ရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။]

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
• A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
• D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
• X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
• N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကိုမသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Dexchlorpheniramine (ဒက္စ္ကလိုဖီနိုင္းရမင္း) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

Dexchlorpheniramine: controlled-release tablets, ေဆးရည္
အျဖစ္မ်ားဆံုးေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ စစ္ေဆးပါ။ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ ငိုက္မ်ဥ္ျခင္း၊ အာေျခာက္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းသို႔ လည္ေခ်ာင္းေျခာက္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွာျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း။
Dexchlorpheniramineသံုးေနစဥ္ ျပင္းထန္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကေဆးကုသမႈခံယူပါ။
ျပင္းထန္သည့္ ဓာတ္မတည့္မႈလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ အကြက္ထျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ ရင္ၾကပ္ျခင္း၊ ပါးစပ္ မ်က္ႏွာ ႏႈတ္ခမ္းသို႔ လွ်ာတြင္ ဖူးေယာင္ျခင္းမ်ားျဖစ္လွ်င္၊ ဆီးသြားရခက္ျခင္း၊ ဆီးမသြားႏုိင္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္ုးျမန္ျခင္းမူမမွန္ျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာေခါင္းမူးျခင္း၊ မူးေမာေမ့လဲခ်င္သလိုျဖစ္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ လက္တုန္ျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ အျမင္ေျပာင္ျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္လာလွ်င္ ေဆးကုသမႈခံယူပါ။
ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။)

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Dexchlorpheniramine (ဒက္စ္ကလိုဖီနိုင္းရမင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – Dexchlorpheniramineသည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ားက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုး၏စာရင္းကိုျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။)

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာတစ္ခ်ိဳ႕ေဆးမ်ားမွာ antihistamine အေရျပားလိမ္းေဆးမ်ား(ဥပမာ diphenhydramineခရမ္၊ လိမ္းေဆး၊ စပေရး), antispasmodics (e.g., atropine, belladonna alkaloids), MAO inhibitors (isocarboxazid, linezolid, methylene blue, moclobemide, phenelzine, procarbazine, rasagiline, selegiline, tranylcypromine), Parkinson’s disease အတြက္ ေဆးမ်ား(e.g., anticholinergics such as benztropine, trihexyphenidyl), scopolamine, tricyclic antidepressants (e.g., amitriptyline).
ငိုက္မ်ဥ္းေစတတ္ေသာေဆးမ်ားျဖစ္သည့္ antihistamines (e.g., diphenhydramine), anti-seizure drugs (e.g., carbamazepine), medicine for sleep or anxiety (e.g., alprazolam, diazepam, zolpidem), muscle relaxants, narcotic pain relievers (e.g., codeine), psychiatric medicines (e.g., chlorpromazine, risperidone, amitriptyline, trazodone) မ်ားသံုးေနလွ်င္ ဆရာ၀န္ သို႔ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေျပာပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုး၏ ေလဘယ္မ်ားကိုေသခ်ာဖတ္ပါ။ ေဆးမ်ားတြင္ ငိုက္မ်ဥ္းေစတတ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ပါႏိုင္ပါသည္။ ဤေဆးထုတ္ကုန္မ်ားအားစိတ္ခ်စြာအသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေသခ်ာေမးျမန္းပါ။ Dexchlorpheniramineသည္ Chlorpheniramine ႏွင့္ အေတာ္ေလးဆင္တူပါသည္။ Dexchlorpheniramineပါေသာေဆးမ်ားသံုးေနလွ်င္ Chlorpheniramineပါေသာေဆးကိုမသံုးရပါ။
Dexchlorpheniramineသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားအား ေႏွာက္ယွက္ႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာအေရျပားအလက္ဂ်ီစစ္ေဆးျခင္း) ထို႔ေၾကာင့္ အေျဖအမွားမ်ားထြက္လာႏိုင္သည္။ သင္ဒီေဆးကိုသံုးေနေၾကာင့္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္း၀န္ထမ္းမ်ားကို ေျပာျပပါ။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Dexchlorpheniramine (ဒက္စ္ကလိုဖီနိုင္းရမင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Dexchlorpheniramineက အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Dexchlorpheniramine (ဒက္စ္ကလိုဖီနိုင္းရမင္း) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Dexchlorpheniramineသည္သင္၏နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးဖို႔ အေရးၾကီး၏။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Dexchlorpheniramine (ဒက္စ္ကလိုဖီနိုင္းရမင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အလက္ဂ်ီအတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ
Initial dose: 2 mg (1 teaspoonful) orally every 4 to 6 hours, or 4 to 6 mg of the timed-release preparation at bedtime or every 8 to 10 hours
အလက္ဂ်ီေၾကာင့္ ႏွာေစးျခင္းအတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ
Initial dose: 2 mg (1 teaspoonful) orally every 4 to 6 hours, or 4 to 6 mg of the timed-release preparation at bedtime or every 8 to 10 hours

ကေလးေတြအတြက္ Dexchlorpheniramine (ဒက္စ္ကလိုဖီနိုင္းရမင္း) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အလက္ဂ်ီအတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ
၂ မွ ၅ ႏွစ္: 0.5 mg (1/4 teaspoonful) every 4 to 6 hours for children 2 to 5 years old (do not use timed release)
၆ မွ ၁၁ ႏွစ္: 1 mg (1/2 teaspoonful) every 4 to 6 hours, or 4 mg of the timed-release preparation at bedtime
အလက္ဂ်ီေၾကာင့္ ႏွာေစးျခင္းအတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ
၂ မွ ၅ ႏွစ္: 0.5 mg (1/4 teaspoonful) every 4 to 6 hours for children 2 to 5 years old (do not use timed release)
၆ မွ ၁၁ ႏွစ္: 1 mg (1/2 teaspoonful) every 4 to 6 hours, or 4 mg of the timed-release preparation at bedtime

Dexchlorpheniramine (ဒက္စ္ကလိုဖီနိုင္းရမင္း) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Dexchlorpheniramineကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
Dexchlorpheniramine Maleate Oral Solution, USP 2 mg/5 mL is supplied as a red-orange colored, orange flavored liquid in the following sizes:
16 floz (473 mL).

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Dexchlorpheniramineကိုေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာအျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကိုေက်ာ္ျပီးပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအားႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 14, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ