Dabigatran (ဒက္ဘီဂါထရန္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Dabigatran (ဒက္ဘီဂါထရန္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Dabigatran (ဒက္ဘီဂါထရန္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Dabigatranအား သင့္၌ ႏွလံုးခုန္မူမမွန္ျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ Atrial Fibrillation ရွိပါက ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ေသြးခဲျခင္း (အဆုတ္ထဲ သို႔ ေျခေထာက္တြင္)တို႔ကို ကာကြယ္ရန္အသံုးျပဳပါသည္။ Atrial Fibrillation ျဖစ္သည့္အခါတြင္ ႏွလံုးအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ခုန္သင့္သလို မခုန္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ဒီအေျခအေနသည္ ေသြးခဲျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး ေလျဖတ္ျခင္း ႏွလံုးေဖာက္ျခင္းတို႔အား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ Dabigatran အား ေျခေထာက္ရွိေသြးျပန္ေၾကာမ်ားမွ ေသြးခဲမ်ား (Deep Vein Thrombosis) သို႔မဟုတ္ အဆုတ္ထဲရွိေသြးခဲမ်ား (Pulmonary Embolism) တို႔အား ကုသရန္ႏွင့္ ျပန္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုေလ်ာ့ခ်ရန္လဲ အသံုးျပဳပါသည္။
Dabigatran သည္ ေသြးမခဲေဆးျဖစ္ၿပီး သင့္ေသြးထဲရွိ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသဘာ၀ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Thrombin ဟုေခၚသည့္ ေသြးခဲပစၥည္းအား တားျမစ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေသြးစီးဆင္းမႈ ေခ်ာမြတ္ေစရန္ အကူအညီေပးပါသည္။
Dabigatran အား လူလုပ္ႏွလံုးအစို႔ရွင္ အစားထိုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေသြးခဲမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ မသံုးရပါ။ ႏွလံုးအစို႔ရွင္ခဲြစိတ္မႈ လုပ္ဖူးထားလွ်င္ သင့္အတြက္အေကာင္းဆံုးေဆး ရရွိႏိုင္ရန္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။ ဆရာ၀န္အား မေျပာပဲႏွင့္ Dabigatran အပါအ၀င္ မည္သည့္ေဆးမွ မရပ္ပါႏွင့္။
တျခားအသံုးမ်ား – ဤအပိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အသံုးမ်ားသည္ တရား၀င္စာရင္းျပဳမထားေသာ္လည္း က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္သူမွ ညႊန္ႏိုင္ေသာအသံုးမ်ားျဖစ္သည္။ ဒီအပိုင္းတြင္ပါေသာအသံုးမ်ားအား က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္သူမွ မညႊန္ၾကားပဲ မသံုးရပါ။
Dabigatran သည္ တင္ပဆံုအဆစ္ႏွင့္ ဒူးဆစ္ အစားထိုးခြဲစိတ္မႈခံယူၿပီးေနာက္ ေျခေထာက္ႏွင့္ အဆုတ္တြင္ ေသြးခဲမျဖစ္ေပၚေစရန္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

Dabigatran (ဒက္ဘီဂါထရန္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ေဆးအညႊန္းကိုေသခ်ာဖတ္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သင္ Dabigatran စေသာက္လွ်င္ သို႔ ကုန္၍ျပန္၀ယ္လွ်င္ ေဆး၀ါကၽြမ္းက်င္မွေပးေသာ လူနာအခ်က္အလက္ စာရြက္ကို ေသခ်ာဖတ္ပါ။ ေမးခြန္းမ်ားရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေမးပါ။
Dabigatran အား အစာႏွင့္တြဲလ်က္ျဖစ္ေစ အစာမပါပဲျဖစ္ေစ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေသာက္ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္သည္။ တင္ပဆံု သို႔ ဒူးအဆစ္ အစားထိုးထားၿပီးေနာက္ ေသြးခဲျခင္းအား ကာကြယ္ရန္တြက္ ဆရာ၀န္မွ တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္သာေသာက္ရန္ လမ္းညႊန္ပါလိမ့္မည္။ ခြဲစိတ္ၿပီးေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း Antacids မ်ားကိုေရွာင္ပါ။ မဟုတ္လွ်င္ Dabigatran သည္ အာနိသင္ျပမည္မဟုတ္ပါ။ ေဆးေတာင့္အား ေရတစ္ဖန္ခြက္အျပည့္ (၈ေအာင္စ/၂၄၀ မီလီလီတာ)ျဖင့္ မ်ိဳခ်ပါ။ ေဆးေတာင့္မ်ားအား ၾကိတ္ေခ်ျခင္း၊ ၀ါးစားျခင္း၊ ခြဲျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ထိုသို႔လုပ္လွ်င္ ေဆးမ်ားခ်က္ခ်င္းထြက္လာၿပီး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ေခ် ပိုမ်ားလာပါလိမ့္မည္။ Dabigatran အား ေဆးေသတၱာ သို႔ ေဆးေသာက္ရန္သတိေပးေသတၱာမ်ားႏွင့္ မေရာထားပါႏွင့္။ ေဆးအား တင္းၾကပ္စြာပိတ္ႏိုင္သည့္ မူရင္းေဆးဗူးတြင္သာ အစိုမျပန္ေစရန္ သိမ္းပါ။ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းသည့္အပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ဖတ္ႏိုင္သည္။
ေဆးပမာဏသည္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ ေက်ာက္ကပ္လုပ္ငန္ုစဥ္၊ ကုသမႈအား တုန္႔ျပန္မႈ ႏွင့္ တျခားသင္သံုးေနသည့္ ေဆးမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ သင္သံုးေနသည့္ေဆးအားလံုး (ညႊန္ထားသည့္ေဆးမ်ား မညႊန္ပဲေသာက္ေနသည့္ေဆးမ်ား၊ အပင္ထြက္ ပရေဆးမ်ား) ကို ဆရာ၀န္အားေျပာျပပါ။
ေဆးအာနိသင္ေကာင္းေကာင္းရေစရန္ Dabigatran အား မွန္မွန္ေသာက္ပါ။ ညႊန္ၾကားသည္ထက္ပို၍ ပမာဏတုိးျခင္း အႀကိမ္ေရတိုးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Dabigatran အား ဆရာ၀န္ႏွင့္မတိုင္ပင္ပဲ မရပ္ရပါ။

Dabigatran (ဒက္ဘီဂါထရန္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္]
Dabigatran ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Dabigatran ကို ေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Dabigatran ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

Dabigatran အား အိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်တာမ်ိဳးအား မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကိုမလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ရာ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ)
Dabigatran အားေရခဲေသတၱာထဲ၌ သိမ္းဆည္းျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေအးခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Dabigatran (ဒက္ဘီဂါထရန္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Dabigatran မေသာက္ခင္-
• Dabigatran၊ တျခားေဆးမ်ား သို႔ Dabigatran ေဆးေတာင့္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ သို႔ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေျပာပါ။ ပါ၀င္ပစၥည္းစာရင္းအတြက္ ေဆးအညႊန္းကိုဖတ္ပါ သို႔ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေမးပါ။
• ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည့္ေဆးေရာ မညႊန္ၾကားသည့္ေဆးမ်ားကို သံုးစြဲေနလွ်င္၊ ဗီတာမင္မ်ား၊ အာဟာရျဖည့္စြက္စာမ်ား၊ အပင္ထြက္ပရေဆးမ်ားကို သံုးေနလွ်င္ သို႔ သံုးရန္အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။ ေအာက္ပါတို႔သံုးေနလွ်င္ ေျပာျဖစ္ေအာင္ေျပာပါ။ dronedarone (multaq), ketoconazole (nizoral), and rifampin (rifadin, rimactane, in rifamate, in rifater) ဆရာ၀န္မွ အဆိုပါေဆးမ်ားအား ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအတြက္ ဂရုတစ္စိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးႏိုင္ပါသည္။
• ႏွလံုးအစို႔ရွင္ ခြဲစိတ္ထားပါက သို႔မဟုတ္ လတ္တေလာတြင္ မူမမွန္သည့္ ေသြးေျခဥျခင္း ေသြးထြက္ျခင္းမ်ားသတိထားမိပါက ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။ ဆရာ၀န္မွ Dabigatran ကို မေသာက္ရန္ ေျပာပါလိမ့္မည္။
• အသက္ ၇၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ဆိုပါက ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။ ေသြးယိုေသာျပႆနာ၊ ေသြးယိုေနေသာ အစာအိမ္ သို႔ အူအနာ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ကပ္ျပႆနာမ်ားရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။
• သင့္၌ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္ သို႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏို႔တိုက္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ Dabigatran သံုးေနစဥ္ ကိုယ္၀န္ရလာလွ်င္ ဆရာ၀န္အား ေခၚပါ။Dabigatran သည္ မီးဖြားစဥ္ ေသြးထြက္ျခင္းအား ပိုဆိုးႏိုင္ပါသည္။
• သြားခြဲစိတ္မႈအပါအ၀င္ တျခားခြဲစိတ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ပါက Dabigatran သံုးေနေၾကာင္း သြားဆရာ၀န္ သို႔ ဆရာ၀န္အား ေျပာပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Dabigatran (ဒက္ဘီဂါထရန္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

[ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္-
ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ C ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။]

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Dabigatran (ဒက္ဘီဂါထရန္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ ေသြးေျခဥျခင္းႏွင့္ ေသြးယုိျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္းႏွင့္ ဗိုက္နာျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။
ျပင္းထန္သည့္ ဓာတ္မတည့္မႈလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ အကြက္ထျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ ရင္ၾကပ္ျခင္း၊ ပါးစပ္ မ်က္ႏွာ ႏႈတ္ခမ္း သို႔ လွ်ာတြင္ ဖူးေယာင္ျခင္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ အေရးေပၚကုသမႈခံယူပါ။
ျပင္းထန္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ေဆးကိုခ်က္ခ်င္းရပ္ၿပီး ဆရာ၀န္အား ခ်က္ခ်င္းေခၚပါ။
• ေသြးမတိတ္လွ်င္
• အားနည္းလွ်င္၊ မူးေမ့လဲမလို ခံစားရျခင္း
• ေသြးေျခဥလြယ္ျခင္း၊ ပံုမမွန္ေသာ ေသြးထြက္ျခင္း (ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္၊ မိန္းမကိုယ္ သို႔ စအိုတို႔မွ)၊ ခရမ္းေရာင္ သုိ႔ အနီေရာင္ အစက္အေျပာက္မ်ား အေရျပားေအာက္တြင္ ထလာျခင္း
• ေသြးထဲ ၀မ္းထဲတြင္ ေသြးပါျခင္း၊ ကတၱရာေရာင္ သို႔ အမည္းေရာင္ ၀မ္းမ်ားသြားျခင္း၊
• ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း၊ ေကာ္ဖီေရာင္မ်ားအန္ျခင္း
• ပန္းေရာင္ သို႔ အညိဳေရာင္ဆီးမ်ားသြားျခင္း
• ရာသီေသြးအလြန္မ်ားျခင္း
• မျပင္းထန္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ –
• ဗိုက္နာ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ အစာမေၾကျခင္း၊ ရင္ပူျခင္း
• ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ ၀မ္ေလွ်ာျခင္း သို႔မဟုတ္
• မျပင္းထန္ေသာ အေရျပားအကြက္မ်ား သို႔ ယားယံျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Dabigatran (ဒက္ဘီဂါထရန္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Dabigatran သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ားက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုး၏စာရင္းကိုျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
ဤေဆးအား ေအာက္ပါေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲမသံုးရပါ။ သင္၏ဆရာ၀န္မွ ေအာက္ပါေဆးမ်ားႏွင့္တြဲမကုရန္ သို႔မဟုတ္ သင္ေသာက္ေနသည့္ေဆးမ်ားကို ေျပာင္းေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ Itraconazole.
ဤေဆးအား ေအာက္ပါေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲမသံုးရပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေရာဂါမ်ားတြင္ တြဲရႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္ခုလုံး တြဲသံုးရန္ညႊန္ပါက သင္၏ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏ သို႔ ေသာက္ရမည္အခ်ိန္တို႔ကို ေျပာင္းလဲပါလိမ့္မည္။
Abciximab, Abiraterone Acetate, Aceclofenac, Acemetacin, Acenocoumarol, Alipogene Tiparvovec, Alteplase, Recombinant, Amiodarone, Amtolmetin Guacil, Anagrelide, Anistreplase, Apixaban, Argatroban, Aspirin, Azithromycin, Bivalirudin, Bosutinib, Bromfenac, Bufexamac, Captopril, Carbamazepine, Carvedilol, Celecoxib, Choline Salicylate, Cilostazol, Clarithromycin, Clonixin, Clopidogrel, Cobicistat, Collagenase, Clostridium histolyticum, Conivaptan, Cyclosporine, Daclatasvir, Dalteparin, Danaparoid, Desirudin, Dexibuprofen, Dexketoprofen, Diclofenac, Diflunisal, Diltiazem, Dipyridamole, Dipyrone, Doxorubicin, Doxorubicin, Hydrochloride Liposome, Dronedarone ,Drotrecogin Alfa, Eliglustat, Enoxaparin, Eptifibatide, Erythromycin, Etodolac, Etofenamate, Etoricoxib, Felbinac, Felodipine, Fenofibrate, Fenoprofen, Fepradinol, Feprazone, Floctafenine, Flufenamic Acid, Fluoxetine, Flurbiprofen, Fondaparinux, Fosphenytoin, Heparin, Ibuprofen, Ibuprofen Lysine, Indomethacin, Ivacaftor, Ketoconazole, Ketoprofen, Ketorolac, Lepirudin, Levomilnacipran, Lomitapide, Lopinavir, Lornoxicam, Loxoprofen, Lumiracoxib, Meclofenamate, Mefenamic Acid, Meloxicam, Morniflumate, Nabumetone, Naproxen, Nepafenac, Niflumic Acid, Nilotinib, Nimesulide, Nintedanib, Oxaprozin, Oxyphenbutazone, Parecoxib, Pentosan Polysulfate Sodium, Phenindione, Phenobarbital, Phenprocoumon, Phenylbutazone, Phenytoin, Piketoprofen, Piroxicam, Pranoprofen, Prasugrel, Primidone, Proglumetacin, Propyphenazone, Proquazone, Protein C, Human, Quercetin, Quinidine, Ranolazine, Reteplase, Recombinant, Rifampin, Ritonavir, Rivaroxaban, Rofecoxib, Salicylic Acid, Salsalate, Simeprevir, Sodium Salicylate, St John’s Wort, Streptokinase, Sulfinpyrazone, Sulindac, Sunitinib, Telaprevir, Tenecteplase, Tenoxicam, Tiaprofenic Acid, Ticagrelor, Ticlopidine, Tinzaparin, Tipranavir, Tirofiban, Tocophersolan, Tolfenamic Acid, Tolmetin, Ulipristal, Urokinase, Valdecoxib,

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Dabigatran (ဒက္ဘီဂါထရန္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Dabigatran က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Dabigatran (ဒက္ဘီဂါထရန္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Dabigatranသည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအား ပိုဆိုးသြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးဖို႔ အေရးၾကီး၏။ အထူးသျဖင့္ –
• ေသြးထြက္ေနျခင္း
• ႏွလံုးအစို႔ရွင္လဲထားျခင္း – ဒီအေျခအေနႏွင့္လူနာမ်ားတြင္ မသံုးသင့္ပါ။
• ေသြးယိုေရာဂါရွိခဲ့ဖူးလွ်င္
• ေက်ာက္ကပ္ျပႆနာမ်ား
• အစာအိမ္ေသြးယိုျခင္း အနာျဖစ္ျခင္း – ေသြးယိုႏုိင္သည့္ အႏၱရယ္ပိုမ်ားေစႏုိင္ပါသည္။
• ျပင္းထန္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ – သတိႏွင့္သံုးပါ။ ခႏၶာကိုယ္မွ မစြန္႔ထုတ္ႏိုင္သျဖင့္ အာနိသင္အလြန္မ်ားသြားႏိုင္ပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Dabigatran (ဒက္ဘီဂါထရန္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Deep Vein Thrombosis (ေျခေထာက္ေသြးျပန္ေၾကာေသြးခဲေရာဂါ) အားကာကြယ္ရန္အတြက္ လူႀကီးေသာက္ရန္ ပံုမွန္ပမာဏ
ေဆးညႊန္း ။ ။ ၁၅၀ mg ကို တစ္ေန႔ ၂ ၾကိမ္ေသာက္ရန္။
Comments: ပံုမွန္အားျဖင့္ ေသြးမခဲေစႏိုင္ရန္ ဒီေဆးႏွင့္လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ပါ။ လိုအပ္ပါက aPTT သို႔ ECT ကိုသံုးပါ။ ေသြးမခဲႏႈန္းအေျခအေနကိုတိုင္းတာရန္ INR ကိုမသုံးပါႏွင့္။
အသံုးျပဳပံု – non-valvular atrial fibrillation (နွလံုးအဆို႔ေၾကာင့္မဟုတ္ေသာႏွလံုးေရာဂါ) ရွိေသာ လူနာမ်ားတြင္ systemic embolismေသြးခဲေရာဂါ ႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းအား ေလ်ာ့ခ်ရန္၊deep venous thrombosis and pulmonary embolism အဆုတ္ေသြးခဲ လူနာမ်ားတြင္ ေသြးေပ်ာ္ေဆးႏွင့္ ၅ မွ ၁၀ ရက္အထိ ကုသထားလွ်င္ အဆိုပါေရာဂါမ်ားကို ကုသရန္ႏွင့္ကုသၿပီးေသာသူမ်ားတြင္ ျပန္မျဖစ္ဖို႔ကာကြယ္ရန္။

Atrial Fibrillation (နွလံုးေရာဂါ) ေၾကာင့္ Thromboembolism (ေသြးခဲ) ျဖစ္ျခင္းအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ
ေဆးညႊန္း ။ ။၁၅၀ mg ကို တစ္ေန႔ ၂ ၾကိမ္ေသာက္ရန္။
Comments: ပံုမွန္အားျဖင့္ ေသြးမခဲေစႏိုင္ရန္ ဒီေဆးႏွင့္လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ပါ။ လိုအပ္ပါက aPTT သို႔ ECT ကိုသံုးပါ။ ေသြးမခဲႏႈန္းအေျခအေနကိုတိုင္းတာရန္ INR ကိုမသုံးပါႏွင့္။
အသံုးျပဳပံု – non-valvular atrial fibrillation (နွလံုးအဆို႔ေၾကာင့္မဟုတ္ေသာႏွလံုးေရာဂါ) ရွိေသာ လူနာမ်ားတြင္ systemic embolismေသြးခဲေရာဂါ ႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းအား ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ deep venous thrombosis and pulmonary embolism အဆုတ္ေသြးခဲ လူနာမ်ားတြင္ ေသြးေပ်ာ္ေဆး ႏွင့္ ၅ မွ ၁၀ ရက္အထိ ကုသထားလွ်င္ အဆိုပါေရာဂါမ်ားကို ကုသရန္ ။
Renal Dose Adjustments
ဆီးေဆးပမာဏာ အတိုးအေလွ်ာ့လုပ္ျခင္းမ်ား
non-valvular atrial fibrillation (နွလံုးအဆို႔ေၾကာင့္မဟုတ္ေသာႏွလံုးေရာဂါ) ရွိေသာ လူနာမ်ားတြင္ systemic embolismေသြးခဲေရာဂါ ႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းအား ေလ်ာ့ခ်ရန္ ။ ။
-CrCl ၃၀ ml/min အထက္ ။ ။၁၅၀ mg ကို တစ္ေန႔ ၂ ၾကိမ္ေသာက္ရန္။
-CrCl ၁၅မွ၃၀ ml/min ။ ။၇၅ mg ကိုတစ္ေန႔ ၂ ၾကိမ္ေသာက္ရန္။
-CrCl ၁၅ml/min ေအာက္။ ။ေဆးပမာဏ မရွိပါ။
Dronedarone (ဒရိုနီဒရုန္း) သံုး systemic ketoconazole (ကီတိုကိုနဇိုးလ္) တို႔နွင့္ တြဲသံုးလွ်င္
-CrCl ၃၀မွ၅၀ mL/min။ ။ေဆးပမာဏ ၇၅ mg ထိေလွ်ာ့ခ်ျပီး တစ္ေန႔ ၂ ၾကိမ္ေသာက္ရန္။
P-gp inhibitors မ်ားနွင့္တြဲသံုးလွ်င္
-CrCl ၃၀မွ၅၀ mL/min: ေဆးအတိုးအေလွ်ာ့မရွိပါ။
-CrCl ၃၀ ml/min ေအာက္ : တြဲမသံုးရပါ။

ျပန္ျဖစ္လာေသာ ေသြးျပန္ေၾကာေသြးခဲေရာဂါနွင့္ အဆုတ္ေသြးခဲေရာဂါမ်ားအတြက္ ကုသရန္
-CrCl ၃၀ ml/min အထက္ : ၁၅၀ mgကိုတစ္ေန႔လွ်င္ ၂ ၾကိမ္
-CrCl ၃၀ ml/min ။ ။ျပဌန္းေဆးပမာဏမရွိပါ။
P-gp inhibitors နွင့္ တြဲသဲုးလွ်င္
-CrCl ၅၀ mL/min ေအာက္ ။ ။တြဲမသံုးရပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Dabigatran (ဒက္ဘီဂါထရန္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

{ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ဆိုျခင္းအား အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္၌ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ရာ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင္၏ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။)

Dabigatran (ဒက္ဘီဂါထရန္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Dabigatran ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
၇၅ mg ေဆးေတာင့္
၁၅၀ mg ေဆးေတာင့္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။
ေဆးလြန္သည့္လကၡဏာမ်ားမွာ –
• ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ ေသြးေျခဥျခင္း ေသြးယိုျခင္း
• ပန္းေရာင္ သို႔ အညိဳေရာင္ဆီးမ်ားသြားျခင္း
• အနီေရာင္ သို႔ အမည္းေရာင္ ကတၱရာေရာင္ ၀မ္းမ်ားသြားျခင္း
• ေသြးေရာင္ သို႔ ေကာ္ဖီေရာင္မ်ားအန္ျခင္း
• ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Dabigatran ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါက လြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 14, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။