Clindamycin (ကလင္ဒါမိုင္စင္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

Generic Name: Clindamycin (ကလင္ဒါမိုင္စင္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳနည္း

clindamycin ကိုု ဘာအတြက္ အသံုုးျပဳပါသလဲ။

clindamycin ၀က္ျခံကိုု ကုုသရန္ အသံုုးျပဳသည္။ ၎သည္ ၀က္ျခံေၾကာင့္ အနာျဖစ္ျခင္းကိုု သက္သာေစသည္။ Clindamycin သည္ ဘက္တီးရီးယားပိုုးမ်ား၏ ေပါက္ပြားျခင္းကိုု တားဆီးေပးသည့္ lincosamide အုုပ္စုု၀င္ ပိုုုုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။

ေသာက္သံုးနည္း ႏွင့္ သိမ္းဆည္းနည္း

clindamycin ကိုု ဘယ္လိုုေသာက္သင့္ပါသလဲ။

ဤ ေဆးကိုု သင့္ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ အတိုုင္းေသာက္ပါ။ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအားလံုုးကိုု လိုုက္နာပါ။ ညႊန္ၾကားထားသည္ထက္ ပိုုေသာက္ျခင္း၊ေလ်ာ့ေသာက္ျခင္း၊ အခ်ိန္ပိုုေသာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ပါႏွင့္။
သင့္ လည္ေခ်ာင္းကိုု မထိခိုုက္ေစရန္ ေရ တစ္ဖန္ခြက္ႏွင့္ ေသာက္ပါ။

ေဆးရည္ကိုု ပါေသာ ေဆးထိုုးအပ္ သိုု႔မဟုုတ္ ဇြန္း သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးခ်င္ေသာ ခြက္ျခင့္ တိုုင္းတာျပီး ေသာက္ပါ။ သင့္တြင္ ေဆးကိုု တိုုင္းတာသည့္ အရာမရွိလ်ွင္ ေဆးေရာင္းသူကိုု ေမးပါ။

Clindamycin ကိုုအသားထဲသိုု႔ ထိုုးျခင္း၊ အေၾကာေဆးအေနျဖင့္ ထုုိးျခင္းတိုု႔ကိုု တစ္ခါတစ္ရံ ျပဳလုုပ္ၾကသည္။ သင့္ကိုု အိမ္တြင္ ေဆးထိုုးရန္ကိုု ျပသႏိုုင္သည္။ သိုု႔ေသာ္ သင္ေဆးမထိုုးတတ္လ်ွင္ သိုု႔မဟုုတ္ ထိုုးျပီးသားအပ္ကိုု မစြန္႔ပစ္တတ္လ်ွင္ မိမိကုုိယ္တိုုင္ေဆးထိုုးျခင္းကိုု မျပဳလုုပ္ပါႏွင့္။

တစ္ခါသံုုး ေဆးထိုုးအပ္ကိုု သံုုးပါ။ ေဆးထိုုးအပ္မ်ားကိုု စြန္႔ပစ္ရန္ သင့္ေဒသတြင္ လိုု္က္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကိုု လိုုက္နာပါ။ ေဆးထိုုးအပ္မ်ားကိုု စြန္႔ပစ္ရမည့္ စိတ္ခ်ရေသာ ဘူးထဲတြင္ စြန္႔ပစ္ပါ။ ထိုုစြန္႔ပစ္သည့္ ဘူးကိုု ကေလးမ်ားႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ ထားပါ။

ဤေဆးသည္ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ စစ္ေဆးမွဳမ်ားျပဳလုုပ္သင့္သည္။
ေဆးကိုု ေသာက္ရမည့္ အညႊန္းအတိုုင္းေသာက္ပါ။ ေဆးေသာက္ျပီး မၾကာခင္ လကၡဏာမ်ားသက္သာသြားႏိုုင္ေသာ္လည္း ေသာက္ရမည့္ ရက္ျပည့္သည္အထိ ေသာက္ရမည္။ ရက္မျပည့္မီ ေဆးရပ္လိုုက္လ်ွင္ ေရာဂါပိုုးျပန္၀င္ႏိုုင္ျခင္းႏွင့္ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းမ်ားကိုု ျဖစ္ေစႏိုုင္သည္။ Clindamycin သည္ ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အေအးမိျခင္း ႏွင့္ တုုပ္ေကြးေရာဂါမ်ားကိုု မသက္သာေစပါ။

Clindamycin ေဆးကိုု မည္သုိ႔ ထားရွိသင့္ပါသလဲ။

Clindamycin သည္ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္သာထားရျပီး ေနေရာင္တိုုက္ရိုုက္က်ျပီး စိုုစြတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မထားရပါ။ ေဆးကိုု မပ်က္စီးေစရန္ ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္ အေအးခန္းမ်ားတြင္ မထားရပါ။ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီး ထားရွိရမည့္ ပံုုစံကြာႏိုုင္ပါသည္။ ပစၥည္းထုုပ္ပိုုးသည့္ အခြံေပၚတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုု ၾကည့္ပါ။ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးေပးသူကိုု ေမးျမန္းပါ။ ေဘးကင္းေစရန္ ေဆးမ်ားအားလံုုးကိုု ကေလးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္မ်ား ႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ ထားပါ။
ေဆးကိုု အိမ္သာတြင္ ေရဆြဲခ်ျခင္း၊ ေရပိုုက္ထဲသိုု႔ ပစ္ျခင္းမ်ား မျပဳုလုုပ္ရပါ။ ေဆး၏ သက္တမ္းကုုန္လ်ွင္၊ ေဆးကိုု မလိုုအပ္ေတာ့လ်ွင္ ေသခ်ာစြာစြန္႔ပစ္ပါ။ ေဆးကိုု မည္သိုု႔စြန္႔ပစ္ရမည္ကိုု ေဆးေရာင္းသူကိုု ေသခ်ာစြာ ေမးျမန္းပါ။

သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား

ေဆးတစ္ခုုကိုု သံုုးစြဲရာတြင္ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုုးက်ိဳးကိုု ခ်င့္ခ်ိန္ျပီး သံုုးသင့္သည္။ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္သည္ သင္ႏွင့္ သင့္ဆရာ၀န္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ေဆးကိုု သံုုးစြဲရန္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

ဓာတ္မတည့္ျခင္း

သင့္ဆရာ၀န္ကိုု သင့္တြင္ ဤေဆး သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေဆးတစ္ခုုခုုႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း မ်ားျဖစ္ေပၚဖူးလွွ်င္ ေျပာျပထားပါ။ သင့္တြင္ အျခားေသာ အစားအစာမ်ား၊ ဆိုုးေဆးမ်ား၊ ၾကာရွည္ခံေဆးမ်ား၊ ႏွင့္ တိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ားရွိလ်ွင္ ေျပာျပပါ။ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္မဟုုတ္ေသာ ေဆးမ်ားအတြက္ အညႊန္းစာရြက္ကိုု ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။

ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆိုုင္ေသာ

ေဆးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ေလ့လာမွုုမ်ားသည္ လူၾကီးမ်ားတြင္သာ ျပဳလုုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိပါ။

သက္ၾကီးရြယ္အိုုမ်ားအတြက္

အသက္ၾကီးသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ျပဳလုုပ္ထားေသာ ေလ့လာမွုုမ်ားမရွိေနပါ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ေဆးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအေၾကာင္းမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ တူညီေသာ အေနအထားရွိ၊ မရွိမသိႏိုုင္ပါ။ တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ား မရွိေသာ္လည္း ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားသည္ လူၾကီးမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျခားနားမွဳမရွိဟုု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

ဤေဆးကိုု ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ႏိုု႔တိုုက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုုးျပဳႏိုုင္ပါလား။

ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏိုု႔တိုုက္စဥ္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်မွဳႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ လံုုေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိပါ။ အကိ်ဳးအျပစ္ကိုု သိရွိႏိုုင္ရန္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ ဤေဆးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးအႏၱရာယ္သည္ US Food and Drug Administration (FDA) ၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အရ အုုပ္စုု ဘီ တြင္ ရွိသည္။
US Food and Drug Administration (FDA) ၏ အုုပ္စုုမ်ားမွာ
• A = ဆိုုးက်ိဳးမရွိ။
• B = အခ်ိဳ႕ေလ့လာမွဳမ်ားတြင္ ဆိုုးက်ိဳးမရွိ။
• C = ဆိုုးက်ိဳးအနည္းငယ္ရွိႏိုုင္သည္။
• D = ဆိုုးက်ိဳးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
• X= မသံုုးစြဲသင့္ပါ။
• N= မသိပါ။

ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ား

သင့္တြင္ အသက္ရွဴခက္ျခင္း၊မ်က္ႏွာ၊ ႏွဳတ္ခမ္း၊ လွ်ာ၊လည္ေခ်ာင္းမ်ား ေရာင္ယမ္းလာေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ားရွိပါက အေရးေပၚကုုသရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
ေအာက္ပါ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လ်ွင္ သင့္ဆရာ၀န္ကိုု အေၾကာင္းၾကားျပီး ေဆးကိုု ရပ္ပါ။
• ၀မ္းေလ်ာျခင္း၊ ေသြး၀မ္းသြားျခင္း။
• အသား၀ါျခင္း၊ မ်က္လံုုး၀ါျခင္း။
• ပံုုမွန္ထက္ဆီးနည္းျခင္း။
• ဖ်ားျခင္း၊ ခ်မ္းတုုန္ျခင္း၊ ကိုုက္ခဲျခင္း၊ တုုပ္ေကြးျဖစ္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း။
• ေသြးျခည္ဥလြယ္ျခင္း၊ ပံုုမွန္မဟုုတ္ပဲ ေသြးယိုုျခင္း (နား၊ ပါးစပ္၊ မိန္းမကုုိယ္၊ အစာေဟာင္းအိမ္တိုု႔မွေသြးယိုုျခင္း)၊ အနီစက္မ်ားေပၚျခင္း။
• ဖ်ားျခင္း၊ လည္ပင္းနာျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ လွ်ာမ်ား ေရာင္ယမ္းျခင္း၊ မ်က္စိနာျခင္း၊ အသားနာျခင္း၊ အနီကြက္မ်ားထြက္ျခင္း၊ အရည္ဖုုထြက္ျခင္း၊ အေရျပားကြာျခင္း၊

ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတိုု႔ပါ၀င္သည္။
• ၀မ္းသြားသည့္ပံုုစံ ေျပာင္းလဲျခင္း
• ပိ်ဳ႔အန္ျခင္း၊ အစာအိမ္နာျခင္း
• အဆစ္အျမစ္နာျခင္း
• မိန္းမကိုုယ္ ယားယံျခင္း၊ အျဖဴဆင္းျခင္း
• အနီကြက္မ်ားထြက္ျပီး ယားယံျခင္း
• ရင္ပူျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းယားျခင္း။

ေဆးကိုု အသံုုးျပဳေသာလူတိုုင္းတြင္ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားမျဖစ္တတ္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္တိုု႔မဟုုတ္ပဲ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ သင့္တြင္ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး စိုုးရိမ္ေနလ်ွင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

ဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

clindamycin သည္ မည္သည့္ ေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုုင္ပါသလဲ။

clindamycin သည္ သင္ေသာက္ေနေသာ အျခားေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ားရွိေနႏိုုင္ပါသည္။ ေဆးအခ်င္းခ်င္း ဓာတ္ျပဳမွဳကိုု ကာကြယ္ရန္ သင္ေသာက္ေနေသာေဆးမ်ားအားလံုုးကိုု ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ပါ။ သင့္၏ ေဘးကင္းလံုုျခံဳမွဳအတြက္ ေဆးရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း၊ ေဆးေျပာင္းျခင္းမ်ားကိုု ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုုင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
clindamycin ကိုု ေအာက္ပါေဆးမ်ားႏွင့္ အသံုုးျပဳျခင္းကိုု မျပဳလုုပ္ရပါ။ သင့္ဆရာ၀န္မွ ေဆးကိုု ဆက္မသံုုးရန္၊ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေဆးကိုု ေျပာင္းရန္ ဆံုုးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။

Amifampridine

clindamycin ကိုု ဤေဆးႏွင့္ အသံုုးမျပဳသင့္ပါ။ သံုုးရန္လိုုအပ္ပါက သင့္ဆရာ၀န္မွ ေဆးပမာဏကိုု ညွိျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ ေသာက္သည့္ အၾကိမ္ေရကိုု ေလ်ာ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ပါသည္။

Erythromycin

clindamycin ကိုု ဤေဆးႏွင့္ အသံုုးမျပဳသင့္ပါ။ သံုုးရန္လိုုအပ္ပါက သင့္ဆရာ၀န္မွ ေဆးပမာဏကိုု ညွိျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ ေသာက္သည့္ အၾကိမ္ေရကိုု ေလ်ာ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ပါသည္။

Atracurium, Metocurine, Tubocurarine

clindamycin ကိုု ဤေဆးႏွင့္ အသံုုးမျပဳသင့္ပါ။ သံုုးရန္လိုုအပ္ပါက သင့္ဆရာ၀န္မွ ေဆးပမာဏကိုု ညွိျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ ေသာက္သည့္ အၾကိမ္ေရကိုု ေလ်ာ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ပါသည္။

အစားအေသာက္၊ အရက္ တိုု႔သည္ clindamycin ႏွင္ ့ဓာတ္ျပဳမွဳ ရွိႏိုုင္ပါသလား။

clindamycin သည္ အစားအေသာက္ သိုု႔မဟုုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမွုုရွိႏိုုင္ပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ clindamycin ကိုု အသံုုးျပဳလ်ွင္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင္ ့တိုုင္ပင္ပါ။

မည့္သည့္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားတြင္ clindamycin ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမွဳ ရွိႏိုုင္ပါသလဲ။

clindamycin သည္ သင္၏ က်န္မာေရးအေျခအေနကိုု ပိုုဆိုုးေစျခင္း၊ ေဆး၏ အာနိသင္ကိုု ေျပာင္းလဲေစျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ သင့္၏ လက္ရွိ က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုု သင့္ဆရာ၀န္ကိုု အသိေပးထားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။
အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ားျဖစ္ဖူးလ်ွင္ အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေဘးထြက္ဆိုုးကိ်ဳးမ်ား ပိုုျဖစ္ေစနိုုင္ပါသည္။

ေဆးေပးရမည့္ ပမာဏ

ေပးထားေသာ အခ်က္အလက္သည္ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မဟုုတ္သျဖင့္ သင့္အတြက္ ေဆးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုု ရရွိရန္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုုင္ပင္ပါ။

လူၾကီးအတြက္ Clenbuterol ေဆးကိုု သံုုးစြဲရမည့္ ပမာဏ

ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါအတြက္ လူၾကီးေဆးပမာဏ

၁၅၀ မွ ၃၀၀ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ေလးၾကီမ္။ သိုု႔မဟုုတ္ ၆၀၀ မွ ၁၂၀၀ မီလီဂရမ္ အသားေဆး သိုု႔မဟုုတ္ အေၾကာေဆး တစ္ေန႔ ၂ ၾကိမ္မွ ၄ ၾကိမ္ခြဲထိုုးပါ။

ပိုုမိုု ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါအတြက္ လူၾကီးေဆးပမာဏ

၃၀၀ မွ ၄၅၀ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ေလးၾကီမ္။ သိုု႔မဟုုတ္ ၁၂၀၀ မွ ၂၇၀၀ မီလီဂရမ္ အသားေဆး သိုု႔မဟုုတ္ အေၾကာေဆး တစ္ေန႔ ၂ ၾကိမ္မွ ၄ ၾကိမ္ခြဲထိုုးပါ။
ပိုုမိုုျပင္းထန္ေသာေရာဂါအတြက္ – ၄၈၀၀ မီလီဂရမ္အထိ အေၾကာေဆးကိုု ပုုလင္းျဖင့္သြင္းႏိုုင္သည္။

ကေလးအတြက္ ေဆးကိုု သုံးစြဲရမည့္ ပမာဏ

ကိုုယ္အေလးခ်ိန္ ၁၀ ကီလိုုဂရမ္ သိုု႔မဟုုတ္ ထိုု႔ထက္နည္းလ်င္
အနည္းဆံုုးပမာဏ- ၃၇.၅ မီလီ၈ရမ္ တစ္ေန႔သံုုးၾကိမ္ေသာက္ပါ။
ကိုုယ္အေလးခ်ိန္ ၁၁ ကီလိုုဂရမ္ သိုု႔မဟုုတ္ ထိုု႔ထက္မ်ားလ်ွင္
ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါအတြက္ ၈-၁၂ မီလီဂရမ္ ကိုု ကိုုယအေလးခ်ိန္အတိုုင္းတြက္ေပးပါ။ တစ္ေန႔ကိုု ၃-၄ ၾကိမ္ ခြဲတိုုက္နိုုင္သည္။
ျပငး္ထန္ေသာေရာဂါအတြက္ – ၁၃-၁၆ မီလီဂရမ္ ကိုု ကိုုယအေလးခ်ိန္အတိုုင္းတြက္ေပးပါ။ တစ္ေန႔ကိုု ၃-၄ ၾကိမ္ ခြဲတိုုက္နိုုင္သည္။
ပိုုမိုု ျပင္းထန္ေသာေရာဂါအတြက္- ၁၇-၂၅ မီလီဂရမ္ ကိုု ကိုုယအေလးခ်ိန္အတိုုင္းတြက္ေပးပါ။ တစ္ေန႔ကိုု ၃-၄ ၾကိမ္ ခြဲတိုုက္နိုုင္သည္။

အျခားအညႊန္းေရြးခ်ယ္ရန္

ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါအတြက္ – ၈-၁၆ မီလီဂရမ္ ကိုု ကိုုယအေလးခ်ိန္အတိုုင္းတြက္ေပးပါ။ တစ္ေန႔ကိုု ၃-၄ ၾကိမ္ ခြဲတိုုက္နိုုင္သည္။
ပိုုမိုုျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါအတြက္ – ၁၆-၂၀ မီလီဂရမ္ ကိုု ကိုုယအေလးခ်ိန္အတိုုင္းတြက္ေပးပါ။ တစ္ေန႔ကိုု ၃-၄ ၾကိမ္ ခြဲျပီး အေၾကာေဆးအေနျဖင့္ သြင္းႏိုုင္သည္။ လမေစ့ေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ေလ်ာ့တြက္ရမည္။

တစ္လမွ ၁၆ ႏွစ္

ကိုုယ္အေလးခ်ိန္အတိုုင္း တစ္ေန႔လ်ွင္ ၂၀ မွ ၄၀ မီလီဂရမ္ကိုု ကိုုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္တြက္ျပီး အေၾကာေဆးျဖင့္ သံုုးေလးၾကိမ္ ခြဲသြင္းပါ။ ပိုုမိုု ျပင္းထန္ပါက ေဆးပိုုတုုိးႏိုုင္သည္။

ခႏၶာကိုုယ္မ်က္ႏွာျပင္အတိုုင္းအတာအရ တြက္ေပးျခင္း

ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါအတြက္- ၁ မီတာစကြဲ လွ်င္ ၃၅၀ မီလီဂရမ္ ကိုု အသားေဆး သိုု႔မဟုုတ္ အေၾကာေဆးျဖင့္ ထိုုးပါ။
ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါအတြက္- ၁ မီတာစကြဲ လွ်င္ ၄၅၀ မီလီဂရမ္ ကိုု အသားေဆး သိုု႔မဟုုတ္ အေၾကာေဆးျဖင့္ ထိုုးပါ။
၁၇ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ ကိုု ပံုုမွန္ လူၾကီးပမာဏကိုု ေပးပါ။
ၾကာခ်ိန္- beta-hemolytic streptococcal infection အတြက္ အနည္းဆံုုး ၁၀ ရက္ေပးပါ။

clindamycin ကိုု ဘယ္လိုုရႏိုုင္ပါသလဲ။

clindamycin ကိုု ေအာက္ပါ ပမာဏမ်ားျဖင့္ ရႏိုုင္ပါသည္။
• ေဆးေတာင့္ ၇၅၊ ၁၅၀၊ ၃၀၀ မီလီဂရမ္
• ဂ်ယ္လ္
• ေဆးဂြမ္းစ
• ေသာက္ေဆးရည္
• လိမ္းေဆး

ေဆးလြန္ကဲမွဳေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ မည္သိုု႔လုုပ္သင့္ပါသလဲ။

အေရးေပၚေဆးလြန္ကဲမွဳ အေျခအေနတြင္ အေရးေပၚဌာနကိုု အေၾကာင္းၾကားျပီး နီးစပ္ရာေဆးရံုု၏ အေရးေပၚဌာနသိုု႔ သြားရပါမည္။

ေဆးသံုုးရမည္ကိုု ေမ့ေလ်ာ့လ်ွင္ မည္သိုု႔လုုပ္သင့္ပါသလဲ။

ေမ့သည္ကိုု သိသိခ်င္း ေဆးကိုု အသံုုးျပဳပါ။ သိုု႔ေသာ္ သင္ေနာက္တစ္ၾကိမ္ သံုုးရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ေတာ့မည္ ဆိုုလ်ွင္ ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကိုု ေက်ာ္လိုုက္ပါ။ ႏွစ္ဆ မသံုုးမိပါေစႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 26, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇူလိုင် 26, 2017

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။