Chloraseptic (ကရိုလိုေအစပ္တစ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Chloraseptic (ကရိုလိုေအစပ္တစ္) Brand Name(s): Chloraseptic (ကရိုလိုေအစပ္တစ္).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Chloraseptic (ကရိုလိုေအစပ္တစ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

ကရိုလိုေအစပ္တစ္ကိုလည္ေခ်ာင္းနာျခင္းႏွင့္ပါးစပ္ယားျခင္းကုသရာတြင္အဓိကသံုးသည္။

Chloraseptic (ကရိုလိုေအစပ္တစ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ဆရာ၀န္ညြန္ၾကားခ်က္အတိုင္းေသာက္ပါ။သင့္ကိုေပးထားသည့္သတင္းအခ်က္အကုန္ဖတ္ပါ။ညြန္ၾကားခ်က္အတိုင္းလိုက္နာပါ။

ပါးစပ္အတြင္းသံုးေသာထုတ္ကုန္။အခ်ိဳ့ေသာေဆးမ်ားကိုအသံုးမျပဳခင္လွဳပ္ခါရန္လိုအပ္သည္။မသံုးခင္ခါဖိုလိုမလိုၾကည့္ပါ။ကလိုရိုေအစက္တစ္ကိုျမိဳမခ်ပါႏွင့္။

ပလုပ္က်င္းေဆး။၁၅စကၠန့္ေလာက္ပလုပ္က်င္းျပီးေထြးထုတ္ပါ။

ပါးစပ္ျဖန္းေဆး။ပါးစပ္တြင္းျဖစ္ေသာေနရာကိုျဖန္းပါ။ ၁၅စကၠန့္ေလာက္ထားျပီးေထြးထုတ္ပါ။

Chloraseptic (ကရိုလိုေအစပ္တစ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

ကရိုလိုေအစပ္တစ္ကိုအခန္းအပူခ်ိန္ တြင္သိမ္းထားျပီး တိုက္ရိုက္အလင္းစုိစြတ္မွဳႏွင့္အေ၀းတြင္ထားသင့္သည္။ေဆးပ်က္စီးျခင္းကိုကာကြယ္ရန္ ေရခ်ိဳးခန္းသို့မဟုတ္ေရခဲေသတၱာတြင္ေဆးကိုမသိမ္းသင့္ပါ။ကရိုလုိေအစက္တစ္တံစိပ္မ်ိဳးစံုရွိျပီး ထိန္းသိမ္းမွဳပံုစံမတူတာျဖစ္ႏိုင္သည္။မည္သို့ထိန္းသိမ္းရမည္ကိုအျမဲစစ္ေဆးျခင္း သင့္ေဆး၀ါးပညာရွင္ကိုေမးျခင္းတို့ျပဳလုပ္သင့္သည္။ လံုျခံဳရန္ ေဆးအားလံုးကိုသင့္ကေလးႏွင့္အိ္မ္ေမြးတိရစၦာန္တိုေ၀းရာတြင္ထားသင့္သည္။

အိမ္သာအတြင္းသို့ေလာင္းခ်ျခင္း ေရပိုက္အတြင္းသို့သြန္ပစ္ျခင္းမ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါ။ဒိတ္ကုန္ေနပါကသို့မဟုတ္ အသံုးမျပဳေတာ့ပါက ထုတ္ကုန္ကိုမွန္ကန္စြာစြန့္ပစ္ရန္လိုအပ္သည္။လံုျခံဳစြာမည္သို့ပစ္ရမည္ကိုသိလိုပါက သင့္ေဆး၀ါးပညာရွင္ႏွင့္အေသးစိတ္တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Chloraseptic (ကရိုလိုေအစပ္တစ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

သင္ဆရာ၀န္ေအာက္ပါတို့ရွိပါကတိုင္ပင္ပါ။

သင္ကုိယ္၀န္ရွိေနပါက သို့မဟုတ္ ႏို့တိုက္ေက်ြးေနပါက။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္ကေလးကိုအစာေက်ြးမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ထံမွေဆး၀ါးေထာက္ခံခ်က္ကိုယူပါ။

သင္အျခားေဆးကိုေသာက္ေနပါက။ထိုအရာတြင္ ညြန္ၾကားခ်က္မလိုပဲေသာက္ရေသာ အျခားေဆးအကုန္လည္းပါ၀င္သည္။

ကလိုရိုေအစက္တစ္သို့မဟုတ္ အျခားေဆး၀ါးသို့မဟုတ္ အျခားေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ားႏွင့္ဓာတ္မတည့္ျခင္းရွိပါက။

သင္တြင္အျခားေရာဂါမ်ား ေဆး၀ါးအေျခအေနမ်ားရွိပါက။

သင္ကရိုေအစက္တစ္ေသာက္ေနပါကသင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူကိုေျပာပါ။က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္သူနာျပဳေဆး၀ါးပညာရွင္ႏွင့္သြားဆရာ၀န္တို့ပါ၀င္သည္။

သင့္ဆရာ၀န္ေျပာေသာအခ်ိန္ထက္ပိုၾကာၾကာေဆးကိုမသံုးပါႏွင့္။

သင္ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနသည္မဟုတ္ ေဆာင္ရန္အစီအစဥ္ရွိပါကဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။သင္ကိုယ္၀န္ရွိေနခ်ိန္ ကရိုလိုေအစပ္တစ္သံုးျခင္း၏ေကာင္းက်ိဳးမေကာင္းက်ိဳးကိုသိရန္လိုအပ္သည္။

ႏို့တိုက္ေနပါကကေလးတြင္မည္သို့အႏၶာရယ္ရွိႏိုင္သည္ကိုဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Chloraseptic (ကရိုလိုေအစပ္တစ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

သင္ကိုယ္၀န္ရွိေနခ်ိန္ ႏို့တုိက္ခ်ိန္အႏၶာရယ္ ရွိမရွိေရးထားေသာ တိက်သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ မရွိပါ။ကရိုလိုေအစက္တစ္၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးခ်ိန္ သိလုိပါကဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Chloraseptic (ကရိုလိုေအစပ္တစ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားရွိပါက သင့္ခံစားရေသာဆိုးက်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ထင္ေနပါကသင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းတိုင္ပင္ျပီးေဆး၀ါးအကူအညီရယူပါ။

ဓာတ္မတည့္ေသာလကၡဏာမ်ား ဥပမာအကြက္ထျခင္းယားျခင္း နီျခင္းေယာင္ျခင္းေရၾကည္ဖုထျခင္းသို့မဟုတ္ အေရျပားကြာျခင္းဖ်ားျခင္းတရြီရီြမည္ျခင္းအသက္ရူၾကပ္ျခင္းအသက္ရူရခက္ျခင္းသုိ့မဟုတ္ စကားေျပာရခက္ျခင္းအသံနာျခင္းမ်က္ႏွာပါးစပ္ႏွဳတ္ခမ္းလ်ွာ လည္ေခ်ာင္းေယာင္ျခင္း။

ေဆးသံုးလိုက္ေသာေနရာတြင္ဆိုး၀ါးေသာယားယံမွဳရွိျခင္း။

လူတိုင္းမေကာင္းဆိုးက်ိဳးခံရသည္မဟုတ္ပါ။အထက္တြင္မေဖာ္ျပထားေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိႏိုင္သည္။သင္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုခုအတြက္စိတ္ပူပါကဆရာ၀န္သို့မဟုတ္ေဆး၀ါးပညာရွင္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Chloraseptic (ကရိုလိုေအစပ္တစ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

ကရိုလိုေအစပ္တစ္ကသင္ေသာက္ေနေသာအခ်ိဳ့ေဆးမ်ားႏွင္ဓာတ္ျပဳျပီး ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုပိုဆိုးေစသည္။ထိုသို့ေဆးဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ားကိုကာကြယ္ရန္သင္ေသာက္ေနေသာေဆးစာရင္း(ညြန္ၾကား၍ေသာက္ေနေသာေဆးမ်ား မညြန္ၾကားထားေသာေဆးမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္၀င္အပင္ေဆးမ်ား)လုပ္ထားသင့္ျပီး သင္ဆရာ၀န္ ေဆး၀ါးပညာရွင္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ႏိုင္သည္။သင္အႏၶာရာယ္မရွိေစရန္ သင့္ဆရာ၀န္၏ေထာက္ခံခ်က္မရပဲ ေဆးကိုစေသာက္ျခင္းရပ္ျခင္းေဆးပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကိုေရွာင္သင့္သည္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Chloraseptic (ကရိုလိုေအစပ္တစ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

ကရိုလိုေအစပ္တစ္ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကိုေျပာင္းလဲေစျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆိုးက်ိဳးမ်ားပိုမ်ားေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္းအစားအစာအရက္တို့ႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္သည္။ေဆးမသံုးခင္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာအစားအစာအရက္တို့ကိုဆရာ၀န္သို့မဟုတ္ ေဆး၀ါးပညာရွင္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Chloraseptic (ကရိုလိုေအစပ္တစ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

ကရိုလိုေအစပ္တစ္က သင့္ေရာဂါအေျခအေနႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္သည္။သင့္ေရာဂါပိုဆိုးေစျခင္းသို့မဟုတ္ ေဆးအလုပ္လုပ္ပံုေျပာင္းလဲသြားျခင္းတို့ျဖစ္ႏိုင္သည္။သင့္တြင္ရွိေသာေရာဂါအေျခအေနမ်ားကို သင့္ဆရာ၀န္ ႏွင့္ ေဆး၀ါးပညာရွင္အားေျပာျပရန္လိုအပ္သည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Chloraseptic (ကရိုလိုေအစပ္တစ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

လူၾကီးႏွင့္ အသက္၃ႏွစ္ႏွင့္သံုးႏွစ္အထက္ကေလးမ်ား။

ျဖစ္ေသာေနရာတြင္အသံုးျပဳပါ(တစ္ခါဖ်န္း)

အနည္းဆံုး၁၅စကၠန့္ထားျပီးေထြးထုတ္ပါ။

ဆရာ၀န္သို့မဟုတ္ သြားဆရာ၀န္ ညြန္ၾကားခ်က္အတိုင္းသို့မဟုတ္ ႏွစ္နာရီျခားတစ္ခါအသံုးျပဳပါ။

ကေလးအသက္၁၂ေအာက္ျဖစ္ပါကအသံုးျပဳျခင္းကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္သည္။

သံုးႏွစ္ေအာက္ကေလးအားသံုးမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္သိုမဟုတ္ သြားဆရာ၀န္ ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Chloraseptic (ကရိုလိုေအစပ္တစ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးတြင္အသံုးျပဳေသာပမာဏကို အခိုင္အမာေျပာထားျခင္းမရွိပါ။ သင့္ကေလးအတြက္အႏၶာရယ္မရွိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သင္အသံုးမျပဳမီ ေဆးလံုျခံဳမွဳကိုအျပည့္အ၀နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ ပိုသိလိုပါက သင့္ဆရာ၀န္သိုမဟုတ္ ေဆး၀ါးပညာရွင္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

Chloraseptic (ကရိုလိုေအစပ္တစ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

ကရိုလိုေအစပ္တစ္ကိုေအာက္ပါပံုစံမ်ားႏွင့္ရႏိုင္သည္။

  • ပါးစပ္ဖ်န္းေဆး ၀.၇ အန္အိုင္ ရွိ ၃.၅ မီလီဂရမ္ဖီေနာ။

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

ေဆးပမာဏလြန္ကဲျခင္းသိုမဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ပါက သင္ႏိုင္ငံရွိ အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မွဳစင္တာကို ဖုန္းေခၚျခင္းသို့မဟုတ္ အနီးဆံုးအေရးေပၚဥာနကို သြားျခင္းတို့ျပဳလုပ္သင့္သည္။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

သင္ေဆးေသာက္ဖို့ေမ့သြားပါက သိသိခ်င္းေသာက္ပါ။ သို့ေသာ္ သင္ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္ဖို့အခ်ိန္ေရာက္ပါက ေမ့သြားသည့္တစ္ခါကိုေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္းေသာက္ပါ။ ေဆးႏွစ္ၾကိမ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 25, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ