ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္
ေဆးဖက္၀င္
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

သင့္အသံုးျပဳေနတဲ့ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ပိုမိုသိခ်င္ပါသလား။ Hello Sayarwon က သင္အခုအသံုးျပဳေနတဲ့ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အသံုးျပဳႏုိင္ပံုေတြ၊ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏ၊ သတိေပးခ်က္ေတြနဲ႔ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ ဓာတ္ျပဳမႈေတြအေၾကာင္းကို ေသခ်ာခိုင္မာစြာ ရွင္းျပေပးမွာပါ။ ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြထဲက တခ်ိဳ႕ေတြဟာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈနဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအပိုင္းမွာ ထပ္မံစမ္းသပ္မႈေတြလုပ္ဖို႔လုိအပ္ေနတာေတြရွိပါတယ္။ သင့္ရဲ႕စိတ္ခ်ရမႈအတြက္ ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးမျပဳခင္မွာ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ အျမဲတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

အကၡရာစဥ္အလိုက္စီပါ

အကၡရာစဥ္အလိုက္စီပါ

A

B

C

D

F

G

H

I

K

L

M

O

P

R

S

T

V

W

Y

#