ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္
ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

အကၡရာစဥ္အလိုက္စီပါ

A

ထပ္မံၾကည့္ရႈမည္

B

ထပ္မံၾကည့္ရႈမည္

C

ထပ္မံၾကည့္ရႈမည္

D

ထပ္မံၾကည့္ရႈမည္

E

ထပ္မံၾကည့္ရႈမည္

F

ထပ္မံၾကည့္ရႈမည္

G

H

ထပ္မံၾကည့္ရႈမည္

I

J

K

L

ထပ္မံၾကည့္ရႈမည္

M

ထပ္မံၾကည့္ရႈမည္

N

ထပ္မံၾကည့္ရႈမည္

O

P

ထပ္မံၾကည့္ရႈမည္

Q

R

S

ထပ္မံၾကည့္ရႈမည္

T

ထပ္မံၾကည့္ရႈမည္

U

V

ထပ္မံၾကည့္ရႈမည္

W

X

Y

Z