အေရးၾကီးအခ်က္အလက္မ်ား

မာတိကာ

 1. HELLO HEALTH GROUP၏ အေရးၾကီးအခ်က္အလက္မ်ား
 2. ေမးေလ့ရိွေသာ ေမးခြန္းမ်ား
 3. ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ စာေရးပါ။

I. HELLO HEALTH GROUP ၏ အေရးၾကီးအခ်က္အလက္မ်ား

HeHELLO HEALTH GROUPသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေမးေလ့ရိွေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို အေရးၾကီးေသာ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အျပည့္အဝ ျပဳျပင္မြမ္းမံႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစား အားထုတ္ ေနပါသည္။ သင္ေမးလိုေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေထာက္ျပျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေမးေလ့ရိွေသာေမးခြန္းမ်ား ကို ေသခ်ာ တိုင္ပင္အၾကံေပးပါ။ ေမးလိုသည္မ်ား ရိွေနေသးပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္ ဝန္မေလးပါႏွင့္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာကို ဆက္သြယ္မႈပံုစံ တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။


ေနာက္ဆုံးျပင္ဆင္ခဲ့သည္: May 30th, 2017


 

II. ေၾကာ္ျငာအီးေမးလ္လ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမးေလ့ရိွေသာ ေမးခြန္းမ်ား

HELLO HEALTH GROUP၏ အမည္ကို ေၾကာ္ျငာအီးေမးလ္လ္မ်ားတြင္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ အသံုးျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သင့္အတြက္ ေၾကာ္ျငာမ်ားအေၾကာင္း ေမးေလ့ရိွေသာ ေမးခြန္းမ်ား အပိုင္းကို ဖန္တီးလိုက္ပါသည္။

သတိျပဳရန္

ေၾကာ္ျငာသမားမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် HELLO HEALTH GROUP၏ အမည္ႏွင့္ အမွတ္ တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳကာ ခြင့္ျပဳမထားေသာ အီးေမးလ္လ္မ်ား ပို႔ရန္ Hello Health Group ၏ အီးေမးလ္လ္ ပံုစံကို ကူးယူေနပါသည္။ ေၾကာ္ျငာသမားမ်ား (ႏွင့္ဟက္ကာမ်ား) သည္ အေၾကာင္းရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ ဥပမာ-

 • HELLO HEALTH GROUP၏ အမည္ကို အသံုးျပဳ၍ သင့္အား ေဆးေရာင္းျခင္း
 • သင္၏ကြန္ျပဴတာအတြင္းသို႔ လ်ိဳ႕ဝွက္ေဆာ့ဝဲ (ပ်က္စီးေစေသာ ေဆာ့ဝဲ) မ်ားထည့္သြင္း ျပီး သင့္ကြန္ျပဴတာကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အီးေမးလ္လ္မ်ားသည္ HELLO HEALTH GROUP၏ အီးေမးလ္လ္လိပ္စာ ျဖင့္သာ သင့္ဆီကို ေရာက္လာမည္ျဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ အီးေမးလ္လ္ အတြင္းမွ လင့္ခ္ မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔၏ ဝက္ဆိုက္ ကိုသာ ျပန္လည္ေရာက္ရိွမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္တို႔သည္ ေၾကာ္ျငာမ်ား အေၾကာင္း အေမး အမ်ားဆံုး ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖ အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ သင့္ အား အကူအညီေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ HELLO HEALTH GROUP ျဖင့္ ဆက္သြယ္ ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝက္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာတိုင္း၏ ေအာက္ဆံုးတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ေသာ ဆက္သြယ္ရန္ လင့္ခ္ အား အသံုးျပဳ၍ အီးေမးလ္လ္ ပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာဆိုတာဘာလဲ။

ေၾကာ္ျငာဆိုသည္မွာ ခြင့္ျပဳမထားေသာ အီးေမးလ္လ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ လူသိမ်ား ေသာ အသံုးအႏႈန္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Merriam-Webster ၏ အြန္လိုင္း အဘိဓာန္ အရ ေၾကာ္ျငာ ဆိုသည္မွာ “လိပ္စာအမ်ားအျပားကိုပို႔ေသာ ခြင့္ျပဳမထားေသာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အီးေမးလ္လ္” ဟု အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေၾကာ္ျငာ အတြက္ ပို၍ နည္းစနစ္ က်ေသာ သံတူေၾကာင္းကဲြစကားမွာ UCE (unsolicited commercial email) ႏွင့္ UBE (unsolicited bulk email) တို႔ျဖစ္သည္။

လွည့္စားေသာ အီးေမးလ္လ္မ်ား ပို႔ျခင္း ဆိုတာဘာလဲ။

လွည့္စားေသာအီးေမးလ္လ္မ်ားပို႔ျခင္း သည္ သင္၏ကြန္ျပဴတာမွ အခ်က္အလက္မ်ား ( အသံုးျပဳသူ အမည္၊ လ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္၊ ေငြေၾကးအခ်က္အလက္မ်ား) ကိုရယူရန္ ဟက္ကာမ်ား အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ လွည့္စားေသာ အီးေမးလ္လ္မ်ားပို႔ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ ရိွေသာ ဝက္ဆိုက္လိပ္စာမ်ား၊ တဲြထားေသာဖိုင္မ်ား ပါဝင္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွေသာ အီးေမးလ္လ္အတု (ေၾကာ္ျငာႏွင့္တူေသာ) မ်ားကို ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ရိွေသာ လင့္ခ္ ကိုႏွိပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တဲြထားေသာ ဖိုင္ကိုဖြင့္ျငခး သည္ သင့္ကြန္ျပဴတာအား ပ်က္စီးေစေသာ ေဆာ့ဝဲမ်ား ကူးစက္ေစသည္။

HELLO HEALTH GROUPသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အီးေမးလ္လ္လိပ္စာကို တစ္ေယာက္ေယာက္ အား ေပးပါသလား။

HELLO HEALTH GROUPသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ လံုျခံဳေရး အခ်က္မ်ားကို အေလး အနက္ ထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မူဝါဒ ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ေၾကာ္ျငာသမားမ်ားႏွင့္ ဟက္ကာမ်ားက ကၽြန္ေတာ္၏ အီးေမးလ္လ္ကို ဘယ္လိုရယူသလဲ။

ေၾကာ္ျငာသမားမ်ားႏွင့္ ဟက္ကာမ်ား ( ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွေသာ အီးေမးလ္လ္ပို႔သူမ်ား) သည္ အီးေမးလ္လ္ လိပ္စာမ်ားကို ဘယ္လိုရယူသလဲဆိုတာ အတိအက် ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထိုသို႔လုပ္ရန္ နည္းလမ္း အမ်ားအျပားရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အသံုးမ်ားေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ ခ်က္တင္ခန္းမ်ား၊ ရွာေဖြေရးအင္ဂ်င္မ်ား၊ မလံုျခံဳေသာ အီးေမးလ္လ္စာရင္းမ်ား၊ ဝက္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚရိွ “mailto” လင့္ခ္မ်ားမွ အီးေမးလ္လ္လိပ္စာအား ရယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ေၾကာ္ျငာလုပ္ေသာ ကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ လူမ်ားသည္ အီးေမးလ္လ္ လိပ္စာမ်ားကို ရွာေဖြ သိမ္းဆည္းရန္ ဝက္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာ မ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ရႈေပးေသာ “Web crawlers” ဟု ေခၚေသာ အလိုအေလ်ာက္ပရိုဂရမ္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ သင့္၏ အီးေမးလ္လ္လိပ္စာသည္ အမ်ားဆိုင္ ဝက္ဆုိက္စာမ်က္ႏွာ ေပၚတြင္ စာရင္းျပဳလုပ္ ထားပါက ေၾကာ္ျငာ လုပ္သူမ်ား က ရယူရန္ အလြန္လြယ္ကူေနပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေၾကာ္ျငာလုပ္သူမ်ားႏွင့္ ဟက္ကာမ်ားသည္ လူသံုးမ်ားေသာ အမည္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူသံုးမ်ားေသာ စကားလံုးမ်ားကို အီးေမးလ္လ္လိပ္စာတြင္ ရိုက္ထည့္၍ ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားကို ရရိွႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- [email protected] သို႔မဟုတ္ [email protected] ။ ထိုသူတို႔သည္ လူသိမ်ားေသာ အင္တာနက္ ဒိုမိန္း အမည္မ်ား ( ဥပမာ- “famous-college-name.edu” ) မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေဒတာေဘ့စ္မ်ားကို သိမ္းႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔သည္ ထို ဒိုမိန္းမ်ားကို အီးေမးလ္လိပ္စာ အစစ္မ်ားရရန္ အျမဲ ထိုးႏိႈက္စမ္း ေနပါသည္။ သင္၏ အီးေမးလ္လ္ပရိုဂရမ္ လိပ္စာစာအုပ္ အတြင္းမွ လိပ္စာမ်ား အားလံုးကို အီးေမးလ္လ္ ပို႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ကြန္ျပဳတာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ရိွပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံရရိွေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ဘယ္လိုုလုပ္ရမလဲ။

အီးေမးလ္လ္ေထာက္ပံ့သူမ်ား သည္ သံသယရိွေသာ အီးေမးလ္လ္မ်ားကို “ေၾကာ္ျငာ” သို႔မဟုတ္ “အမႈိက္” ဟုေခၚေသာ ဖိုင္တဲြၾကီးထဲသို႕ စစ္ထုတ္ေပးေသာ ကိရိယာကို ေထာက္ပံ့ေပးထားပါ သည္။ သင့္ကိုယ္တုိင္လည္း အီးေမးလ္လ္ စစ္ထုတ္မႈကို ခ်ိန္ညိႏိုင္ပါသည္။ ယံုၾကည္ေသာ အီးေမးလ္လ္ ဟုလည္း ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါသည္။

အီးေမးလ္လ္စစ္ထုတ္ျခင္းကို ထပ္ေပါင္း၍ ေအာက္ပါတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 • အမ်ားသံုး အင္တာနက္ဖိုရမ္မ်ား၊ ဘေလာ့မ်ား၊ ခ်က္တင္ခန္းမ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္ ႏွင့္ စီစဥ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ သင္၏ အီးေမးလ္လ္လိပ္စာမ်ား တင္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
 • ခန္႔မွန္း၍ခက္ေသာ အီးေမးလ္လ္လိပ္စာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
 • အင္တာနက္ဝက္ဆိုက္မ်ား တြင္ စာရင္းသြင္းေသာအခါ အီးေမးလ္လ္အား လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္ဆို ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာ မူဝါဒ ကိုစစ္ေဆးျခင္း။ စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ ေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို မလက္ခံခ်င္ပါက အီးေမးလ္လ္ကို ထုတ္ပစ္ပါ။

လွည့္စားေသာ အီးေမးလ္လ္မ်ား ပို႔ျခင္းကို ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ။

လွည့္စားေသာ အီးေမးလ္လ္ပို႔ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဝက္ဆုိက္လင့္ခ္မ်ားတြင္ ႏွိပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ႏွင့္ တဲြထားေသာ ဖိုင္အား ေဒါင္းလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ဖြင့္ျခင္းတို႔ေပၚတြင္ မူတည္ ပါသည္။ အမည္မသိေသာ ပို႔သူမ်ား၏ အီးေမးလ္လ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ လင့္ခ္မ်ား တဲြထားေသာ ဖိုင္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း မွာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ အီးေမးလ္တြင္ ပါဝင္ေသာ လင့္ခ္မ်ားကို ဖြင့္မၾကည့္ခင္ သင္ ယံုၾကည္ရေသာ ဝက္ဆိုက္ ေသခ်ာသလား စစ္ေဆးပါ။ အီးေမးလ္သည္ သံသယ ရိွပါက (သင္သိေသာ သူထံမွ ျဖစ္ေစ) သတိထားပါ။

 • သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ပါ။
 • ေနာက္ဆံုးေပၚ လံုျခံဳေရးစနစ္ႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေသာ ေဆာ့ဝဲမ်ားျဖင့္ သင္၏ ကြန္ျပဴတာကို ေခတ္မီေအာင္ လုပ္ထားပါ။
 • သင္၏ကိုယ္ေရး အခ်က္မ်ားကို ဝက္ဆိုက္တြင္ သတိထား၍ျဖည့္ပါ။ ထို အခ်က္အလက္ မ်ားကို https(SSL) ခံ၍ ျဖည့္ပါ။
 • သင္သိ၍ ယံုၾကည္ရေသာ ဝက္ဆိုက္မွ ေဆာ့ဝဲမ်ားကို သာ ေဒါင္းလုပ္ပါ။

ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘယ္သူ ေၾကာ္ျငာလုပ္ေနသည္ကို ကၽြန္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွာလား။

ေၾကာ္ျငာလုပ္သူမ်ားသည္ ေပးပို႔သူ ပံုစံျဖင့္ ရုပ္ေျပာင္းေနပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သို႔ ႏွင့္ မွ ေနရာမ်ားတြင္ အတုျပဳျခင္း အျမင္ရေအာင္လုပ္ျခင္း တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ထားပါလိမ့္မည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တြင္ သူတို႔သည္ သင့္ထံသို႔ သင့္ဆီမွ အီးေမးလ္ ျပန္ေရာက္သကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ထားပါ လိမ့္မည္။ IP (Internet Protocol) လိပ္စာ ကိုေတာင္ အတုျပဳလုပ္ထားၾကပါသည္။ ဤ နည္းပညာမ်ားသည္ ဘယ္သူက ေၾကာ္ျငာကို ပို႔သလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းရ ခက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သင္သည္ အင္တာနက္လမ္းေၾကာင္းကို ျပန္၍ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ အီးေမးလ္၏ ေခါင္းစီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အီးေမးလ္သည္ သင့္ဆီ ဘယ္လိုေရာက္လာသလဲကို သိေစေသာ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းစီးအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းသည္ အီးေမးလ္ ေထာက္ပံ့သူႏွင့္ ပရိုဂရမ္ေပၚ မူတည္၍ ကဲြျပားပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အတြက္ အီးေမးလ္ ေထာက္ပံ့သူ၏ ကူညီရန္ အပိုင္းတြင္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာအီးေမးလ္မွ ကၽြန္ေတာ္၏ လိပ္စာကို “unsubscribe” သို႔မဟုတ္ “reply to remove” လုပ္ျခင္း သည္ အၾကံေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသလား။

ေၾကာ္ျငာအီးေမးလ္စာရင္းမွ ဖယ္ထုတ္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ေၾကာ္ျငာလုပ္သူအား သင္၏ အီးေမးလ္လိပ္စာသည္ အစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစျပီး ေဒတာေဘ့စ္ထဲသို႔ သင့္အား ထည့္ႏိုင္ပါသည္။ ေၾကာ္ျငာအီးေမးလ္မ်ားကို အေၾကာင္း မျပန္ရန္ ခိုင္မာစြာ တိုက္တြန္း ပါသည္။ အေၾကာင္းျပန္ လိုက္ပါက သင္၏ အီးေမးလ္သည္ အစစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳသလို ျဖစ္သြားပါမည္။ သင္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရရိွသြားေသာ ေၾကာ္ျငာလုပ္သူသည္ ေအာက္ပါႏွစ္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 • သင့္ထံေၾကာ္ျငာမ်ား ထပ္ပို႔ျခင္း
 • သင့္၏အတည္ျပဳထားေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာကို အျခား ေၾကာ္ျငာလုပ္သူမ်ားအား ေရာင္းစား ျပီး သင့္လိပ္စာသို႔ ပိုမ်ားေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာမ်ားကို တြန္းလွန္ရန္ အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းခ်က္မွာ – အီးေမးလ္ကို မဖြင့္ဖတ္ခင္ ဖ်က္ ပစ္ပါ။ အီးေမးလ္စစ္ထုတ္ျခင္းကို ထိန္းညိထားပါ။ သင္၏ အင္တာနက္ လုပ္ငန္း ေထာက္ပံ့သူကို တိုင္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္ subscribe လုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ တရားဝင္ အီးေမးလ္မ်ားကို unsubscribed လုပ္မိပါက ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

HELLO HEALTH GROUPသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပးပို႔လိုက္ေသာ အီးေမးလ္သတင္းလႊာ တိုင္း တြင္ unsubscribe လုပ္ရန္နည္းလမ္းကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ က ေတာ့ သင့္အား ကၽြန္ေတာ္တို႔ အီးေမးလ္ကို unsubscribe လုပ္ရန္ အခြင့္အေရးတိုင္းကို ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားဝင္စီးပြားေရးဆိုင္ရာအီးေမးလ္ အမ်ားစုသည္ သူတို႔၏ စာရင္းမွ ဘယ္လို unsubscribe လုပ္ရမည္ကို ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ သင့္အား အီးေမးလ္ စာရင္း ထဲတြင္ ပါဝင္ရန္ ေတာင္းဆိုေသာ ကိစၥ တိုင္းတြင္ ပါဝင္သည္။ ထိုအီးေမးလ္သည္ နည္းလမ္း အရ သင့္ထံမွ ေတာင္းဆိုထားျခင္း ျဖစ္ျပီး ေၾကာ္ျငာဟု မသတ္မွတ္ပါ။

ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဝက္ဆိုက္မွ ပံုစံတစ္ခုအား သင္ျဖည့္ခဲ့သည္ကို သတိေမ့ေနပါ သလား။ လူအေတာ္အမ်ား သည္ ေမ့တတ္ၾကပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ေမးေသတၱာ ကို uncheck လုပ္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ျပီး ဝက္ဆိုက္မွ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္ အလိုအေလ်ာက္ subscribe လုပ္သြား ပါသည္။ ဟယ္လိုက်န္းမာေရး အုပ္စုသည္ opt-in အီးေမးလ္စာရင္း သြင္းျခင္း ( သင္သည္ ပံုစံတြင္ ျဖည့္စြက္ရန္လိုပါသည္ သို႔မဟုတ္ ေမးေသတၱာကို check အမွတ္လုပ္ရန္ လိုပါသည္ ) ကိုသာ အသံုးျပဳပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ သင္ဘာ့ေၾကာင့္ စာရင္းသြင္းရသည္ကို တိက်စြာ သိရိွေစရန္ ကူညီ ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

“opt-in” ကိုစာရင္းတြင္းသို႔ထည့္ရာတြင္ အျမဲတမ္း သတိထားပါ။ သင္သည္ ထို ဝက္ဆိုက္ ကို သင္၏ အီးေမးလ္လိပ္စာအား အျခား ကုမၸဏီသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ လဲလည္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကို ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ အီးေမးလ္လိပ္စာ စာရင္းအတြင္းသို႔ opt-in ရန္ သေဘာမတူခင္ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိုဝက္ဆိုက္က ဘယ္လိုအသံုးျပဳမည္ကို သိရိွရန္ ထိုဆိုက္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ႏွင့္ အခ်က္အလက္ အသံုးျပဳမႈ မူဝါဒ ကို ဖတ္ပါဟု ဟယ္လို က်န္းမာေရး အုပ္စုမွ အၾကံျပဳပါသည္။


ေနာက္ဆုံးျပင္ဆင္ခဲ့သည္: May 30th, 2017


III. ကၽြန္ေတာ္တို႔ HELLO HEALTH GROUPအတြက္ စာေရးပါ။

ဟယ္လိုဆရာဝန္မ်ားသည္ သင္၏ က်န္းမာေရးေဆာင္းပါး မာတိကာမ်ားကို အမ်ားသိေစရန္ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

လွပစြာေရးသားထားေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ကို ကူညီပါ။ တိက်ေသခ်ာေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈ အေျခအေနမ်ား ျဖင့္ေနထိုင္ျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္ က်န္းမာစြာ ေနထိုင္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးေတြပါဝင္ပါမည္။ သင့္သည္ အေတြ႕အၾကံဳရင့္ေသာ စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ မလိုပါ။ သင့္တြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ရွင္းျပတတ္ႏိုင္စြမ္း ရိွပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အယ္ဒီတာ မ်ားသည္ စာေရးျခင္းႏွင့္ အမ်ားသိေအာင္ ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားတြင္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ စာေရးရာတြင္ ကူညီသူ ျဖစ္လိုပါက ေအာက္ပါမွတ္စုမ်ားကို ဖတ္ရႈပါ။

သင္၏ ေဆာင္းပါးကို ကူညီႏိုင္ရင္ သင္၏ ေဆာင္းပါးသည္

 • တိက်ျပီး မွန္ကန္ရမည္။ ဤအခ်က္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝက္ဆိုက္၏ အေရးအၾကီးဆံုး နံပါတ္ ၁ စည္းကမ္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းစြာ ရွာေဖြျခင္း လုပ္မထားေသာ၊ မမွန္ကန္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ပါက လုပ္ခံျခင္း ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
 • ပညာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆုိင္ရာ။ ေရာဂါအေျခအေနတစ္ခု ရိွေနေသာ လူနာမ်ား အတြက္ ေန႔စဥ္ ျပဳမႈက်င့္ၾကံမႈ နည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေသာ ေနထိုင္ စားေသာက္မႈ ကို ေထာက္ကူအားေပးရန္ ေလ့လာထားေသာ နည္းလမ္းအသစ္မ်ား
 • မူရင္းျဖစ္မႈ။ ေဆာင္းပါးသည္ သင္ကိုယ္တိုင္ေရးသားထားရမည္ျဖစ္ျပီး တစ္ေနရာရာမွ ခိုးယူေရးသားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရ။ ( မွတ္ခ်က္၊ ေဆာင္းပါးတစ္ခု ကို မလက္ခံခင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ သည္ အျမဲ ႏွစ္ခါ စစ္ေဆးပါသည္ )
 • အျခားဝက္ဆိုက္မ်ားတြင္ တင္ျခင္းမရိွရ။ သင္၏ ေဆာင္းပါးသည္မဂၢဇင္း သို႔မဟုတ္ စာအုပ္ စသည့္ တစ္ေနရာရာတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းရိွပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ေျပာပါ။ တစ္ခု တည္းေသာ ျခြင္းခ်က္သည္ ေဆာင္းပါးကို သင္တရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ရိွေသာ အခါ တြင္သာ ျဖစ္သည္။

ေဆာင္းပါးအၾကံညဏ္အတြက္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ေပးပါ။

 • စိတ္ဝင္စားဖြယ္အခ်က္မ်ား ႏွင့္ သင္သည္ ဘယ္ရႈေထာင့္မွ သယ္ေဆာင္လာမလဲဆိုတာ
 • ေဆာင္းပါးအတြက္အေကာင္းဆံုးလုပ္ေပးႏိုင္ေသာေခါင္းစဥ္ (ထိုေခါင္းစဥ္သည္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ထံ ပို႔မည့္ သင့္အီးေမးလ္၏ ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္သင့္သည္ )
 • ေဆာင္းပါးသည္ ဘယ္ေလာက္ ရွည္မည္ကို အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္းမႈ ( ေဆာင္းပါးသည္ စာလံုး ၅၀၀ ရိွသင့္သည္ )
 • သင္ႏွင့္ သင့္အေတြ႕အၾကံဳ အဆင့္အေၾကာင္း စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္မ်ား။ သင္သည္ တစ္ေနရာရာတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈ လုပ္ဖူးပါက သို႔မဟုတ္ သင္အလုပ္၏ ဥပမာမ်ားရိွပါက လင့္ခ္တစ္ခု ျဖင့္တဲြ၍ ပို႔ေပးပါ။

သင္၏ ေဆာင္းပါး သို႔မဟုတ္ အၾကံညဏ္ကို [email protected] သို႔ပို႔ေပးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ တင္သြင္းမႈမ်ားစြာ လက္ခံရရိွေနရေသာေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ သင့္ထံ ျပန္လည္ေပးပို႔ရန္ ၾကာတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾက


ေနာက္ဆုံးျပင္ဆင္ခဲ့သည္: May 30th, 2017