၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္း။

Hello Health Group ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဗဟုသုတမွ်ေ၀ျခင္း၊ ယံုၾကည္ရသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူထုသို႔ေရာက္ရွိေစေရးႏွင့္ ပိုမို က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘ၀တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးတို႔ကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ပထမဆံုးဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ Hello Basci ကို ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၌ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ဧျပီလ၌ Hello Sehat ကို တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ Hello Doktor ကို တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း ေဒသတြင္းႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားဦးမည္ျဖစ္သည္။

သင့္အေနျဖင့္ သင္ေနထုိင္ရာပတ္၀န္းက်င္အ၀န္းအ၀ိုင္းအတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္လိုျပီး Hello Sayarwon အဖြဲ႔၀င္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပါ၀င္လိုသည္ဆိုပါက သင္၏အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာကို [email protected] သို႔ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။