မူဝါဒမ်ား

For the English Version please refer to here.

မာတိကာ

 1. မူဝါဒမ်ား
 2. ငင္ းဆိုခ်က္ မ်ား
 3. ေၾကာ္ ျငာျခင္ းနဲ႔ ပတ္ သက္ သည္ ့ မူဝါဒမ်ား
 4. အမွားျပင္ ဆင္ ျခင္ းနဲ႔ ပတ္ သက္ သည္ ့ မူဝါဒမ်ား
 5. တည္ းျဖတ္ ျခင္ းနဲ႔ ပတ္ သက္ သည္ ့ မူဝါဒမ်ား
 6. ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာနဲ႔ ပတ္ သက္ သည္ ့ မူဝါဒမ်ား
 7. က်ြန္ ေတာ္ တို႔ကို ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ မ်ား
 8. သံုးစြဲရမယ္ ့ အ ေျခအ ေနမ်ား

I. မူဝါဒမ်ား

ဒီမူဝါဒ ေတြကို ထားထားတဲ့ ရည္ ႐ြယ္ ခ်က္ က က်ြန္ ေတာ္ တို႔ Hello Health site ကို ဖတ္ ရွဴအသံုးျပဳတဲ့ သူ ေတြအားလံုးကို HelloSayarwon.com အပါအဝင္ Hello Health ၀က္ဘ္ဆိုဒ္s ေတြရဲ႕ term နဲ႔ condition ေတြကို နားလည္ ေစဖို႔အတြက္ ပါ။

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေအာက္ မွာ ေဖာ္ ျပထားတာ ေတြကို အခ်ိန္ ေပးၿပီး ဖတ္ ေပးပါ။ ဒါ့အျပင္ ေၾကညာျခင္ းနဲ႔ ပတ္ သက္ ျခင္ းတဲ့ မူဝါဒမ်ား ျပင္ ဆင္ ျခင္ းနဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့ မူဝါဒမ်ား တည္ းျဖတ္ ျခင္ းနဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့ မူဝါဒမ်ား ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာနဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့ မူဝါဒမ်ား သံုးစြဲရမယ္ ့ အ ေျခအ ေနနဲ႔ အခ်ိန္ အခါမ်ား စတာ ေတြကို လိုအပ္ ရင္ မွတ္ စု ေလးနဲ႔ မွတ္ ထားလို႔ရပါတယ္ ။

တကယ္ လို႔ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ အႀကံျပဳထားတဲ့ မူဝါဒ ေတြကို သံသယရွိၿပီး မယံုၾကည္ ဘူးဆိုရင္ ေတာ့ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ Hello Health Group sites ေတြကို အသံုးျပဳျခင္ းရပ္ လိုက္ ပါ။


နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်: June 1st, 2017


II. Hello Health Group ရဲ႕ ျငင္ းဆိုခ်က္ မ်ား

ဒီ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ထဲမွာရွိတဲ့ သတင္ းအခ်က္ ေတြက အ ေထြ ေထြဗဟုသတရ ေစခ်င္ တဲ့ ရည္ ႐ြယ္ ခ်က္ သက္ သက္ ပါ။ ဒီ Hello Health Group မွာရွိတဲ့ သတင္ းအခ်က္ အလက္ ေတြကို က်ြန္ ေတာ္ တို႔ ႀကိဳးပမ္ းအားထုတ္ ၿပီး up to date ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ ၊ အမွား ေတြျပင္ ထား ေပမယ္ ့ ကိုယ္ စားျပဳျခင္ း၊ အာမခံျခင္ း ဥပမာ တိက်မွန္ ကန္ မႈ ယံုၾကည္ စိတ္ ခ်ရမႈ သင္ ့ ေတာ္ မႈ တို႔ကို ေတာ့ မလုပ္ ပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင္ ့ ဒီသတင္ းအခ်က္ အလက္ ေတြကို သင္ ့အတီုင္ းအတာနဲ႔ သင္ စံုစမ္ းၿပီးမွ ယံုပါ။

Hello Health Group က ေရာဂါသတ္ မွတ္ ျခင္ း ေတြ ကုသျခင္ း ေတြ မလုပ္ ပါဘူး။

ဘယ္ အ ေျခအ ေနမ်ိဳးမွာမဆို က်ြန္ ေတာ္ တို႔ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ကိုအသံုးျပဳျခင္ း ေၾကာင္ ့ ျဖစ္ လာတဲ့ ဘယ္ လို ဆံုးရွံုး ထိခိုက္ မႈမ်ိဳးမဆို က်ြန္ ေတာ္ တို႔ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ က ဥပ ေဒအရ တာဝန္ မရွိပါဘူး။

က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ က ေနတဆင္ ့ တျခားက်ြန္ ေတာ္ တို႔နဲ႔ ဆက္ စပ္ မႈမရွိတဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေတြကိုလည္ း သင္ ့အ ေနနဲ႔ ခ်ိတ္ ဆက္ နိုင္ ပါတယ္ ။ က်ြန္ ေတာ္ တိုအ ေနနဲ႔ အဲဒီ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေတြရဲ႕ သ ေဘာသဘာဝ၊ ပါဝင္ တဲ့ အ ေၾကာင္ းအရာ ေတြနဲ႔ ရရွိနိုင္ ျခင္ း ေတြနဲ႔ ဘာမွသက္ ဆိုင္ မႈမရွိပါဘူး။ အဲဒီ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေတြထဲမွာ ေဖာ္ ျပထားတဲ့ ဘယ္ လို လခ့္ မ်ိဳး ဘယ္ လိုအ ေၾကာင္ အရာမ်ိးမဆို က်ြန္ ေတာ္ တို႔နဲ႔ သက္ ဆိုင္ မႈမရွိပါဘူး။

က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ကို အဆင္ ေျပ ေခ်ာ ေမြ႕စြာ ဆက္ လက္ တည္ ၿမဲ ေစနိုင္ ဖို႔ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ထားၾကပါတယ္ ။ ဒါ ေပမယ္ ့ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ Hello Health Group က ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ က နည္ းပညာခ်ိဳ႕ယြင္ းမႈ ေၾကာင္ ့ site ခဏပ်က္ သြားျခင္ း က်သြားျခင္ း ေတြကို ေတာ့ တာဝန္ ယူမွာမဟုတ္ ပါဘူး။


နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်: June 1st, 2017

III. Hello Health Group ရဲ႕ ေၾကာ္ ျငာျခင္ းနဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့ မူဝါဒမ်ား။

ေအာက္ ေဖာ္ ျပပါ အခ်က္ အလက္ ေတြက Hello Health Group အ ေနနဲ႔ အတည္ ျပဳၿပီးျဖစ္ တဲ့အျပင္ Hello Health Group ကြန္ ယက္ အတြင္ းက ၀က္ဘ္ဆိုဒ္s ေတြ mobile applications ေတြမွာ ေၾကာ္ ျငာျခင္ း ေတြကို က်ြန္ ေတာ္ တို႔က “Hello Health Group Consumer Properties” လို႔ ရည္ ၫႊန္ းထားပါတယ္ ။ က်န္ းမာ ေရး ပညာရွင္ ေတြ ဆရာဝန္ ေတြဆီကို ၀က္ဘ္ဆိုဒ္s ေတြ mobile application ေတြနဲ႔လည္ း ခ်ိတ္ ဆက္ ထားပါတယ ္ ။ အဲဒါကို ေတာ့ “Hello Health Group Professional Properties” လို႔ ေခၚပါတယ္ ။ ေၾကာ္ ျငာျခင္ းအပိုင္ းမွာက် ေတာ့ တံဆိပ္ ေတြ၊ သတင္ းအခ်က္ အလက္ နဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့အ ေၾကာင္ းအရာ ေတြ၊ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ content ေတြ ပါဝင္ ပါလိမ္ ့မယ္ ။ အခုမူဝါဒမွာ ပါဝင္ တဲ့ အ ေၾကာင္ းက ေတာ့ Hello Health Group က ေၾကာ္ ညာ ေတြကိုဘယ္ လိုလက္ ခံလဲ၊ ေၾကာျငာ ေတြကို ဘယ္ လိုျပသမလဲ၊ ေၾကာျငာ ေတြကို ဘယ္ လိုဖယ္ ထုတ္ မလဲ စတာ ေတြကို ေဖာ္ ျပသြားမွာပါ။ ဒီအပိုင္ းနဲ႔ ပတ္ သ္ ၿပီး Hello Health Group မွာ တစ္ ဦးတည္ းဆံုးျဖတ္ ပိုင္ ခြင္ ့ရွိၿပီး တျခား ေၾကာျငာမႈနဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့ ျပသနာ ေတြမွလည္ း Hello Health Group ကဘဲ ဆံုးျဖတ္ ပိုင္ ခြင္ ့ရွိပါတယ္ ။ ေၾကာ္ ျငာျခင္ းနဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့ မူဝါဒ ေတြကိုလည္ း Hello Health Group က အခ်ိန္ မ ေ႐ြး ေျပာင္ းလဲခြင္ ့ရွိပါတယ္ ။
 1. Hello Health Group က ဘယ္ လို ေၾကာျငာမ်ိဳးက Hello Health Group မွာ ျပသခြင္ ့ရွိလဲဆိုတာကို တစ္ ဦးတည္ း ဆံုးျဖတ္ ပိုင္ ခြက္ ့ရွိပါတယ္ ။ ဘယ္ လိုအ ေျခအ ေနမ်ိဳးမွာ မဆို Hello Health Group က ထုတ္ ကုန္ /ဝန္ ေဆာင္ မႈေၾကာ္ ျငာမ်ား ဒါမွမဟုတ္ ထြက္ ကုန္ ထုတ္ လုပ္ မႈ ေတြ၊ ျဖန္ ႔ခ်ီမႈ ေတြ စတာ ေတြကို ေၾကာ္ ျငာတဲ့ company ကို ေၾကာ္ ညာျခင္ းမ်ား စတာ ေတြကို လက္ ခံမွာမဟုတ္ ပါဘူး။
 2. Hello Health Group ရဲ႕ အျမင္ မွာ မတိက်တဲ့ မသင္ ့ ေတာ္ တဲ့ ေၾကာ္ ျငာမ်ိဳးကိုလည္ း လက္ ခံမွာမဟုတ္ ပါဘူး။
 3. Hello Health Group အ ေနနဲ႔ ေၾကာ္ ျငာဖို႔လံုးဝခြင္ ့မျပဳတဲ့ ေအာက္ ေဖာ္ ျပပါ ေၾကာ္ ျငာအမ်ိဳးအစား ေတြရွိပါတယ္ ။
 • တရားမဝင္ ထုတ္ ကုန္ မ်ား၊ ထိ ေရာက္ မႈမရွိ ေသာ ထုတ္ ကုန္ မ်ား၊ ေဘးရန္ ရွိ ေသာ ထုတ္ ကုန္ မ်ား (Hello Health Group က ဘယ္ လိုထုတ္ ကုန္ ေတြက ထိ ေရာက္ မႈမရွိသလဲ၊ ေဘးရန္ ရွိသလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ ပိုင္ ခြင္ ့ရွိပါတယ္ ။
 • မစစ္ မွန္ ေသာ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္ းခ်က္ ရွိ ေသာ၊ ဥ ပ ေဒအရ ပိတ္ ထား ေသာ၊ အထင္ အျမင္ မွား ေစ ေသာ တစ္ ဖက္ သားကို ေစာ္ ကားပုတ္ ခတ္ ထား ေသာ ထုတ္ ကုန္ မ်ား။
 • မွားယြင္ းစြာ ေဖာ္ ျပထား ေသာ၊ အဓိပါယ္ မရွိ ေသာ ထုတ္ ကုန္ မ်ား၊ တျခား ေသာ အသင္ းအဖြဲ႕ ေတြ လူမ်ိဳး ေတြ အသက္ အ႐ြယ္ ေတြကို တိုက္ ခိုက္ ေသာ ထုတ္ ကုန္ မ်ား ဥပမာ – လူမ်ိဳး ေရး၊ ဘာသာ ေရး၊ က်ားမ ခြျခားျခင္ း၊ မသန္ မစြမ္ း။ အဲဒါ ေတြအျပင္ Hello Health Group ကြန္ ရက္ မွာ မရွိသင္ ့ဘူးလို႔ထင္ ရတဲ့ မသင္ ့ ေတာ္ တာ ေတြကို လက္ ခံမွာမဟုတ္ ပါဘူး။
 • အရက္ မ်ား။
 • လက္ နက္ မ်ား၊ ခဲယမ္ းမ်ား၊ မီးရွဴးမီးပန္ းမ်ား။
 • ေလာင္ းကစားမ်ား။
 • လိင္ မွ ေရးရာနဲ႔ သက္ ဆိုင္ သည္ ့အရာမ်ား။
 • ေဆး႐ြက္ ႀကီး အသံုးျပဳထားသည္ ့အရာမ်ား။
 • သတင္ းမွားမ်ား။
 • အသက္ ၁၃ နွစ္ ေအာက္ က ေလး ေတြကို ဆြဲ ေဆာင္ ဖို႔ တိုက္ ရိုက္ ျဖစ္ ေစ တစ္ ဖက္ လွည္ ့ျဖစ္ ေစ ေၾကာျငာ ေသာ ထုတ္ ကုန္ မ်ား။
 •  “M” rated video games ေတြနဲ႔ သက္ ဆိုင္ တဲ့ ေၾကာ္ ျငာမ်ား။
 • အက်ိဳးအ ေၾကာင္ းမသင္ ့ ေသာ၊ သာမန္ ထက္ လြန္ ကဲ ေသာ ထုတ္ ကုန္ နဲ႔ ဝန္ ေဆာင္ မႈမ်ား။
 • အ႔ၾသဖြယ္ ရာ ဝိတ္ က် ေစတဲ့ ထုတ္ ကုန္ မ်ား ဒါမွမဟုတ္ တျခား အ႔ျငဖြယ္ ရာလို႔ သမုတ္ ထားတဲ့ ကုသမႈမ်ား။
 • သတ္ မွတ္ ထားတဲ့ ေၾကာျငာ ေနရာထက္ လြန္ ေနၿပီး ေဆာင္ းပါး ေတြ သတင္ းအခ်က္ အလက္ ေတြကို သြားဖံုး ေနတဲ့ ေၾကာ္ ျငာမ်ား။
 • ေၾကာ္ ျငာ ေတြက သတ္ မွတ္ ထားတဲ့ ေနရာအတြင္ းမွာ မ ေၾကာ္ ျငာတာ ဒါမွမဟုတ္ ေၾကာ္ ျငာမွာ ပိတ္ ဖို႔ Close ဒါမွမဟုတ္ X မပါတဲ့ ေၾကာ္ ျငာမ်ား။
 • ကြန္ ျပဴတာရဲ႕ လုပ္ ငန္ းစဥ္ ေတြပံုစံကို တုပထားတဲ့ ေၾကာ္ ျငာပံုစံမ်ား။
 1. Hello Health Group က ေၾကာ္ ျငာ content၊ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ content နဲ႔ တည္ းျဖတ္ ထားတဲ့ content ေတြက သက္ သက္ ခြျခားထားပါတယ္ ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ တည္ းျဖတ္ ျခင္ း content က ေၾကာ္ ျငာ content နဲ႔ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ content ရဲ႕ လႊမ္ းမိုးမႈ ေအာက္ မွာ မရွိပါဘူး။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ Hello Health Group က ေၾကာ္ ျငာ content ေတြနဲ႔ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ content ေတြကို ေသခ်ာစစ္ ေဆးၿပီး အမ်ိဳးအစားခြဲထားပါတယ္ ။ Hello Health Group က ေၾကာ္ ျငာ ေတြမွာ ေၾကာျငာလို႔ ေခါင္ းစဥ္ မတပ္ ထားတာ ေတြ၊ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ content ေတြမွာလည္ း ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ျဖစ္ ေၾကာင္ းမ ေျပာထားတာ ေတြကို လက္ မခံပါဘူး။
 2. Hello Health Group မွာ ေၾကာျငာထားတဲ့ ေၾကာ္ ျငာ ေတြကို click နွိပ္ လိုက္ တာနဲ႔ အဲ ေၾကာ္ ျငာနဲ႔ သက္ ဆိုင္ တဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ဒါမွမဟုတ္ အဲ ေၾကာ္ ျငာနဲ႔ သက္ ဆိုင္ တဲ့ ေနရာကိုဘဲ ေရာက္ သြားရပါမယ္ ။
 3. Hello Health Group အ ေနနဲ႔ စာဖတ္ သူ ေတြ အဆင္ ေျပဖို႔အတြက္ Keywords ေတြ Topic ေတြကို သက္ ဆိုင္ ရာ ေနရာမွာ အႀကံ ေပးထားပါတယ္ ။ ရွာ ေဖြရတဲ့ ေနရာမွာ ရွိတဲ့ content list ေတြက Health A-Z ဒါမွမဟုတ္ Drugs A-Z ဆိုၿပီးရွိ ေနမွာပါ။ တကယ္ လို႔ သတင္ းအခ်က္ အလက္ ရွာ ေဖြတဲ့ ေနရာမွာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ content ေပၚလာခဲ့ရင္ အဲဒီ content ေတြကို Hello Health Group ရဲ႕ ေနရာတစ္ ခုခုမွာ “Hello Health Group ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ” ဆိုၿပီး နာမည္ တပ္ ထားၿပီး Professional properties မွာဆိုရင္ ေတာ့ “Industry Information” ဆိုၿပီး ေတာ့ အသံုးျပဳသူ ေတြ ဖတ္ ရႈရလြယ္ ကူ ေအာင္ စီစဥ္ ထား ေပးပါတယ္ ။
 4. “Ads by Google” ဆိုတဲ့ Google က စီစဥ္ တဲ့ ေၾကာျငာ လခ့္ ေတြလည္ း Hello Health ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ မွာ ေတြ႕ရနိုင္ ပါတယ္ ။ အဲဒီ လခ့္ ေတြက ေတာ့ company တစ္ ခုခုက သူတို႔ ေၾကာျငာ ေတြကို လူသိ ေစခ်င္ တဲ့အတြက္ Google က ေန ဝယ္ ယူၿပီး လာ ေၾကာျငာထားတာပါ။ Hello Health Group က အဲဒီ လခ့္ ေတြကို အသံုးျပဳသူ ေတြ ဘယ္ နွ ေယာက္ ဝင္ ၾကည္ ့လဲအ ေပၚမူတည္ ၿပီး Google က ေန ဝင္ ေငြရနိုင္ ပါတယ္ ။
 5. ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေတြနဲ႔ ေၾကာျငာသူ ေတြက Hello Health Group က ခ်မွတ္ ထားတဲ့ ေၾကာ္ ျငာျခင္ းနဲ႔ပတ္ သက္ တဲ့ မူဝါဒမ်ားကို လိုက္ နာရမွာျဖစ္ ၿပီး ဒီလိုလုိုက္ နာမွသာ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ Hello Health Group က စာဖတ္ သူ ေတြကို ဘယ္ ဟာက Hello Health Group ရဲ႕ content ဘယ္ ဟာက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ content လဲဆိုတာ ကြဲျပား ေအာင္ ျပသနိုင္ မွာပါ။
 6. Hello Health Group က ေၾကာ္ ျငာ ေတြက ေၾကာ္ ျငနဲ႔ပတ္ သက္ တဲ့ စာရင္းသြင္း လုပ္ တဲ့ page ဆီခ်က္ ခ်င္ း ေရာက္ သြားလို႔မရပါဘူး။ ေၾကာ္ ျငာ လခ့္ ကတစ္ ဆင္ ့ သက္ ဆိုင္ ရာ စာရင္းသြင္း လုပ္ တဲ့ page ဆီ ေရာက္ ဖို႔က အနည္ းဆံုး click နွစ္ ခ်က္ နွိပ္ ဖို႔လိုပါမယ္ ။ Hello Health Group က ေၾကာ္ ျငာထားတဲ့ content ကို ဝင္ ၾကည္ ့ဖို႔အတြက္ စာရင္းသြင္း လုပ္ မွရမယ္ ့ ေၾကာ္ ျငာ ေတြကို လက္ မခံပါဘူး။
 7. Hello Health Group မွာ ေၾကာ္ ျငာ ေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီး လက္ ခံခြင္ ့ ပယ္ ခ်ခြင္ ့ ပယ္ ဖ်က္ ခြင္ ့တို႔ကို အခ်ိန္ မ ေ႐ြးလုပ္ နိုင္ ပါတယ္ ။ တကယ္ လို႔ ေၾကာ္ ျငာ ဖယ္ ရွားခံရၿပီဆိုရင္ လည္ း ဖယ္ ရွားရတဲ့ အ ေၾကာင္ းအရင္ းနဲ႔တကြ ေၾကာ္ ျငာပိုင္ ရွင္ ဆီ အ ေၾကာင္ းၾကား ေပးမွာပါ။ Hello Health Group အ ေနနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေပၚက ေၾကာ္ ျငာ လခ့္ ေတြ error မတက္ ဘူးလို႔ အာမမခံပါဘူး။
 8. ျပည္ တြင္ းနဲ႔ ျပည္ ပ ဥပ ေဒနဲ႔အညီ ေၾကာ္ ျငာဖို႔က ေၾကာ္ ျငာထည္ ့သူ ေတြရဲ႕ တာဝန္ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ Hello Health Group အ ေနနဲ႔ ေၾကာ္ ျငာ ေတြဟာ အဲဒီဥပ ေဒ ေတြနဲ႔ ညီမညီလိုက္ မစစ္ ေနနိုင္ ပါဘူး။ ဒါ ေပမယ္ ့ Hello Health Group က ေၾကာ္ ျငာ ေတြက ဥပ ေဒနဲ႔ ကိုက္ ညီမႈရွိမရွိ စစ္ နိုင္ တဲ့အျပင္ မသကၤာစရာ တစ္ ခုခု ေတြ႕ပါက ေၾကာ္ ျငာကို Hello Health Group က ေန ဖယ္ ထုတ္ ပစ္ မွာျဖစ္ ပါတယ္ ။

Hello Health group မွာရွိတဲ့ ေၾကာ္ ျငာ ေတြအားလံုးက ခြင္ ့ျပဳခ်က္ မရဘဲ pixels ေတြ tags ေတြ Flash containers ေတြ စတဲ့သတင္ းအခ်က္ အလက္ စု ေဆာင္ းတဲ့ software code ေတြ ထည္ ့ထားခြင္ ့မရွိရတဲ့အျပင္ beacons ေတြ cookies ေတြစတဲ့ သတင္ းအခ်က္ အလက္ စု ေဆာင္ တဲ့ device ေတြကိုလည္ း ထည္ ့ထားခြင္ ့မရွိပါဘူး။ Hello Health Group ကြန္ ယက္ ကို အသံုးျပဳသူ ေတြရဲ႕ အခ်က္ အလက္ ေတြကို ခြင္ ့ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ရယူခြင္ ့ မရွိပါဘူး။


နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်: June 1st, 2017


IV. ျပင္ ဆင္ ခ်က္ မူဝါဒမ်ား

Hello Health Group ၏ ျပင္ ဆင္ ခ်က္ နဲ႔ ပတ္ သက္ သည္ ့ မူဝါဒမ်ား။

Hello Health Group အ ေနနဲ႔ မူရင္ း content ေတြမွာ ျပင္ ဆင္ ဖို႔လိုလာရင္ ျပင္ ဆင္ ခ်က္ ေတြ လုပ္ နိုင္ ပါတယ္ ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔အ ေနနဲ႔ စာလံုး ေပါင္ းမွားတာလိုမ်ိဳး အမွား ေသး ေသး ေလးရွိခဲ့ရင္ ေတာင္ ခ်က္ ခ်င္ း ျပင္ ဆင္ ပါတယ္ ။

တကယ္ လို႔ content ထဲက တစ္ ခုခုမွား ေနမယ္ ဆိုရင္ ခ်က္ ခ်င္ းျပင္ ဆင္ ၿပီး အဲဒီျပင္ ဆင္ ခ်က္ ကို ရက္ ၆၀ တိုင္ တိုင္ အမွားျပင္ ၿပီးသား content ကို အမွားမျပင္ ခင္ content နဲ႔ စာဖတ္ သူ ေတြ သိ ေအာင္ တြဲထား ေပးမွာပါ။ ျပင္ ဆင္ ခ်က္ မူဝါဒ ေတြက Hello Health Group ရဲ႕ မူရင္ း content ေတြ ဥပမာ သတင္ းမ်ား ေဆာင္ းပါးမ်ား စတာ ေတြနဲ႔ဘဲ သက္ ဆိုင္ ပါတယ္ ။ လိုင္ စင္ နဲ႔ တျခား content ေတြက ေတာ့ ထုတ္ ေဝသူနဲ႔ဘဲ သက္ ဆိုင္ ပါတယ္ ။

တကယ္ လို႔သင္ ဟာ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ထဲက content တစ္ ခုခုမွာ အမွား ေတြ႕ခဲ့ရင္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေအာက္ နားမွာရွိတဲ့ Contact us ဆိုတဲ့ လခ့္ ကတစ္ ဆင္ ့ E mail ပို႔ ေပးလို႔ရပါတယ္ ။


နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်: June 1st, 2017

V. တည္ းျဖတ္ ျခင္ းနွင္ ့ ပတ္ သက္ သည္ ့မူဝါဒ

Hello Health Group ၏ တည္ းျဖတ္ ျခင္ းနွင္ ့ ပတ္ သက္ သည္ ့ မူဝါဒက်ြန္ ေတာ္ တို႔ တာဝန္ ကသင္ ့ဆီကို ယံုၾကည္ ရၿပီး တိက်တဲ့ က်န္ းမာ ေရး သတင္းအခ်က္ အလက္ ေတြကို ယူ ေဆာင္ လာ ေပးဖို႔ပါ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ ပန္ းတိုင္ က Hello Health Group က သင္ ့အတြက္ က်န္ းမာ ေရးနဲ႔ ေဆးဝါးဘက္ မွာ လက္ ေတြ႕က်ၿပီး သင္ ့ ေတာ္ တဲ့ အရင္ းအျမစ္ တ္ ခုျဖစ္ ဖို႔ပါ။က်ြန္ ေတာ္ တို႔ဟာ က်န္ းမာ ေရးနဲ႔ပတ္ သက္ တဲ့ က်ယ္ ျပန္ ႔တဲ့ ေခါင္ းစဥ္ တြကို စာဖတ္ သူ ေတြ အဆင္ ေျပရာ ေ႐ြးဖတ္ နိုင္ ေအာင္ စီစဥ္ ထား ေပးပါတယ္ ။ သတိထားရမွာတစ္ ခုက Hello Health ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ကျဖစ္ ေစ တျခား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ကျဖစ္ ေစ ေဆာင္ းပါး ေတြကို အျပင္ မွာ ေဆးကုသမႈ ခံယူမယ္ ့အစား အစားထိုးအ ေနနဲ႔ အသံုးမျပဳသင္ ့ပါဘူး။ သင္ ့အ ေနနဲ႔ သင္ ့ဆရာဝန္ ရဲ႕ အႀကံ ေပးခ်က္ ေတြကို ေတာ့ လိုက္ နာသင္ ့ပါတယ္ ။ ဆရာဝန္ ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ ေတြကိုလည္ း ငါဒီ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ မွာ စာ ေတြဖတ္ ေနတာဘဲဆိုၿပီး လ်စ္ လ်ဴမရႈသင္ ့ပါဘူး။

ေဆးကုသမႈဆိုင္ ရာအ ေရးပါမႈ

ေဆးဘက္ ဆိုင္ ရာ အရင္ းအျမ္ ေတြကို ေတာ့ ေဆးဘက္ ဆိုင္ ရာ ဂ်ာနယ္ ေတြကတစ္ ဆင္ ့ တရားဝင္ ထုတ္ ေဝတဲ့ ေနာက္ ဆံုး ေပၚ ေဆးဘက္ ဆိုင္ ရာရွာ ေဖြ ေတြ႕ရွိမႈ ေတြကတစ္ ဆင္ ့ မွီၿငိမ္ းထားပါတယ္ ။ ဥပမာ – The Journal of the American Medical  Association, The New England Journal of Medicine, The Lancet, Pediatrics, Diabetes Care, Circulation နဲ႔ တျခားဂ်ာနယ္ မ်ားစြာ။

ရာသီဥတုအလိုက္ ျဖစ္ တဲ့ ေရႀကီးမႈကို ကာကြယ္ ျခင္ း၊ အလတ္ ဂ်စ္ ျဖစ္ ျခင္ း ဖ်ားနာျခင္ း စတဲ့ ေဆာင္ းပါးမ်ား၊ အမ်ားျပည္ သူနဲ႔သက္ ဆိုင္ တဲ့ က်န္ းမာ ေရး ေဆာင္ းပါးမ်ား ရင္ ားကင္ ဆာ ကာကြယ္ မႈနဲ႔ သတိျပဳမႈ နွလံုးက်န္ းမာ ေရး နဲ႔ တျခားက်န္ းမာ ေရး ေဆာင္ းပါးမ်ားစြာအျပင္ အာဟာရနဲ႔ သက္ ဆိုင္ တဲ့ ေဆာင္ းပါးမ်ား ေရာဂါကာကြယ္ ျခင္ းမ်ား က်န္ းမာစြာ ေနထိုင္ ျခင္ း နဲ႔ တျခား ေသာ အ ေၾကာင္ အရာမ်ားစြာက က်ြန္ ေတာ္ တို႔ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ထဲမွာရွိပါတယ္ ။

က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ content ေတြက ကြျပားျခားနားပါတယ္ ။

က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ content ေတြက ပိုၿပီး ယံုၾကည္ စိတ္ ခ်ရပါတယ္ ။ တျခား content ေတြလို up to date မျဖစ္ တာမ်ိဳး မတိက်တာမ်ိဳူမရွိဘဲ က်န္ းမာ ေရးအခ်က္ အလက္ ေတြအတြက္ ယံုၾကည္ စိတ္ ခ်ရပါတယ္ ။

က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ သတင္ းအခ်က္ အလက္ ေတြနဲ႔ ဇာတ္ လမ္ း ေတြက အယ္ ဒီတာ ေတြကိုယ္ တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္ ထားတဲ့ အ ေရးႀကီးဆံုးနဲ႔ အသင္ ့ ေတာ္ ဆံုးအျဖစ္ အပ်က္ ေတြျဖစ္ ပါတယ္ ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ ့ သတင္ းအခ်က္ အလက္ ေတြနဲ႔ ေဆာင္ းပါး ေတြဟာ ေလ့လာမႈတစ္ ခု အျဖစ္ အပ်က္ တစ္ ခုကို အက်ဥ္ းခ်ဳဥ္ း ေရးထားတာထက္ ကိုပိုပါတယ္ ။သူတို႔ ေတြမွာ သက္ ဆိုင္ တဲ့ က်န္ းမာ ေရးပညာရွင္ ေတြနဲ႔ အင္ တာဗ်ဴး ေတြပါ ပါတဲ့အျပင္ နားလည္ လြယ္ ေအာင္ လည္ းရွင္ ျပထားပါတယ္ ။

Editorial Integrity – Hello Health Group ရဲ႕ သတင္ းနဲ႔ဆုင္ တဲ့ တာဝန္ က သတင္ း ေတြ ကိုးကား ေကြ နဲ႔ တျခားအခ်က္ အလက္ ေတြကို ကြျပား ေအာင္ ခြဲထားဖို႔ပါ။

Editorial Integrity – Report တင္ တဲ့အခါမွာလည္ း Hello Health Group က တရားမ်ွတမႈ တိက်မႈ တာဝန္ ယူမႈနဲ႔ မွီခိုထားျခင္ းမရွိတဲ့ report ေတြသာလက္ ခံပါတယ္ ။

Journalistic Excellence – Hello Health Group က သတင္ း ဆိုင္ ရာမွာလည္ း တိက်မွန္ ကန္ တဲ သတင္ း ေတြကိုသာအသံုးျပဳပါတယ္ ။

Hello Health Group ရဲ႕ တည္ းျဖတ္ ျခင္ းဆိုင္ ရာ ဝန္ ထမ္ းမ်ားရဲ႕ မူဝါဒ

Hello Health Group ရဲ႕ တည္ းျဖတ္ ျခင္ းဆိုင္ ရာဝန္ ထမ္ း ေတြက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေတြ Vendor ေတြနဲ႔ အျငင္ းပြးစရာ ေတြ ျဖစ္ ေအာင္ မလုပ္ ရပါဘူး။

Hello Health Group က တည္ းျဖတ္ ျခင္ းဆိုင္ ရာဝန္ ထမ္ း ေတြနဲ႔ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေတြ Partner ေတြနဲ႔ ဆက္ ဆံရတဲ့ဝန္ ထမ္ း ေတြကို သက္ သက္ ခြဲထားပါတယ္ ။ တည္ းျဖတ္ ျဖင္ းဆိုင္ ရာ ဝန္ ထမ္ း ေတြက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့အလုပ္ တစ္ ခုမွ မလုပ္ ရပါဘူး။

Hello Health Group ရဲ႕ တည္ းျဖတ္ ျခင္ းဆိုင္ ရာ ဝန္ ထမ္ း ေတြရဲ႕တာဝန္ က အျဖစ္ အပ်က္ ေတြ issues ေတြရဲ႕ ပတ္ သက္ ၿပီး တိက်မွန္ ကန္ တဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြကို ေပးနိုင္ ဖို႔ဘျဖစ္ ပါတယ္ ။ Hello Health Group ရဲ႕ reporter ေတြက သင္ ့ ေတာ္ တဲ့ ဇာတ္ လမ္ း ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အရည္ အခ်င္ းျပည္ ့မွီတဲ့ က်ြမ္ းက်င္ သူ ေတြကို စာတမ္ းမွတ္ စု ေတြအတြက္ ရွာ ေဖြ ေပးဖို႔ဘၾဖစ္ ပါတယ္ ။

Hello Health Group ရဲ႕ journalists ေတြက မွန္ ကန္ တဲ့သတင္ းအခ်က္ အလက္ ေတြကို လူ႔က်င္ ့ဝတ္ နဲ႔အညီ စံခ်ိန္ စံနႈန္ းနဲ႔အညီလုပ္ ေဆာင္ ေပးရမွာျဖစ္ ပါတယ္ ။

သတင္ းအခ်က္ အလက္ နဲ႔ မူရင္ း ေဆာင္ းပါး လပ္ ငန္ းစဥ္

ရံုဖြင္ ့ရက္ ေတြမွာ တည္ းျဖတ္ ျခင္ းဆိုင္ ရာ ဝန္ ထမ္ း ေတြ နဲ႔ က်န္ းမာ ေရးအႀကံ ေပး ေတြက ေန႔စဥ္ သတင္ းအတြက္ budget နဲ႔ ဒီ ေန႔အတြက္ သတင္ း ေတြ ဇာတ္ လမ္ း ေတြကို စီစဥ္ ထားရပါတယ္ ။ အဲဒါ ေတြထဲမွာ အ ေရးႀကီးတဲ့ ေဆးပညာဂ်ာနယ္ ေတြ ေၾကညာခ်က္ ေတြ ထဲ က ေနရတဲ့ သတင္ အခ်က္ အလက္ ေတြ ပါဝင္ ပါတယ္ ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ အ ေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ က်န္ းမာ ေရး reporter ေတြက ေန႔စဥ္ ထင္ ရွားတဲ့ က်န္ းမာ ေရးပညာရွင္ ေတြနဲ႔စကား ေျပာျခင္ းမ်ား၊ ခြျခမ္ းစိတ္ ျဖာမႈမ်ား၊ update မ်ားအျပ္ တျခားက်န္ းမာ ေရးသတင္ းအခ်က္ အလက္ ေတြကို ေပးနိုင္ တဲ့သူ ေတြကို ေတြ႕ဆံုပါတယ္ ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ဆီက ေဆာင္ းပါးတိုင္ းက က်န္ းမာ ေရးအႀကံ ေပး ဘုတ္ အဖြဲ႕က အယ္ ဒီတာ ေတြ စစ္ ေဆးၿပီးသားျဖစ္ ပါတယ္ ။

Hello Health Group ရဲ႕ တည္ းျဖတ္ ျခင္ းဆိုင္ ရာ ဝန္ ထမ္ းတြက ေဆာင္ းပါ း ေတြ အျဖစ္ အပ်က္ ေတြကို ေဆးပညာဆိုင္ ရာဂ်ာနယ္ မ်ား ညီလာခံမ်ား အစိုးရလႈပ္ ရွားမွမ်ား က်ြမ္ းက်င္ သူ ေတြနဲ႔ အင္ တာဗ်ဴးမ်ား စတာ ေတြက ေနရပါတယ္ ။ Hello Health Group က ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေတြ partner ေတြဆီက တန္ ဖိုးရွိတဲ့ content ေတြရနိုင္ တယ္ ဆို ေပမယ္ ့ အ ဲဒါ ေတြကို ေတာ့ label တပ္ ထားရပါမယ္ ။

ၿပီးဆံုးသြားတဲ့ ေဆာင္ းပါ း ေတြ ဇာတ္ လမ္း ေတြတိုင္ း ေဆးပညာဆ္ ုင္ ရာ အယ္ ဒီတာက တိက်မႈမွန္ ကန္ မႈရွိမရွိ စစ္ ေဆးပါတယ္ ။ လိုအပ္ တာ ေတြ ျပင္ ဆင္ ၿပီးတာနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေပၚတင္ ပါတယ္ ။

Content လိုင္ စင္ တင္ ျခင္ းမ်ား

Hello Health Group က က်န္ းမာ ေရးနဲ႔ပတ္ သက္ တဲ့ ေဆာင္ းပါး ေတြကို လူ ေတြဖတ္ ရႈဖို႔အတြက္ ထုတ္ ေဝဖို႔ သက္ ဆိုင္ ရာဆီ လိုင္ စင္ တင္ တဲ့အခါမွာ Hello Health Group ရဲ႕ စီနီယာ အယ္ ဒီတာ ေတြနဲ႔ ေဆးပညာ အယ္ ဒီတာ ေတြက ေဆာင္ းပါး ေတြက Hello Health Group ရဲ႕ တည္ းျဖတ္ ျခင္ း မူဝါဒနဲ႔ ကိုက္ ညီမႈရွိမရွိစစ္ ေဆးပါတယ္ ။

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ Content နဲ႔ ေၾကာ္ ျငာျခင္ းမ်ား

သင္ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ Site ကို အသံုးျပဳတဲ့အခါ တစ္ ခ်ိဳ႕ content ေတြ badges ေတြ banners ေတြမွာ “ေထာက္ပံ့ကူညီမႈed” “From Or ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ” “Advertisement” လို႔ label တပ္ ထားတာကို ေတြ႕ရပါလိမ္ ့မယ္ ။ အဲဒီ content ေတြက တည္ းျဖတ္ ျခင္ းဆိုင္ ရာ ဝန္ ထမ္ း ေတြနဲ႔ သက္ ဆိုင္ မႈမရွိသလို Hello Health Group ရဲ႕ တည္ းျဖတ္ ျခင္ းဆိုင္ ရာ မူဝါဒနဲ႔လည္ း သက္ ဆိုင္ မႈမရွိပါဘူး။ က်ြန္ ေတာ္ တ္ ု႔ တည္ းျဖတ္ ထားတဲ့ content ေတြဟာ advertising တို႔ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ တို႔လို နာမည္ တပ္ ထားျခင္ းမရွိတဲ့အျပင္ သူတို႔ရဲ႕လႊမ္ းမိုးမႈ ေအာက္ မွာလည္ းမရွိပါဘူး။ “From Our ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ” လို႔ label တပ္ ထားတဲ့ content ေတြ badges ေတြ banners ေတြက Our ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ မူဝါဒနဲ႔သက္ ဆိုင္ ၿပီး “Advertisement” လို႔ label တပ္ ထားတာ ေတြက က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ေၾကာ္ ျငာျခင္ းမူဝါဒနဲ႔ သက္ ဆိုင္ ပါတယ္ ။


နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်: June 1st, 2017


VI. ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာ မူဝါဒမ်ား

က်ြန္ ေတာ္ တို႔အ ေနနဲ႔ သင္ ့ကိုကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာ မူဝါဒကို ေသခ်ာအခ်ိန္ ေပးၿပီး ဖတ္ ေစခ်င္ ပါတယ္ ။

သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ကို စု ေဆာင္ းျခင္ း

က်ြန္ ေတာ္ တို႔အ ေနနဲ႔ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို စု ေဆာင္ းခ်င္ စု ေဆာင္ းပါလိမ္ ့မယ္ ဥပမာ – သင္ ့ရဲ႕နာမည္ ၊ လိပ္ စာ၊ ဖုန္ းနံပါတ္ ၊ Email လိပ္ စာ၊ က်န္ းမာ ေရးအခ်က္ အလက္ ေတြကို ေအာက္ ပါအတိုင္ း စု ေဆာင္ းနိုင္ ပါတယ္ ။

 • သင္ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ Hello Health Group site ရဲ႕ သတင္ းစာ ေတြ ဒါမွမဟုတ္ လူမႈဆက္ ဆံ ေရးအပိုင္ း ေတြမွာ sign up လုပ္ တဲ့အခါ
 • သင္ online survey ေတြမွာ ပါဝင္ တဲ့အခါ

က်ြန္ ေတာ့အတြက္ ဘာ ေ႐ြးခ်ယ္ မႈ ေတြ ရွိသလဲ ?

တကယ္ လို႔သင္ က သင္ ့ရဲ႕ အခ်က္ အလက္ ကို ေတြကိုမယူ ေစခ်င္ ဘူးဆိုရင္ ေတာ့ Hello Health Group ရဲ႕ သတင္ းစာ ေတြနဲ႔ တျခားသင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကိုလိုအပ္ တဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ sign up မလုပ္ သင္ ့ပါဘူး။ တကယ္ လို႔ သင္ က စာရင္းသြင္း လုပ္ ၿပီး သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို Hello Health Group ကို ဆက္ အသံုးမျဳ ေစခ်င္ ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ေတာ့ သင္ စာရင္းသြင္း လုပ္ ထားတဲ့ service ေတြက ေနထြက္ ၿပီး [email protected] Health Group.com ကို သင္ ့ရဲ႕ အခ်က္ အလက္ ေတြကို ဖယ္ ရွား ေပးဖို႔ ေတာင္ းဆိုနိုင္ ပါတယ္ ။

စု ေဆာင္ းထားတဲ့ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို ဘယ္ လိုအသံုးျပဳလဲ။

က်ြန္ ေတာ္ တို႔က စု ေဆာင္ းထားတဲ့ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို ေအာက္ ပါအတိုင္ း အသံုးျပဳနိုင္ ပါတယ္ ။

 1. သင္ ့ account ကိုစီမံခန္ ႔ခြျခင္ း
 2. သင္ ့ကို tools ေတြနဲ႔ service ေတြကို အသံုးျပဳ ေစနိုင္ ျခင္ း
 3. သင္ စံုစမ္ း ေမးျမန္ းတာ ေတြကို ေျဖၾကား ေပးၿပီး သင္ ့ကို စီမံခန္ ႔ခြဲမႈနဲ႔သက္ ဆိုင္ တဲ့ သတင္ းအခ်က္ အလက္ မ်ားျပန္ လည္ ေပးပို႔ျခင္ း
 4. သင္ ့ရဲ႕တံု႔ျပန္ ခ်က္ ေတြကို ရရွိနိုင္ ျခင္ း
 5. က်ြန္ ေတ္ တို႔ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေပၚက သင္ ့ရဲ႕အျဳအမူနဲ႔ လႈပ္ ရွားမႈ ေတြကို သိနိုင္ ျခင္ း
 6. သင္ ႀကိဳက္ နွစ္ သက္ ေလာက္ တဲ့ content ေတြ ေၾကာ္ ျငာ ေတြ ျပ ေပးနိုင္ ျခင္ း
 7. ေလ့လာမႈ ေတြနဲ႔ တိုင္ းတာျခင္ း activities ေတြကို သင္ ့ဆီပို႔ ေပးနိုင္ ျခင္ း
 8. သင္ ့ကို သင္ နဲ႔ဘဲသက္ ဆိုင္ တဲ့ Email ေတြ က်န္ းမာ ေရးနိုင္ ရာအခ်က္ အလက္ ေတြ ေၾကာ္ ျငာခ်က္ ေတြ အခြင္ ့အ ေရး ေတြကို ေပးပို႔ျခင္ း
 9. သင္ ့ကို သင္ ့ ေတာ္ တဲ့ offers ေတြ က်န္ းမာ ေရး သတင္ းအခ်က္ အလက္ ေတြကို ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေတြက ေနတစ္ ဆင္ ့ ေပးပို႔ျခင္ း

က်ြန္ ေတာ္ တို႔ Hello Health Group အ ေနနဲ႔ သင္ ့ရဲ႕ကိုယ္ ေရးကိယ္ တာ အခ်က္ အလက္ ေတြနဲ႔ တျခားအခ်က္ အလက္ ေတြကို ေပါင္ းစပ္ နိုင္ တဲ့အျပင္ အဲဒီ information ေတြကိုလည္ း တျခားအျပင္ က ရတဲ့သတင္ းအခ်က္ အလက္ ေတြနဲ႔လည္ း ေပါင္ းစပ္ ထားနိုင္ ပါတယ္ ။ တျခား third parties ေတြကလည္ း သင္ ့ရဲ႕ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာမဟုတ္ တဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြကိုလည္ း အသံုးျပဳၿပီး သင္ စိတ္ ဝင္ စားနိုင္ တဲ့ ေၾကာ္ ျငာ ေတြကိုလည္ း ျပသနိုင္ ပါတယ္ ။

သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို က်ြန္ ေတာ္ တို႔ ဘယ္ သူ ေတြနဲ႔ မ်ွ ေဝလဲ ?

Hello Health Group က သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို သင္ သ ေဘာမတူဘဲ ဘယ္ သူ႔ကိုမွ မသိ ေစပါဘူး။ ဒါမွမဟုတ္

 1. ဥပ ေဒနဲ႔ သက္ ဆိုင္ တဲ့ ေနရာမွာအသံုးျပဳျခင္ း၊ ဥပမာ – အာမခံ၊ စည္ းမ်ဥ္ းစည္ းကမ္ းမ်ား၊ တရားရံုးအတြက္ အသံုးျပဳျခင္ းမ်ား
 2. Vendors ေတြ Suppliers ေတြဆီက ထုတ္ ကုန္ ေတြ ဝန္ ေဆာင္ မႈ ေတြ ရယူတဲ့အခါ အသံုးျပဳျခင္ း
 3. တျခားပူး ေပါင္ း ေဆာင္ ႐ြက္ ျခင္ း အ ေျဖအ ေန ေတြ ေၾကာင္ ့ အသံုးျပဳျခင္ း ဥပမာ – Company ခ်င္ း ေပါင္ းစည္ းျခင္ း၊ company က assets ေတြ ေရာင္ းခ်ျခင္ း၊ ေဒဝါလီခံရျခင္ း
 4. တခ်ိဳ႕အ ေျခအ ေန ေတြမွာ သင္ အပါအဝင္ တျခားသူ ေတြပါ ရုပ္ ပိုင္ းဆိုင္ ရာ ၿခိမ္ း ေျခာက္ ျခင္ း ေၾကာင္ ့အသံုးျပဳျခင္ း

Hello Health Group ကသင္ ့ရဲ႕ အခ်က္ အလက္ ေတြကို တျခား third parties ေတြဆီ သင္ ့ရဲ႕ခြင္ ့ျပဳခ်က္ မပါဘဲ မ ေပးသိပါဘူး။

က်ြန္ ေတာ္ တို႔ဘယ္ လို သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို လံုၿခံဳ ေစဖို႔ ဘယ္ လိုထိန္ းသိမ္ းသလဲ ?

က်ြန္ ေတာ္ တို႔က သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြ လံုၿခံဳ ေစဖို႔ စက္ ပိုင္ းဆိုင္ ရာ ရုပ္ ပိုင္ းဆိုင္ ရာ လံုၿခံဳ ေရး ေတြထားထားပါတယ္ ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔အ ေနနဲ႔ အဲဒီလံုၿခံဳ ေရး ေတြကို အၿမဲအဆင္ ့ျမႇင္ ့တင္ ေပး ေနပါတယ္ ။

Hello Health Group ကို ဆက္ သြယ္ ရန္

ဆက္ သြယ္ ဖို႔အတြက္ ဆိုရင္ ေတာ့ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ site ထဲက page တိုင္ းရဲ႕ ေအာက္ မွာပါတဲ့ email address က ေနတစ္ ဆင္ ့ ဆက္ သြယ္ ေမးျမန္ းနိုင္ ပါတယ္ ။

:

ဒါမွမဟုတ္ သင္ ့အ ေနနဲ႔ Hello Health Group ရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာနဲ႔ သက္ ဆိုင္ တဲ့ ရံုးကို ေအာက္ ပါ လိပ္ စာမွာ ေတြ႕နိုင္ ပါတယ္ ။

Hello Health Group Pte Ltd.

Attn: Office of Privacy

9 Battery Road

#25-01 Straits Trading Building

Singapore 049910

Republic of Singapore.

Hello Health Group ရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာ မူဝါဒမ်ား

Hello Health Group က အသံုးျပဳသူ ေတြရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ ေတြဆိုတာ ဘယ္ ေလာက္ အ ေရးႀကီးမွန္ းနားလည္ ပါတယ္ ။ ဒီမူဝါဒက က်ြန္ ေတာ္ တို႔က သင္ ့ရဲ႕ဘယ္ အခ်္ အလက္ ေတြကို ေကာက္ ယူလဲဆိုတာအျပင္ သင္ Hello Health Group ကိုဘယ္ လိုအသံုးျပဳလဲဆိုတဲ့အခ်က္ ေတြကို ဘယ္ လို ေကာက္ ယူလဲဆိုတာ သိ ေစပါတယ္ ။ ဒါ ေၾကာင္ ့ သင္ ့ကို ဒီမူဝါဒ ေတြကို ေသခ်ာဖတ္ ေစခ်င္ ပါတယ္ ။

ဒီ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာနဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့ မူဝါဒ ေတြက Hello Health Group ရဲ႕ ရဲ႕မူပိုင္ ျဖစ္ ၿပီး ဒါ ေတြက professional မဟုတ္ တဲ့ စာဖာတ္ သူ ေတြအတြက္ ဘဲ ရည္ ႐ြယ္ တာျဖစ္ ပါတယ္ ။

Hello Health Group က ေန ကိုးကားထားတယ္ ဆိုတဲ့သ ေဘာက Hello Health Group ရဲ႕ လက္ ေအာက္ မွာရွိ ေနတယ္ ဆိုတဲ့သ ေဘာပါ။ Hello Health Group က လက္ ေအာက္ ခံ company ေတြနဲ႔ သင္ ့ရဲ႕ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ ေတြကို မ်ွ ေဝနိုင္ တယ္ ဆို ေပမယ္ ့ အဲဒီအခ်က္ အလက္ ေတြကို ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာ မူဝါဒအတိုင္ း ကာကြယ္ ထား ေပးမွာပါ။

သင္ နဲ႔ပတ္ သက္ တဲ့ အခ်က္ အလက္ စု ေဆာင္ းျခင္ းမ်ား

ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ မ်ား

တကယ္ လို႔သင္ က စာရင္းသြင္း လုပ္ တာဘၾဖစ္ ျဖစ္ ရွိၿပီးသား acc ကို update လုပ္ တာဘဲျဖစ္ ျဖစ္ သင္ ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကိုတင္ ျပဖို႔လိုပါတယ္ ။ အဲဒီ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြဆိုတာက သင္ ့ရဲ႕နာမည္ လိပ္ စာ Ph no နဲ႔ Email address ကိုဆိုလိုတာပါ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ တခ်ိဳ႕ service ေတြက ေတာ့ သင္ ့ရဲ႕ က်န္ းမာ ေရးအခ်က္ အလက္ ေတြကို ေတာင္ းပါလိမ္ မယ္ ။ သင္ အ ေနနဲ႔ Hello Health Group ကို သင္ ေပးလိုက္ တဲ့အခ်က္ အလက္ ေတြက မွန္ ကန္ တိက်ဖို႔ ေတာ့လိုပါတယ္ ။ ဒါမွသာ သင္ ဟာ Hello Health Group ရဲ႕ service ေတြကို စိတ္ ေက်နပ္ မႈအျပည္ ့နဲ႔ အသံုးျပဳနိုင္ မွာပါ။

သင္ ့ဆီကိုပို႔တဲ့ သတင္ းအခ်က္ အလက္ နွင္ ့ Email မ်ား။

စာရင္းသြင္း လုပ္ တဲ့အခါမွာနဲ႔ Hello Health ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ကိုအသံုးျပဳတဲ့အခါတိုင္ း သင္ ဟာ သတင္ းအခ်က္ အလက္ ေတြ ရယူဖို႔နဲ႔ promotion ေတြရယူဖို႔ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို ေတာင္ းခံျခင္ းခံရပါလိမ္ ့မယ္ ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ အ ေနနဲ႔ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ သတင္ းအခ်က္ အလက္ ေတြကို Third party ၀က္ဘ္ဆိုဒ္s ေတြဆီမွာ တင္ ထားတာမ်ိဳးရွိပါတယ္ ။ တကယ္ လို႔ သင္ က အဲဒီ third party ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေတြမွာ စာရင္းသြင္း လုပ္ ခဲ့ရင္ အဲဒီ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္s ေတြက ေန က်ြန္ ေတာ္ တို႔ဆီကို သင္ ့ရဲ႕ email address လိုမ်ိဳး သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို ေပးပို႔မွာပါ။

သင္ က က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ Email ကတစ္ ဆင္ ့ ေပးပို႔တဲ့ သတင္ းအခ်က္ အလက္ ဝန္ ေဆာင္ မႈမွာ sign up လုပ္ တဲ့အခါ သင္ ့အ ေနနဲ႔ Hello Health Group ဆီက သတင္ း ေတြယူမလား က်ြန္ ေတာ္ တို႔ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ဆီက သတင္ း ေတြယူမလား ေ႐ြးခ်ယ္ ခြင္ ့ရပါလိမ္ ့မယ္။

ေစ်းကြက္ သု ေတသန

အခ်ိန္ ေတြၾကာလာတာနဲ႔အမ်ွ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ Hello Health Group အ ေနနဲ႔ online research ေတြကို survey အ ေနနဲ႔ email က ေနတစ္ ဆင္ ့ ေပးပို႔လာနိုင္ ပါတယ္ ။ Survey မွာသင္ ပါဝင္ တဲ့အခါမွာ သင္ ့ရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ ေတြကို ေတာင္ းခံပါလိမ္ ့မယ္ ။ သင္ တင္ လိုက္ တဲ့ သင္ ့ရဲ႕ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ ေတြကို Hello Health Group က သု ေတသန နဲ႔ တိုင္ းတာခ်က္ ရည္ ႐ြယ္ ခ်က္ အ ေနနဲ႔ အသံုးျပဳနိုင္ ပါတယ္ ။ ဥပမာ – content ေတြ ေၾကာ္ ျငာ ေတြ program ေတြ ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ ေရာက္ မႈကို စစ္ ေဆးျခင္ း ေတြဘၾဖစ္ ပါတယ္ ။ သု ေတသန survey ေတြအတြက္ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ ေတြ စု ေဆာင္ းတဲ့အခါမွာ အသက္ ၁၃ နွစ္ ေအာက္ ေတြကို လက္ မခံပါဘူး။

Hello Health Group ကိုပို႔တဲ့ သင္ ့ရဲ႕ Email မ်ား

ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ နဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့မူဝါဒက သင္ Hello Health Group ကို email ကတစ္ ဆင္ ့ ေပးပို႔တဲ့ သတင္ းအခ်က္ အလက္ ေတြ content ေတြ လုပ္ ငန္ းဆိုင္ ရာ သတင္ းအခ်က္ အလက္ ေတြ အႀကံဥာဏ္ ေတြ အယူအဆမ်ား တီထြင္ မႈ ေတြက အႀကံဳးမဝင္ ပါဘူး။ တကယ္ လို႔ ခုနက ေျပာသြားတဲ့ဟာ ေတြကို သင္ ထိန္ းသိမ္ းခ်င္ တယ္ ဆိုရင္ ေတာ့ Hello Health Group ကို မပို႔ပါနဲ႔။

သင္ ့ရဲ႕ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာမဟုတ္ တဲ့ အခ်က္ အလက္ မ်ား

သင္ ့အ ေနနဲ႔ သင္ ့ရဲ႕ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ ေတြကို Hello Health Group ကို မတင္ ခဲ့ရင္ ေတာင္ က်ြန္ ေတာ္ တို႔က သင္ ့ရဲ႕ Hello Health Group ကို ဘယ္ လိုအသံုးျပဳလဲဆိုတဲ့ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာမဟုတ္ တဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြကိုလည္ စု ေဆာင္ းပါတယ္ ။ အဲဒီအခ်က္ အလက္ ေတြနဲ႔ သင္ ့ကို identify လုပ္ လို႔မရတဲ့အျပင္ ဆက္ သြယ္ လို႔လည္ းမရပါဘူး။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔အ ေနနဲ႔ သင္ ့ရဲ႕ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာမဟုတ္ တဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြကို တျခား external sources ေတြဆီက ေနလည္ း ရယူနိုင္ ပါတယ္ ။ သင္ ဟာ Hello Health Group ရဲ႕ တခ်ိဳ႕ function ေတြကို ေတာ့ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြ အသံုးျပဳၿပီး စာရင္းသြင္း လျပ္ ဖို႔မလိုအပ္ ေပမယ္ ့ ကန္ တဲ့ ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားက ေတာ့ လိုပါတယ္ ။

Cookies နဲ႔ Web Beacons မ်ား

က်ြန္ ေတာ္ တို႔က သင္ ့ရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာမဟုတ္ တဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြကို Hello Health Group ရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ က ေနတစ္ ဆင္ ့ Cookies ေတြ Web Beacons ေတြသံုးၿပီး ေကာက္ ယူပါတယ္ ။ Cookies ေတြဆိုတာက ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေတြကိုၾကည္ ့နိုင္ ဖို႔ computer ရဲ႕ hard drive ထဲမွာ သိမ္ းထားတဲ့အရာ ေတြဘျဖစ္ ပါတယ္ ။Hello Health Group ကိုဝင္ တဲ့ computer တိုင္ းက မတူညီတဲ့ Cookies ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ မိပါတယ္ ။ Web Beacons ဆိုတာက ေတာ့ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေတြမွာရွိတဲ့ graphic image ေတြျဖစ္ ၿပီး သူတို႔က ေတာ့ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေတြထဲက လႈပ္ ရွားမႈ ေတြကို home server ဆီကို ျပန္ ပို႔ ေပးတာ ေတြျဖစ္ ပါတယ္ ။

Hello Health Group နဲ႔ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ထားတဲ့ third party ေတြအ ေနနဲ႔ Hello Health ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ထဲက ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ ေတြမဟုတ္ တဲ့ သင္ ့ရဲ႕အသံုးျပဳမႈ ေတြကို ၾကည္ ့ဖို႔ Cookies ေတြ Web Beacons ေတြအသံုးျပဳနိုင္ ပါတယ္ ။ ဒီ third party advertising ဝန္ ေဆာင္ မွ ေတြ အ ေနနဲ႔လည္ း ဒီအခ်က္ အလက္ ေတြကို အသံုးျပဳနိုင္ ပါတယ္ ။

သင္ ့ရဲ႕ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ ေတြကို စု ေဆာင္ းတဲ့ Hello Health Group မဟုတ္ တဲ့ third party မ်ား

က်ြန္ ေတာ္ တို႔အ ေနနဲ႔ စာဖတ္ သူ ေတြရဲ႕ စိတ္ ဝင္ စားမႈ ေတြ အႀကိဳက္ ေတြနဲ႔လိုက္ ၿပီး ေၾကာ္ ျငာနိုင္ ဖို႔အတြက္ third party ေတြနဲ႔ အတူတူလုပ္ ပါတယ္ ။ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေတြနဲ႔ ေၾကာ္ ျငာသူ ေတြအ ေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ ပိုင္ Cookies ေတြ Web Beacons ေတြ ကို Hello Health Group က သင္ ့ကို ေပးပို႔တဲ့ email ေတြ special promotion ေတြ newsletter ေတြထဲမွာ သံုးထားနိုင္ ပါတယ္ ။ ေၾကာ္ ျငာ ေတြကို ေတာ့ Hello Health ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေပၚမွာနဲ႔ Hello Health Group ကို သင္ ဝင္ ၿပီးတဲ့ ေနာက္ ေနာက္ သင္ ဝင္ တဲ့ တျခား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေတြမွာ ေတြ႕နိုင္ ပါတယ္ ။

က်ြန္ ေတာ္ တို႔အ ေနနဲ႔ third parties ေတြရဲ႕ cookies နဲ႔ web beacons အသံုးျပဳမႈ ေတြ သင္ ့ရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာမဟုတ္ တဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြကို ဘယ္ လိုအသံုးျပဳလဲဆိုတာကို မထိန္ းခ်ဳပ္ ပါဘူး။ ဒါ ေပမယ္ ့ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာမူဝါဒက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈs ေတြ ေၾကာ္ ျငာသူ ေတြက Hello Health Group က ေန သင္ ့ရဲ႕ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ ေတြကို သင္ ့ခြင္ ့ျပဳခ်က္ မပါဘဲ ယူသြားခြင္ ့ျပဳပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ေၾကာ္ ျငာျခင္ း မူဝါဒက ေၾကာျငာသူ ေတြအ ေနနဲ႔ အသံုးျပဳသူ ေတြရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာမဟုတ္ တဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြနဲ႔ တျခားနည္ းလမ္ းတစ္ မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စု ေဆာင္ းထားတဲ့ အသံုးျပဳသူ ေတြရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ ေတြကို ခ်ိတ္ ဆက္ ခြင္ ့မျပဳထားပါဘူး။ သင္ Google က ေနတစ္ ဆင္ ့ Hello Health ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ကိုအသံုးျပဳတဲ့အခါ ရရွိလာတဲ့ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို Google ကဘယ္ လိုအသံုးျပဳလဲသိခ်င္ ရင္ ဒီ လခ့္ကိုသြား ေလ့လာပါ။ http://www.google.com/policies/privacy/partners

က်ြန္ ေတာ့မွာ ဘာ ေ႐ြးခ်ယ္ မႈ ေတြရွိလဲ ?

သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို Update လုပ္ ျခင္ းနဲ႔ဖယ္ ရွားျခင္ း

တကယ္ လို႔သင္ က Hello Health Group မွာအသံုးျပဳထားတဲ့ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကိုဆက္ ၿပီးအသံုးမျပဳ ေစခ်င္ ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာမူဝါဒမွာ ေဖာ္ ျပထားတဲ့အတိုင္ း ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလပ္ ေတြကို စု ေဆာင္ းတဲ့ tools ေတြ Application ေတြမွာ member အျဖစ္ စာရင္းသြင္း မလုပ္ ပါနဲ႔ ေတာ့။ သင္ ့အ ေနနဲ႔လည္ း သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို update လျပ္ ခ်င္ တယ္ ဆိုရင္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ page ရဲ႕ ေအာက္ မွာ ေပးထားတဲ့ ဆက္ သြယ္ ရန္ လိပ္ စာ ေတြကို ဆက္ သြယ္ နိုင္ ပါတယ္ ေ။ တကယ္ လို႔ စာရင္းသြင္း လုပ္ ၿပီးသားအခ်က္ အလက္ ေတြကို ဖယ္ ရွားခ်င္ တယ္ ဆိုရင္ လည္ း အ ေပၚက ေျပာထားသလို ဆက္ သြယ္ ၿပီး ေတာင္ းဆိုနိုင္ ပါတယ္ ။ သင္ ့ရဲ႕ ေတာင္ းဆိုမႈအ ေပၚမူတည္ ၿပီး က်ြန္ ေတာ္ တို႔က သင္ ့ရဲ႕အ ေျခအ ေန ေတြကို က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ databaseက ေနဖယ္ ရွား ေပးမွာပါ။ သင္ သိထားဖို႔တစ္ ခုက နည္ းပညာဘက္ မွာ ဘယ္ အခ်က္ အလက္ မွ လံုးဝဖ်က္ လို႔ရတာမ်ိဳး မရွိဘူးဆိုတာပါဘဲ။

Cookies

Browser software ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားက Cookies ေတြကို ျငင္းပယ္ လို႔ရပါတယ္ ။ Browsers ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ား ေတြမွာ Cookies ေတြကို ျငင္ းပယ္ ဖို႔ ဘယ္ လို reset လုပ္ ရမလဲဆိုတာ toolbar ထဲက Help section မွာရွာနိုင္ ပါတယ္ ။ တကယ္ လို႔သင္ က က်ြန္ ေတာ္ တို႔ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ရဲ႕ cookies ေတြကိုျငင္ းပယ္ ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ သင္ ကဝန္ ေဆာင္ မႈ ေတြကို ျပည္ ့ျပည္ ့ဝဝသံုးလို႔မရ ေတာ့ပါဘူး။ ဒါ ေပမယ္ ့လည္ း Cookies ေတြကို ျငင္ းပယ္ ခဲ့ ေပမယ္ ့ သင္ ကက်ြန္ ေတာ္ တို႔ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ကိုအသံုးျပဳနိုင္ ပါ ေသးတယ္ ။

တခ်ိဳ႕ Ad servers ေတြက Cookies ေတြကတစ္ ဆင္ ့ အခ်က္ အလက္ ေတြစု ေဆာင္ းျခင္ းကိုဟန္ ႔တားထားပါတယ္ ။ ဒီလိုလုပ္ ဖို႔ဆိုရင္ သင္ ့အ ေနနဲ႔ Site တစ္ ခုခ်င္ းဆီမွာ အခ်က္ အလက္ ေတြ collect မလုပ္ ဖို႔ ျငင္ းပယ္ ေနရပါမယ္ ။ လက္ ရွိမွာ ေတာ့ သင္ Cookies ေတြကို Network Advertising Initiative မွာ ျငင္ းပယ္ လို႔ရပါတယ္ ။ Facebook ေပၚက ေန cookies ေတြကို ျငင္ းပယ္ လို႔ရတဲ့ ေနရာက ေတာ့ www.facebook.com/about/privacy ျဖစ္ ပါတယ္ ။

က်ြန္ ေတာ္ တို႔က third party ေတြနဲ႔ ေၾကာ္ ျငာ ေတြကို sites ေပၚမွာျပနိုင္ ဖို႔ အတူတူအလုပ္ လုပ္ ပါတယ္ ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ad network vendor ေတြက ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ မဟုတ္ တဲ့အခ်က္ အလက္ ေတြကိုစု ေဆာင္ းဖို႔ နည္ းပညာ ေတြကို သံုးစြၾကပါတယ္ ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ Hello Health ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ က web browser ေတြရဲ႕ “do not track” signals ေတြကို တံု႔ျပန္ ေလ့မရွိပါဘူး။

Information collected by Hello Health Group about you is used by Hello Health Group to:

စု ေဆာင္ းထားတဲ့ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို ဘယ္ လိုအသံုးျပဳလဲ ?

 • သင္ ့ရဲ႕ Account ကို စီမံျခင္
 • သင္ ့ကို tools ေတြ service ေတြကို အသံုးျပဳ ေစျခင္ း
 • သင္ Hello Health Group အ ေၾကာင္ း စံုစမ္ း ေမးျမန္ းတာ ေတြကို ျပန္ လည္ ေျဖၾကား ေပးျခင္ း
 • သင္ ့ရဲ႕ Hello Health Group အ ေပၚတံု႔ျပန္ ခ်က္ ေတြကို သိနိုင္ ျခင္ း
 • အသံုးျပဳသူရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ကို အသံုးျပဳတဲ့ အျပဳအမူ ေတြ လွပ္ ရွားမႈ ေတြကို စီစစ္ ျခင္ း၊ Email ဘယ္ နွ ေစာင္ ေရာက္ လဲ ဘယ္ နွ ေစာင္ ဖြင္ ့ဖတ္ လဲသိနိုင္ ျခင္ း
 • သင္ စိတ္ ဝင္ စား ေလာက္ တဲ့ သင္ ့ ေတာ္ တဲ့ content ေတြ ကိုျပသ ေပးျခင္ း၊ သင္ ႀကိဳက္ ေလာက္ မယ္ ့ ေၾကာ္ ျငာ ေတြကို Hello Health ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ မွာ ေရာ Hello Health ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ က ေနထြက္ ၿပီး ထပ္ ဝင္ တဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေတြမွာ ေကာ ေၾကာ္ ျငာ ေပးျခင္ း
 • သု ေတသနနဲ႔ တိုင္ းတာခ်က္ လႈပ္ ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ ျခင္ း
 • သင္ ့ကို သင္ စ္ တ္ ဝင္ စား ေလာက္ တဲ့ က်န္ းမာ ေရူအခ်က္ အလက္ ေတြ ေၾကျငာခ်က္ ေတြ သတိ ေပးခ်က္ ေတြ အခြင္ ့အ ေရး ေတြကို Email ကျဖစ္ ေစ တျခား electronic message ကျဖစ္ ေစ ေပးပို႔ျခင္ း
 • သင္ ့ရဲ႕ က်န္ းမာ ေရးစိတ္ ဝင္ စားမႈအလိုက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈs ေတြဆီက ေန offers ေတြ သတင္ းအခ်က္ အလက္ ေတြ ေပးပို႔ျခင္ း

Hello Health Group အ ေနနဲ႔ သင္ ့ရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာ နဲ႔ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာမဟုတ္ တဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြကို ေပါင္ းစပ္ ၿပီး အဲဒီခ်က္ အလက္ ေတြကို ျပင္ ပအရင္ းအျမစ္ ေတြကရတဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြနဲ႔လည္ း ထပ္ ေပါင္ းနိုင္ ပါတယ္ ။

က်ြန္ ေတာ္ တို႔က Survey ေတြကို က်ြန္ ေတာ္ တို႔အ ေနနဲ႔ ေရာ ေၾကာျငာသူ ေတြ အ ေနနဲ႔ပါ ျပဳလုပ္ လို႔ရ ေအာင္ cookies ေတြလည္ း သံုးပါတယ္ ။ ဒီ cookies ေတြက သင္ content ေတြ ေၾကာ္ ျငာ ေတြကို သင္ ျမင္ ဖူးၿပီးသားလား သိ ေစၿပီးသင္ ့ရဲ႕ အျမင္ ေတြကို ေတာင္ းခံနိုင္ ပါတယ္ ။ တကယ္ လို႔ သင္ က Cookies ေတြကိုပိတ္ ထားမယ္ ဆိုရင္ တခ်ိဳ႕ surveys ေတြမွာသင္ ပါဝင္ နိုင္ မွာမဟုတ္ ပါဘူး။

သု ေတသနနဲ႔ တိုင္ းတာခ်က္ လႈပ္ ရွားမႈမ်ား

Hello Health Group ကစု ေဆာင္ းထားတဲ့ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို တျခား Third parties ေတြက ေနရတဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြနဲ႔ ေပါင္ းစပ္ ၿပီး သု ေတသနနဲ႔ တျခားတိုင္ းတာခ်က္ ရည္ ႐ြယ္ ခ်က္ အ ေနနဲ႔အသံုးျပဳပါတယ္ ။ ဥပမာ – content ရဲ႕အက်ိဳးသက္ ေရာက္ မႈ၊ ေၾကာ္ ျငာ ေတြ programs ေတြရဲ႕ အက်ိဳးသက္ ေရာက္ မႈ။ တျခားအရင္ းအမစ္ ေတြက အခ်က္ အလက္ ေတြဆိုတာက သင္ ့ရဲ႕အသက္ ၊ က်ားမ၊ သင္ ့စိတ္ ဝင္ စားမႈ နဲ႔ တျခား ေသာ သတင္ းအခ်က္ အလက္ ေတြ ပါဝင္ ပါတယ္ ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔အ ေနနဲ႔ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို Third party ေတြဆီ ေရာင္ းတာတို႔ မ်ွ ေဝတာတို႔မလုပ္ ပါဘူး။ ဒါ ေပမယ္ ့ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ထားသူ ေတြက က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕အစား အလုပ္ တစ္ ခုခုကိုလုပ္ ေပးရတဲ့အခါမွာ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို တျခားရည္ ႐ြယ္ ခ်က္ နဲ႔မသံုးပါဘူးလို႔ အာမခံရင္ ေတာ့ အသံုးျပဳခြင္ ့ ေပးပါတယ္ ။

က်ြန္ ေတာ္ တို႔ သင္ ့အခ်က္ အလက္ ေတြကို ဘယ္ သူ ေတြနဲ႔ မ်ွ ေဝလဲ ?

အ ေပၚက ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာနဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့မူဝါဒမွာ ေဖာ္ ျပထားတာကလြဲလို႔ Hello Health Group ကသင္ ့ဆီကစု ေဆာင္ းထားတဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြကို ထုတ္ ေဖာ္ ေျပာမွာမဟုတ္ ပါဘူး။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔က ဥပ ေဒဆိုင္ ရာ ေဆာင္ ႐ြက္ မွသာ ဒါမွမဟုတ္ သင္ ့ကိုရုပ္ ပိုင္ းဆိုင္ ရာၿခိမ္ း ေျခာက္ မႈျဖစ္ မွသာ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကိုတျခား third parties ေတြဆီ ေပးမွာပါ။ ဒါ ေပမယ္ ့ သင္ ့ရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာမဟုတ္ တဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြကို ေတာ့ Hello Health Group ထဲမွာ share နိုင္ တဲ့အျပင္ ေၾကာ္ ျငာသူ ေတြ တျခားsite ေတြမွာလည္ း share နိုင္ ပါတယ္ ။

ထိန္ းခ်ဳမႈပိုင္ း ပူး ေပါင္ း ေဆာင္ ႐ြက္ တဲ့အခါ Hello Health Group မွာ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို ကူး ေျပာင္ း ေပးခြင္ ့ရွိပါတယ္ ။ အဲလို ေျပာင္ းလဲမႈ ေတြမွာ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာနဲ႔ပတ္ သက္ တဲ့မူဝါဒကိုသာ မ ေျပာင္ းလဲခဲ့ရင္ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြက အရင္ အတိုင္ းဘဲ အသံုးျပဳမွာျဖစ္ ပါတယ္ ။

Hello Health Group မွ ကန္ ထရိုက္ တာ ေတြအ ေပၚ ထုတ္ ေဖာ္ ခ်က္ မ်ား

Hello Health Group ရဲ႕ ကန္ ထရိုက္ တာ ေတြအ ေနနဲ႔ ထုတ္ ကုန္ ပို႔ ေဆာင္ ေပးမႈ ေတြမွာ သင္ ့ရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာနဲ႔ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာမဟုတ္ တဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြဆီ ဝင္ ၾကည္ ့ခြင္ ့ ကန္ ႔သတ္ ထားပါတယ္ ။ ဒီကန္ ထရိုက္ တာ ေတြမွာ Hello Health Group ကို ကူညီ ေထာက္ ပ႔ဆက္ ဆံ ေနတဲ့ vendors ေတြ suppliers ေတြ ပါဝင္ ပါတယ္ ။ သူတို႔ ေတြအ ေနနဲ႔လည္ း ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာမူဝါဒနဲ႔အညီ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို တစ္ လြဲသံုးခြင္ ့မရွိပါဘူး။

Third parties ၀က္ဘ္ဆိုဒ္s ေတြဆီ ထုတ္ ေဖာ္ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ား။

Hello Health Group ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ က ေနတစ္ ဆင္ ့ သင္ ့ဆီ ေရာက္ လာတဲ့ content ေတြ services ေတြ ေၾကာ္ ျငာ ေတြက သူတို႔ရဲ႕မူရင္ း ၀က္ဘ္ဆိုဒ္s ေတြက ေန လုပ္ ေဆာင္ တာျဖစ္ ပါတယ္ ။ Hello Health Group က သင္ ့ရဲ႕ခြင္ ့ျပဳခ်က္ မပါဘဲ အဲဒီ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္s ေတြဆီ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို ထုတ္ ေဖာ္ ေျပာျပျခင္ းမရွိပါဘူး။ တကယ္ လို႔ သင္ ကအဲဒီ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္s ေတြထဲ ဝင္ ရင္ ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာ မူဝါဒကို ေသခ်ာနားလည္ ေအာင္ ဖတ္ ထာသင္ ့ပါတယ္ ။

က်ြန္ ေတာ့တို႔ သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို လံုၿခံဳ ေအာင္ ဘယ္ လိုထိန္ းသိမ္ းလဲ ?

က်ြန္ ေတာ္ တို႔က သင္ ့ ေတာ္ မ်ွတတဲ့ လံုၿခံဳ ေရးစနစ္ ကို သင္ ့ရဲ႕ အခ်က္ အလက္ ကို လံုၿခံဳ ေစဖို႔ စီစဥ္ ထား ေပးပါတယ္ ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ဘယ္ ေလာက္ ဘဲ လံုၿခံဳ ေအာင္ သိမ္ းထားပါ ေစ တျခား third party ေတြက သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို ခိုးယူနိုင္ တာ ေတြ ေတာ့ ရွိ ေကာင္ းရွိနိုင္ လိမ္ ့မယ္ ။

သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ လံုၿခံဳမႈက က်ြန္ ေတာ္ တို႔အတြက္ လည္ း အ ေရးႀကီးပါတယ္ ။ သင္ က သင္ ့အခ်က္ အလက္ ေတြကို ရိုက္ သြင္ းလိုက္ တဲအခါ က်ြန္ ေတာ္ တို႔က encrypt လုပ္ ၿပီး SSL connection (Secure Socket Layer) technology ကိုအသံုးျပဳပါတယ္ ။

က်ြန္ ေတာ္ တို႔က သင္ ့ account active ျဖစ္ ေနသ ေ႐ြ႕ သင္ ့ရဲ႕ အခ်က္ အလက္ ေတြကို ထိန္ သိမ္ းထားမွာပါ။ အခ်ိန္ မ ေ႐ြး သင္ ့ရဲ႕အခ်က္ အလက္ ေတြကို ပယ္ ဖ်က္ ေပးဖို႔ ေတာင္ းဆိုနိုင္ ပါတယ္ ။ ဒါ ေပမယ္ ့ နည္ းပညာအရ ဘာကိုမွ လံုးဝပ်က္ ေအာင္ ဖ်က္ မရဘူးဆိုတာကို သင္ သိထားသင္ ့ပါတယ္ ။

က ေလးမ်ား

က်ြန္ ေတာ္ တို႔က က ေလး ေတြရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ ကို ေတာ့ ကာကြယ္ ေပးမယ္ မ ေျပာထားပါဘူး။ Hello Health Group ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ က အသက္ ၁၃ နွစ္ ေအာက္ ေတြအတြက္ ရည္ ႐ြယ္ တဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ မဟုတ္ ပါဘူး။

Hello Health Group ကို သင္ ့ရဲ႕ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ နဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီးဆက္ သြယ္ ျခင္ း

Page တိုင္ းရဲ႕ ေအာက္ ေျခမွာရွိတဲ့ email address က ေနတစ္ ဆင္ ့ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာမူဝါဒအ ေၾကာင္ း ေမးစရာရွိရင္ ဆက္ သြယ္ နိုင္ ပါတယ္ ။

ဒါမွမဟုတ္ ေအာက္ မွာ ေဖာ္ ျပထားတဲ့ ရံုးလိပ္ စာကိုလည္ း ဆက္ သြယ္ နိုင္ ပါယ္ ။

Hello Health Group Pte. Ltd.
Attn: Office of Privacy

9 Battery Road
#25-01 Straits Trading Building
Singapore 049910
Republic of Singapore

ဒီကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာမူဝါဒနဲ႔ပတ္ သက္ ၿပီး ေျပာင္ းလဲမႈမ်ား

က်ြန္ ေတာ္ တို႔အ ေနနဲ႔ဒီမူဝါဒကို အခ်ိန္ မ ေ႐ြး ေျပာင္ းလဲခြင္ ့ရွိပါတယ္ ။ တကယ္ လို႔ က်ြန္ ေတာ္ တို႔က ေျာင္ းလဲတာ ေတြလုပ္ ခဲ့ရင္ လည္ း သင္ ့ကို Email ပို႔ၿပီးအသိ ေပးပါမယ္ ။ သင္ ့ကိုလည္ း ဒီလို ေျပာင္ းလဲမႈ ေတြရွိမရွိ ဂရုျပဳၿပီး စစ္ ေဆး ေစခ်င္ ပါတယ္ ။ တကယ္ လို႔ သင္ ကအဲဒီ policy ကိုသ ေဘာမတူဘူးဆိုရင္ စာရင္းသြင္း မလုပ္ ဘဲ Hello Health Group က ေန ထြက္ သြားနိုင္ ပါတယ္ ။


နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်: June 1st, 2017


VII. ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ကူညီေထာက္ပံ့သူမ်ား

က်ြန္ ေတာ္ တို႔က Hello Health Group ကိုထူ ေထာင္ လိုက္ တာနဲ႔အမ်ွ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ဆီမွာ က်န္ းမာ ေရးနယ္ ပယ္ က စီးပြား ေရးအဖြဲ႕အစည္ း ေတြ ထုတ္ လုပ္ သူ ေတြ ေခါင္ း ေဆာင္ ေတြဆီက  ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေတြ ေၾကာ္ ျငာသူ ေတြရပါတယ္ ။ ဒီ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈship ေတြ ေၾကာင္ ့ အသံုးျပဳသူ ေတြအတြက္ award winning content ေတြကို အကုန္ အက်မရွိဘဲ ျပဳလုပ္ ေပးနိုင္ တာျဖစ္ ပါတယ္ ။ Hello Health Group အ ေနနဲ႔လည္ း ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ marketing message ေတြ အခ်က္ အလက္ ေတြကို ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေပၚမွာ လခ့္ ေတြနဲ႔ ေၾကာ္ ျငာခြင္ ့ ေပးထားပါတယ္ ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔အ ေနနဲ႔လည္ း အဲဒီ content တြကို သင္ တို႔ဆီမ ေရာက္ ခင္ တည္ းျဖတ္ ျခင္ းဆိုင္ ရာ မူဝါဒနဲ႔ ညီမညီအထပ္ ထပ္ စစ္ ေဆးၿပီးမွ ျပခြင္ ့ျပဳတာပါ။ အ ေသးစိတ္ သိခ်င္ ရင္ ေတာ့ ေၾကာ္ ျငာျခင္ းနဲ႔ပတ္ သက္ တဲ့ မူဝါဒ ေတြကိုသြားဖတ္ ၾကည္ ့ပါ။သင္ က Hello Health Group မွာ “From Our ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ” “ေထာက္ပံ့ကူညီမႈed by” “Promoted by” “By (ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ name)” စတာ ေတြကို ေတြ႕ခဲ့မယ္ ဆိုရင္က်ြန္ ေတာ္ တို႔အ ေနနဲ႔ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ရဲ႕ content ေတြနဲ႔ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေတြရဲ႕ content ေတြကို ကြဲကြျပားျပားျဖစ္ ေအာင္ အ ေပၚမွာ ေျာခဲ့သလို label ေတြတပ္ ထားပါတယ္ ။

အခု ေျပာျပသြားမွာက က်ြန္ ေတာ္ တို႔အ ေနနဲ႔ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ရဲ႕ content ကို သင္ ့ဆီကအာရံုစိုက္ မႈရ ေအာင္ ဘယ္ လိုယူလဲ ဆိုတာပါဘဲ။

Hello Health Group ေပၚမွာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေတြဆီက content ေတြကို “From Our ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ” “ေထာက္ပံ့ကူညီမႈed by” “Promoted by” “By (ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ’s Name)” စတာ ေတြနဲ႔ label တပ္ ထားပါတယ္ ။

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေတြဆီက content ေတြရဲ႕ page ထိပ္ ဆံုးမွာ ဒီ content က ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေတြ ျပဳလုပ္ ထား ေၾကာင္ း သူတို႔ရဲ႕ထိန္ းခ်ဳပ္ မႈ ေအာက္ မွာရွိ ေၾကာင္ း ေျပာျပထားပါတယ္ ။

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ content ေတြမွာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ထဲကိုဝင္ ဖို႔ လခ့္ ပါ ေကာင္းပါနိုင္ လိမ္ ့မယ္ ။ တကယ္ လို႔ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ content ေတြမွာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ထဲသြားမယ္ ့ လခ့္ ပါ ေနခဲ့ရင္ က်ြန္ ေတာ္ တို႔အ ေနနဲ႔တျခား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ထဲကို သြား ေတာ့မွာျဖစ္ ေၾကာင္ းအသိ ေပးမွာပါ။

 

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ content ေတြမွာ သက္ ဆိုင္ တဲ့ owner ေတြရဲ႕ copyright ပါပါတယ္ ။ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ content ေတြမွာ ေပးတဲ့ ဝန္ ေဆာင္ မႈ ေတြ ထုတ္ ကုန္ ေတြက Hello Health Group နဲ႔ မသက္ ဆိုင္ ေၾကာင္ းလည္ း ေဖာ္ ျပထားပါလိမ္ ့မယ္ ။

Third Party တစ္ ခုခုက Hello Health Group ရဲ႕ ဖန္ တီးမႈတစ္ ခုခုကို ရန္ ပံု ေငြ ေထာက္ ပံ့တဲ့အခါ

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေတြအ ေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ content ေတြကို site ေပၚမွာျပသတဲ့အျပင္ Hello Health Group ကိုတိုက္ ရိုက္ ေငြ ေၾကး ေထာက္ ပ႔တာမ်ိဳးလည္ းရွိပါတယ္ ။ Hello Health Group မွာ ဝန္ ထမ္ း ၄၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္ ။ ဒီလို ေငြ ေၾကး ေထာက္ ပ႔ျခင္ းက က်ြန္ ေတာ္ တို႔ကို ပိုၿပီးတန္ ဖိုးရွိတဲ့ အ ေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြ ဖန္ တီးဖို႔အားျဖစ္ ေစပါတယ္ ။ အဲလိုအ ေျခအ ေနမ်ိဳးမွာ Content ေတြဖန္ တီးတဲ့အခါ “Brought to you by” ဆိုၿပီး ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ရဲ႕အမည္ ကိုထည္ ့ ေပးပါတယ္ ။

Hello Health Group ရဲ႕ content တစ္ ခုက “brought to you by” လို႔ label တပ္ ထားတဲ့အခါမွာ ေအာက္ ေဖာ္ ျပပါ အဆင္ ့ ေတြကို လုပ္ ရပါတယ္ ။

Page ရဲ႕အ ေပၚနားမွာ ဒီ content က ရန္ ပံု ေငြ ေပးတဲ့ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ရဲ႕ ထိန္ းခ်ဳပ္ မႈ ေအာက္ မွာမရွိ ေၾကာင္ း စာ ေလး ေရ ေပးထာပါတယ္ ။

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေတြက content ေတြအတြက္ ရန္ ပံု ေငြ ေထာက္ ပ႔ထားတဲ့ အခ်ိန္ ေတြမွာ “brought to you by” ဆိုတဲ့ စာတန္ း ေလး ေတြ႕ရမွာျဖစ္ ပါတယ္ ။

“Brought to you by” လို႔မ ေရးဘဲ ေအာက္ ေဖာ္ ျပပါ ေတြထဲက ေနလည္ း ေရးထားနိုင္ ပါတယ္ ။

Funded by our ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ

Support provided by our ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ

Made possible by our ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ

Made possible by a Grant from or ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ

Hello Health Group က ပညာ ေပး Content ေတြကို Third party ေတြနဲ႔ အတူတြဲလုပ္ တဲ့အခါ

Hello Health Group က အစိုးရအဖြဲ႕အစည္ း ေတြ တျခားအဖြဲ႕အစည္ း ေတြနဲ႔ ျပည္ သူ ေတြကို က်န္ းမာ ေရးပညာ ေပး အစီအစဥ္ ေတြမွာ အတူပူး ေပါင္ း ေဆာင္ ႐ြက္ တာမ်ိဳး ေတြရွိပါတယ္ ။ သက္ ဆိုင္ ရာ content ေတြက third party ေတြရဲ႕ ႀကီးၾကပ္ တည္ းျဖတ္ ျခင္ းကိုခံရၿပီး Hello Health Group ရဲ႕ အတည္ ျပဳျခင္ းကိုခံရပါတယ္ ။ တျခား content ေတြလိုဘဲ ဒီလို content မ်ိဳးကလည္ း Hello Health Group ရဲ႕ တည္ းျဖတ္ ျခင္ း မူဝါဒ ေဘာင္ ထဲမွာဘဲ ရွိပါတယ္ ။

ဒီျဖစ္ စဥ္ ေတြမွာ သင္ ့အ ေနနဲ႔ ဘယ္ content ေတြက တစ္ ဦးတည္ းစီစဥ္ တာလဲ ဘယ္ content ေတြက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ စီစဥ္ တာလဲ ဘယ္ content ေတြက အဖြဲ႕အည္ း ေတြနဲ႔ ပူး ေပါင္ းစီစဥ္ တာလဲ သိသြားမွာပါ။


နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်: June 1st, 2017


VIII. သံုးစြဲရမယ္ ့ အ ေျခအ ေနမ်ား

ဒီ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ကိုအသံုးမျပဳခင္ သံုးစြဲရမယ္ ့ အ ေျခအ ေန ေတြကို အရင္ ဂရုစိုက္ ၿပီးဖတ္ ေပးပါ။

ဒီ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ကိုအသံုးျပဳျခင္ ျဖင္ ့ သင္ က သံုးစြဲရမယ္ ့အ ေျခအ ေန ေတြကို သ ေဘာတူတယ္ လို႔ယူဆပါတယ္ ။ တကယ္ လို႔ သ ေဘမတူရင္ ေတာ့ ဒီ site ကိုအသံုးမျပဳပါနဲ႔။

INDEX

The Site Does Not Provide Medical Advice
Children’s Privacy
Use of Content
Liability of Hello Health Group and Its Licensors
User Submissions
Advertisements, Search and လခ့္s to Other Sites
Indemnity
General
Jurisdiction
Notice and Take Down Procedures, Copyright Agent
Complete Agreement

ဒီ Site က ဆးဘက္ ဆိုင္ ရာ အႀကံ ေပးတာ ေတြ မျပဳလုပ္ ပါဘူး။

Hello Health Group မွာရွိတဲ့ အရာမွန္ သမ်ွက ဗဟုသုတ ေပးတဲ့ အခ်က္ အလက္ ေတြသာျဖစ္ ပါတယ္ ။ ဒီ content ေတြက ဆရာဝန္ ေတြရဲ႕ ေဆးဘက္ ဆိုင္ ရာ အႀကံ ေပးခ်က္ ေတြ ကုသမႈ ေတြကို အစားထိုးစရာမဟုတ္ ပါဘူး။ ဒီမွာတစ္ ခုခုဖတ္ လိုက္ ရံုနဲ႔ ဆရာဝန္ ဆီမသြား ေတာ့တာမ်ိဳး ေတြ မလပ္ ပါနဲ႔။

တကယ္ လို႔ သင္ က အ ေရး ေပၚအ ေျခအ ေနျဖစ္ ေနမယ္ ဆိုရင္ သင္ ့ရဲ႕ဆရာဝန္ ကိုအျမန္ ဆံုးဆက္ သြယ္ ပါ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ Hello Health Group က စမ္ းသပ္ မႈ၊ ဆရာဝန္ ၊ ထုတ္ ကုန္ ၊ အျမင္ ၊ နဲ႔တျခာအခ်က္ အလက္ ေတြကို အႀကံ ေပးတာ ေတြ မလုပ္ ပါဘူး။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ Hello Health Site ေပၚမွာရွိတဲ့ content ေတြတိုင္ းကို ကိုယ္ ့အတိုင္ းအတာနဲ႔ကိုယ္ ခ်င္ ့ခ်ိန္ အသံုးျပဳပါ။

က်ြန္ ေတာ္ တို႔ site က ေဆးဘက္ ဆိုင္ ရာ content ေတြမွာ လိင္ ပိုင္ းဆိုင္ ရာ ေတြ အတိအလင္ း ေဖာ္ ျပထားတာ ေၾကာင္ ့ မသင္ ့ ေတာ္ ဘူးထင္ ရင္ မသံုးပါနွင္ ့။

က ေလမ်ားရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာ

က်ြန္ ေတာ္ တို႔ Site ရဲ႕ ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာအခ်က္ အလက္ မူဝါဒမွာ က ေလး ေတြရဲ႕ကိုယ္ ေရးကိုယ္ တာကို ကာကြယ္ ေပးယ္ မ ေျပာထားပါဘူး။ ဒီ Site က အသက္ ၁၃ နွ္ ေအက္ ေတြအတြက္ မဟုတ္ တဲ့အတြက္ အသက္ ၁၃ ေအာက္ က ေလး ေတြရဲ႕ အခ်က္ အလက္ ေတြကို ေကာက္ ခံတာ ေတြ မလုပ္ ပါဘူး။

Content ေတြကို အသံုျပဳျခင္ း

Hello Health Group က content ေတြကို သင္ ့အ ေနနဲ႔ ဖတ္ လို႔ရတဲ့အျပင္ copy ကို download ဆြဲလည္ းရပါတယ္ ။ ဒါ ေပမယ္ ့ ဒီ content ေတြကို စီးပြားျဖစ္ ရည္ ႐ြယ္ ခ်က္ နဲ႔ သံုးလို႔မရပါဘူး။

Content ေတြက မူပိုင္ ခြင္ ့နဲ႔ ကာကြယ္ ထားပါတယ္ ။ တကယ္ လို႔ ဒီသံုးစြဲရမယ့္ အ ေျခအ ေန ေတြအ ေပၚမလိုက္ နာခဲ့ရင္ ဥပ ေဒကို ေဖာက္ ဖ်က္ တာျဖစ္ ပါတယ္ ။ တကယ္ လို႔သင္ က သံုစြဲရမယ္ ့အ ေျခအ ေန ေတြကို မလိုက္ နာဘဲ ေဖာက္ ဖ်က္ ခဲ့ရင္ သင္ ့ရဲ႕အသံုးျပဳခြင္ ့ကို ပယ္ ဖ်က္ မွာျဖစ္ ၿပီး သင္ ကူးထားတဲ့ copy ေတြကိုလည္ း အၿပီးတိုင္ ဖ်က္ လိုက္ ရပါမယ္ ။

Hello Health Group နဲ႔ လိုင္ စင္ ေပးအပ္ သူမ်ားအ ေပၚ ယံုၾကည္ ရမႈ

Hello Health Group ရဲ႕ content ေတြကို ကိုယ္ ့အတိုင္ းအတာနဲ႔ကိုယ္ ခ်င္ ့ခ်ိန္ အသံုးျပဳပါ။

Hello Health Group ကိုအသံုးျပဳတဲ့အခါမွာ အခ်က္ အလက္ ေတြက ၾကားခံနယ္ တစ္ ခုကိုျဖတ္ ၿပီး Hello Health Group နဲ႔ suppliers ေတြရဲ႕ ထိန္ းခ်ဳပ္ မႈ ေအာက္ က ေပ်ာက္ သြားနိုင္ ပါတယ္ ။ အဲလိုအ ေျခအ ေန ေတြကအတြက္ ေတာ့ Hello Health Group က ယံုၾကည္ ရမယ္လို႔လံုးဝအာမမခံနိုင္ ပါဘူး။

Hello Health Group နဲ႔ content ေတြက “as is” အ ေျခခံနဲ႔ ေထာက္ ပ႔ျခင္ းခံထားရပါတယ္ ။Hello Health Group၊ လိုင္ စက္ လုပ္ သူ ေတြနဲ႔ supplier ေတြက ေအာက္ ပါအခ်က္ ေတြကို တာဝန္ မယူနိုင္ အာမမခံနိုင္ ပါဘူး။

 1. Hello Health Group ေပၚက content ေတြ software ေတြ text ေတြ graphic ေတြ လခ့္ ေတြအ ေနနဲ႔ လံုးဝတိက်မႈရွိျခင္ း
 2. အစိုးရစည္ းမ်ဥ္ းစည္ းကမ္ း ေတြနဲ႔ ကိုက္ ညီဖို႔အတြက္ သက္ ဆိုင္ ရာ အခ်က္ အလက္ ေတြနဲ႔ ထုတ္ ကုန္ ေတြကို ထုတ္ ေဖာ္ ဖြင္ ့ျပရျခင္ း

ဘယ္ လိုအ ေျခအ ေနမ်ိဳးမွာမဆို Hello Health Group၊ လိုင္ စင္ ေပးအပ္ သူ ေတြ၊ supplier ေတြနဲ႔ တျခား third party  ေတြအ ေနနဲ႔ ထိခိုက္ ပ်က္ စီးမႈ ေတြမွာ တာဝန္ မရွိပါဘူး ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔တ ေတြက စင္ ကာပူ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ မ ေက်ာ္ တဲ့ သင္ ျပဳလုပ္ လိုက္ တဲ့ ထိခိုက္ ပ်က္ စီးမႈ ေတြမွာဘဲ တာဝန္ ရွိပါတယ္ ။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ ေတြက site ထဲက content ေတြကို လြဲမွားစြာအသံုးျပဳျခင္ း ေၾကာင္ ့ တစ္ စံုတစ္ ဦးဒဏ္ ရာရျခင္ း ေသဆံုးျခင္ း ေတြအတြက္ လည္ း တာဝန္ မရွိပါဘူး။ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ site ကိုအသံုးျပဳၿပီး ျဖစ္ လာတဲ့ ျပသနာ ေတြကို တစ္ နွစ္ အတြင္ း ေဖာ္ ျပပါ။

ေၾကာ္ ျငာမ်ား၊ ရွာ ေဖြမႈမ်ားနဲ႔ တျခား site မ်ားသို႔ လခ့္ မ်ား

Hello Health Group က Third party ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ကိုသြားဖို႔ လခ့္ ေတြ ေပးထားပါတယ္ ။ Hello Health Group က အသံုးျပဳသ ေတြရဲ႕ ရွာ ေဖြမႈအ ေပၚမူတည္ ၿပီးလည္ း third party ေတြရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ဆီသြားခြင္ ့ျပဳထားပါတယ္ ။ Hello Health Group က third party ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေတြကို recommend လုပ္ တာမ်ိဳး ေတာ့မရွိပါဘူး။ Hello Health Group က third party ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ေတြထဲက content ေတြ ေၾကာ္ ျငာ ေတြ နဲ႔ ဘာမွသက္ ဆိုင္ မႈမရွိပါဘူး။ သင္ တကယ္ လို႔ third party ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ကိုအသံုးျပ ေနတယ္ ဆိုရင္ လည္ း အဲဒီ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ရဲ႕ သံုးစြဲရန္ အ ေျခအ ေန ေတြအတိုင္ းလိုက္ နာရပါမယ္ ။ ပိုၿပီးအတြင္ းက်က်သိခ်င္ ရင္ ေတာ့ Hello Health Group ရဲ႕ ေၾကာ္ ျငာျခင္ းမူဝါဒနဲ႔ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ နဲ႔ပတ္ သက္ တဲ့ မူဝါဒကိုသြားဖတ္ ပါ။

ေလ်ာ္ ေၾကး

သင္ ့အ ေနနဲ႔ ဒီသံုးစြဲရမယ္ ့အ ေျခအ ေန ေတြကို သ ေဘာတူထားၿပီးၿပီ ျဖစ္ တဲ့အတြက္ တစ္ စံုတစ္ ခု မွားယြင္ းခ်ြတ္ ေခ်ာ္ ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ က်ြန္ ေတာ္ တို႔ Hello Health Group အ ေနနဲ႔ တာဝန္ မရွိပါဘူး။

အ ေထြ ေထြ

Hello Health Group က စင္ ကာပူ၊ ဂ်ကာတာ၊ ဟိုခ်ီမင္ းစတဲ့ၿိဳ႕ ေတြမွာအ ေျခစိုက္ တာျဖစ္ ပါတယ္ ။

တရားစီရင္ ခြင့္

သင္ ့အ ေနနဲ႔ Hello Health Group နဲ႔ တစ္ စံုတစ္ ခုနဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီး အျင္ းပြားစရာႀကံဳလာခဲ့ရင္ တရားရင္ ဆိုင္ ခြင္ ့ရွိပါတယ္ ။

ဒီသံုးစြဲရမယ္ ့အ ေျခအ ေန ေတြက စင္ ကာပူရဲ႕တည္ ဆဲဥပ ေဒအမ်ားအျပားနဲ႔ အ ေျခခံထားၿပီးျပဳလုပ္ ထားတာ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ဒီသံုးစြဲရမယ္ ့အ ေျခအ ေန ေတြရဲ႕ ေထာက္ ပ႔မႈ တစ္ ခ်ိဳ႕က တရားမဝင္ ဘူးလို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ရင္ အဲဒီ ေထာက္ ပ႔မႈ ေတြက က်န္ ရွိ ေနတဲ့ ေထာက္ ပ႔မႈ ေတြကို သက္ ေရာက္ မႈမရွိ ေစရပါဘူး။

Notice and takedown procedure ေတြနဲ႔ မူပိုင္ ခြင္ ့ ကိုယ္ စားလွယ္ မ်ား

တကယ္ လို႔ သင္ မူပိုင္ ခြင္ ့ရွိတဲ့ work တစ္ ခုခု Site ထဲမွာ ေတြ႕တယ္ ဆိုရင္ သင္ ့အ ေနနဲ႔ Hello Health Group ကိုဆက္ သြယ္ ၿပီး ေအာက္ ပါအခ်က္ အလက္ ေတြကိုျပၿပီး ဖယ္ ရွားခိုင္ းနိုင္ ပါတယ္ ။

 1. သင္ ပိုင္ ဆိုင္ တယ္ ဆိုတဲ့ work ရဲ႕ identification ကို အ ေသးသိတ္ ေဖာ္ ျပၿပီး ျဖစ္ နိုင္ ရင္ original work ရွိရာ ေနရာနဲ႔တကြ ပို႔ ေပးပါ။
 2. သင္ ့အမည္ လိပ္ စာ ဖုန္ းနံပါတ္ နဲ႔ email address လည္ း ေဖာ္ ျပ ေပးပါ။
 3. သင္ ပိုင္ ဆိုင္ တယ္ ဆိုတဲ့ work က တျခားမည္ သူနဲ႔မွမသက္ ဆိုင္ ေၾကာင္ း ေဖာ္ ျပခ်က္ ကိုလည္ း လိုပါတယ္ ။
 4. သင္ ပိုင္ ဆိုင္ ေၾကာင္ း သင္ မူမိုင္ ခြင္ ့ရွိ ေၾကာင္ း လက္ မွတ္ လည္ းလိုပါတယ္ ။

Hello Health Group ရဲ႕ မူပိုင္ ခြင္ ့နဲ႔ပတ္ သက္ တဲ့ ကိုယ္ စားလွယ္ ရဲ႕ လိပ္ စာက

Hello Health Group Pte. Ltd.
Attn: Office of Privacy

9 Battery Road
#25-01 Straits Trading Building
Singapore 049910
Republic of Singapore ျဖစ္ ပါတယ္ ။

သ ေဘာတူညီခ်က္ အျပည္ ့အစံု

Hello Health Group site မွာ ေဖာ္ ျပထားတဲ့ legal notice ကလြဲလို႔ ဒီ သံုးစြဲရန္ အ ေျခအ ေန ေတြက သင္ နဲ႔ Hello Health Group က Hello Health Group ရဲ႕ content ေတြကို ေသခ်ာစည္ းကမ္ းလိုက္ နာၿပီး အသံုးျပဳပါမယ္ ဆိုတဲ့ သ ေဘာတူညီခ်က္ နဲ႔ ညီမ်ွပါတယ္ ။

 


နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်: June 1st, 2017