မူဝါဒများ

For the English Version please refer tohere.

မာတိကာ

 1. မူဝါဒများ
 2. ငင် းဆိုချက် များ
 3. ကြော် ငြာခြင် းနဲ့ ပတ် သက် သည့် မူဝါဒများ
 4. အမှားပြင် ဆင် ခြင် းနဲ့ ပတ် သက် သည့် မူဝါဒများ
 5. တည် းဖြတ် ခြင် းနဲ့ ပတ် သက် သည့် မူဝါဒများ
 6. ကိုယ် ရေးကိုယ် တာနဲ့ ပတ် သက် သည့် မူဝါဒများ
 7. ကျွန် တော် တို့ကို ထောက်ပံ့ကူညီမှု များ
 8. သုံးစွဲရမယ့် အ ခြေအ နေများ

I. မူဝါဒများ

ဒီမူဝါဒ တွေကို ထားထားတဲ့ ရည် ရွယ် ချက် က ကျွန် တော် တို့ Hello Health site ကို ဖတ် ရှူအသုံးပြုတဲ့ သူ တွေအားလုံးကို HelloSayarwon.com အပါအဝင် Hello Health ဝက်ဘ်ဆိုဒ်s တွေရဲ့ term နဲ့ condition တွေကို နားလည် စေဖို့အတွက် ပါ။

ကျေးဇူးပြုပြီး အောက် မှာ ဖော် ပြထားတာ တွေကို အချိန် ပေးပြီး ဖတ် ပေးပါ။ ဒါ့အပြင် ကြေညာခြင် းနဲ့ ပတ် သက် ခြင် းတဲ့ မူဝါဒများ ပြင် ဆင် ခြင် းနဲ့ ပတ် သက် တဲ့ မူဝါဒများ တည် းဖြတ် ခြင် းနဲ့ ပတ် သက် တဲ့ မူဝါဒများ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာနဲ့ ပတ် သက် တဲ့ မူဝါဒများ သုံးစွဲရမယ့် အ ခြေအ နေနဲ့ အချိန် အခါများ စတာ တွေကို လိုအပ် ရင် မှတ် စု လေးနဲ့ မှတ် ထားလို့ရပါတယ် ။

တကယ် လို့ ကျွန် တော် တို့ အကြံပြုထားတဲ့ မူဝါဒ တွေကို သံသယရှိပြီး မယုံကြည် ဘူးဆိုရင် တော့ ကျွန် တော် တို့ရဲ့ Hello Health Group sites တွေကို အသုံးပြုခြင် းရပ် လိုက် ပါ။


နောကျဆုံးပွငျဆငျခဲ့သညျ: June 1st, 2017


II. Hello Health Group ရဲ့ ငြင် းဆိုချက် များ

ဒီ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ထဲမှာရှိတဲ့ သတင် းအချက် တွေက အ ထွေ ထွေဗဟုသတရ စေချင် တဲ့ ရည် ရွယ် ချက် သက် သက် ပါ။ ဒီ Hello Health Group မှာရှိတဲ့ သတင် းအချက် အလက် တွေကို ကျွန် တော် တို့ ကြိုးပမ် းအားထုတ် ပြီး up to date ဖြစ် အောင် လုပ် ၊ အမှား တွေပြင် ထား ပေမယ့် ကိုယ် စားပြုခြင် း၊ အာမခံခြင် း ဥပမာ တိကျမှန် ကန် မှု ယုံကြည် စိတ် ချရမှု သင့် တော် မှု တို့ကို တော့ မလုပ် ပါဘူး။ ဒါ ကြောင့် ဒီသတင် းအချက် အလက် တွေကို သင့်အတီုင် းအတာနဲ့ သင် စုံစမ် းပြီးမှ ယုံပါ။

Hello Health Group က ရောဂါသတ် မှတ် ခြင် း တွေ ကုသခြင် း တွေ မလုပ် ပါဘူး။

ဘယ် အ ခြေအ နေမျိုးမှာမဆို ကျွန် တော် တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကိုအသုံးပြုခြင် း ကြောင့် ဖြစ် လာတဲ့ ဘယ် လို ဆုံးရှုံး ထိခိုက် မှုမျိုးမဆို ကျွန် တော် တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် က ဥပ ဒေအရ တာဝန် မရှိပါဘူး။

ကျွန် တော် တို့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် က နေတဆင့် တခြားကျွန် တော် တို့နဲ့ ဆက် စပ် မှုမရှိတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွေကိုလည် း သင့်အ နေနဲ့ ချိတ် ဆက် နိုင် ပါတယ် ။ ကျွန် တော် တိုအ နေနဲ့ အဲဒီ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွေရဲ့ သ ဘောသဘာဝ၊ ပါဝင် တဲ့ အ ကြောင် းအရာ တွေနဲ့ ရရှိနိုင် ခြင် း တွေနဲ့ ဘာမှသက် ဆိုင် မှုမရှိပါဘူး။ အဲဒီ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွေထဲမှာ ဖော် ပြထားတဲ့ ဘယ် လို လခ့် မျိုး ဘယ် လိုအ ကြောင် အရာမျိးမဆို ကျွန် တော် တို့နဲ့ သက် ဆိုင် မှုမရှိပါဘူး။

ကျွန် တော် တို့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကို အဆင် ပြေ ချော မွေ့စွာ ဆက် လက် တည် မြဲ စေနိုင် ဖို့ ကျွန် တော် တို့ ကြိုးစားအားထုတ် ထားကြပါတယ် ။ ဒါ ပေမယ့် ကျွန် တော် တို့ Hello Health Group က ဝက်ဘ်ဆိုဒ် က နည် းပညာချို့ယွင် းမှု ကြောင့် site ခဏပျက် သွားခြင် း ကျသွားခြင် း တွေကို တော့ တာဝန် ယူမှာမဟုတ် ပါဘူး။


နောကျဆုံးပွငျဆငျခဲ့သညျ: June 1st, 2017


III.Hello Health Group ရဲ့ ကြော် ငြာခြင် းနဲ့ ပတ် သက် တဲ့ မူဝါဒများ။

အောက် ဖော် ပြပါ အချက် အလက် တွေက Hello Health Group အ နေနဲ့ အတည် ပြုပြီးဖြစ် တဲ့အပြင် Hello Health Group ကွန် ယက် အတွင် းက ဝက်ဘ်ဆိုဒ်s တွေ mobile applications တွေမှာ ကြော် ငြာခြင် း တွေကို ကျွန် တော် တို့က “Hello Health Group Consumer Properties” လို့ ရည် ညွှန် းထားပါတယ် ။ ကျန် းမာ ရေး ပညာရှင် တွေ ဆရာဝန် တွေဆီကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်s တွေ mobile application တွေနဲ့လည် း ချိတ် ဆက် ထားပါတယ ် ။ အဲဒါကို တော့ “Hello Health Group Professional Properties” လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ကြော် ငြာခြင် းအပိုင် းမှာကျ တော့ တံဆိပ် တွေ၊ သတင် းအချက် အလက် နဲ့ ပတ် သက် တဲ့အ ကြောင် းအရာ တွေ၊ ထောက်ပံ့ကူညီမှု content တွေ ပါဝင် ပါလိမ့်မယ် ။ အခုမူဝါဒမှာ ပါဝင် တဲ့ အ ကြောင် းက တော့ Hello Health Group က ကြော် ညာ တွေကိုဘယ် လိုလက် ခံလဲ၊ ကြောငြာ တွေကို ဘယ် လိုပြသမလဲ၊ ကြောငြာ တွေကို ဘယ် လိုဖယ် ထုတ် မလဲ စတာ တွေကို ဖော် ပြသွားမှာပါ။ ဒီအပိုင် းနဲ့ ပတ် သ် ပြီး Hello Health Group မှာ တစ် ဦးတည် းဆုံးဖြတ် ပိုင် ခွင့်ရှိပြီး တခြား ကြောငြာမှုနဲ့ ပတ် သက် တဲ့ ပြသနာ တွေမှလည် း Hello Health Group ကဘဲ ဆုံးဖြတ် ပိုင် ခွင့်ရှိပါတယ် ။ ကြော် ငြာခြင် းနဲ့ ပတ် သက် တဲ့ မူဝါဒ တွေကိုလည် း Hello Health Group က အချိန် မ ရွေး ပြောင် းလဲခွင့်ရှိပါတယ် ။
 1. Hello Health Group က ဘယ် လို ကြောငြာမျိုးက Hello Health Group မှာ ပြသခွင့်ရှိလဲဆိုတာကို တစ် ဦးတည် း ဆုံးဖြတ် ပိုင် ခွက့်ရှိပါတယ် ။ ဘယ် လိုအ ခြေအ နေမျိုးမှာ မဆို Hello Health Group က ထုတ် ကုန် /ဝန် ဆောင် မှုကြော် ငြာများ ဒါမှမဟုတ် ထွက် ကုန် ထုတ် လုပ် မှု တွေ၊ ဖြန့်ချီမှု တွေ စတာ တွေကို ကြော် ငြာတဲ့ company ကို ကြော် ညာခြင် းများ စတာ တွေကို လက် ခံမှာမဟုတ် ပါဘူး။
 2. Hello Health Group ရဲ့ အမြင် မှာ မတိကျတဲ့ မသင့် တော် တဲ့ ကြော် ငြာမျိုးကိုလည် း လက် ခံမှာမဟုတ် ပါဘူး။
 3. Hello Health Group အ နေနဲ့ ကြော် ငြာဖို့လုံးဝခွင့်မပြုတဲ့ အောက် ဖော် ပြပါ ကြော် ငြာအမျိုးအစား တွေရှိပါတယ် ။
 • တရားမဝင် ထုတ် ကုန် များ၊ ထိ ရောက် မှုမရှိ သော ထုတ် ကုန် များ၊ ဘေးရန် ရှိ သော ထုတ် ကုန် များ (Hello Health Group က ဘယ် လိုထုတ် ကုန် တွေက ထိ ရောက် မှုမရှိသလဲ၊ ဘေးရန် ရှိသလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ် ပိုင် ခွင့်ရှိပါတယ် ။
 • မစစ် မှန် သော၊ ချို့ယွင် းချက် ရှိ သော၊ ဥ ပ ဒေအရ ပိတ် ထား သော၊ အထင် အမြင် မှား စေ သော တစ် ဖက် သားကို စော် ကားပုတ် ခတ် ထား သော ထုတ် ကုန် များ။
 • မှားယွင် းစွာ ဖော် ပြထား သော၊ အဓိပါယ် မရှိ သော ထုတ် ကုန် များ၊ တခြား သော အသင် းအဖွဲ့ တွေ လူမျိုး တွေ အသက် အရွယ် တွေကို တိုက် ခိုက် သော ထုတ် ကုန် များ ဥပမာ – လူမျိုး ရေး၊ ဘာသာ ရေး၊ ကျားမ ခွခြားခြင် း၊ မသန် မစွမ် း။ အဲဒါ တွေအပြင် Hello Health Group ကွန် ရက် မှာ မရှိသင့်ဘူးလို့ထင် ရတဲ့ မသင့် တော် တာ တွေကို လက် ခံမှာမဟုတ် ပါဘူး။
 • အရက် များ။
 • လက် နက် များ၊ ခဲယမ် းများ၊ မီးရှူးမီးပန် းများ။
 • လောင် းကစားများ။
 • လိင် မှ ရေးရာနဲ့ သက် ဆိုင် သည့်အရာများ။
 • ဆေးရွက် ကြီး အသုံးပြုထားသည့်အရာများ။
 • သတင် းမှားများ။
 • အသက် ၁၃ နှစ် အောက် က လေး တွေကို ဆွဲ ဆောင် ဖို့ တိုက် ရိုက် ဖြစ် စေ တစ် ဖက် လှည့်ဖြစ် စေ ကြောငြာ သော ထုတ် ကုန် များ။
 • “M” rated video games တွေနဲ့ သက် ဆိုင် တဲ့ ကြော် ငြာများ။
 • အကျိုးအ ကြောင် းမသင့် သော၊ သာမန် ထက် လွန် ကဲ သော ထုတ် ကုန် နဲ့ ဝန် ဆောင် မှုများ။
 • အ့သြဖွယ် ရာ ဝိတ် ကျ စေတဲ့ ထုတ် ကုန် များ ဒါမှမဟုတ် တခြား အ့ငြဖွယ် ရာလို့ သမုတ် ထားတဲ့ ကုသမှုများ။
 • သတ် မှတ် ထားတဲ့ ကြောငြာ နေရာထက် လွန် နေပြီး ဆောင် းပါး တွေ သတင် းအချက် အလက် တွေကို သွားဖုံး နေတဲ့ ကြော် ငြာများ။
 • ကြော် ငြာ တွေက သတ် မှတ် ထားတဲ့ နေရာအတွင် းမှာ မ ကြော် ငြာတာ ဒါမှမဟုတ် ကြော် ငြာမှာ ပိတ် ဖို့ Close ဒါမှမဟုတ် X မပါတဲ့ ကြော် ငြာများ။
 • ကွန် ပြူတာရဲ့ လုပ် ငန် းစဉ် တွေပုံစံကို တုပထားတဲ့ ကြော် ငြာပုံစံများ။
 1. Hello Health Group က ကြော် ငြာ content၊ ထောက်ပံ့ကူညီမှု content နဲ့ တည် းဖြတ် ထားတဲ့ content တွေက သက် သက် ခွခြားထားပါတယ် ။ ကျွန် တော် တို့ရဲ့ တည် းဖြတ် ခြင် း content က ကြော် ငြာ content နဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီမှု content ရဲ့ လွှမ် းမိုးမှု အောက် မှာ မရှိပါဘူး။ ကျွန် တော် တို့ Hello Health Group က ကြော် ငြာ content တွေနဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီမှု content တွေကို သေချာစစ် ဆေးပြီး အမျိုးအစားခွဲထားပါတယ် ။ Hello Health Group က ကြော် ငြာ တွေမှာ ကြောငြာလို့ ခေါင် းစဉ် မတပ် ထားတာ တွေ၊ ထောက်ပံ့ကူညီမှု content တွေမှာလည် း ထောက်ပံ့ကူညီမှု ဖြစ် ကြောင် းမ ပြောထားတာ တွေကို လက် မခံပါဘူး။
 2. Hello Health Group မှာ ကြောငြာထားတဲ့ ကြော် ငြာ တွေကို click နှိပ် လိုက် တာနဲ့ အဲ ကြော် ငြာနဲ့ သက် ဆိုင် တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ဒါမှမဟုတ် အဲ ကြော် ငြာနဲ့ သက် ဆိုင် တဲ့ နေရာကိုဘဲ ရောက် သွားရပါမယ် ။
 3. Hello Health Group အ နေနဲ့ စာဖတ် သူ တွေ အဆင် ပြေဖို့အတွက် Keywords တွေ Topic တွေကို သက် ဆိုင် ရာ နေရာမှာ အကြံ ပေးထားပါတယ် ။ ရှာ ဖွေရတဲ့ နေရာမှာ ရှိတဲ့ content list တွေက Health A-Z ဒါမှမဟုတ် Drugs A-Z ဆိုပြီးရှိ နေမှာပါ။ တကယ် လို့ သတင် းအချက် အလက် ရှာ ဖွေတဲ့ နေရာမှာ ထောက်ပံ့ကူညီမှု content ပေါ်လာခဲ့ရင် အဲဒီ content တွေကို Hello Health Group ရဲ့ နေရာတစ် ခုခုမှာ “Hello Health Group ထောက်ပံ့ကူညီမှု” ဆိုပြီး နာမည် တပ် ထားပြီး Professional properties မှာဆိုရင် တော့ “Industry Information” ဆိုပြီး တော့ အသုံးပြုသူ တွေ ဖတ် ရှုရလွယ် ကူ အောင် စီစဉ် ထား ပေးပါတယ် ။
 4. “Ads by Google” ဆိုတဲ့ Google က စီစဉ် တဲ့ ကြောငြာ လခ့် တွေလည် း Hello Health ဝက်ဘ်ဆိုဒ် မှာ တွေ့ရနိုင် ပါတယ် ။ အဲဒီ လခ့် တွေက တော့ company တစ် ခုခုက သူတို့ ကြောငြာ တွေကို လူသိ စေချင် တဲ့အတွက် Google က နေ ဝယ် ယူပြီး လာ ကြောငြာထားတာပါ။ Hello Health Group က အဲဒီ လခ့် တွေကို အသုံးပြုသူ တွေ ဘယ် နှ ယောက် ဝင် ကြည့်လဲအ ပေါ်မူတည် ပြီး Google က နေ ဝင် ငွေရနိုင် ပါတယ် ။
 5. ထောက်ပံ့ကူညီမှု တွေနဲ့ ကြောငြာသူ တွေက Hello Health Group က ချမှတ် ထားတဲ့ ကြော် ငြာခြင် းနဲ့ပတ် သက် တဲ့ မူဝါဒများကို လိုက် နာရမှာဖြစ် ပြီး ဒီလိုလိုက် နာမှသာ ကျွန် တော် တို့ Hello Health Group က စာဖတ် သူ တွေကို ဘယ် ဟာက Hello Health Group ရဲ့ content ဘယ် ဟာက ထောက်ပံ့ကူညီမှု content လဲဆိုတာ ကွဲပြား အောင် ပြသနိုင် မှာပါ။
 6. Hello Health Group က ကြော် ငြာ တွေက ကြော် ငြနဲ့ပတ် သက် တဲ့ စာရင်းသွင်း လုပ် တဲ့ page ဆီချက် ချင် း ရောက် သွားလို့မရပါဘူး။ ကြော် ငြာ လခ့် ကတစ် ဆင့် သက် ဆိုင် ရာ စာရင်းသွင်း လုပ် တဲ့ page ဆီ ရောက် ဖို့က အနည် းဆုံး click နှစ် ချက် နှိပ် ဖို့လိုပါမယ် ။ Hello Health Group က ကြော် ငြာထားတဲ့ content ကို ဝင် ကြည့်ဖို့အတွက် စာရင်းသွင်း လုပ် မှရမယ့် ကြော် ငြာ တွေကို လက် မခံပါဘူး။
 7. Hello Health Group မှာ ကြော် ငြာ တွေနဲ့ ပတ် သက် ပြီး လက် ခံခွင့် ပယ် ချခွင့် ပယ် ဖျက် ခွင့်တို့ကို အချိန် မ ရွေးလုပ် နိုင် ပါတယ် ။ တကယ် လို့ ကြော် ငြာ ဖယ် ရှားခံရပြီဆိုရင် လည် း ဖယ် ရှားရတဲ့ အ ကြောင် းအရင် းနဲ့တကွ ကြော် ငြာပိုင် ရှင် ဆီ အ ကြောင် းကြား ပေးမှာပါ။ Hello Health Group အ နေနဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ပေါ်က ကြော် ငြာ လခ့် တွေ error မတက် ဘူးလို့ အာမမခံပါဘူး။
 8. ပြည် တွင် းနဲ့ ပြည် ပ ဥပ ဒေနဲ့အညီ ကြော် ငြာဖို့က ကြော် ငြာထည့်သူ တွေရဲ့ တာဝန် ဖြစ် ပါတယ် ။ Hello Health Group အ နေနဲ့ ကြော် ငြာ တွေဟာ အဲဒီဥပ ဒေ တွေနဲ့ ညီမညီလိုက် မစစ် နေနိုင် ပါဘူး။ ဒါ ပေမယ့် Hello Health Group က ကြော် ငြာ တွေက ဥပ ဒေနဲ့ ကိုက် ညီမှုရှိမရှိ စစ် နိုင် တဲ့အပြင် မသင်္ကာစရာ တစ် ခုခု တွေ့ပါက ကြော် ငြာကို Hello Health Group က နေ ဖယ် ထုတ် ပစ် မှာဖြစ် ပါတယ် ။

Hello Health group မှာရှိတဲ့ ကြော် ငြာ တွေအားလုံးက ခွင့်ပြုချက် မရဘဲ pixels တွေ tags တွေ Flash containers တွေ စတဲ့သတင် းအချက် အလက် စု ဆောင် းတဲ့ software code တွေ ထည့်ထားခွင့်မရှိရတဲ့အပြင် beacons တွေ cookies တွေစတဲ့ သတင် းအချက် အလက် စု ဆောင် တဲ့ device တွေကိုလည် း ထည့်ထားခွင့်မရှိပါဘူး။ Hello Health Group ကွန် ယက် ကို အသုံးပြုသူ တွေရဲ့ အချက် အလက် တွေကို ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ရယူခွင့် မရှိပါဘူး။


နောကျဆုံးပွငျဆငျခဲ့သညျ: June 1st, 2017


IV.ပြင် ဆင် ချက် မူဝါဒများ

Hello Health Group ၏ ပြင် ဆင် ချက် နဲ့ ပတ် သက် သည့် မူဝါဒများ။

Hello Health Group အ နေနဲ့ မူရင် း content တွေမှာ ပြင် ဆင် ဖို့လိုလာရင် ပြင် ဆင် ချက် တွေ လုပ် နိုင် ပါတယ် ။ ကျွန် တော် တို့အ နေနဲ့ စာလုံး ပေါင် းမှားတာလိုမျိုး အမှား သေး သေး လေးရှိခဲ့ရင် တောင် ချက် ချင် း ပြင် ဆင် ပါတယ် ။

တကယ် လို့ content ထဲက တစ် ခုခုမှား နေမယ် ဆိုရင် ချက် ချင် းပြင် ဆင် ပြီး အဲဒီပြင် ဆင် ချက် ကို ရက် ၆၀ တိုင် တိုင် အမှားပြင် ပြီးသား content ကို အမှားမပြင် ခင် content နဲ့ စာဖတ် သူ တွေ သိ အောင် တွဲထား ပေးမှာပါ။ ပြင် ဆင် ချက် မူဝါဒ တွေက Hello Health Group ရဲ့ မူရင် း content တွေ ဥပမာ သတင် းများ ဆောင် းပါးများ စတာ တွေနဲ့ဘဲ သက် ဆိုင် ပါတယ် ။ လိုင် စင် နဲ့ တခြား content တွေက တော့ ထုတ် ဝေသူနဲ့ဘဲ သက် ဆိုင် ပါတယ် ။

တကယ် လို့သင် ဟာ ကျွန် တော် တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ထဲက content တစ် ခုခုမှာ အမှား တွေ့ခဲ့ရင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် အောက် နားမှာရှိတဲ့ Contact us ဆိုတဲ့ လခ့် ကတစ် ဆင့် E mail ပို့ ပေးလို့ရပါတယ် ။


နောကျဆုံးပွငျဆငျခဲ့သညျ: June 1st, 2017

V.တည် းဖြတ် ခြင် းနှင့် ပတ် သက် သည့်မူဝါဒ

Hello Health Group ၏ တည် းဖြတ် ခြင် းနှင့် ပတ် သက် သည့် မူဝါဒကျွန် တော် တို့ တာဝန် ကသင့်ဆီကို ယုံကြည် ရပြီး တိကျတဲ့ ကျန် းမာ ရေး သတင်းအချက် အလက် တွေကို ယူ ဆောင် လာ ပေးဖို့ပါ။ ကျွန် တော် တို့ရဲ့ နေ့စဉ် ပန် းတိုင် က Hello Health Group က သင့်အတွက် ကျန် းမာ ရေးနဲ့ ဆေးဝါးဘက် မှာ လက် တွေ့ကျပြီး သင့် တော် တဲ့ အရင် းအမြစ် တ် ခုဖြစ် ဖို့ပါ။ ကျွန် တော် တို့ဟာ ကျန် းမာ ရေးနဲ့ပတ် သက် တဲ့ ကျယ် ပြန့်တဲ့ ခေါင် းစဉ် တွကို စာဖတ် သူ တွေ အဆင် ပြေရာ ရွေးဖတ် နိုင် အောင် စီစဉ် ထား ပေးပါတယ် ။ သတိထားရမှာတစ် ခုက Hello Health ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကဖြစ် စေ တခြား ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကဖြစ် စေ ဆောင် းပါး တွေကို အပြင် မှာ ဆေးကုသမှု ခံယူမယ့်အစား အစားထိုးအ နေနဲ့ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ သင့်အ နေနဲ့ သင့်ဆရာဝန် ရဲ့ အကြံ ပေးချက် တွေကို တော့ လိုက် နာသင့်ပါတယ် ။ ဆရာဝန် ရဲ့ အကြံပြုချက် တွေကိုလည် း ငါဒီ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် မှာ စာ တွေဖတ် နေတာဘဲဆိုပြီး လျစ် လျူမရှုသင့်ပါဘူး။

ဆေးကုသမှုဆိုင် ရာအ ရေးပါမှု

ဆေးဘက် ဆိုင် ရာ အရင် းအြမ် တွေကို တော့ ဆေးဘက် ဆိုင် ရာ ဂျာနယ် တွေကတစ် ဆင့် တရားဝင် ထုတ် ဝေတဲ့ နောက် ဆုံး ပေါ် ဆေးဘက် ဆိုင် ရာရှာ ဖွေ တွေ့ရှိမှု တွေကတစ် ဆင့် မှီငြိမ် းထားပါတယ် ။ ဥပမာ – The Journal of the American Medical Association, The New England Journal of Medicine, The Lancet, Pediatrics, Diabetes Care, Circulation နဲ့ တခြားဂျာနယ် များစွာ။

ရာသီဥတုအလိုက် ဖြစ် တဲ့ ရေကြီးမှုကို ကာကွယ် ခြင် း၊ အလတ် ဂျစ် ဖြစ် ခြင် း ဖျားနာခြင် း စတဲ့ ဆောင် းပါးများ၊ အများပြည် သူနဲ့သက် ဆိုင် တဲ့ ကျန် းမာ ရေး ဆောင် းပါးများ ရင် ားကင် ဆာ ကာကွယ် မှုနဲ့ သတိပြုမှု နှလုံးကျန် းမာ ရေး နဲ့ တခြားကျန် းမာ ရေး ဆောင် းပါးများစွာအပြင် အာဟာရနဲ့ သက် ဆိုင် တဲ့ ဆောင် းပါးများ ရောဂါကာကွယ် ခြင် းများ ကျန် းမာစွာ နေထိုင် ခြင် း နဲ့ တခြား သော အ ကြောင် အရာများစွာက ကျွန် တော် တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ထဲမှာရှိပါတယ် ။

ကျွန် တော် တို့ရဲ့ content တွေက ကွပြားခြားနားပါတယ် ။

ကျွန် တော် တို့ရဲ့ content တွေက ပိုပြီး ယုံကြည် စိတ် ချရပါတယ် ။ တခြား content တွေလို up to date မဖြစ် တာမျိုး မတိကျတာမျိုူမရှိဘဲ ကျန် းမာ ရေးအချက် အလက် တွေအတွက် ယုံကြည် စိတ် ချရပါတယ် ။

ကျွန် တော် တို့ရဲ့ သတင် းအချက် အလက် တွေနဲ့ ဇာတ် လမ် း တွေက အယ် ဒီတာ တွေကိုယ် တိုင် ရွေးချယ် ထားတဲ့ အ ရေးကြီးဆုံးနဲ့ အသင့် တော် ဆုံးအဖြစ် အပျက် တွေဖြစ် ပါတယ် ။ ကျွန် တော် တို့ရဲ့ သတင် းအချက် အလက် တွေနဲ့ ဆောင် းပါး တွေဟာ လေ့လာမှုတစ် ခု အဖြစ် အပျက် တစ် ခုကို အကျဉ် းချုဉ် း ရေးထားတာထက် ကိုပိုပါတယ် ။ သူတို့ တွေမှာ သက် ဆိုင် တဲ့ ကျန် းမာ ရေးပညာရှင် တွေနဲ့ အင် တာဗျူး တွေပါ ပါတဲ့အပြင် နားလည် လွယ် အောင် လည် းရှင် ပြထားပါတယ် ။

Editorial Integrity – Hello Health Group ရဲ့ သတင် းနဲ့ဆုင် တဲ့ တာဝန် က သတင် း တွေ ကိုးကား ကွေ နဲ့ တခြားအချက် အလက် တွေကို ကွပြား အောင် ခွဲထားဖို့ပါ။

Editorial Integrity – Report တင် တဲ့အခါမှာလည် း Hello Health Group က တရားမျှတမှု တိကျမှု တာဝန် ယူမှုနဲ့ မှီခိုထားခြင် းမရှိတဲ့ report တွေသာလက် ခံပါတယ် ။

Journalistic Excellence – Hello Health Group က သတင် း ဆိုင် ရာမှာလည် း တိကျမှန် ကန် တဲ သတင် း တွေကိုသာအသုံးပြုပါတယ် ။

Hello Health Group ရဲ့ တည် းဖြတ် ခြင် းဆိုင် ရာ ဝန် ထမ် းများရဲ့ မူဝါဒ

Hello Health Group ရဲ့ တည် းဖြတ် ခြင် းဆိုင် ရာဝန် ထမ် း တွေက ထောက်ပံ့ကူညီမှု တွေ Vendor တွေနဲ့ အငြင် းပွးစရာ တွေ ဖြစ် အောင် မလုပ် ရပါဘူး။

Hello Health Group က တည် းဖြတ် ခြင် းဆိုင် ရာဝန် ထမ် း တွေနဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီမှု တွေ Partner တွေနဲ့ ဆက် ဆံရတဲ့ဝန် ထမ် း တွေကို သက် သက် ခွဲထားပါတယ် ။ တည် းဖြတ် ဖြင် းဆိုင် ရာ ဝန် ထမ် း တွေက ထောက်ပံ့ကူညီမှု တွေနဲ့ ပတ် သက် တဲ့အလုပ် တစ် ခုမှ မလုပ် ရပါဘူး။

Hello Health Group ရဲ့ တည် းဖြတ် ခြင် းဆိုင် ရာ ဝန် ထမ် း တွေရဲ့တာဝန် က အဖြစ် အပျက် တွေ issues တွေရဲ့ ပတ် သက် ပြီး တိကျမှန် ကန် တဲ့ အချက် အလက် တွေကို ပေးနိုင် ဖို့ဘဖြစ် ပါတယ် ။ Hello Health Group ရဲ့ reporter တွေက သင့် တော် တဲ့ ဇာတ် လမ် း တွေ ဒါမှမဟုတ် အရည် အချင် းပြည့်မှီတဲ့ ကျွမ် းကျင် သူ တွေကို စာတမ် းမှတ် စု တွေအတွက် ရှာ ဖွေ ပေးဖို့ဘဖြစ် ပါတယ် ။

Hello Health Group ရဲ့ journalists တွေက မှန် ကန် တဲ့သတင် းအချက် အလက် တွေကို လူ့ကျင့်ဝတ် နဲ့အညီ စံချိန် စံနှုန် းနဲ့အညီလုပ် ဆောင် ပေးရမှာဖြစ် ပါတယ် ။

သတင် းအချက် အလက် နဲ့ မူရင် း ဆောင် းပါး လပ် ငန် းစဉ်

ရုံဖွင့်ရက် တွေမှာ တည် းဖြတ် ခြင် းဆိုင် ရာ ဝန် ထမ် း တွေ နဲ့ ကျန် းမာ ရေးအကြံ ပေး တွေက နေ့စဉ် သတင် းအတွက် budget နဲ့ ဒီ နေ့အတွက် သတင် း တွေ ဇာတ် လမ် း တွေကို စီစဉ် ထားရပါတယ် ။ အဲဒါ တွေထဲမှာ အ ရေးကြီးတဲ့ ဆေးပညာဂျာနယ် တွေ ကြေညာချက် တွေ ထဲ က နေရတဲ့ သတင် အချက် အလက် တွေ ပါဝင် ပါတယ် ။ ကျွန် တော် တို့ရဲ့ အ တွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကျန် းမာ ရေး reporter တွေက နေ့စဉ် ထင် ရှားတဲ့ ကျန် းမာ ရေးပညာရှင် တွေနဲ့စကား ပြောခြင် းများ၊ ခွခြမ် းစိတ် ဖြာမှုများ၊ update များအြပ် တခြားကျန် းမာ ရေးသတင် းအချက် အလက် တွေကို ပေးနိုင် တဲ့သူ တွေကို တွေ့ဆုံပါတယ် ။ ကျွန် တော် တို့ဆီက ဆောင် းပါးတိုင် းက ကျန် းမာ ရေးအကြံ ပေး ဘုတ် အဖွဲ့က အယ် ဒီတာ တွေ စစ် ဆေးပြီးသားဖြစ် ပါတယ် ။

Hello Health Group ရဲ့ တည် းဖြတ် ခြင် းဆိုင် ရာ ဝန် ထမ် းတွက ဆောင် းပါ း တွေ အဖြစ် အပျက် တွေကို ဆေးပညာဆိုင် ရာဂျာနယ် များ ညီလာခံများ အစိုးရလှုပ် ရှားမှများ ကျွမ် းကျင် သူ တွေနဲ့ အင် တာဗျူးများ စတာ တွေက နေရပါတယ် ။ Hello Health Group က ထောက်ပံ့ကူညီမှု တွေ partner တွေဆီက တန် ဖိုးရှိတဲ့ content တွေရနိုင် တယ် ဆို ပေမယ့် အ ဲဒါ တွေကို တော့ label တပ် ထားရပါမယ် ။

ပြီးဆုံးသွားတဲ့ ဆောင် းပါ း တွေ ဇာတ် လမ်း တွေတိုင် း ဆေးပညာဆ် ုင် ရာ အယ် ဒီတာက တိကျမှုမှန် ကန် မှုရှိမရှိ စစ် ဆေးပါတယ် ။ လိုအပ် တာ တွေ ပြင် ဆင် ပြီးတာနဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ပေါ်တင် ပါတယ် ။

Content လိုင် စင် တင် ခြင် းများ

Hello Health Group က ကျန် းမာ ရေးနဲ့ပတ် သက် တဲ့ ဆောင် းပါး တွေကို လူ တွေဖတ် ရှုဖို့အတွက် ထုတ် ဝေဖို့ သက် ဆိုင် ရာဆီ လိုင် စင် တင် တဲ့အခါမှာ Hello Health Group ရဲ့ စီနီယာ အယ် ဒီတာ တွေနဲ့ ဆေးပညာ အယ် ဒီတာ တွေက ဆောင် းပါး တွေက Hello Health Group ရဲ့ တည် းဖြတ် ခြင် း မူဝါဒနဲ့ ကိုက် ညီမှုရှိမရှိစစ် ဆေးပါတယ် ။

ထောက်ပံ့ကူညီမှု Content နဲ့ ကြော် ငြာခြင် းများ

သင် ကျွန် တော် တို့ Site ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ တစ် ချို့ content တွေ badges တွေ banners တွေမှာ “ထောက်ပံ့ကူညီမှုed” “From Or ထောက်ပံ့ကူညီမှု” “Advertisement” လို့ label တပ် ထားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။ အဲဒီ content တွေက တည် းဖြတ် ခြင် းဆိုင် ရာ ဝန် ထမ် း တွေနဲ့ သက် ဆိုင် မှုမရှိသလို Hello Health Group ရဲ့ တည် းဖြတ် ခြင် းဆိုင် ရာ မူဝါဒနဲ့လည် း သက် ဆိုင် မှုမရှိပါဘူး။ ကျွန် တော် တ် ု့ တည် းဖြတ် ထားတဲ့ content တွေဟာ advertising တို့ ထောက်ပံ့ကူညီမှု တို့လို နာမည် တပ် ထားခြင် းမရှိတဲ့အပြင် သူတို့ရဲ့လွှမ် းမိုးမှု အောက် မှာလည် းမရှိပါဘူး။ “From Our ထောက်ပံ့ကူညီမှု” လို့ label တပ် ထားတဲ့ content တွေ badges တွေ banners တွေက Our ထောက်ပံ့ကူညီမှု မူဝါဒနဲ့သက် ဆိုင် ပြီး “Advertisement” လို့ label တပ် ထားတာ တွေက ကျွန် တော် တို့ရဲ့ ကြော် ငြာခြင် းမူဝါဒနဲ့ သက် ဆိုင် ပါတယ် ။


နောကျဆုံးပွငျဆငျခဲ့သညျ: June 1st, 2017


VI.ကိုယ် ရေးကိုယ် တာ မူဝါဒများ

ကျွန် တော် တို့အ နေနဲ့ သင့်ကိုကိုယ် ရေးကိုယ် တာ မူဝါဒကို သေချာအချိန် ပေးပြီး ဖတ် စေချင် ပါတယ် ။

သင့်ရဲ့အချက် အလက် ကို စု ဆောင် းခြင် း

ကျွန် တော် တို့အ နေနဲ့ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို စု ဆောင် းချင် စု ဆောင် းပါလိမ့်မယ် ဥပမာ – သင့်ရဲ့နာမည် ၊ လိပ် စာ၊ ဖုန် းနံပါတ် ၊ Email လိပ် စာ၊ ကျန် းမာ ရေးအချက် အလက် တွေကို အောက် ပါအတိုင် း စု ဆောင် းနိုင် ပါတယ် ။

 • သင် ကျွန် တော် တို့ Hello Health Group site ရဲ့ သတင် းစာ တွေ ဒါမှမဟုတ် လူမှုဆက် ဆံ ရေးအပိုင် း တွေမှာ sign up လုပ် တဲ့အခါ
 • သင် online survey တွေမှာ ပါဝင် တဲ့အခါ

ကျွန် တော့အတွက် ဘာ ရွေးချယ် မှု တွေ ရှိသလဲ ?

တကယ် လို့သင် က သင့်ရဲ့ အချက် အလက် ကို တွေကိုမယူ စေချင် ဘူးဆိုရင် တော့ Hello Health Group ရဲ့ သတင် းစာ တွေနဲ့ တခြားသင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကိုလိုအပ် တဲ့ နေရာမျိုးမှာ sign up မလုပ် သင့်ပါဘူး။ တကယ် လို့ သင် က စာရင်းသွင်း လုပ် ပြီး သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို Hello Health Group ကို ဆက် အသုံးမြု စေချင် တော့ဘူးဆိုရင် တော့ သင် စာရင်းသွင်း လုပ် ထားတဲ့ service တွေက နေထွက် ပြီး [email protected] Health Group.com ကို သင့်ရဲ့ အချက် အလက် တွေကို ဖယ် ရှား ပေးဖို့ တောင် းဆိုနိုင် ပါတယ် ။

စု ဆောင် းထားတဲ့ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို ဘယ် လိုအသုံးပြုလဲ။

ကျွန် တော် တို့က စု ဆောင် းထားတဲ့ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို အောက် ပါအတိုင် း အသုံးပြုနိုင် ပါတယ် ။

 1. သင့် account ကိုစီမံခန့်ခွခြင် း
 2. သင့်ကို tools တွေနဲ့ service တွေကို အသုံးပြု စေနိုင် ခြင် း
 3. သင် စုံစမ် း မေးမြန် းတာ တွေကို ဖြေကြား ပေးပြီး သင့်ကို စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့သက် ဆိုင် တဲ့ သတင် းအချက် အလက် များပြန် လည် ပေးပို့ခြင် း
 4. သင့်ရဲ့တုံ့ပြန် ချက် တွေကို ရရှိနိုင် ခြင် း
 5. ကျွန် တေ် တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ပေါ်က သင့်ရဲ့အြုအမူနဲ့ လှုပ် ရှားမှု တွေကို သိနိုင် ခြင် း
 6. သင် ကြိုက် နှစ် သက် လောက် တဲ့ content တွေ ကြော် ငြာ တွေ ပြ ပေးနိုင် ခြင် း
 7. လေ့လာမှု တွေနဲ့ တိုင် းတာခြင် း activities တွေကို သင့်ဆီပို့ ပေးနိုင် ခြင် း
 8. သင့်ကို သင် နဲ့ဘဲသက် ဆိုင် တဲ့ Email တွေ ကျန် းမာ ရေးနိုင် ရာအချက် အလက် တွေ ကြော် ငြာချက် တွေ အခွင့်အ ရေး တွေကို ပေးပို့ခြင် း
 9. သင့်ကို သင့် တော် တဲ့ offers တွေ ကျန် းမာ ရေး သတင် းအချက် အလက် တွေကို ထောက်ပံ့ကူညီမှု တွေက နေတစ် ဆင့် ပေးပို့ခြင် း

ကျွန် တော် တို့ Hello Health Group အ နေနဲ့ သင့်ရဲ့ကိုယ် ရေးကိယ် တာ အချက် အလက် တွေနဲ့ တခြားအချက် အလက် တွေကို ပေါင် းစပ် နိုင် တဲ့အပြင် အဲဒီ information တွေကိုလည် း တခြားအပြင် က ရတဲ့သတင် းအချက် အလက် တွေနဲ့လည် း ပေါင် းစပ် ထားနိုင် ပါတယ် ။ တခြား third parties တွေကလည် း သင့်ရဲ့ကိုယ် ရေးကိုယ် တာမဟုတ် တဲ့ အချက် အလက် တွေကိုလည် း အသုံးပြုပြီး သင် စိတ် ဝင် စားနိုင် တဲ့ ကြော် ငြာ တွေကိုလည် း ပြသနိုင် ပါတယ် ။

သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို ကျွန် တော် တို့ ဘယ် သူ တွေနဲ့ မျှ ဝေလဲ ?

Hello Health Group က သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို သင် သ ဘောမတူဘဲ ဘယ် သူ့ကိုမှ မသိ စေပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ်

 1. ဥပ ဒေနဲ့ သက် ဆိုင် တဲ့ နေရာမှာအသုံးပြုခြင် း၊ ဥပမာ – အာမခံ၊ စည် းမျဉ် းစည် းကမ် းများ၊ တရားရုံးအတွက် အသုံးပြုခြင် းများ
 2. Vendors တွေ Suppliers တွေဆီက ထုတ် ကုန် တွေ ဝန် ဆောင် မှု တွေ ရယူတဲ့အခါ အသုံးပြုခြင် း
 3. တခြားပူး ပေါင် း ဆောင် ရွက် ခြင် း အ ဖြေအ နေ တွေ ကြောင့် အသုံးပြုခြင် း ဥပမာ – Company ချင် း ပေါင် းစည် းခြင် း၊ company က assets တွေ ရောင် းချခြင် း၊ ဒေဝါလီခံရခြင် း
 4. တချို့အ ခြေအ နေ တွေမှာ သင် အပါအဝင် တခြားသူ တွေပါ ရုပ် ပိုင် းဆိုင် ရာ ခြိမ် း ခြောက် ခြင် း ကြောင့်အသုံးပြုခြင် း

Hello Health Group ကသင့်ရဲ့ အချက် အလက် တွေကို တခြား third parties တွေဆီ သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ မ ပေးသိပါဘူး။

ကျွန် တော် တို့ဘယ် လို သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို လုံခြုံ စေဖို့ ဘယ် လိုထိန် းသိမ် းသလဲ ?

ကျွန် တော် တို့က သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေ လုံခြုံ စေဖို့ စက် ပိုင် းဆိုင် ရာ ရုပ် ပိုင် းဆိုင် ရာ လုံခြုံ ရေး တွေထားထားပါတယ် ။ ကျွန် တော် တို့အ နေနဲ့ အဲဒီလုံခြုံ ရေး တွေကို အမြဲအဆင့်မြှင့်တင် ပေး နေပါတယ် ။

Hello Health Group ကို ဆက် သွယ် ရန်

ဆက် သွယ် ဖို့အတွက် ဆိုရင် တော့ ကျွန် တော် တို့ site ထဲက page တိုင် းရဲ့ အောက် မှာပါတဲ့ email address က နေတစ် ဆင့် ဆက် သွယ် မေးမြန် းနိုင် ပါတယ် ။

:

ဒါမှမဟုတ် သင့်အ နေနဲ့ Hello Health Group ရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာနဲ့ သက် ဆိုင် တဲ့ ရုံးကို အောက် ပါ လိပ် စာမှာ တွေ့နိုင် ပါတယ် ။

Hello Health Group Pte Ltd.

Attn: Office of Privacy

9 Battery Road

#25-01 Straits Trading Building

Singapore 049910

Republic of Singapore.

Hello Health Group ရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာ မူဝါဒများ

Hello Health Group က အသုံးပြုသူ တွေရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် တွေဆိုတာ ဘယ် လောက် အ ရေးကြီးမှန် းနားလည် ပါတယ် ။ ဒီမူဝါဒက ကျွန် တော် တို့က သင့်ရဲ့ဘယ် အခ်ျ အလက် တွေကို ကောက် ယူလဲဆိုတာအပြင် သင် Hello Health Group ကိုဘယ် လိုအသုံးပြုလဲဆိုတဲ့အချက် တွေကို ဘယ် လို ကောက် ယူလဲဆိုတာ သိ စေပါတယ် ။ ဒါ ကြောင့် သင့်ကို ဒီမူဝါဒ တွေကို သေချာဖတ် စေချင် ပါတယ် ။

ဒီ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာနဲ့ ပတ် သက် တဲ့ မူဝါဒ တွေက Hello Health Group ရဲ့ ရဲ့မူပိုင် ဖြစ် ပြီး ဒါ တွေက professional မဟုတ် တဲ့ စာဖာတ် သူ တွေအတွက် ဘဲ ရည် ရွယ် တာဖြစ် ပါတယ် ။

Hello Health Group က နေ ကိုးကားထားတယ် ဆိုတဲ့သ ဘောက Hello Health Group ရဲ့ လက် အောက် မှာရှိ နေတယ် ဆိုတဲ့သ ဘောပါ။ Hello Health Group က လက် အောက် ခံ company တွေနဲ့ သင့်ရဲ့ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် တွေကို မျှ ဝေနိုင် တယ် ဆို ပေမယ့် အဲဒီအချက် အလက် တွေကို ကိုယ် ရေးကိုယ် တာ မူဝါဒအတိုင် း ကာကွယ် ထား ပေးမှာပါ။

သင် နဲ့ပတ် သက် တဲ့ အချက် အလက် စု ဆောင် းခြင် းများ

ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် များ

တကယ် လို့သင် က စာရင်းသွင်း လုပ် တာဘဖြစ် ဖြစ် ရှိပြီးသား acc ကို update လုပ် တာဘဲဖြစ် ဖြစ် သင် ရဲ့အချက် အလက် တွေကိုတင် ပြဖို့လိုပါတယ် ။ အဲဒီ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေဆိုတာက သင့်ရဲ့နာမည် လိပ် စာ Ph no နဲ့ Email address ကိုဆိုလိုတာပါ။ ကျွန် တော် တို့ရဲ့ တချို့ service တွေက တော့ သင့်ရဲ့ ကျန် းမာ ရေးအချက် အလက် တွေကို တောင် းပါလိမ် မယ် ။ သင် အ နေနဲ့ Hello Health Group ကို သင် ပေးလိုက် တဲ့အချက် အလက် တွေက မှန် ကန် တိကျဖို့ တော့လိုပါတယ် ။ ဒါမှသာ သင် ဟာ Hello Health Group ရဲ့ service တွေကို စိတ် ကျေနပ် မှုအပြည့်နဲ့ အသုံးပြုနိုင် မှာပါ။

သင့်ဆီကိုပို့တဲ့ သတင် းအချက် အလက် နှင့် Email များ။

စာရင်းသွင်း လုပ် တဲ့အခါမှာနဲ့ Hello Health ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါတိုင် း သင် ဟာ သတင် းအချက် အလက် တွေ ရယူဖို့နဲ့ promotion တွေရယူဖို့ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို တောင် းခံခြင် းခံရပါလိမ့်မယ် ။ ကျွန် တော် တို့ အ နေနဲ့ ကျွန် တော် တို့ရဲ့ သတင် းအချက် အလက် တွေကို Third party ဝက်ဘ်ဆိုဒ်s တွေဆီမှာ တင် ထားတာမျိုးရှိပါတယ် ။ တကယ် လို့ သင် က အဲဒီ third party ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွေမှာ စာရင်းသွင်း လုပ် ခဲ့ရင် အဲဒီ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်s တွေက နေ ကျွန် တော် တို့ဆီကို သင့်ရဲ့ email address လိုမျိုး သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို ပေးပို့မှာပါ။

သင် က ကျွန် တော် တို့ရဲ့ Email ကတစ် ဆင့် ပေးပို့တဲ့ သတင် းအချက် အလက် ဝန် ဆောင် မှုမှာ sign up လုပ် တဲ့အခါ သင့်အ နေနဲ့ Hello Health Group ဆီက သတင် း တွေယူမလား ကျွန် တော် တို့ ထောက်ပံ့ကူညီမှု ဆီက သတင် း တွေယူမလား ရွေးချယ် ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။

ဈေးကွက် သု တေသန

အချိန် တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ကျွန် တော် တို့ Hello Health Group အ နေနဲ့ online research တွေကို survey အ နေနဲ့ email က နေတစ် ဆင့် ပေးပို့လာနိုင် ပါတယ် ။ Survey မှာသင် ပါဝင် တဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် တွေကို တောင် းခံပါလိမ့်မယ် ။ သင် တင် လိုက် တဲ့ သင့်ရဲ့ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် တွေကို Hello Health Group က သု တေသန နဲ့ တိုင် းတာချက် ရည် ရွယ် ချက် အ နေနဲ့ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ် ။ ဥပမာ – content တွေ ကြော် ငြာ တွေ program တွေ ရဲ့ အကျိုးသက် ရောက် မှုကို စစ် ဆေးခြင် း တွေဘဖြစ် ပါတယ် ။ သု တေသန survey တွေအတွက် ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် တွေ စု ဆောင် းတဲ့အခါမှာ အသက် ၁၃ နှစ် အောက် တွေကို လက် မခံပါဘူး။

Hello Health Group ကိုပို့တဲ့ သင့်ရဲ့ Email များ

ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် နဲ့ ပတ် သက် တဲ့မူဝါဒက သင် Hello Health Group ကို email ကတစ် ဆင့် ပေးပို့တဲ့ သတင် းအချက် အလက် တွေ content တွေ လုပ် ငန် းဆိုင် ရာ သတင် းအချက် အလက် တွေ အကြံဉာဏ် တွေ အယူအဆများ တီထွင် မှု တွေက အကြုံးမဝင် ပါဘူး။ တကယ် လို့ ခုနက ပြောသွားတဲ့ဟာ တွေကို သင် ထိန် းသိမ် းချင် တယ် ဆိုရင် တော့ Hello Health Group ကို မပို့ပါနဲ့။

သင့်ရဲ့ကိုယ် ရေးကိုယ် တာမဟုတ် တဲ့ အချက် အလက် များ

သင့်အ နေနဲ့ သင့်ရဲ့ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် တွေကို Hello Health Group ကို မတင် ခဲ့ရင် တောင် ကျွန် တော် တို့က သင့်ရဲ့ Hello Health Group ကို ဘယ် လိုအသုံးပြုလဲဆိုတဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာမဟုတ် တဲ့ အချက် အလက် တွေကိုလည် စု ဆောင် းပါတယ် ။ အဲဒီအချက် အလက် တွေနဲ့ သင့်ကို identify လုပ် လို့မရတဲ့အပြင် ဆက် သွယ် လို့လည် းမရပါဘူး။ ကျွန် တော် တို့အ နေနဲ့ သင့်ရဲ့ကိုယ် ရေးကိုယ် တာမဟုတ် တဲ့ အချက် အလက် တွေကို တခြား external sources တွေဆီက နေလည် း ရယူနိုင် ပါတယ် ။ သင် ဟာ Hello Health Group ရဲ့ တချို့ function တွေကို တော့ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေ အသုံးပြုပြီး စာရင်းသွင်း လြပ် ဖို့မလိုအပ် ပေမယ့် ကန် တဲ့ တော် တော် များများက တော့ လိုပါတယ် ။

Cookies နဲ့ Web Beacons များ

ကျွန် တော် တို့က သင့်ရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာမဟုတ် တဲ့ အချက် အလက် တွေကို Hello Health Group ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် က နေတစ် ဆင့် Cookies တွေ Web Beacons တွေသုံးပြီး ကောက် ယူပါတယ် ။ Cookies တွေဆိုတာက ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွေကိုကြည့်နိုင် ဖို့ computer ရဲ့ hard drive ထဲမှာ သိမ် းထားတဲ့အရာ တွေဘဖြစ် ပါတယ် ။Hello Health Group ကိုဝင် တဲ့ computer တိုင် းက မတူညီတဲ့ Cookies တွေနဲ့ချိတ် မိပါတယ် ။ Web Beacons ဆိုတာက တော့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွေမှာရှိတဲ့ graphic image တွေဖြစ် ပြီး သူတို့က တော့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွေထဲက လှုပ် ရှားမှု တွေကို home server ဆီကို ပြန် ပို့ ပေးတာ တွေဖြစ် ပါတယ် ။

Hello Health Group နဲ့ စာချုပ် ချုပ် ထားတဲ့ third party တွေအ နေနဲ့ Hello Health ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ထဲက ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် တွေမဟုတ် တဲ့ သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှု တွေကို ကြည့်ဖို့ Cookies တွေ Web Beacons တွေအသုံးပြုနိုင် ပါတယ် ။ ဒီ third party advertising ဝန် ဆောင် မှ တွေ အ နေနဲ့လည် း ဒီအချက် အလက် တွေကို အသုံးပြုနိုင် ပါတယ် ။

သင့်ရဲ့ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် တွေကို စု ဆောင် းတဲ့ Hello Health Group မဟုတ် တဲ့ third party များ

ကျွန် တော် တို့အ နေနဲ့ စာဖတ် သူ တွေရဲ့ စိတ် ဝင် စားမှု တွေ အကြိုက် တွေနဲ့လိုက် ပြီး ကြော် ငြာနိုင် ဖို့အတွက် third party တွေနဲ့ အတူတူလုပ် ပါတယ် ။ ထောက်ပံ့ကူညီမှု တွေနဲ့ ကြော် ငြာသူ တွေအ နေနဲ့ သူတို့ရဲ့ကိုယ် ပိုင် Cookies တွေ Web Beacons တွေ ကို Hello Health Group က သင့်ကို ပေးပို့တဲ့ email တွေ special promotion တွေ newsletter တွေထဲမှာ သုံးထားနိုင် ပါတယ် ။ ကြော် ငြာ တွေကို တော့ Hello Health ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ပေါ်မှာနဲ့ Hello Health Group ကို သင် ဝင် ပြီးတဲ့ နောက် နောက် သင် ဝင် တဲ့ တခြား ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွေမှာ တွေ့နိုင် ပါတယ် ။

ကျွန် တော် တို့အ နေနဲ့ third parties တွေရဲ့ cookies နဲ့ web beacons အသုံးပြုမှု တွေ သင့်ရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာမဟုတ် တဲ့ အချက် အလက် တွေကို ဘယ် လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာကို မထိန် းချုပ် ပါဘူး။ ဒါ ပေမယ့် ကျွန် တော် တို့ရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာမူဝါဒက ထောက်ပံ့ကူညီမှုs တွေ ကြော် ငြာသူ တွေက Hello Health Group က နေ သင့်ရဲ့ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် တွေကို သင့်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ ယူသွားခွင့်ပြုပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ကြော် ငြာခြင် း မူဝါဒက ကြောငြာသူ တွေအ နေနဲ့ အသုံးပြုသူ တွေရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာမဟုတ် တဲ့ အချက် အလက် တွေနဲ့ တခြားနည် းလမ် းတစ် မျိုးမျိုးနဲ့ စု ဆောင် းထားတဲ့ အသုံးပြုသူ တွေရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် တွေကို ချိတ် ဆက် ခွင့်မပြုထားပါဘူး။ သင် Google က နေတစ် ဆင့် Hello Health ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ ရရှိလာတဲ့ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို Google ကဘယ် လိုအသုံးပြုလဲသိချင် ရင် ဒီ လခ့်ကိုသွား လေ့လာပါ။ http://www.google.com/policies/privacy/partners

ကျွန် တော့မှာ ဘာ ရွေးချယ် မှု တွေရှိလဲ ?

သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို Update လုပ် ခြင် းနဲ့ဖယ် ရှားခြင် း

တကယ် လို့သင် က Hello Health Group မှာအသုံးပြုထားတဲ့ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကိုဆက် ပြီးအသုံးမပြု စေချင် တော့ဘူးဆိုရင် ကိုယ် ရေးကိုယ် တာမူဝါဒမှာ ဖော် ပြထားတဲ့အတိုင် း ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလပ် တွေကို စု ဆောင် းတဲ့ tools တွေ Application တွေမှာ member အဖြစ် စာရင်းသွင်း မလုပ် ပါနဲ့ တော့။ သင့်အ နေနဲ့လည် း သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို update လြပ် ချင် တယ် ဆိုရင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် page ရဲ့ အောက် မှာ ပေးထားတဲ့ ဆက် သွယ် ရန် လိပ် စာ တွေကို ဆက် သွယ် နိုင် ပါတယ် ေ။ တကယ် လို့ စာရင်းသွင်း လုပ် ပြီးသားအချက် အလက် တွေကို ဖယ် ရှားချင် တယ် ဆိုရင် လည် း အ ပေါ်က ပြောထားသလို ဆက် သွယ် ပြီး တောင် းဆိုနိုင် ပါတယ် ။ သင့်ရဲ့ တောင် းဆိုမှုအ ပေါ်မူတည် ပြီး ကျွန် တော် တို့က သင့်ရဲ့အ ခြေအ နေ တွေကို ကျွန် တော် တို့ရဲ့ databaseက နေဖယ် ရှား ပေးမှာပါ။ သင် သိထားဖို့တစ် ခုက နည် းပညာဘက် မှာ ဘယ် အချက် အလက် မှ လုံးဝဖျက် လို့ရတာမျိုး မရှိဘူးဆိုတာပါဘဲ။

Cookies

Browser software တော် တော် များများက Cookies တွေကို ငြင်းပယ် လို့ရပါတယ် ။ Browsers တော် တော် များများ တွေမှာ Cookies တွေကို ငြင် းပယ် ဖို့ ဘယ် လို reset လုပ် ရမလဲဆိုတာ toolbar ထဲက Help section မှာရှာနိုင် ပါတယ် ။ တကယ် လို့သင် က ကျွန် တော် တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ရဲ့ cookies တွေကိုငြင် းပယ် ခဲ့မယ် ဆိုရင် သင် ကဝန် ဆောင် မှု တွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝသုံးလို့မရ တော့ပါဘူး။ ဒါ ပေမယ့်လည် း Cookies တွေကို ငြင် းပယ် ခဲ့ ပေမယ့် သင် ကကျွန် တော် တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကိုအသုံးပြုနိုင် ပါ သေးတယ် ။

တချို့ Ad servers တွေက Cookies တွေကတစ် ဆင့် အချက် အလက် တွေစု ဆောင် းခြင် းကိုဟန့်တားထားပါတယ် ။ ဒီလိုလုပ် ဖို့ဆိုရင် သင့်အ နေနဲ့ Site တစ် ခုချင် းဆီမှာ အချက် အလက် တွေ collect မလုပ် ဖို့ ငြင် းပယ် နေရပါမယ် ။ လက် ရှိမှာ တော့ သင် Cookies တွေကို Network Advertising Initiative မှာ ငြင် းပယ် လို့ရပါတယ် ။ Facebook ပေါ်က နေ cookies တွေကို ငြင် းပယ် လို့ရတဲ့ နေရာက တော့ www.facebook.com/about/privacy ဖြစ် ပါတယ် ။

ကျွန် တော် တို့က third party တွေနဲ့ ကြော် ငြာ တွေကို sites ပေါ်မှာပြနိုင် ဖို့ အတူတူအလုပ် လုပ် ပါတယ် ။ ကျွန် တော် တို့ရဲ့ ad network vendor တွေက ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် မဟုတ် တဲ့အချက် အလက် တွေကိုစု ဆောင် းဖို့ နည် းပညာ တွေကို သုံးစွကြပါတယ် ။ ကျွန် တော် တို့ Hello Health ဝက်ဘ်ဆိုဒ် က web browser တွေရဲ့ “do not track” signals တွေကို တုံ့ပြန် လေ့မရှိပါဘူး။

Information collected by Hello Health Group about you is used by Hello Health Group to:

စု ဆောင် းထားတဲ့ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို ဘယ် လိုအသုံးပြုလဲ ?

 • သင့်ရဲ့ Account ကို စီမံခြင်
 • သင့်ကို tools တွေ service တွေကို အသုံးပြု စေခြင် း
 • သင် Hello Health Group အ ကြောင် း စုံစမ် း မေးမြန် းတာ တွေကို ပြန် လည် ဖြေကြား ပေးခြင် း
 • သင့်ရဲ့ Hello Health Group အ ပေါ်တုံ့ပြန် ချက် တွေကို သိနိုင် ခြင် း
 • အသုံးပြုသူရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကို အသုံးပြုတဲ့ အပြုအမူ တွေ လှပ် ရှားမှု တွေကို စီစစ် ခြင် း၊ Email ဘယ် နှ စောင် ရောက် လဲ ဘယ် နှ စောင် ဖွင့်ဖတ် လဲသိနိုင် ခြင် း
 • သင် စိတ် ဝင် စား လောက် တဲ့ သင့် တော် တဲ့ content တွေ ကိုပြသ ပေးခြင် း၊ သင် ကြိုက် လောက် မယ့် ကြော် ငြာ တွေကို Hello Health ဝက်ဘ်ဆိုဒ် မှာ ရော Hello Health ဝက်ဘ်ဆိုဒ် က နေထွက် ပြီး ထပ် ဝင် တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွေမှာ ကော ကြော် ငြာ ပေးခြင် း
 • သု တေသနနဲ့ တိုင် းတာချက် လှုပ် ရှားမှုများပြုလုပ် ခြင် း
 • သင့်ကို သင် စ် တ် ဝင် စား လောက် တဲ့ ကျန် းမာ ရေူအချက် အလက် တွေ ကြေငြာချက် တွေ သတိ ပေးချက် တွေ အခွင့်အ ရေး တွေကို Email ကဖြစ် စေ တခြား electronic message ကဖြစ် စေ ပေးပို့ခြင် း
 • သင့်ရဲ့ ကျန် းမာ ရေးစိတ် ဝင် စားမှုအလိုက် ထောက်ပံ့ကူညီမှုs တွေဆီက နေ offers တွေ သတင် းအချက် အလက် တွေ ပေးပို့ခြင် း

Hello Health Group အ နေနဲ့ သင့်ရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာ နဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာမဟုတ် တဲ့ အချက် အလက် တွေကို ပေါင် းစပ် ပြီး အဲဒီချက် အလက် တွေကို ပြင် ပအရင် းအမြစ် တွေကရတဲ့ အချက် အလက် တွေနဲ့လည် း ထပ် ပေါင် းနိုင် ပါတယ် ။

ကျွန် တော် တို့က Survey တွေကို ကျွန် တော် တို့အ နေနဲ့ ရော ကြောငြာသူ တွေ အ နေနဲ့ပါ ပြုလုပ် လို့ရ အောင် cookies တွေလည် း သုံးပါတယ် ။ ဒီ cookies တွေက သင် content တွေ ကြော် ငြာ တွေကို သင် မြင် ဖူးပြီးသားလား သိ စေပြီးသင့်ရဲ့ အမြင် တွေကို တောင် းခံနိုင် ပါတယ် ။ တကယ် လို့ သင် က Cookies တွေကိုပိတ် ထားမယ် ဆိုရင် တချို့ surveys တွေမှာသင် ပါဝင် နိုင် မှာမဟုတ် ပါဘူး။

သု တေသနနဲ့ တိုင် းတာချက် လှုပ် ရှားမှုများ

Hello Health Group ကစု ဆောင် းထားတဲ့ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို တခြား Third parties တွေက နေရတဲ့ အချက် အလက် တွေနဲ့ ပေါင် းစပ် ပြီး သု တေသနနဲ့ တခြားတိုင် းတာချက် ရည် ရွယ် ချက် အ နေနဲ့အသုံးပြုပါတယ် ။ ဥပမာ – content ရဲ့အကျိုးသက် ရောက် မှု၊ ကြော် ငြာ တွေ programs တွေရဲ့ အကျိုးသက် ရောက် မှု။ တခြားအရင် းအမစ် တွေက အချက် အလက် တွေဆိုတာက သင့်ရဲ့အသက် ၊ ကျားမ၊ သင့်စိတ် ဝင် စားမှု နဲ့ တခြား သော သတင် းအချက် အလက် တွေ ပါဝင် ပါတယ် ။ ကျွန် တော် တို့အ နေနဲ့ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို Third party တွေဆီ ရောင် းတာတို့ မျှ ဝေတာတို့မလုပ် ပါဘူး။ ဒါ ပေမယ့် စာချုပ် ချုပ် ထားသူ တွေက ကျွန် တော် တို့ရဲ့အစား အလုပ် တစ် ခုခုကိုလုပ် ပေးရတဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို တခြားရည် ရွယ် ချက် နဲ့မသုံးပါဘူးလို့ အာမခံရင် တော့ အသုံးပြုခွင့် ပေးပါတယ် ။

ကျွန် တော် တို့ သင့်အချက် အလက် တွေကို ဘယ် သူ တွေနဲ့ မျှ ဝေလဲ ?

အ ပေါ်က ကိုယ် ရေးကိုယ် တာနဲ့ ပတ် သက် တဲ့မူဝါဒမှာ ဖော် ပြထားတာကလွဲလို့ Hello Health Group ကသင့်ဆီကစု ဆောင် းထားတဲ့ အချက် အလက် တွေကို ထုတ် ဖော် ပြောမှာမဟုတ် ပါဘူး။ ကျွန် တော် တို့က ဥပ ဒေဆိုင် ရာ ဆောင် ရွက် မှသာ ဒါမှမဟုတ် သင့်ကိုရုပ် ပိုင် းဆိုင် ရာခြိမ် း ခြောက် မှုဖြစ် မှသာ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကိုတခြား third parties တွေဆီ ပေးမှာပါ။ ဒါ ပေမယ့် သင့်ရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာမဟုတ် တဲ့ အချက် အလက် တွေကို တော့ Hello Health Group ထဲမှာ share နိုင် တဲ့အပြင် ကြော် ငြာသူ တွေ တခြားsite တွေမှာလည် း share နိုင် ပါတယ် ။

ထိန် းချုမှုပိုင် း ပူး ပေါင် း ဆောင် ရွက် တဲ့အခါ Hello Health Group မှာ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို ကူး ပြောင် း ပေးခွင့်ရှိပါတယ် ။ အဲလို ပြောင် းလဲမှု တွေမှာ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာနဲ့ပတ် သက် တဲ့မူဝါဒကိုသာ မ ပြောင် းလဲခဲ့ရင် သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေက အရင် အတိုင် းဘဲ အသုံးပြုမှာဖြစ် ပါတယ် ။

Hello Health Group မှ ကန် ထရိုက် တာ တွေအ ပေါ် ထုတ် ဖော် ချက် များ

Hello Health Group ရဲ့ ကန် ထရိုက် တာ တွေအ နေနဲ့ ထုတ် ကုန် ပို့ ဆောင် ပေးမှု တွေမှာ သင့်ရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာနဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာမဟုတ် တဲ့ အချက် အလက် တွေဆီ ဝင် ကြည့်ခွင့် ကန့်သတ် ထားပါတယ် ။ ဒီကန် ထရိုက် တာ တွေမှာ Hello Health Group ကို ကူညီ ထောက် ပ့ဆက် ဆံ နေတဲ့ vendors တွေ suppliers တွေ ပါဝင် ပါတယ် ။ သူတို့ တွေအ နေနဲ့လည် း ကိုယ် ရေးကိုယ် တာမူဝါဒနဲ့အညီ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို တစ် လွဲသုံးခွင့်မရှိပါဘူး။

Third parties ဝက်ဘ်ဆိုဒ်s တွေဆီ ထုတ် ဖော် ပြောကြားချက် များ။

Hello Health Group ဝက်ဘ်ဆိုဒ် က နေတစ် ဆင့် သင့်ဆီ ရောက် လာတဲ့ content တွေ services တွေ ကြော် ငြာ တွေက သူတို့ရဲ့မူရင် း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်s တွေက နေ လုပ် ဆောင် တာဖြစ် ပါတယ် ။ Hello Health Group က သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ အဲဒီ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်s တွေဆီ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို ထုတ် ဖော် ပြောပြခြင် းမရှိပါဘူး။ တကယ် လို့ သင် ကအဲဒီ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်s တွေထဲ ဝင် ရင် တော့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာ မူဝါဒကို သေချာနားလည် အောင် ဖတ် ထာသင့်ပါတယ် ။

ကျွန် တော့တို့ သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို လုံခြုံ အောင် ဘယ် လိုထိန် းသိမ် းလဲ ?

ကျွန် တော် တို့က သင့် တော် မျှတတဲ့ လုံခြုံ ရေးစနစ် ကို သင့်ရဲ့ အချက် အလက် ကို လုံခြုံ စေဖို့ စီစဉ် ထား ပေးပါတယ် ။ ကျွန် တော် တို့ဘယ် လောက် ဘဲ လုံခြုံ အောင် သိမ် းထားပါ စေ တခြား third party တွေက သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို ခိုးယူနိုင် တာ တွေ တော့ ရှိ ကောင် းရှိနိုင် လိမ့်မယ် ။

သင့်ရဲ့အချက် အလက် လုံခြုံမှုက ကျွန် တော် တို့အတွက် လည် း အ ရေးကြီးပါတယ် ။ သင် က သင့်အချက် အလက် တွေကို ရိုက် သွင် းလိုက် တဲအခါ ကျွန် တော် တို့က encrypt လုပ် ပြီး SSL connection (Secure Socket Layer) technology ကိုအသုံးပြုပါတယ် ။

ကျွန် တော် တို့က သင့် account active ဖြစ် နေသ ရွေ့ သင့်ရဲ့ အချက် အလက် တွေကို ထိန် သိမ် းထားမှာပါ။ အချိန် မ ရွေး သင့်ရဲ့အချက် အလက် တွေကို ပယ် ဖျက် ပေးဖို့ တောင် းဆိုနိုင် ပါတယ် ။ ဒါ ပေမယ့် နည် းပညာအရ ဘာကိုမှ လုံးဝပျက် အောင် ဖျက် မရဘူးဆိုတာကို သင် သိထားသင့်ပါတယ် ။

က လေးများ

ကျွန် တော် တို့က က လေး တွေရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် ကို တော့ ကာကွယ် ပေးမယ် မ ပြောထားပါဘူး။ Hello Health Group ဝက်ဘ်ဆိုဒ် က အသက် ၁၃ နှစ် အောက် တွေအတွက် ရည် ရွယ် တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် မဟုတ် ပါဘူး။

Hello Health Group ကို သင့်ရဲ့ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် နဲ့ ပတ် သက် ပြီးဆက် သွယ် ခြင် း

Page တိုင် းရဲ့ အောက် ခြေမှာရှိတဲ့ email address က နေတစ် ဆင့် ကိုယ် ရေးကိုယ် တာမူဝါဒအ ကြောင် း မေးစရာရှိရင် ဆက် သွယ် နိုင် ပါတယ် ။

ဒါမှမဟုတ် အောက် မှာ ဖော် ပြထားတဲ့ ရုံးလိပ် စာကိုလည် း ဆက် သွယ် နိုင် ပါယ် ။

Hello Health Group Pte. Ltd.
Attn: Office of Privacy

9 Battery Road
#25-01 Straits Trading Building
Singapore 049910
Republic of Singapore

ဒီကိုယ် ရေးကိုယ် တာမူဝါဒနဲ့ပတ် သက် ပြီး ပြောင် းလဲမှုများ

ကျွန် တော် တို့အ နေနဲ့ဒီမူဝါဒကို အချိန် မ ရွေး ပြောင် းလဲခွင့်ရှိပါတယ် ။ တကယ် လို့ ကျွန် တော် တို့က ြောင် းလဲတာ တွေလုပ် ခဲ့ရင် လည် း သင့်ကို Email ပို့ပြီးအသိ ပေးပါမယ် ။ သင့်ကိုလည် း ဒီလို ပြောင် းလဲမှု တွေရှိမရှိ ဂရုပြုပြီး စစ် ဆေး စေချင် ပါတယ် ။ တကယ် လို့ သင် ကအဲဒီ policy ကိုသ ဘောမတူဘူးဆိုရင် စာရင်းသွင်း မလုပ် ဘဲ Hello Health Group က နေ ထွက် သွားနိုင် ပါတယ် ။


နောကျဆုံးပွငျဆငျခဲ့သညျ: June 1st, 2017


VII.ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကူညီထောက်ပံ့သူများ

ကျွန် တော် တို့က Hello Health Group ကိုထူ ထောင် လိုက် တာနဲ့အမျှ ကျွန် တော် တို့ဆီမှာ ကျန် းမာ ရေးနယ် ပယ် က စီးပွား ရေးအဖွဲ့အစည် း တွေ ထုတ် လုပ် သူ တွေ ခေါင် း ဆောင် တွေဆီက ထောက်ပံ့ကူညီမှု တွေ ကြော် ငြာသူ တွေရပါတယ် ။ ဒီ ထောက်ပံ့ကူညီမှုship တွေ ကြောင့် အသုံးပြုသူ တွေအတွက် award winning content တွေကို အကုန် အကျမရှိဘဲ ပြုလုပ် ပေးနိုင် တာဖြစ် ပါတယ် ။ Hello Health Group အ နေနဲ့လည် း ထောက်ပံ့ကူညီမှု တွေကို သူတို့ရဲ့ marketing message တွေ အချက် အလက် တွေကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ပေါ်မှာ လခ့် တွေနဲ့ ကြော် ငြာခွင့် ပေးထားပါတယ် ။ ကျွန် တော် တို့အ နေနဲ့လည် း အဲဒီ content တွကို သင် တို့ဆီမ ရောက် ခင် တည် းဖြတ် ခြင် းဆိုင် ရာ မူဝါဒနဲ့ ညီမညီအထပ် ထပ် စစ် ဆေးပြီးမှ ပြခွင့်ပြုတာပါ။ အ သေးစိတ် သိချင် ရင် တော့ ကြော် ငြာခြင် းနဲ့ပတ် သက် တဲ့ မူဝါဒ တွေကိုသွားဖတ် ကြည့်ပါ။ သင် က Hello Health Group မှာ “From Our ထောက်ပံ့ကူညီမှု” “ထောက်ပံ့ကူညီမှုed by” “Promoted by” “By (ထောက်ပံ့ကူညီမှု name)” စတာ တွေကို တွေ့ခဲ့မယ် ဆိုရင်ကျွန် တော် တို့အ နေနဲ့ ကျွန် တော် တို့ရဲ့ content တွေနဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီမှု တွေရဲ့ content တွေကို ကွဲကွပြားပြားဖြစ် အောင် အ ပေါ်မှာ ြောခဲ့သလို label တွေတပ် ထားပါတယ် ။

အခု ပြောပြသွားမှာက ကျွန် တော် တို့အ နေနဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီမှု ရဲ့ content ကို သင့်ဆီကအာရုံစိုက် မှုရ အောင် ဘယ် လိုယူလဲ ဆိုတာပါဘဲ။

Hello Health Group ပေါ်မှာ ထောက်ပံ့ကူညီမှု တွေဆီက content တွေကို “From Our ထောက်ပံ့ကူညီမှု” “ထောက်ပံ့ကူညီမှုed by” “Promoted by” “By (ထောက်ပံ့ကူညီမှု’s Name)” စတာ တွေနဲ့ label တပ် ထားပါတယ် ။

ထောက်ပံ့ကူညီမှု တွေဆီက content တွေရဲ့ page ထိပ် ဆုံးမှာ ဒီ content က ထောက်ပံ့ကူညီမှု တွေ ပြုလုပ် ထား ကြောင် း သူတို့ရဲ့ထိန် းချုပ် မှု အောက် မှာရှိ ကြောင် း ပြောပြထားပါတယ် ။

ထောက်ပံ့ကူညီမှု content တွေမှာ ထောက်ပံ့ကူညီမှု ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ထဲကိုဝင် ဖို့ လခ့် ပါ ကောင်းပါနိုင် လိမ့်မယ် ။ တကယ် လို့ ထောက်ပံ့ကူညီမှု content တွေမှာ ထောက်ပံ့ကူညီမှု ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ထဲသွားမယ့် လခ့် ပါ နေခဲ့ရင် ကျွန် တော် တို့အ နေနဲ့တခြား ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ထဲကို သွား တော့မှာဖြစ် ကြောင် းအသိ ပေးမှာပါ။

 

ထောက်ပံ့ကူညီမှု content တွေမှာ သက် ဆိုင် တဲ့ owner တွေရဲ့ copyright ပါပါတယ် ။ ထောက်ပံ့ကူညီမှု content တွေမှာ ပေးတဲ့ ဝန် ဆောင် မှု တွေ ထုတ် ကုန် တွေက Hello Health Group နဲ့ မသက် ဆိုင် ကြောင် းလည် း ဖော် ပြထားပါလိမ့်မယ် ။

Third Party တစ် ခုခုက Hello Health Group ရဲ့ ဖန် တီးမှုတစ် ခုခုကို ရန် ပုံ ငွေ ထောက် ပံ့တဲ့အခါ

ထောက်ပံ့ကူညီမှု တွေအ နေနဲ့ သူတို့ရဲ့ content တွေကို site ပေါ်မှာပြသတဲ့အပြင် Hello Health Group ကိုတိုက် ရိုက် ငွေ ကြေး ထောက် ပ့တာမျိုးလည် းရှိပါတယ် ။ Hello Health Group မှာ ဝန် ထမ် း ၄၀ ကျော် ရှိပါတယ် ။ ဒီလို ငွေ ကြေး ထောက် ပ့ခြင် းက ကျွန် တော် တို့ကို ပိုပြီးတန် ဖိုးရှိတဲ့ အ ရေးကြီးတဲ့ အချက် အလက် တွေ ဖန် တီးဖို့အားဖြစ် စေပါတယ် ။ အဲလိုအ ခြေအ နေမျိုးမှာ Content တွေဖန် တီးတဲ့အခါ “Brought to you by” ဆိုပြီး ထောက်ပံ့ကူညီမှု ရဲ့အမည် ကိုထည့် ပေးပါတယ် ။

Hello Health Group ရဲ့ content တစ် ခုက “brought to you by” လို့ label တပ် ထားတဲ့အခါမှာ အောက် ဖော် ပြပါ အဆင့် တွေကို လုပ် ရပါတယ် ။

Page ရဲ့အ ပေါ်နားမှာ ဒီ content က ရန် ပုံ ငွေ ပေးတဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီမှု ရဲ့ ထိန် းချုပ် မှု အောက် မှာမရှိ ကြောင် း စာ လေး ရေ ပေးထာပါတယ် ။

ထောက်ပံ့ကူညီမှု တွေက content တွေအတွက် ရန် ပုံ ငွေ ထောက် ပ့ထားတဲ့ အချိန် တွေမှာ “brought to you by” ဆိုတဲ့ စာတန် း လေး တွေ့ရမှာဖြစ် ပါတယ် ။

“Brought to you by” လို့မ ရေးဘဲ အောက် ဖော် ပြပါ တွေထဲက နေလည် း ရေးထားနိုင် ပါတယ် ။

Funded by our ထောက်ပံ့ကူညီမှု

Support provided by our ထောက်ပံ့ကူညီမှု

Made possible by our ထောက်ပံ့ကူညီမှု

Made possible by a Grant from or ထောက်ပံ့ကူညီမှု

Hello Health Group က ပညာ ပေး Content တွေကို Third party တွေနဲ့ အတူတွဲလုပ် တဲ့အခါ

Hello Health Group က အစိုးရအဖွဲ့အစည် း တွေ တခြားအဖွဲ့အစည် း တွေနဲ့ ပြည် သူ တွေကို ကျန် းမာ ရေးပညာ ပေး အစီအစဉ် တွေမှာ အတူပူး ပေါင် း ဆောင် ရွက် တာမျိုး တွေရှိပါတယ် ။ သက် ဆိုင် ရာ content တွေက third party တွေရဲ့ ကြီးကြပ် တည် းဖြတ် ခြင် းကိုခံရပြီး Hello Health Group ရဲ့ အတည် ပြုခြင် းကိုခံရပါတယ် ။ တခြား content တွေလိုဘဲ ဒီလို content မျိုးကလည် း Hello Health Group ရဲ့ တည် းဖြတ် ခြင် း မူဝါဒ ဘောင် ထဲမှာဘဲ ရှိပါတယ် ။

ဒီဖြစ် စဉ် တွေမှာ သင့်အ နေနဲ့ ဘယ် content တွေက တစ် ဦးတည် းစီစဉ် တာလဲ ဘယ် content တွေက ထောက်ပံ့ကူညီမှု စီစဉ် တာလဲ ဘယ် content တွေက အဖွဲ့အည် း တွေနဲ့ ပူး ပေါင် းစီစဉ် တာလဲ သိသွားမှာပါ။


နောကျဆုံးပွငျဆငျခဲ့သညျ: June 1st, 2017


VIII. သုံးစွဲရမယ့် အ ခြေအ နေများ

ဒီ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကိုအသုံးမပြုခင် သုံးစွဲရမယ့် အ ခြေအ နေ တွေကို အရင် ဂရုစိုက် ပြီးဖတ် ပေးပါ။

ဒီ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကိုအသုံးပြုခြင် ဖြင့် သင် က သုံးစွဲရမယ့်အ ခြေအ နေ တွေကို သ ဘောတူတယ် လို့ယူဆပါတယ် ။ တကယ် လို့ သ ဘေမတူရင် တော့ ဒီ site ကိုအသုံးမပြုပါနဲ့။

INDEX

The Site Does Not Provide Medical Advice
Children’s Privacy
Use of Content
Liability ofHello Health Groupand Its Licensors
User Submissions
Advertisements, Search and လခ့်s to Other Sites
Indemnity
General
Jurisdiction
Notice and Take Down Procedures, Copyright Agent
Complete Agreement

ဒီ Site က ဆးဘက် ဆိုင် ရာ အကြံ ပေးတာ တွေ မပြုလုပ် ပါဘူး။

Hello Health Group မှာရှိတဲ့ အရာမှန် သမျှက ဗဟုသုတ ပေးတဲ့ အချက် အလက် တွေသာဖြစ် ပါတယ် ။ ဒီ content တွေက ဆရာဝန် တွေရဲ့ ဆေးဘက် ဆိုင် ရာ အကြံ ပေးချက် တွေ ကုသမှု တွေကို အစားထိုးစရာမဟုတ် ပါဘူး။ ဒီမှာတစ် ခုခုဖတ် လိုက် ရုံနဲ့ ဆရာဝန် ဆီမသွား တော့တာမျိုး တွေ မလပ် ပါနဲ့။

တကယ် လို့ သင် က အ ရေး ပေါ်အ ခြေအ နေဖြစ် နေမယ် ဆိုရင် သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ကိုအမြန် ဆုံးဆက် သွယ် ပါ။ ကျွန် တော် တို့ Hello Health Group က စမ် းသပ် မှု၊ ဆရာဝန် ၊ ထုတ် ကုန် ၊ အမြင် ၊ နဲ့တခြာအချက် အလက် တွေကို အကြံ ပေးတာ တွေ မလုပ် ပါဘူး။ ကျွန် တော် တို့ Hello Health Site ပေါ်မှာရှိတဲ့ content တွေတိုင် းကို ကိုယ့်အတိုင် းအတာနဲ့ကိုယ် ချင့်ချိန် အသုံးပြုပါ။

ကျွန် တော် တို့ site က ဆေးဘက် ဆိုင် ရာ content တွေမှာ လိင် ပိုင် းဆိုင် ရာ တွေ အတိအလင် း ဖော် ပြထားတာ ကြောင့် မသင့် တော် ဘူးထင် ရင် မသုံးပါနှင့်။

က လေများရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာ

ကျွန် တော် တို့ Site ရဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ် တာအချက် အလက် မူဝါဒမှာ က လေး တွေရဲ့ကိုယ် ရေးကိုယ် တာကို ကာကွယ် ပေးယ် မ ပြောထားပါဘူး။ ဒီ Site က အသက် ၁၃ နှ် အေက် တွေအတွက် မဟုတ် တဲ့အတွက် အသက် ၁၃ အောက် က လေး တွေရဲ့ အချက် အလက် တွေကို ကောက် ခံတာ တွေ မလုပ် ပါဘူး။

Content တွေကို အသုံပြုခြင် း

Hello Health Group က content တွေကို သင့်အ နေနဲ့ ဖတ် လို့ရတဲ့အပြင် copy ကို download ဆွဲလည် းရပါတယ် ။ ဒါ ပေမယ့် ဒီ content တွေကို စီးပွားဖြစ် ရည် ရွယ် ချက် နဲ့ သုံးလို့မရပါဘူး။

Content တွေက မူပိုင် ခွင့်နဲ့ ကာကွယ် ထားပါတယ် ။ တကယ် လို့ ဒီသုံးစွဲရမယ့် အ ခြေအ နေ တွေအ ပေါ်မလိုက် နာခဲ့ရင် ဥပ ဒေကို ဖောက် ဖျက် တာဖြစ် ပါတယ် ။ တကယ် လို့သင် က သုံစွဲရမယ့်အ ခြေအ နေ တွေကို မလိုက် နာဘဲ ဖောက် ဖျက် ခဲ့ရင် သင့်ရဲ့အသုံးပြုခွင့်ကို ပယ် ဖျက် မှာဖြစ် ပြီး သင် ကူးထားတဲ့ copy တွေကိုလည် း အပြီးတိုင် ဖျက် လိုက် ရပါမယ် ။

Hello Health Group နဲ့ လိုင် စင် ပေးအပ် သူများအ ပေါ် ယုံကြည် ရမှု

Hello Health Group ရဲ့ content တွေကို ကိုယ့်အတိုင် းအတာနဲ့ကိုယ် ချင့်ချိန် အသုံးပြုပါ။

Hello Health Group ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ အချက် အလက် တွေက ကြားခံနယ် တစ် ခုကိုဖြတ် ပြီး Hello Health Group နဲ့ suppliers တွေရဲ့ ထိန် းချုပ် မှု အောက် က ပျောက် သွားနိုင် ပါတယ် ။ အဲလိုအ ခြေအ နေ တွေကအတွက် တော့ Hello Health Group က ယုံကြည် ရမယ်လို့လုံးဝအာမမခံနိုင် ပါဘူး။

Hello Health Group နဲ့ content တွေက “as is” အ ခြေခံနဲ့ ထောက် ပ့ခြင် းခံထားရပါတယ် ။Hello Health Group၊ လိုင် စက် လုပ် သူ တွေနဲ့ supplier တွေက အောက် ပါအချက် တွေကို တာဝန် မယူနိုင် အာမမခံနိုင် ပါဘူး။

 1. Hello Health Group ပေါ်က content တွေ software တွေ text တွေ graphic တွေ လခ့် တွေအ နေနဲ့ လုံးဝတိကျမှုရှိခြင် း
 2. အစိုးရစည် းမျဉ် းစည် းကမ် း တွေနဲ့ ကိုက် ညီဖို့အတွက် သက် ဆိုင် ရာ အချက် အလက် တွေနဲ့ ထုတ် ကုန် တွေကို ထုတ် ဖော် ဖွင့်ပြရခြင် း

ဘယ် လိုအ ခြေအ နေမျိုးမှာမဆို Hello Health Group၊ လိုင် စင် ပေးအပ် သူ တွေ၊ supplier တွေနဲ့ တခြား third party တွေအ နေနဲ့ ထိခိုက် ပျက် စီးမှု တွေမှာ တာဝန် မရှိပါဘူး ။ ကျွန် တော် တို့တ တွေက စင် ကာပူ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ မ ကျော် တဲ့ သင် ပြုလုပ် လိုက် တဲ့ ထိခိုက် ပျက် စီးမှု တွေမှာဘဲ တာဝန် ရှိပါတယ် ။ ကျွန် တော် တို့ တွေက site ထဲက content တွေကို လွဲမှားစွာအသုံးပြုခြင် း ကြောင့် တစ် စုံတစ် ဦးဒဏ် ရာရခြင် း သေဆုံးခြင် း တွေအတွက် လည် း တာဝန် မရှိပါဘူး။ ကျွန် တော် တို့ site ကိုအသုံးပြုပြီး ဖြစ် လာတဲ့ ပြသနာ တွေကို တစ် နှစ် အတွင် း ဖော် ပြပါ။

ကြော် ငြာများ၊ ရှာ ဖွေမှုများနဲ့ တခြား site များသို့ လခ့် များ

Hello Health Group က Third party ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကိုသွားဖို့ လခ့် တွေ ပေးထားပါတယ် ။ Hello Health Group က အသုံးပြုသ တွေရဲ့ ရှာ ဖွေမှုအ ပေါ်မူတည် ပြီးလည် း third party တွေရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ဆီသွားခွင့်ပြုထားပါတယ် ။ Hello Health Group က third party ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွေကို recommend လုပ် တာမျိုး တော့မရှိပါဘူး။ Hello Health Group က third party ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွေထဲက content တွေ ကြော် ငြာ တွေ နဲ့ ဘာမှသက် ဆိုင် မှုမရှိပါဘူး။ သင် တကယ် လို့ third party ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကိုအသုံးပြ နေတယ် ဆိုရင် လည် း အဲဒီ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ရဲ့ သုံးစွဲရန် အ ခြေအ နေ တွေအတိုင် းလိုက် နာရပါမယ် ။ ပိုပြီးအတွင် းကျကျသိချင် ရင် တော့ Hello Health Group ရဲ့ ကြော် ငြာခြင် းမူဝါဒနဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီမှု နဲ့ပတ် သက် တဲ့ မူဝါဒကိုသွားဖတ် ပါ။

လျော် ကြေး

သင့်အ နေနဲ့ ဒီသုံးစွဲရမယ့်အ ခြေအ နေ တွေကို သ ဘောတူထားပြီးပြီ ဖြစ် တဲ့အတွက် တစ် စုံတစ် ခု မှားယွင် းချွတ် ချော် ခဲ့မယ် ဆိုရင် ကျွန် တော် တို့ Hello Health Group အ နေနဲ့ တာဝန် မရှိပါဘူး။

အ ထွေ ထွေ

Hello Health Group က စင် ကာပူ၊ ဂျကာတာ၊ ဟိုချီမင် းစတဲ့ြို့ တွေမှာအ ခြေစိုက် တာဖြစ် ပါတယ် ။

တရားစီရင် ခွင့်

သင့်အ နေနဲ့ Hello Health Group နဲ့ တစ် စုံတစ် ခုနဲ့ ပတ် သက် ပြီး အြင် းပွားစရာကြုံလာခဲ့ရင် တရားရင် ဆိုင် ခွင့်ရှိပါတယ် ။

ဒီသုံးစွဲရမယ့်အ ခြေအ နေ တွေက စင် ကာပူရဲ့တည် ဆဲဥပ ဒေအများအပြားနဲ့ အ ခြေခံထားပြီးပြုလုပ် ထားတာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒီသုံးစွဲရမယ့်အ ခြေအ နေ တွေရဲ့ ထောက် ပ့မှု တစ် ချို့က တရားမဝင် ဘူးလို့ တွေ့ရှိခဲ့ရင် အဲဒီ ထောက် ပ့မှု တွေက ကျန် ရှိ နေတဲ့ ထောက် ပ့မှု တွေကို သက် ရောက် မှုမရှိ စေရပါဘူး။

Notice and takedown procedure တွေနဲ့ မူပိုင် ခွင့် ကိုယ် စားလှယ် များ

တကယ် လို့ သင် မူပိုင် ခွင့်ရှိတဲ့ work တစ် ခုခု Site ထဲမှာ တွေ့တယ် ဆိုရင် သင့်အ နေနဲ့ Hello Health Group ကိုဆက် သွယ် ပြီး အောက် ပါအချက် အလက် တွေကိုပြပြီး ဖယ် ရှားခိုင် းနိုင် ပါတယ် ။

 1. သင် ပိုင် ဆိုင် တယ် ဆိုတဲ့ work ရဲ့ identification ကို အ သေးသိတ် ဖော် ပြပြီး ဖြစ် နိုင် ရင် original work ရှိရာ နေရာနဲ့တကွ ပို့ ပေးပါ။
 2. သင့်အမည် လိပ် စာ ဖုန် းနံပါတ် နဲ့ email address လည် း ဖော် ပြ ပေးပါ။
 3. သင် ပိုင် ဆိုင် တယ် ဆိုတဲ့ work က တခြားမည် သူနဲ့မှမသက် ဆိုင် ကြောင် း ဖော် ပြချက် ကိုလည် း လိုပါတယ် ။
 4. သင် ပိုင် ဆိုင် ကြောင် း သင် မူမိုင် ခွင့်ရှိ ကြောင် း လက် မှတ် လည် းလိုပါတယ် ။

Hello Health Group ရဲ့ မူပိုင် ခွင့်နဲ့ပတ် သက် တဲ့ ကိုယ် စားလှယ် ရဲ့ လိပ် စာက

Hello Health Group Pte. Ltd.
Attn: Office of Privacy

9 Battery Road
#25-01 Straits Trading Building
Singapore 049910
Republic of Singapore ဖြစ် ပါတယ် ။

သ ဘောတူညီချက် အပြည့်အစုံ

Hello Health Group site မှာ ဖော် ပြထားတဲ့ legal notice ကလွဲလို့ ဒီ သုံးစွဲရန် အ ခြေအ နေ တွေက သင် နဲ့ Hello Health Group က Hello Health Group ရဲ့ content တွေကို သေချာစည် းကမ် းလိုက် နာပြီး အသုံးပြုပါမယ် ဆိုတဲ့ သ ဘောတူညီချက် နဲ့ ညီမျှပါတယ် ။

 


နောကျဆုံးပွငျဆငျခဲ့သညျ: June 1st, 2017